Menettely : 2016/2880(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0990/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0990/2016

Keskustelut :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Äänestykset :

PV 15/09/2016 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0349

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 286kWORD 81k
14.9.2016
PE589.577v01-00}
PE589.579v01-00}
PE589.581v01-00}
PE589.586v01-00}
PE589.589v01-00}
PE589.591v01-00}
PE589.595v01-00} RC1
 
B8-0990/2016}
B8-0992/2016}
B8-0994/2016}
B8-0999/2016}
B8-1002/2016}
B8-1004/2016}
B8-1008/2016} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFDD (B8-0990/2016)

ECR (B8-0992/2016)

PPE (B8-0994/2016)

ALDE (B8-0999/2016)

Verts/ALE (B8-1002/2016)

S&D (B8-1004/2016)

GUE/NGL (B8-1008/2016)


Filippiineistä (2016/2880(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Filippiineistä (2016/2880(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Filippiinien tilanteesta ja erityisesti 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta(1) sekä 14. kesäkuuta 2012(2) ja 21. tammikuuta 2010(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 3. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman Davaon hyökkäyksestä,

–  ottaa huomioon Filippiinien ja EU:n diplomaattiset suhteet, jotka solmittiin (silloisen Euroopan talousyhteisön (ETY) kanssa) 12. toukokuuta 1964 Filippiinien ETY‑suurlähettilään nimittämisen myötä,

–  ottaa huomioon Filippiinien aseman Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) perustajajäsenenä 8. elokuuta 1967 allekirjoitetun Bangkokin julistuksen johdosta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 8. kesäkuuta 2016 antaman julkilausuman laittomien teloitusten ilmeisestä hyväksymisestä,

–  ottaa huomioon YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön (UNODC) pääjohtajan 3. elokuuta 2016 antaman julkilausuman Filippiinien tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 4. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman Filippiineistä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 4. syyskuuta 2016 antaman lehdistötiedotteen Filippiineillä tapahtuneesta terrori-iskusta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Filippiineillä ja EU:lla on pitkät diplomaattiset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset suhteet;

B.  toteaa, että demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa käytävä vuoropuhelu ovat aina olleet tärkeässä osassa kahdenvälisissä neuvotteluissa EU:n ja Filippiinien välillä;

C.  ottaa huomioon ne valtavat haasteet, joita Filippiinien vastavalitulla hallituksella on edessään eriarvoisuuden ja korruption torjunnan sekä maan rauhanprosessin johtamisen yhteydessä;

D.  ottaa huomioon, että laiton huumekauppa Filippiineillä on edelleen vakava huolenaihe kansallisesti ja kansainvälisesti; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriön ja Filippiinien huumausaineiden torjunnasta vastaavan viranomaisen (PDEA), joka on maan johtava huumeidentorjuntayksikkö, laatiman vuosikertomuksen 2015 mukaan 8 629 kylää tai barangay-asuinaluetta (noin 20 prosenttia maan kylistä) oli ilmoittanut huumausaineisiin liittyvistä rikoksista, ja toteaa, että Filippiineillä on Itä-Aasian korkein metamfetamiinin käyttöaste;

E.  ottaa huomioon, että yksi Rodrigo Duterten presidentinvaalikampanjan keskeisistä teemoista oli kaikentasoisen huumausainerikollisuuden kitkeminen maassa; ottaa huomioon, että vaalikampanjansa aikana ja ensimmäisinä päivinään presidenttinä Duterte kehotti toistuvasti lainvalvontaviranomaisia ja yleisöä tappamaan huumekauppiaiksi epäiltyjä, jos nämä eivät antautuneet, sekä huumausaineiden käyttäjiä;

F.  ottaa huomioon, että presidentti on julkisesti ilmoittanut, että hän ei aseta syytteeseen lainvalvontaviranomaisia tai kansalaisia, jotka ovat tappaneet pidätystä vastustaneita huumekauppiaita;

