Eljárás : 2016/2880(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0990/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0990/2016

Viták :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Szavazatok :

PV 15/09/2016 - 11.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0349

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 294kWORD 93k
14.9.2016
PE589.577v01-00}
PE589.579v01-00}
PE589.581v01-00}
PE589.586v01-00}
PE589.589v01-00}
PE589.591v01-00}
PE589.595v01-00} RC1
 
B8-0990/2016}
B8-0992/2016}
B8-0994/2016}
B8-0999/2016}
B8-1002/2016}
B8-1004/2016}
B8-1008/2016} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFDD (B8-0990/2016)

ECR (B8-0992/2016)

PPE (B8-0994/2016)

ALDE (B8-0999/2016)

Verts/ALE (B8-1002/2016)

S&D (B8-1004/2016)

GUE/NGL (B8-1008/2016)


a Fülöp-szigetekről (2016/2880(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić az ECR képviselőcsoport nevében
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova az ALDE képviselőcsoport nevében
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a Fülöp-szigetekről (2016/2880(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fülöp-szigeteki helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásról szóló 2016. június 8-i állásfoglalására(1), valamint a 2012. június 14-i(2) és a 2010. január 21-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a davaói támadásról szóló 2016. szeptember 3-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Fülöp-szigetek és az EU (akkor az Európai Gazdasági Közösség (EGK)) között 1964. május 12-én létrejött diplomáciai kapcsolatokra, amelyek keretében a Fülöp-szigetek nagykövetet rendelt az EGK mellé,

–  tekintettel arra, hogy a Fülöp-szigetek az 1967. augusztus 8-i Bangkoki Nyilatkozat aláírását követően a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) alapító tagjává vált,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra,

–  tekintettel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár a törvénytelen kivégzések nyilvánvaló támogatásáról szóló, 2016. június 8-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) ügyvezető igazgatójának a Fülöp-szigeteki helyzetről szóló, 2016. augusztus 3-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ-főtitkár szóvivőjének tulajdonítható, a Fülöp-szigetekről szóló 2016. szeptember 4-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Fülöp-szigeteki terrortámadásról szóló, 2016. szeptember 4-i sajtóközleményére,

–  tekintettel az emberi jogokról szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–  tekintettel az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR),

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a Fülöp-szigetek és az EU közötti diplomáciai, gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza;

B.  mivel a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a civil társadalmi szervezetekkel való párbeszéd mindig is az Unió és a Fülöp-szigetek közötti kétoldalú megbeszélések fontos részét képezték;

C.  tekintettel az egyenlőtlenségek és a korrupció leküzdése, valamint az országon belüli békefolyamat irányítása tekintetében a közelmúltban megválasztott Fülöp-szigeteki kormány előtt álló hatalmas kihívásokra;

D.  mivel a Fülöp-szigeteken a jogellenes kábítószer-kereskedelem nemzeti és nemzetközi méretekben továbbra is súlyos problémát jelent; mivel az USA Külügyminisztériuma által a Kongresszusnak készített éves jelentés szerint a Fülöp-szigeteki Kábítószer-ellenes Hivatal (PDEA), az ország fő kábítószer-ellenes ügynöksége 2015-ben arról számolt be, hogy 8 629 faluban vagy barangayban (az ország faluinak mintegy 20%-ában) jelentettek kábítószeres bűncselekményeket, és mivel a Fülöp-szigetek Kelet-Ázsiában a legtöbb metamfetamint fogyasztó országnak számít;

E.  mivel Rodrigo Duterte elnökválasztási kampányának egyik központi eleme az arra vonatkozó kötelezettségvállalás volt, hogy az országban mindenütt véget vet a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözésnek; mivel választási kampánya során és a hivatalba lépése utáni első napokon Duterte elnök többször is felszólította a bűnüldöző szerveket és a lakosságot, hogy öljék meg a magukat fel nem adó feltételezett kábítószer-kereskedőket és a kábítószer-fogyasztókat is;

F.  mivel nyilvánosan kijelentette, hogy nem vonja felelősségre a bűnüldöző szervek azon tagjait, sem pedig azokat a polgárokat, akik ellenállást tanúsító kábítószer-kereskedőket öltek meg;

