Procedūra : 2016/2880(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0990/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0990/2016

Debates :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Balsojumi :

PV 15/09/2016 - 11.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0349

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 593kWORD 89k
14.9.2016
PE589.577v01-00}
PE589.579v01-00}
PE589.581v01-00}
PE589.586v01-00}
PE589.589v01-00}
PE589.591v01-00}
PE589.595v01-00} RC1
 
B8-0990/2016}
B8-0992/2016}
B8-0994/2016}
B8-0999/2016}
B8-1002/2016}
B8-1004/2016}
B8-1008/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

EFDD (B8-0990/2016)

ECR (B8-0992/2016)

PPE (B8-0994/2016)

ALDE (B8-0999/2016)

Verts/ALE (B8-1002/2016)

S&D (B8-1004/2016)

GUE/NGL (B8-1008/2016)


par Filipīnām (2016/2880(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Filipīnām (2016/2880(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Filipīnās, īpaši 2016. gada 8. jūnija rezolūciju par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republiku(1), 2012. gada 14. jūnija(2) un 2010. gada 21. janvāra(3) rezolūciju,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2016. gada 3. septembra paziņojumu par uzbrukumu Davao,

–  ņemot vērā diplomātiskās attiecības starp Filipīnām un ES (tolaik Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK)), kuras tika izveidotas 1964. gada 12. maijā līdz ar Filipīnu vēstnieka Eiropas Ekonomikas kopienā iecelšanu,

–  ņemot vērā Filipīnu kā vienas no Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dibinātājvalstīm statusu pēc Bangkokas deklarācijas parakstīšanas 1967. gada 8. augustā,

–  ņemot vērā Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2016. gada 8. jūnija paziņojumu par šķietamu apstiprinājumu nogalināšanas gadījumiem bez tiesas sprieduma,

–  ņemot vērā ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) 2016. gada 3. augusta paziņojumu par par situāciju Filipīnās,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2016. gada 4. septembra paziņojumu par Filipīnām,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2016. gada 4. septembra paziņojumu par teroristu uzbrukumu Filipīnās,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesībām,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Filipīnām un ES jau sen ir nodibinātas diplomātiskās, ekonomiskās, kultūras un politiskās attiecības;

B.  tā kā demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības un dialogs ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir vienmēr bijusi svarīga daļa no divpusējām sarunām starp ES un Filipīnām;

C.  ņemot vērā milzīgās problēmas, kuras sagaida vēl nesen ievēlēto Filipīnu valdību attiecībā uz nevienlīdzības un korupcijas apkarošanu un miera procesa vadīšanu šajā valstī;

D.  tā kā nelegāla narkotiku tirdzniecība Filipīnās joprojām ir nopietna problēma valsts un starptautiskā līmenī; tā kā 2015. gadā saskaņā ar ASV Valsts departamenta ikgadējo pārskatu Kongresam, Filipīnu Narkotiku apkarošanas aģentūra (PDEA), kas ir galvenā narkotiku apkarošanas aģentūra valstī, ziņoja, ka 8 629 ciematu vai Davao pilsētas rajonu (aptuveni 20 % no valsts ciematiem) informējuši par narkotiku jomā izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, un tā kā Filipīnas uzskata par valsti, kurā patērē visvairāk metamfetamīnus Austrumāzijā;

E.  tā kā viena no galvenajām tēmām Rodrigo Dutertes prezidenta kampaņā bija apņemšanās izbeigt visu līmeņu ar narkotikām saistītu noziedzību visā valstī; tā kā vēlēšanu kampaņā un pirmajās dienās amatā prezidents R. Duterte atkārtoti mudināja tiesībaizsardzības aģentūras un sabiedrību nogalināt aizdomās turētos par narkotiku tirdzniecību, kas nav padevušies, kā arī narkotiku lietotājus;

F.  tā kā viņš publiski paziņoja, ka viņš nevērsīsies pret tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem, kuri nogalinājuši narkotiku tirgotājus, kas pretojušies arestam;