G.  ottaa huomioon, että Filippiinien kansallisen poliisin julkaisemat luvut osoittavat, että 1. heinäkuuta ja 4. syyskuuta 2016 välisenä aikana poliisi surmasi yli tuhat epäiltyä huumekauppiasta ja huumeiden käyttäjää, ja ottaa huomioon, että poliisin tilastojen mukaan tuntemattomat asemiehet ovat tappaneet yli tuhat oletettua huumekauppiasta ja käyttäjää kahden viime kuukauden aikana; ottaa huomioon, että Al Jazeeran ilmoituksen mukaan on lisäksi pidätetty yli 15 000 huumeista epäiltyä, ja toteaa, että huume-epäilyt perustuvat lähinnä kuulopuheille ja ihmisten liikkeelle panemille väitteille, ja ottaa huomioon, että tämän lisäksi lähes 700 000 on ilmoittautunut ”vapaaehtoisesti” poliisille ja rekisteröitynyt Tokhang-ohjelman mukaiseen hoitoon välttääkseen joutumasta poliisin tai järjestyksenvalvontaryhmien syyniin;

H.  ottaa huomioon, että 8. kesäkuuta 2016 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon tuomitsi ilman oikeudenkäyntiä toteutetut teloitukset laittomina ja perusoikeuksien ja -vapauksien vastaisina;

I.  ottaa huomioon, että 18. elokuuta 2016 mielivaltaisia teloituksia käsittelevä YK:n erityisraportoija Agnes Callamard ja oikeutta terveyteen käsittelevä YK:n erityisraportoija Dainius Pūras vaativat Filippiinien hallitusta pysäyttämään laittomien teloitusten ja tappamisten aallon, joka maassa on käynnissä rikollisuuden ehkäisyä ja huumausaineiden torjuntaa koskevan, huumekauppiaisiin ja huumeidenkäyttäjiin suunnatun kampanjan yhteydessä;

J.  ottaa huomioon, että Filippiinien senaatti ja ihmisoikeuskomissio ovat tehneet kuolemantapauksista omat riippumattomat tutkimuksensa;

K.  ottaa huomioon, että Filippiinit oli yksi ensimmäisistä Aasian maista, joka luopui kuolemanrangaistuksesta (vuonna 1987); toteaa, että sen jälkeen, kun kuolemanrangaistus oli otettu uudelleen käyttöön, se poistettiin toisen kerran presidentti Arroyon kaudella vuonna 2006; ottaa huomioon, että vaalikampanjansa aikana presidentti Duterte kehotti ottamaan kuolemanrangaistuksen uudelleen käyttöön erityisesti laittoman huumausainekaupan yhteydessä, ja toteaa, että lakiesitys on parhaillaan käsiteltävänä kongressissa;

L.  ottaa huomioon, että 2. syyskuuta 2016 Davaon kaupungissa sijaitsevalla torilla tehdyssä pommi-iskussa, jonka tekijäksi ilmoittautuivat Abu Sayyaf ja siihen yhteydessä olevat tahot, sai surmansa ainakin 14 ihmistä ja loukkaantui 70; ottaa huomioon, että Filippiinien armeija jatkaa sotilaallista hyökkäystä Da’eshiin yhteydessä olevia Abu Sayyafin taistelijoita vastaan eteläisessä Sulun maakunnassa;

M.  ottaa huomioon, että hyökkäyksen jälkeen Filippiinien hallitus julisti kansallisen hätätilan Mindanaossa tapahtuvan laittoman väkivallan vuoksi;

N.  ottaa huomioon, että Filippiinit toimii ASEANin puheenjohtajana vuonna 2017, ja panee merkille presidentti Dutarten ilmoituksen, että Filippiinien puheenjohtajakaudella korostetaan ASEANia alueellisuuden mallina ja globaalina toimijana, jonka ytimessä ovat kansalaisten edut;

1.  tuomitsee jyrkästi iltatorille tehdyn hyökkäyksen Davaon kaupungissa 2. syyskuuta 2016 ja ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; korostaa, että tappamisiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen, mutta pyytää EU:n edustustoa seuraamaan tarkasti maassa vallitsevaa laittomuuden tilaa; kehottaa kaikkia valtioita niiden kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden ja YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätöslauselmien mukaisesti tekemään aktiivista yhteistyötä Filippiinien hallituksen ja kaikkien muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa tässä asiassa;

2.  tuomitsee jyrkästi laittoman huumausainekaupan ja huumausaineiden väärinkäytön Filippiineillä; korostaa, että laittomat huumausaineet muodostavat uhan filippiiniläisnuorille ja ovat yksi yhteiskunnan vakavimpia ongelmia;

