Postopek : 2016/2880(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0990/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0990/2016

Razprave :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0349

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 357kWORD 93k
14.9.2016
PE589.577v01-00}
PE589.579v01-00}
PE589.581v01-00}
PE589.586v01-00}
PE589.589v01-00}
PE589.591v01-00}
PE589.595v01-00} RC1
 
B8-0990/2016}
B8-0992/2016}
B8-0994/2016}
B8-0999/2016}
B8-1002/2016}
B8-1004/2016}
B8-1008/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

EFDD (B8-0990/2016)

ECR (B8-0992/2016)

PPE (B8-0994/2016)

ALDE (B8-0999/2016)

Verts/ALE (B8-1002/2016)

S&D (B8-1004/2016)

GUE/NGL (B8-1008/2016)


o Filipinih (2016/2880(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), László Tőkés, Deirdre Clune, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova) v imenu skupine ALDE
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Filipinih (2016/2880(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Filipinih, zlasti resolucij z dne 8. junija 2016 o okvirnem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo ter Republiko Filipini(1), z dne 14. junija 2012(2) in z dne 21. januarja 2010(3),

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 3. septembra 2016 o napadu v mestu Davao,

–  ob upoštevanju diplomatskih odnosov med Filipini in EU (takratno Evropsko gospodarsko skupnostjo (EGS)), ki so bili vzpostavljeni 12. maja 1964 z imenovanjem filipinskega veleposlanika pri EGS,

–  ob upoštevanju, da so Filipini s podpisom bangkoške deklaracije 8. avgusta 1967 pridobili status ustanovne članice Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN),

–  ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani,

–  ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna z dne 8. junija 2016 o očitni podpori izvensodnim usmrtitvam;

–  ob upoštevanju izjave izvršnega direktorja urada OZN za droge in kriminal (UNODC) z dne 3. avgusta 2016 o razmerah na Filipinih;

–  ob upoštevanju izjave o Filipinih, ki naj bi jo 4. septembra 2016 podal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja OZN,

–  ob upoštevanju izjave za medije varnostnega sveta OZN z dne 4. septembra 2016 o terorističnem napadu na Filipinih,

–  ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker Filipine in EU vežejo dolgoletni diplomatski, gospodarski, kulturni in politični odnosi;

B.  ker so demokracija, načelo pravne države, človekove pravice in dialog z organizacijami civilne družbe že od nekdaj pomemben del dvostranskih pogovorov med EU in Filipini;

C.  ker so pred nedavno izvoljeno filipinsko vlado neznanski izzivi, kar zadeva boj proti neenakosti in korupciji ter prizadevanja za izvedbo mirovnega procesa v državi;

D.  ker nezakonita trgovina z drogami na Filipinih ostaja resen notranji in mednarodni problem; ker je po podatkih iz letnega poročila ministrstva za zunanje zadeve ZDA kongresu leta 2015 filipinska agencija za boj proti drogam PDEA, vodilna agencija za boj proti drogam v državi, poročala, da je kazniva dejanja, povezana z drogami, prijavilo 629 vasi ali barangay (približno 20 % vseh vasi v državi), in ker Filipini veljajo za državo z najvišjo stopnjo uporabe metamfetamina v vzhodni Aziji;

E.  ker je Rodrigo Duterte med predsedniško kampanjo kot eno od osrednjih tem izpostavil odpravo vseh ravni kaznivih dejanj zaradi drog po državi; ker je že med volilno kampanjo in v prvih dneh kot predsednik Filipinov organe kazenskega pregona in javnost večkrat pozval k usmrtitvi oseb, osumljenih trgovine z drogami, ki se ne predajo, pa tudi samih uživalcev drog;

F.  ker je Duterte javno izjavil, da ne bo preganjal uslužbencev organov kazenskega pregona in drugih državljanov, ki bi usmrtili preprodajalce z drogami, ki bi se upirali aretaciji;

G.  ker številke, ki jih je objavila filipinska nacionalna policija, kažejo, da je policija med 1. julijem in 4. septembrom 2016 usmrtila več kot tisoč osumljenih preprodajalcev in uživalcev drog, in ker iz policijske statistike izhaja še, da gre dodatnih več kot tisoč usmrtitev domnevnih preprodajalcev in uživalcev drog v zadnjih dveh mesecih pripisati neznanim strelcem; ker naj bi bilo po poročanju Al Jazeere aretiranih več kot 15.000 domnevnih preprodajalcev in uživalcev drog, osumljenih večinoma na podlagi govoric in namigovanj sorojakov, in ker se je skoraj 700.000 oseb „prostovoljno“ prijavilo k zdravljenju po programu Tokhang, da bi ne postali tarča policije ali milic;

H.  ker je generalni sekretar OZN Ban Ki Mun 8. junija 2016 obsodil niz izvensodnih usmrtitev, ki jih je označil za nezakonite in za kršitev temeljnih pravic in svoboščin;

I.  ker sta posebna poročevalka OZN za nezakonite usmrtitve Agnes Callamard in posebni poročevalec OZN o pravici do zdravja Dainius Pūras 18. avgusta 2016 filipinsko vlado pozvala, naj naredi konec trenutnemu valu izvensodnih usmrtitev in pobojev v okviru okrepljenega boja proti kriminalu in drogam, uperjenega zoper preprodajalce in uživalce drog;