G.  tā kā par Filipīnu valsts policijas dati liecina, ka no 2016. gada 1. jūlija līdz 4. septembrim policija nogalinājusi vairāk nekā tūkstoti aizdomās turētos par narkotiku tirdzniecību un lietošanu, un tā kā policijas statistika papildus liecina, ka iepriekšējos divos mēnešos nezināmi uzbrucēji nogalinājuši vairāk nekā tūkstoti iespējamo narkotiku tirgotāju un lietotāju; tā kā saskaņā ar Al Jazeera vairāk nekā 15 000 aizdomās turētie saistībā ar narkotikām ir aizturēti, galvenokārt pamatojoties uz baumām un pieņēmumiem, kurus pauduši līdziedzīvotāji, un tā kā gandrīz 700 000 ir„brīvprātīgi” pieteikušies policijā un reģistrējušies ārstēšanai saskaņā ar Tokhang programmu, lai nekļūtu par policijas vai linčošanas upuriem;

H.  tā kā 2016. gada 8. jūnijā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon nosodīja virkni nogalināšanu bez tiesas sprieduma kā nelikumību un kā pamattiesību un brīvību pārkāpšanu;

I.  tā kā 2016. gada 18. augustā ANO īpašā referente ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildes jautājumos Agnes Callamard un ANO īpašais referents jautājumos par tiesībām uz veselību Dainius Pūras, mudināja Filipīnu valdību izbeigt šo ārpustiesas nāvessodu izpildes un slepkavību vilni saistībā ar noziedzības un narkotiku apkarošanas kampaņas pastiprināšanu pret narkotiku tirgotājiem un lietotājiem;

J.  tā kā Filipīnu Senāts un Cilvēktiesību komiteja ir veikušas savu neatkarīgu izmeklēšanu par šiem nāves gadījumiem;

K.  tā kā Filipīnas bija viena no pirmajām valstīm Āzijā, kas 1987. gadā atcēla nāvessodu; tā kā pēc tam, kad nāvessods tika atjaunots, to otru reizi atcēla prezidentes Arroyo amata pilnvaru laikā 2006. gadā; tā kā prezidenta vēlēšanu kampaņas gaitā prezidents R. Duterte aicinājis to atkal atjaunot, jo īpaši attiecībā uz narkotiku nelegālu tirdzniecību, un tā kā likumprojekts šobrīd tiek izskatīts Kongresā;

L.  tā kā 2016. gada 2. septembra sprādzienā, par ko atbildību uzņēmās Abu Sayyaf un viņa līdzgaitnieki, Davao pilsētas tirgū vismaz 14 cilvēki gāja bojā un 70 tika ievainoti; tā kā Filipīnu Bruņotie spēki turpina militāro uzbrukumu ar ĪV saistītajiem Abu Sayyaf kaujiniekiem Sulu provinces dienvidu daļā;

M.  tā kā pēc uzbrukuma Filipīnu valdība pasludināja „ārkārtas stāvokli valstī, ņemot vērā pretlikumīgo vardarbību Mindanao”;

N.  tā kā Filipīnas 2017. gadā pārņems ASEAN prezidentūru un tā kā prezidents R. Duterte ir paziņojis, ka „Filipīnas prezidentūras laikā mēs pievērsīsim īpašu uzmanību ASEAN kā reģionālisma modelim un globālo procesu dalībniecei, izvirzot priekšplānā tautas intereses”,

1.  stingri nosoda uzbrukumu nakts tirgū pilsētā Davao 2016. gada 2. septembrī un izsaka līdzjūtību upuru radiniekiem; uzsver, ka šajā nonāvēšanā vainīgos ir jāsauc pie atbildības, taču aicina ES delegāciju rūpīgi uzraudzīt „beztiesiskuma” izmantošanu; mudina visas valstis saskaņā ar savām saistībām un atbilstoši starptautiskajām tiesībām un attiecīgajām ANO Drošības Padomes rezolūcijām aktīvi sadarboties ar Filipīnu valdību un visām pārējām attiecīgajām iestādēm šajā jomā;