G.  mivel a Fülöp-szigeteki Nemzeti Rendőrség által közzétett adatok szerint a rendőrség 2016. július 1. és szeptember 4. között több mint ezer feltételezett kábítószer-kereskedőt és -fogyasztót ölt meg, és mivel további rendőrségi statisztikák az elmúlt két hónapban több mint ezer állítólagos kábítószer-kereskedő és -fogyasztó halálát tulajdonítják ismeretlen fegyvereseknek; mivel az al-Dzsazíra beszámolója szerint több mint 15 000, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel gyanúsított személyt tartóztattak le, többnyire szóbeszéd és polgárok állításai alapján, és mivel csaknem 700 000-en „önként” adták meg magukat a rendőrségnek, és jelentkeztek be a Tokhang program szerinti kezelésre, hogy ne váljanak a rendőrség vagy a polgárőrség céltábláivá;

H.  mivel az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun 2016. június 8-án elítélte a bírósági tárgyalás nélküli kivégzéseket, amelyeket törvénytelennek, valamint az alapvető jogok és szabadságok megsértésének minősített;

I.  mivel a bírósági tárgyalás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó különleges ENSZ-előadó, Agnes Callamard és az egészséghez való joggal foglalkozó különleges ENSZ-előadó, Dainius Pūras 2016. augusztus 18-án nyomatékosan felszólította a Fülöp-szigetek kormányát, hogy vessen véget a törvénytelen kivégzések és öldöklések jelenlegi hullámának, amely a bűnözés és a kábítószerek elleni, a kábítószer-kereskedőket és -fogyasztókat célzó intenzív kampány része;

J.  mivel a Fülöp-szigetek Szenátusa és Emberi Jogi Bizottsága saját hatáskörben független vizsgálatot indított a halálesetekkel kapcsolatban;

K.  mivel Ázsiában a Fülöp-szigetek törölte el elsőként, 1987-ben a halálbüntetést; mivel a halálbüntetést a visszaállítása után Arroyo elnök hivatali ideje alatt 2006-ban másodszor is eltörölték; mivel Duterte elnök választási kampánya során kérte annak újbóli visszaállítását, különösen a jogellenes kábítószer-kereskedelem esetében, és mivel a Kongresszus jelenleg vizsgálja a törvénytervezetet;

L.  mivel 2016. szeptember 2-án Davao városának egyik piacán egy bombatámadás során legalább 14 ember veszítette életét, és 70-en sebesültek meg, amiért az Abu Szajjaf és társult csoportok vállalták a felelősséget; mivel a Fülöp-szigeteki fegyveres erők folytatják katonai offenzívájukat az IS-szel társult Abu Szajjaf fegyveresei ellen a déli Sulu tartományban;

M.  mivel a támadást követően a Fülöp-szigetek kormánya „szükségállapotot hirdetett a mindanaoi jogellenes erőszak miatt”;

N.  mivel az ASEAN elnökségét 2017-ben a Fülöp-szigetek látja majd el, és mivel Duterte elnök bejelentette, hogy „a Fülöp-szigetek elnöksége alatt rávilágítunk majd az ASEAN-ra mint a regionalizmus modelljére és globális szereplőre, amelynek középpontjában az emberek érdeke áll”;

1.  határozottan elítéli a Davao városának egyik éjszakai piacán 2016. szeptember 2-án elkövetett támadást, és részvétét nyilvánítja az áldozatok rokonainak; hangsúlyozza, hogy ezen öldöklés felelőseit felelősségre kell vonni, ugyanakkor kéri az uniós küldöttséget, hogy szorosan kövesse figyelemmel a törvényen kívüli állapotot; nyomatékosan kéri valamennyi államot, hogy a nemzetközi jog és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai szerinti kötelezettségeikkel összhangban tevékenyen működjenek együtt a Fülöp-szigetek kormányával és más érintett hatóságokkal e kérdésben;

2.  határozottan elítéli a Fülöp-szigeteken folytatott kábítószer-kereskedelmet és -fogyasztást; hangsúlyozza, hogy az illegális kábítószerek a társadalom egyik legsúlyosabb problémájaként fenyegetést jelentenek a Fülöp-szigetek fiataljaira nézve;

