Postupak : 2016/2882(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0995/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0995/2016

Rasprave :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0351

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 366kWORD 95k
14.9.2016
PE589.582v01-00}
PE589.583v01-00}
PE589.584v01-00}
PE589.587v01-00}
PE589.592v01-00}
PE589.593v01-00}
PE589.597v01-00} RC1
 
B8-0995/2016}
B8-0996/2016}
B8-0977/2016}
B8-1000/2016}
B8-1005/2016}
B8-1006/2016}
B8-1010/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

EFDD (B8-0995/2016)

ECR (B8-0996/2016)

PPE (B8-0977/2016)

ALDE (B8-1000/2016)

Verts/ALE (B8-1006/2016)

S&D (B8-1005/2016)

ENF (B8-1010/2016)


o Zimbabveu  (2016/2882(RSP))


Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere ou ime Kluba zastupnika EPP-a
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a
Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel u ime Kluba zastupnika ENF-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Zimbabveu  (2016/2882(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Zimbabveu,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a o nasilju od 12. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a o otmici Itaija Dzamare od 9. ožujka 2016.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/220 od 15. veljače 2016.(1) o izmjeni Odluke 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea,

–  uzimajući u obzir Globalni politički sporazum koji su 2008. potpisale tri glavne političke stranke: ZANU PF, MDC-T i MDC,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981., koju je Zimbabve ratificirao,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Ustav Zimbabvea,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da narod Zimbabvea godinama trpi autoritarni režim na čelu s predsjednikom Mugabeom, koji je još uvijek na vlasti zahvaljujući korupciji, nasilju, namještanju izbora i brutalnom sigurnosnom aparatu; budući da narod Zimbabvea desetljećima nije iskusio istinsku slobodu te da velik broj onih mlađih od 30 godina ni ne zna za drugo osim za život u siromaštvu i pod nasilnom represijom;

B.  budući da u toj krizom pogođenoj zemlji ponovno jačaju nemiri, u kontekstu nestašica gotovine, raširene nezaposlenosti, državne korupcije i nastojanja vlasti da suzbiju slobodu izražavanja i političku oporbu; budući da se razne skupine bore za svoje mjesto na političkoj sceni u iščekivanju razdoblja nakon Mugabeove vladavine;

C.  budući da je od pada koalicijske vlade 2013. napredak koji je Tendai Biti ostvario u pogledu stabilizacije gospodarstva i povećanja državnih prihoda poništen povratkom na sustav političke podobnosti i kleptokracije te na stanje straha; budući da Zimbabve trenutno prolazi kroz najgoru gospodarsku krizu od hiperinflacije 2008.; budući da je vlada praktički bankrotirala;

D.  budući da su od svibnja 2016. tisuće prosvjednika – neformalnih trgovaca, nezaposlenih mladih ljudi, a sada i zaposlenih osoba – izašle na ulice u velikom broju urbanih središta diljem Zimbabvea kako bi prosvjedovale protiv gubitka posla, masovne nezaposlenosti i neuspjeha vlade da zadovolji osnovna ekonomska očekivanja stanovništva, a to znači tržište rada na kojem se nude poslovi, zaposlenici u javnom sektoru koji na vrijeme dobivaju plaću, pouzdana stabilna valuta i režim pristupačnih cijena; budući da samo vojska prima plaću redovito i u valuti koja ima neku vrijednost;

E.  budući da je prosvjedni pokret koji predvodi svećenik Evan Mawarire i koji se koristi hashtagom #ThisFlag zadobio potporu crkava i srednje klase, koji su se dosad uglavnom klonili ulične politike;

F.  budući da je 6. srpnja 2016. oporbeni pokret #ThisFlag pozvao na nacionalni štrajk u znak prosvjeda protiv vladine inercije kada je riječ o korupciji, nekažnjavanju i siromaštvu; budući da kao rezultat toga većina trgovina i poduzeća u glavnom gradu taj dan nije radila i da su vlasti žestoko reagirale;

G.  budući da je Promise Mkwananzi, vođa #Tajamuke, socijalnog pokreta povezanog sa srpanjskim štrajkom, koji je uhićen i optužen za poticanje na javno nasilje, pušten uz jamčevinu; budući da je još jedna aktivistica pokreta #Tajamuka, Linda Masarira, uhićena tijekom srpanjskog prosvjeda te se još uvijek nalazi u pritvoru;

