Procedūra : 2016/2882(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0995/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0995/2016

Debates :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Balsojumi :

PV 15/09/2016 - 11.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0351

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 510kWORD 95k
14.9.2016
PE589.582v01-00}
PE589.583v01-00}
PE589.584v01-00}
PE589.587v01-00}
PE589.592v01-00}
PE589.593v01-00}
PE589.597v01-00} RC1
 
B8-0995/2016}
B8-0996/2016}
B8-0997/2016}
B8-1000/2016}
B8-1005/2016}
B8-1006/2016}
B8-1010/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

EFDD (B8-0995/2016)

ECR (B8-0996/2016)

PPE (B8-0997/2016)

ALDE (B8-1000/2016)

Verts/ALE (B8-1005/2016)

S&D (B8-1006/2016)

ENF (B8-1010/2016)


par Zimbabvi (2016/2882(RSP))


Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch on behalf of the EFDD Group
Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel ENF grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Zimbabvi (2016/2882(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās Parlamenta rezolūcijas par Zimbabvi,

–  ņemot vērā vietējo ES paziņojumu par 2016. gada 12. jūlija vardarbību,

–  ņemot vērā vietējo ES paziņojumu par 2016. gada 9. martā notikušo Itai Dzamara nolaupīšanu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. februāra Lēmumu 2016/220 (KĀDP)(1), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi,

–  ņemot vērā vispārējo politisko nolīgumu, ko 2008. gadā parakstīja trīs galvenās politiskās partijas, proti, ZANU PF, MDC-T un MDC,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnijā pieņemto Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu, ko Zimbabve ir ratificējusi,

–  ņemot vērā 1948. gada decembrī pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Zimbabves konstitūciju,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Zimbabves tauta daudzu gadu garumā ir cietusi no autoritāra režīma, ko vada prezidents R. Mugabe, kurš saglabā savu varu ar korupcijas, vardarbības, negodīgu vēlēšanu un brutāla drošības aparāta palīdzību; tā kā Zimbabves tauta jau daudzus desmitus gadu nav izbaudījusi patiesu brīvību un daudzi, kuri ir jaunāki par trīsdesmit gadiem, ir pieredzējuši tikai nabadzības un vardarbīgu represiju skartu dzīvi;

B.  tā kā krīžu nomocītajā Zimbabvē no jauna pieaug nemieri saistībā ar naudas trūkumu, plaši izplatītu bezdarbu, valsts korupciju un iestāžu centieniem apspiest vārda brīvību un politisko opozīciju; tā kā sāk parādīties dažādi grupējumi, kuri cer sagaidīt laikposmu pēc R. Mugabes valdīšanas;

C.  tā kā kopš 2013. gada koalīcijas valdības krišanas ir apturēta Tendai Biti veiktā ekonomikas stabilizācija un valdības ieņēmumu palielināšana, atgriežoties pie patronāžas un kleptokrātijas sistēmas un baiļu atmosfēras; tā kā Zimbabve pašlaik saskaras ar smagāko ekonomisko krīzi kopš hiperinflācijas 2008. gadā; tā kā valdība ir patiesi bankrotējusi;

D.  tā kā kopš 2016. gada maija tūkstošiem demonstrāciju dalībnieku — neoficiālie tirgotāji, jaunieši bez darba un tagad arī profesionāļi — ir pulcējušies uz ielām vairākos Zimbabves pilsētu centros, lai protestētu pret darba zaudēšanu, masveida bezdarbu un valdības nespēju apmierināt iedzīvotāju ekonomiskās pamatvajadzības, proti, darba tirgu, kas nodrošina darbvietas, laikā darba samaksu saņemošus valsts iestāžu darbiniekus, uzticamu un stabilu valūtu un finansiāli pieejamu cenu režīmu; tā kā tikai armija regulāri saņem atalgojumu valūtā, kurai ir vērtība;

E.  tā kā protestu kustība, ko vada garīdznieks Evan Mawarire, izmantojot #ThisFlag atsauces tagu, ir ieguvusi atbalstu no baznīcām un vidusslāņa, kurš nekad agrāk neiesaistījās politikā uz ielām;

F.  tā kā 2016. gada 6. jūlijā opozīcijas kustība #ThisFlag aicināja piedalīties nacionālā streikā, protestējot pret valdības bezdarbību attiecībā uz korupciju, nesodāmību un nabadzību; tā kā streika rezultātā galvaspilsētā tika masveidā slēgti daudzi veikali un uzņēmumi un iestādes veica bargu vajāšanu;