3.  úgy látja, hogy a Fülöp-szigeteken emberek millióit érinti negatívan a kábítószer-függőség komoly mértéke és annak következményei; ugyanakkor a leghatározottabb aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a rendőrségi és polgárőri csoportok műveletei során rendkívül nagy számban öltek meg embereket a bűnözés és a kábítószerek elleni, a kábítószer-kereskedőket és -fogyasztókat célzó intenzív kampány részeként, és nyomatékosan felszólítja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy vessen véget a törvénytelen kivégzések és öldöklések jelenlegi hullámának;

4.  üdvözli a kormány azon szándékát, hogy mérsékelni kívánja az országon belüli bűnözés és korrupció magas szintjét, ugyanakkor arra kéri a kormányt, hogy egyedi, átfogó politikákat és programokat fogadjon el, amelyek a megelőzést és a rehabilitációt célzó intézkedéseket is magukban foglalnak, és nem kizárólag az erőszakos elfojtásra összpontosítanak;

5.  hangsúlyozza, hogy a jogellenes kábítószer-kereskedelemre a nemzeti és nemzetközi kötelezettségekkel teljes összhangban kell választ adni;

6.  nyomatékosan felszólítja a hatóságokat, hogy a nemzetközi emberi jogi normákkal és a Fülöp-szigetek által ratifikált nemzetközi eszközökkel összhangban biztosítsák az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását;

7.  kéri a hatóságokat, hogy indítsanak azonnali vizsgálatot a rendőrségi műveletek során elhunyt rendkívül nagy számú ember megölésével kapcsolatban;

8.  megjegyzi, hogy az UNODC készen áll további segítséget nyújtani a Fülöp-szigetek számára a kábítószer-kereskedők bíróság elé állításában, a nemzetközi szabályokkal és normákkal összhangban, megfelelő jogi garanciák mellett;

9.  javasolja, hogy a kínzások megelőzésére haladéktalanul léptessenek érvénybe nemzeti mechanizmust, amint azt a kínzás elleni egyezmény és annak fakultatív jegyzőkönyve is előírja;

10.  nyomatékosan felszólítja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy ítélje el a polgárőri csoportok fellépését, és vizsgálják ki felelősségüket az öldöklések kapcsán; nyomatékosan felszólítja a Fülöp-szigetek hatóságait, hogy azonnali, alapos, tényleges és pártatlan vizsgálatot folytassanak le a felelősök felkutatása, hatáskörrel rendelkező és pártatlan polgári bíróság elé állításuk és a jog által előírt büntető szankciók alkalmazása érdekében;

11.  felhívja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy biztosítson megfelelő védelmet az emberijog-védőknek, a szakszervezeti vezetőknek és az újságíróknak;

12.  üdvözli Duterte elnök kábítószer-rehabilitációs programok iránti elkötelezettségét, és kéri az Uniót, hogy támogassa a kormányt azon erőfeszítéseiben, hogy megfelelő segítséget nyújtson a kábítószer-fogyasztóknak ahhoz, hogy megszabaduljanak függőségüktől, valamint továbbra is támogassa a Fülöp-szigeteki büntető igazságszolgáltatási rendszer reformját;

13.  javasolja, hogy a Fülöp-szigetek haladéktalanul ratifikálja a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt, és nemzeti jogában nyilvánítsa bűncselekménynek az erőszakos eltüntetést és a törvénytelen kivégzéseket;

14.  nyomatékosan felszólítja a Fülöp-szigetek Kongresszusát, hogy tartózkodjon a halálbüntetés újbóli bevezetésétől;

15.  megjegyzi, hogy minden empirikus bizonyíték arra utal, hogy a halálbüntetés nem csökkenti a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözést, és egyúttal megsemmisítené a Fülöp-szigeteki igazságszolgáltatási rendszer egyik fontos vívmányát;

16.  nyomatékosan kéri az Uniót, hogy minden rendelkezésére álló eszközt használjon fel arra, hogy támogassa a Fülöp-szigetek kormányát nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek tiszteletben tartásában, különösen a keretmegállapodás révén;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak, a Fülöp-szigetek kormányának és parlamentkének, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tagállamai kormányainak, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és az ENSZ főtitkárának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0263.

(2)

HL C 322E., 2013.11.15., 99. o.

(3)

HL C 305E., 2010.11.11., 11. o.

Jogi nyilatkozat