3.  ymmärtää, että Filippiineillä miljoonat ihmiset kärsivät maassa yleisestä huumeriippuvuudesta ja sen seurauksista; ilmaisee kuitenkin syvän huolensa siitä, että poliisi ja järjestyksenvalvontaryhmät ovat tappaneet erittäin suuren määrän ihmisiä rikollisuuden ehkäisyä ja huumausaineiden torjuntaa koskevan, huumekauppiaisiin ja huumeidenkäyttäjiin suunnatun kampanjan yhteydessä, ja kehottaa Filippiinien hallitusta pysäyttämään laittomien teloitusten ja tappamisten aallon;

4.  panee tyytyväisenä merkille hallituksen aikeen vähentää maassa laajalle levinnyttä rikollisuutta ja korruptiota mutta kehottaa hallitusta hyväksymään erityisiä kattavia toimintalinjoja ja ohjelmia, joihin olisi sisällytettävä myös ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen tähtääviä toimia sen sijaan, että keskitytään yksinomaan väkivaltaiseen tukahduttamiseen;

5.  korostaa, että laitonta huumekauppaa koskevissa toimissa on noudatettava täysimääräisesti kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita;

6.  kehottaa viranomaisia varmistamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattamisen kansainvälisten ihmisoikeusnormien sekä Filippiinien ratifioimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

7.  kannustaa viranomaisia käynnistämään välittömästi tutkinnan poliisioperaatioiden yhteydessä tapettujen ihmisten poikkeuksellisen suuresta määrästä;

8.  panee merkille, että YK:n huume- ja rikosjärjestö (UNODC) on valmis jatkamaan neuvotteluja Filippiinien kanssa, jotta huumekauppiaat saadaan oikeuteen asianmukaisia lainsäädännöllisiä suojatoimia noudattaen kansainvälisten vaatimusten ja normien mukaisesti;

9.  suosittaa ottamaan viipymättä käyttöön kansallisen kidutuksentorjuntamekanismin, josta määrätään kidutuksen vastaisessa yleissopimuksessa ja sen vapaaehtoisessa pöytäkirjassa;

10.  vaatii Filippiinien hallitusta tuomitsemaan järjestyksenvalvontaryhmien toimet ja selvittämään niiden vastuun tappamisista; vaatii Filippiinien viranomaisia tekemään välittömästi perusteellisen, tehokkaan ja puolueettoman tutkinnan kaikkien syyllisten selvittämiseksi ja saattamaan syylliset toimivaltaisen ja puolueettoman siviilituomioistuimen eteen ja määräämään lainsäädännössä vahvistettuja rikosoikeudellisia rangaistuksia;

11.  kehottaa Filippiinien hallitusta takaamaan ihmisoikeuksien puolustajien, ammattiyhdistysaktivistien ja toimittajien asianmukaisen suojelun;

12.  pitää myönteisenä presidentti Duterten sitoutumista huumeriippuvaisten kuntoutusohjelmiin ja kehottaa EU:ta tukemaan maan hallitusta sen ponnisteluissa antaa huumausaineiden käyttäjille asianmukaista apua riippuvuudestaan irtipääsemiseen sekä tukemaan edelleen Filippiinien rikosoikeusjärjestelmän uudistamista;

13.  suosittaa, että Filippiinit ratifioi viipymättä kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta ja säätää tahdonvastaiset katoamiset ja ilman oikeudenkäyntiä toteutetut teloitukset rangaistaviksi teoiksi kansallisessa lainsäädännössään;

14.  kehottaa Filippiinien kongressia pidättäytymään ottamasta kuolemanrangaistusta uudelleen käyttöön;

15.  toteaa, että kaiken empiirisen näytön mukaan kuolemanrangaistus ei vähennä huumerikollisuutta, vaan se romuttaisi Filippiinien oikeusjärjestelmän suuren saavutuksen;

16.  kehottaa unionia käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä auttaakseen Filippiinien hallitusta noudattamaan sen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, erityisesti puitesopimuksen kautta;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille, Filippiinien hallitukselle ja parlamentille, Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenvaltioiden hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0263.

(2)

EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 99.

(3)

EUVL C 305 E, 11.11.2010, s. 11.

Oikeudellinen huomautus