G.  tā kā ar jūlija streiku saistītās sociālās kustības #Tajamuka vadītājs Promise Mkwananzi, kurš tika arestēts un kuram tika izvirzīta apsūdzība par vardarbības sabiedriskās vietās izraisīšanu, ir atbrīvots pret drošības naudu; tā kā jūlija protestu laikā tika apcietināta vēl viena #Tajamuka kustības aktīviste Linda Masarira, un viņa kopš tā laika joprojām atrodas apcietinājumā;

H.  tā kā daudzas demonstrācijas pašlaik tiek organizētas ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību un tā kā Zimbabves iestādes ir bloķējušas piekļuvi internetam un WhatsApp īsziņu pakalpojumiem, lai radītu šķēršļus protestiem;

I.  tā kā demonstrāciju laikā simtiem cilvēku tika apcietināti; tā kā 2016. gada 26. augustā galvaspilsētā Hararē notika asiņainas sadursmes, jo policija neņēma vērā tiesas nolēmumu un izrēķinājās ar protestētāju tūkstošiem, kuri bija sapulcējušies Valsts vēlēšanu reformu programmas (NERA) paspārnē, lai paustu savu pretestību neīstenotajām vēlēšanu reformām pirms valsts 2018. gadā ar nepacietību gaidītajām vēlēšanām; tā kā daudzi no tiem, kuri tika aizturēti, joprojām atrodas ieslodzījumā, un nav zināma daudzu personu precīza atrašanās vieta;

J.  tā kā prezidents R. Mugabe ir valdījis kopš 1980. gada neatkarības iegūšanas, un viņš vēlas panākt savu ievēlēšanu no jauna, un tā kā vairāki viņa valdības locekļi ir nosodījuši aicinājumus veikt vēlēšanu reformu pirms 2018. gada vēlēšanām;

K.  tā kā neatkarības cīņu veterāni, kas iepriekš bija dedzīgo R. Mugabes vadošās partijas sabiedrotie, boikotēja viņa 2016. gada 8. augusta runu, nosodot viņa diktatorisko ievirzi un nespēju atrisināt smago ekonomisko krīzi, kas kopš 2000. gada sēj postu šajā valstī; tā kā prezidents šo boikotu uzskatīja par nodevību un aiz atriebības arestēja trīs Valsts neatkarības cīņu veterānu asociācijas biedrus;

L.  tā kā 2016. gada 2. septembrī policija izmantoja Normatīvo instrumentu Nr. 101A, lai aizliegtu jebkādas demonstrācijas Harares centrā, dažas stundas pirms tam, kad 18 politiskajām partijām galvaspilsētā bija paredzēta nozīmīga demonstrācija;

M.  tā kā 2016. gada 7. septembrī Augstā tiesa apturēja šo aizliegumu uz septiņām dienām un tā kā šis nolēmums tika pieņemts tikai dažas dienas pēc tam, kad prezidents R. Mugabe iejaucās tiesu varas neatkarībā, asi nosodot Zimbabves tiesnešu „nepārdomātos“ nolēmumus, kas pieļāva rīkot demonstrācijas pret viņa valdību;

N.  tā kā Zimbabves Cilvēktiesību komisija ir paziņojusi, ka pārtikas palīdzība, kas tiek izmantota, lai sniegtu palīdzīgu izsalkušajiem ciematu iedzīvotājiem, kurus ir skāruši sausuma apstākļi valstī, tika izdalīta saskaņā ar partijas vadlīnijām, Zanu PF amatpersonām neļaujot izdalīt pārtikas palīdzību opozīcijas partijas piekritējiem; tā kā Zimbabves valdība 2016. gada februārī paziņoja par krīzes stāvokli, lēšot, ka līdz 2017. gada janvārim aptuveni 4,5 miljoniem cilvēku būs nepieciešama pārtikas palīdzība un ka līdz pat pusi no lauku rajonu iedzīvotājiem sagaida bads;

O.  tā kā 2016. gada 9. martā apritēja pirmais gads kopš cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara nolaupīšanas; tā kā Augstā tiesa noteica pienākumu valdībai veikt Itai Dzamara meklēšanu un reizi divās nedēļās ziņot tiesai par rezultātiem, kamēr tiks noteikta viņa atrašanās vieta;

P.  tā kā Zimbabve ir parakstījusi Kotonū nolīgumu, kura 96. pantā ir noteikts, ka cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana ir būtiska ĀKK un ES sadarbības sastāvdaļa;

Q.  tā kā neliela daļa no ES ierobežojošajiem pasākumiem, kas vērsti pret Zimbabves režīmu, 2016. gada februārī tika pagarināti līdz 2017. gada 20. februārim; tā kā prezidentam R. Mugabe, Grace Mugabe un Zimbabves aizsardzības rūpniecības pārstāvjiem joprojām tiks piemērota līdzekļu iesaldēšana un ceļošanas aizliegums; tā kā paliks spēkā ieroču embargo; tā kā ES iepriekš bija atcēlusi ierobežojumus 78 personām un 8 vienībām;