2.  stingri nosoda narkotiku tirdzniecību un narkomāniju Filipīnās; uzsver, ka narkotikas apdraud jauniešus Filipīnās un ir viena no visnopietnākajām problēmām sabiedrībā;

3.  saprot, ka Filipīnās miljoniem cilvēku ir negatīvi ietekmējusi augsta līmeņa narkotiskā atkarība un tās sekas; tomēr pauž bažas par ārkārtīgi lielo bojāgājušo skaitu policijas operācijās un linčošanas grupu uzbrukumos saistībā ar noziedzības un narkotiku apkarošanas kampaņas pastiprināšanu pret narkotiku tirgotājiem un lietotājiem un mudina Filipīnu valdību izbeigt pašreizējo ārpustiesas sodīšanas ar nāvi un slepkavību vilni;

4.  atzinīgi vērtē valdības nodomu samazināt augsto noziedzības un korupcijas līmeni valstī, bet aicina valdību pieņemt konkrētas un visaptverošas politikas un programmas, kam būtu jāaptver arī pasākumi, kuru mērķis ir profilakse un rehabilitācija, īpaši nekoncentrējoties tikai uz vardarbīgām represijām;

5.  uzsver, ka reaģēšana uz narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību, būtu jāīsteno pilnīgā saskaņā ar valsts un starptautiskajām saistībām;

6.  mudina iestādes nodrošināt, ka tiek ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un starptautiskiem instrumentiem, ko ratificējušas Filipīnas;

7.  mudina iestādes nekavējoties uzsākt izmeklēšanu saistībā ar neparasti lielo bojāgājušo skaitu policijas operāciju laikā;

8.  uzsver, ka UNODC ir gatavs turpināt sadarbību ar Filipīnām, lai narkotiku tirgotājus nodotu tiesai ar atbilstošām tiesiskām garantijām saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un normām;

9.  ierosina nekavējoties ieviest valsts mehānismu spīdzināšanas novēršanai, kā paredzēts Konvencijā pret spīdzināšanu un tās fakultatīvajā protokolā;

10.  mudina Filipīnu valdību nosodīt linčotāju grupu darbības un izmeklēt viņu atbildību par slepkavībām; mudina Filipīnu iestādes veikt rūpīgu, tūlītēju, objektīvu un efektīvu izmeklēšanu, lai identificētu visus, kas atbildīgi, nododot viņus kompetentai un objektīvai civilai tiesai un piemērojot tiesību aktos paredzētās soda sankcijas;

11.  aicina Filipīnu valdību garantēt atbilstīgu aizsardzību cilvēktiesību aizstāvjiem, arodbiedrību pārstāvjiem un žurnālistiem;

12.  atzinīgi vērtē prezidenta R. Dutertes apņemšanos īstenot dezintoksikācijas programmas un aicina ES atbalstīt valdības centienus nodrošināt narkotiku lietotājiem atbilstīgu palīdzību atbrīvoties no atkarības un turpināt atbalstīt krimināltiesību sistēmas reformas Filipīnās;

13.  ierosina Filipīnām ratificēt Konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu un nogalināšanu bez tiesas sprieduma un savos valsts tiesību aktos atzīt piespiedu pazušanu un ārpustiesas sodīšanas ar nāvi par noziegumu;

14.  mudina Filipīnu Kongresu atturēties no atkārtotas nāvessoda ieviešanas;

15.  norāda, ka saskaņā ar visiem empīriskiem pierādījumiem nāvessods nepalīdz samazināt narkotiku noziedzību un tā atjaunošana iznīcinātu Filipīnu tiesu sistēmas ievērojamu sasniegumu;

16.  mudina ES izmantot visus pieejamos instrumentus, lai atbalstītu Filipīnu valdību tās starptautisko saistību cilvēktiesību jomā īstenošanā, īpaši saistību saskaņā ar pamatnolīgumu;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Filipīnu valdībai un parlamentam, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstu valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0263.

(2)

OV C 332E, 15.11.2013., 99. lpp.

(3)

OV C 305E, 11.11.2010., 11. lpp.

Juridisks paziņojums