Förfarande : 2016/2882(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0995/2016

Ingivna texter :

RC-B8-0995/2016

Debatter :

PV 15/09/2016 - 8.3
CRE 15/09/2016 - 8.3

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.4

Antagna texter :

P8_TA(2016)0351

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 362kWORD 83k
14.9.2016
PE589.582v01-00}
PE589.583v01-00}
PE589.584v01-00}
PE589.587v01-00}
PE589.592v01-00}
PE589.593v01-00}
PE589.597v01-00} RC1
 
B8-0995/2016}
B8-0996/2016}
B8-0997/2016}
B8-1000/2016}
B8-1005/2016}
B8-1006/2016}
B8-1010/2016} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

EFDD (B8-0995/2016)

ECR (B8-0996/2016)

PPE (B8-0997/2016)

ALDE (B8-1000/2016)

Verts/ALE (B8-1005/2016)

S&D (B8-1006/2016)

ENF (B8-1010/2016)


om Zimbabwe (2016/2882(RSP))


Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić för ECR-gruppen
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen
Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky, Barbara Kappel för ENF-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Zimbabwe (2016/2882(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Zimbabwe,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 12 juli 2016 om våld,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 9 mars 2016 om bortförandet av Itai Dzamara,

–  med beaktande av rådets beslut 2016/2220/Gusp av den 15 februari 2016(1) om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe,

–  med beaktande av den övergripande politiska överenskommelse som 2008 undertecknades av de tre största politiska partierna – Zanu-PF, MDC-T och MDC,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter från juni 1981, som Zimbabwe har ratificerat,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från december 1948,

–  med beaktande av Zimbabwes författning,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Zimbabwes befolkning har under flera års tid plågats av en auktoritär regim, som under ledning av president Mugabe sitter kvar vid makten med hjälp av korruption, våld, riggade val och en brutal säkerhetstjänst. Zimbabwes folk har inte upplevt någon verklig frihet på flera årtionden och många under 30 år känner därför bara till ett liv i fattigdom och våldsamt förtryck.

B.  Spänningarna ökar på nytt i det krisdrabbade Zimbabwe som präglas av penningbrist, utbredd arbetslöshet och statlig korruption där myndigheterna försöker kväva yttrandefriheten och den politiska oppositionen. De olika grupperna positionerar sig nu i väntan på tiden efter Mugabe.

C.  Efter det att koalitionsregeringen föll 2013 har det arbete som Tendai Biti gjort för att stabilisera ekonomin och öka de statliga intäkterna omintetgjorts av en återgång till ett beskyddar- och tjuvsamhälle präglat av rädsla. Zimbabwe genomgår nu den värsta ekonomiska krisen sedan hyperinflationen 2008. Regeringen är fullständigt korrupt.

D.  Sedan maj 2016 har tusentals demonstranter – informella handlare, arbetslösa och nu även yrkesarbetande – intagit gatorna i flera städer över hela Zimbabwe för att protestera mot förlusten av arbetstillfällen, massarbetslösheten och regeringens oförmåga att uppfylla människors grundläggande ekonomiska förväntningar, dvs. en arbetsmarknad som erbjuder arbetstillfällen, offentliganställda som får lön i tid, en trovärdig stabil valuta och ett regelverk med rimliga priser. Det är endast armén som får en regelbunden lön i en valuta av värde.

E.  Den proteströrelse som leds av prästen Evan Mawarire, och som använder hashtagen #ThisFlag, har fått stöd av kyrkor och medelklassen som tidigare har hållit sig borta från gatupolitiken.

F.  Den 6 juli 2016 krävde oppositionsrörelsen ThisFlag en nationell ”stanna-hemmadag” i protest mot regeringens passivitet i fråga om korruption, straffrihet och fattigdom. Detta ledde till att de flesta affärer och företag i huvudstaden helt stängdes ned och till ett våldsamt ingripande av myndigheterna.