H.  budući da se mnogo prosvjeda danas organizira preko društvenih medija i budući da su vlasti Zimbabvea blokirale pristup internetu i onemogućile slanje poruka preko aplikacije WhatsApp kako bi spriječile prosvjede;

I.  budući da su tijekom prosvjedâ uhićene stotine ljudi; budući da je 26. kolovoza 2016. došlo do krvavih sukoba u glavnom gradu Harareu kada se policija oglušila na sudsku odluku i nasilno se obrušila na tisuće prosvjednika koji su se okupili pod okriljem Nacionalnog plana izborne reforme kako bi izrazili protivljenje nedovršenim izbornim reformama uoči nestrpljivo iščekivanih općih izbora u Zimbabveu 2018.; budući da je velik broj uhićenih još uvijek u pritvoru, dok se za mnoge ne zna gdje se točno nalaze;

J.  budući da je predsjednik Mugabe na vlasti od proglašenja nezavisnosti 1980. i da se ponovno kandidira te budući da se nekoliko članova njegove vlade izjasnilo protiv poziva na izbornu reformu uoči izbora 2018.;

K.  budući da su veterani borbe za nezavisnost, nekoć Mugabeovi bliski saveznici u vodećoj stranci, bojkotirali njegov govor 8. kolovoza 2016., osudivši njegov pomak prema diktaturi i njegovu nesposobnost da riješi tešku gospodarsku krizu kojom je zemlja pogođena od 2000.; budući da je predsjednik taj bojkot doživio kao izdaju te je u znak odmazde uhitio tri člana Nacionalne udruge veterana borbe za nezavisnost;

L.  budući da se policija 2. rujna 2016. pozvala na zakonski akt 101A kako bi zabranila sve prosvjede u središnjem Harareu, nekoliko sati prije no što je 18 političkih stranaka trebalo održati veliki prosvjed u glavnom gradu;

M.  budući da je 7. rujna 2016. Visoki sud ukinuo tu zabranu na sedam dana i budući da je ta presuda izrečena svega nekoliko dana nakon što se predsjednik Mugabe upleo u neovisnost pravosudnih tijela tako što je zimbabveanske suce oštro kritizirao zbog donošenja „nepromišljenih” presuda koje su dovele do održavanja prosvjeda protiv njegove vladavine;

N.  budući da je zimbabveansko Povjerenstvo za ljudska prava izjavilo da se pomoć u hrani, prikupljena kako bi se pomoglo gladnim seljanima koji pate zbog suše koja je zahvatila cijelu zemlju, dijelila u skladu sa stranačkom pripadnosti, tako da su pripadnici stranke Zanu PF odbijali dati hranu poklonicima oporbene stranke; budući da je vlada Zimbabvea u veljači 2016. proglasila stanje katastrofe, procjenjujući da će otprilike 4,5 milijuna ljudi trebati pomoć u hrani do siječnja 2017. te da skoro polovici seoskog stanovništva prijeti glad;

O.  budući da je 9. ožujka 2016. obilježena prva godišnjica otmice borca za ljudska prava Itaija Dzamare; budući da je Visoki sud vladi naredio da pronađe Dzamaru te da svaka dva tjedna izvještava taj sud o napretku, sve dok se ne otkrije gdje se nalazi;

P.  budući da je Zimbabve potpisnik Sporazuma iz Cotonoua, čijim se člankom 96. utvrđuje da je poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda ključni element suradnje između država AKP-a i EU-a;

Q.  budući da je u veljači 2016. mali broj restriktivnih mjera EU-a izrečenih zimbabveanskom režimu produžen do 20. veljače 2017.; budući da će se zamrzavanje imovine i zabrana putovanja i dalje primjenjivati na predsjednika Mugabea, Grace Mugabe i poduzeće Zimbabwe Defence Industries; budući da će embargo na oružje i dalje biti na snazi; budući da je EU ranije ukinuo restrikcije za 78 osoba i osam tijela;