J.  ker sta filipinski senat in komisija za človekove pravice sprožila neodvisno preiskavo smrtnih primerov;

K.  ker so Filipini kot ena prvih držav v Aziji smrtno kazen odpravili leta 1987; ker je država smrtno kazen ponovno uvedla in jo je leta 2006 še drugič odpravil tedanji predsednik Arroyo; ker je predsednik Duterte med volilno kampanjo pozval k njeni ponovni uvedbi, zlasti za nezakonito trgovino z drogami, in ker osnutek zakona zdaj obravnava filipinski kongres;

L.  ker je bilo v bombnem napadu na tržnici v mestu Davao, za katerega je odgovornost prevzela organizacija Abu Sajaf in z njo povezane skupine, 2. septembra 2016 ubitih najmanj 14 ljudi, 70 pa je bilo ranjenih; ker filipinske oborožene sile proti tej organizaciji, priključeni IS, vodijo ofenzivo v južni provinci Sulu;

M.  ker je filipinska vlada po napadu razglasila „izredno stanje zaradi brezpravnega nasilja na Mindanau“;

N.  ker bodo Filipini leta 2017 predsedovali združenju ASEAN in je predsednik Duterte napovedal, da „bomo v času filipinskega predsedovanja združenje ASEAN predstavili kot model regionalizma in kot globalnega akterja, ki v središče svojega delovanja postavlja interese državljanov“;

1.  ostro obsoja napad na nočno tržnico 2. septembra 2016 v mestu Davao in izreka sožalje sorodnikom žrtev; poudarja, da morajo odgovorni za te usmrtitve odgovarjati, vendar poziva delegacijo EU, naj pozorno spremlja uporabo „načela brezpravnosti“; poziva vse države, naj v skladu s svojimi obveznostmi po mednarodnem pravu in ustreznih resolucijah varnostnega sveta OZN, dejavno sodelujejo s filipinsko vlado in vsemi drugimi pristojnimi organi v tem oziru;

2.  ostro obsoja trgovino z drogami in uživanje drog na Filipinih; poudarja, da prepovedane droge ogrožajo filipinsko mladino in so med najresnejšimi problemi tamkajšnje družbe;

3.  razume, da je na Filipinih na milijone ljudi, ki trpijo posledice hude odvisnosti od drog; izraža hudo zaskrbljenost zaradi izredno velikega števila smrtnih žrtev med policijskimi operacijami in operacijami milic v okviru okrepljenega boja proti kriminalu in drogam, uperjenega zoper preprodajalce in uživalce drog, ter filipinsko vlado poziva, naj naredi konec trenutnemu valu izvensodnih usmrtitev in pobojev;

4.  pozdravlja namero vlade, da zniža visoko raven kriminala in korupcije v državi, vendar vlado poziva, naj sprejme posebne in celovite politike in programe, ki bodo obsegali tudi ukrepe za preventivo in rehabilitacijo, in ne bodo zgolj osredotočeni na nasilno represijo;

5.  poudarja, da morajo biti odgovori na nezakonito trgovino z drogami popolnoma v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi obveznostmi;

6.  poziva oblasti, naj zagotovijo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic in mednarodnimi instrumenti, ki so jih Filipini ratificirali;

7.  spodbuja oblasti, naj sprožijo takojšnjo preiskavo izjemno visokega števila smrtnih žrtev med policijskimi operacijami;

8.  ugotavlja, da je urad OZN za droge in kriminal pripravljen, da še tesneje sodeluje s Filipini pri tem, da bi preprodajalce drog sodno preganjali s primernimi pravnimi jamstvi v skladu z mednarodnimi standardi in normami;

9.  priporoča čim hitrejšo vzpostavitev nacionalnega mehanizma za preprečevanje mučenja, kot to določata konvencija OZN proti mučenju in njen opcijski protokol;

10.  poziva filipinsko vlado, naj obsodi dejanja milic in razišče njihovo odgovornost pri usmrtitvah; poziva tamkajšnje oblasti, naj takoj in temeljito izvedejo učinkovito in nepristransko preiskavo, da bi razkrile vse odgovorne, jih sodno preganjale pred pristojnimi civilnimi in nepristranskimi sodišči, ki jim bodo naložila zakonsko predvidene kazenske sankcije;

11.  poziva filipinsko vlado, naj zagotovi ustrezno zaščito zagovornikov človekovih pravic, sindikalistov in novinarjev;

12.  pozdravlja, da se je predsednik Duterte obvezal programom rehabilitacije, in poziva EU, naj tamkajšnjo vlado podpre v njenih prizadevanjih, da bi uživalcem drog ustrezno pomagala pri odvajanju od odvisnosti, hkrati pa še naprej podpirala reforme kazenskopravnega sistema na Filipinih;

13.  priporoča, da Filipini v najkrajšem času ratificirajo konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem ter da prisilno izginotje in izvensodne poboje v nacionalni zakonodaji obravnavajo kot kaznivo dejanje;

14.  poziva filipinski kongres, naj se vzdrži ponovne uvedbe smrtne kazni;

15.  ugotavlja, da je empirično dokazano, da smrtna kazen ne vpliva na manjšo delinkvenco, povezano z drogami, bi pa uničila velik dosežek filipinskega pravosodnega sistema;

16.  poziva EU, naj uporabi vse razpoložljive instrumente za pomoč filipinski vladi pri spoštovanju njenih mednarodnih obveznosti na področju človekovih pravic, zlasti prek okvirnega sporazuma;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje  podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam držav članic, vladi in parlamentu Filipinov, vladam držav članic Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), visokemu komisarju OZN za človekove pravice in generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0263.

(2)

UL C 332 E, 15.11.2013, str. 99.

(3)

UL C 305 E, 11.11.2010, str. 11.

Pravno obvestilo