R.  tā kā saskaņā ar 11. Eiropas Attīstības fondu Zimbabves valsts indikatīvajai programmai (ZVIP) ir piešķirti EUR 234 miljoni laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, lai pievērstu uzmanību trijām nozarēm, proti, veselības aprūpei, uz lauksaimniecību balstītai ekonomiskajai attīstībai un pārvaldībai un iestāžu izveidei,

1.  pauž nopietnas bažas to, ka Zimbabvē pēdējos mēnešos ir pieaugusi vardarbība pret demonstrāciju dalībniekiem; ar satraukumu atzīmē nesen izziņoto viena mēneša demonstrāciju aizliegumu; aicina Zimbabves valdību un visas partijas ievērot tiesības rīkot miermīlīgas demonstrācijas, lai risinātu patiesas bažas, un mudina Zimbabves iestādes izmeklēt apgalvojumus par pārliecīga spēka izmantošanu un citiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko veica Zimbabves policijas pārstāvji, un saukt viņus pie atbildības;

2.  pauž bažas par to, ka aizvien biežāk tiek patvaļīgi arestēti cilvēktiesību aizstāvji un tie, kuri iesaistās miermīlīgās un likumīgās demonstrācijās, un mudina ievērot tiesiskumu un konstitūciju;

3.  aicina Zimbabves iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politiskos ieslodzītos;

4.  nosoda nesenos prezidenta R. Mugabes paziņojumus, kuros viņš uzbrūk tiesu varas pārstāvjiem Zimbabvē, un mudina Zimbabves iestādes neiejaukties tiesu varas iestāžu neatkarībā;

5.  atgādina, ka saskaņā ar Vispārējo politisko nolīgumu Zimbabve ir apņēmusies nodrošināt, ka gan tās tiesību akti, gan procesuālas tiesības un praktiskā darbība atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību principiem un noteikumiem, tostarp tiem, kas paredz pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvību;

6.  vērš uzmanību un daudzu Zimbabves sieviešu īpašo stāvokli un nepieciešamību ievērot sieviešu tiesības;

7.  uzskata, ka lielākās ierobežojošo pasākumu daļas atcelšana bija priekšlaicīga un ka Padomei un Komisijai ir jāapsver konkrētu pasākumu atkārtota piemērošana, vienlaikus skaidri nosakot, ka tie tiks atcelti un ka Zimbabvei tiks nodrošināta palīdzības pakete, tiklīdz tā skaidri nostāsies uz ceļa, kurš ved uz demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī īpaši precizējot, ka palīdzība tiks sniegta, lai atbalstītu brīvu un taisnīgu vēlēšanu procesu un policijas reformas;

8.  aicina miermīlīgi nodot varu, pamatojoties uz brīvu un taisnīgu vēlēšanu procesu, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, lai panāktu brīvu, plaukstošu un plurālistisku demokrātiju;

9.  asi nosoda pārtikas palīdzības traucēšanu politiskos nolūkos; pauž bažas par turpmākiem pasākumiem, kuri varētu kaitēt lauksaimniecības ražai, un aicina veikt pasākumus uzturdrošības uzlabošanai;

10.  joprojām pauž bažas par Itai Dzamara nolaupīšanu; pieprasa ievērot habeas corpus un saukt pie atbildības tos, kuri ir vainīgi viņa nolaupīšanā;

11.  uzstāj, ka ES ir jānodrošina, lai Zimbabves valsts indikatīvajai programmai piešķirtais finansējums efektīvi risinātu attiecīgo nozaru problēmas, un aicina Zimbabves valdību ļaut Komisijai netraucēti piekļūt ES finansētiem projektiem un palielināt tās atvērtību tehniskajai palīdzībai saistībā ar kopīgi saskaņotajiem projektiem un programmām;

12.  uzsver, ka ES ir svarīgi uzsākt politisku dialogu ar Zimbabves iestādēm saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. un 96. pantu, tādējādi apstiprinot ES apņēmību atbalstīt vietējos iedzīvotājus;

13.  mudina Dienvidāfrikas attīstības kopienu (SADC) un Nāciju sadraudzībai no jauna iesaistīties, palīdzot Zimbabvei atrast ceļu uz demokrātiju;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Zimbabves valdībai un parlamentam, Dienvidāfrikas attīstības kopienai, Āfrikas Savienībai, Panāfrikas parlamentam, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai un Nāciju sadraudzības ģenerālsekretāram.

 

(1)

OV L 40, 17.2.2016., 11. lpp.

Juridisks paziņojums