R.  budući da su u okviru 11. Europskoga razvojnoga fonda Nacionalnom okvirnom programu za Zimbabve za razdoblje između 2014. i 2020. dodijeljena 234 milijuna EUR koja se trebaju usmjeriti u tri glavna sektora: zdravstvo, gospodarski razvoj temeljen na poljoprivredi te upravljanje i jačanje institucija;

1.  izražava veliku zabrinutost zbog činjenice da je prethodnih mjeseci poraslo nasilje nad prosvjednicima u Zimbabveu; upozorava na nedavno objavljenu jednomjesečnu zabranu održavanja prosvjeda; poziva vladu i sve strane u Zimbabveu da poštuju pravo na miran prosvjed čiji je cilj upozoriti na pitanja od istinske važnosti i traži od zimbabveanskih vlasti da provedu istragu u vezi s optužbama da su pripadnici zimbabveanske policije prekomjerno koristili silu i na druge načine kršili ljudska prava te da iste pozove na odgovornost;

2.  zabrinut je zbog porasta samovoljnih uhićenja boraca za ljudska prava i osoba koje su sudjelovale u mirnih i zakonitim prosvjedima te traži da se poštuju vladavina prava i Ustav;

3.  poziva zimbabveanske vlasti da smjesta i bezuvjetno puste na slobodu sve političke zatvorenike;

4.  osuđuje nedavne izjave predsjednika Mugabea u kojima je napao tijela pravosudne vlasti u Zimbabveu i traži od zimbabveanskih vlasti da se ne upliću u neovisnost pravosudnih tijela;

5.  podsjeća na to da se Zimbabve na temelju Globalnog političkog sporazuma obvezao zajamčiti da će njegovo zakonodavstvo te njegovi postupci i prakse biti u skladu s međunarodnim načelima ljudskih prava i zakonima o ljudskim pravima, uključujući slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja;

6.  skreće pozornost na osobito težak položaj velikog broja žena u Zimbabveu i nužnost poštovanja ljudskih prava;

7.  smatra da je ukidanje većine restriktivnih mjera bilo preuranjeno te da bi Vijeće i Komisija trebali razmotriti mogućnost ponovnog uvođenja nekih mjera i pritom naglasiti da će se one ukinuti i da će se osigurati paket pomoći tek kada bude očito da je Zimbabve ostvario napredak prema demokraciji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava te posebno dati do znanja da će se osigurati pomoć u provođenju slobodnog i poštenog izbornog procesa i reforme policije;

8.  poziva da se u cilju razvoja slobodne, napredne i pluralističke demokracije vlast prenese mirno i na temelju slobodnog i poštenog izbornog procesa, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava;

9.  oštro osuđuje ometanje dodjele pomoći u hrani zbog političkih ciljeva; naglašava svoju zabrinutost u pogledu mogućih budućih mjera kojima bi se nanijela šteta poljoprivrednoj proizvodnji te poziva na donošenje mjera za povećanje sigurnosti opskrbe hranom;

10.  i dalje je zabrinut zbog otmice Itaija Dzamare; traži da se poštuje habeas corpus i da se osobe odgovorne za njegovu otmicu izvedu pred lice pravde;

11.  ustraje u tvrdnji da EU mora osigurati da se financiranje koje je dodijeljeno Zimbabveu u okviru Nacionalnog okvirnog programa učinkovito usmjeri u relevantne sektore te poziva zimbabveansku vladu da Komisiji omogući nesmetan pristup projektima koje financira EU i da bude otvorenija za primanje tehničke pomoći za provedbu zajednički dogovorenih projekata i programa;

12.  ističe da je važno da EU u skladu s člancima 8. i 96. Sporazuma iz Cotonoua započne politički dijalog sa zimbabveanskim vlastima i time potvrdi da se EU zalaže za pružanje pomoći lokalnom stanovništvu;

13.  traži od Južnoafričke razvojne zajednice i Commonwealtha da se ponovno angažiraju u tome da se Zimbabveu pomogne da se ponovno okrene demokraciji;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladi i parlamentu Zimbabvea, vladama Južnoafričke razvojne zajednice, Afričkoj uniji, Panafričkom parlamentu, Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a i glavnom tajniku Commonwealtha.

 

(1)

SL L 40, 17.2.2016., str. 11.

Pravna napomena