G.  Promise Mkwananzi, ledaren av #Tajamuka, en social rörelse kopplad till stanna‑hemmadagen i juli, som greps och åtalades för att ha uppviglat till allmänt våld, har släppts mot borgen. En annan aktivist från #Tajamuka, Linda Masarira, greps under protesterna i juli och har suttit fängslad sedan dess.

H.  Många demonstrationer organiseras nu via sociala medier, och myndigheterna i Zimbabwe har blockerat tillgången till internet och textmeddelanden via WhatsApp för att förhindra protester.

I.  Hundratals människor har gripits under demonstrationerna. Den 26 augusti 2016 ägde blodiga sammandrabbningar rum i huvudstaden Harare då polisen ignorerade ett domstolsbeslut och slog ned tusentals demonstranter som hade samlats under beskydd av reformagendan för nationella val (Nera) för att protestera mot uteblivna valreformer inför landets mycket efterlängtade val 2018. Många av dem som greps sitter fortfarande häktade, och det är oklart var många av dem exakt befinner sig.

J.  President Mugabe har haft makten sedan landet blev självständigt 1980 och försöker bli omvald, och flera medlemmar i hans regering har avfärdat krav på valreformer före valet 2018.

K.  Krigsveteraner från självständighetskriget, som tidigare var nära bundsförvanter till Mugabe i det styrande partiet, bojkottade hans tal den 8 augusti 2016 och fördömde hans diktatoriska tendenser och hans misslyckade försök att lösa den ekonomiska kris som plågat landet sedan 2000. Presidenten såg denna bojkott som ett svek och hämnades genom att gripa tre medlemmar i den nationella föreningen för oberoende veteraner.

L.  Den 2 september 2016 åberopade polisen rättsinstrument 101A för att förbjuda alla demonstrationer i centrala Harare bara några timmar innan 18 politiska partier skulle genomföra en större demonstration i huvudstaden.

M.  Den 7 september 2016 hävde högsta domstolen detta förbud under sju dagar, och detta beslut kom bara några dagar efter det att president Mugabe inkräktade på domstolsväsendets oberoende genom att anklaga Zimbabwes domare för ansvarslösa beslut som tillät demonstrationer mot hans styre.

N.  Zimbabwes människorättskommission har sagt att livsmedelsbistånd som samlats in för att bistå hungriga bybor som drabbats av torkan i landet delades ut efter partitillhörighet och att tjänstemän från Zanu PF nekade anhängare till oppositionspartiet livsmedelsbistånd. Zimbabwes regering utropade katastroftillstånd i februari 2016 och bedömde att omkring 4,5 miljoner människor skulle behöva livsmedelsbistånd före januari 2017 och att minst hälften av befolkningen på landsbygden skulle drabbas av svält.

O.  Den 9 mars 2016 inföll årsdagen för bortförandet av människorättsförsvararen Itai Dzamara. Högsta domstolen beordrade regeringen att leta efter Dzamara och att varannan vecka rapportera om utvecklingen till domstolen tills dess att han hade lokaliserats.

P.  Zimbabwe har undertecknat Cotonouavtalet och i artikel 96 i detta slås fast att respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör ett väsentligt inslag i AVS-EU-samarbetet.

Q.  Några få av EU:s restriktiva åtgärder mot Zimbabwes regering förnyades i februari 2016 och gäller till den 20 februari 2017. Frysningen av tillgångar och reseförbudet kommer att fortsätta gälla för president Mugabe, Grace Mugabe och Zimbabwes försvarsminister. Ett vapenembargo kommer att förbli i kraft. EU hade tidigare lyft restriktionerna för 78 personer och åtta enheter.

R.  Det nationella vägledande programmet för Zimbabwe har anslagit 234 miljoner euro för perioden 2014–2020 inom ramen för elfte Europeiska utvecklingsfonden som ska fokusera på tre huvudsakliga områden – hälsa, jordbruksbaserad ekonomisk utveckling samt samhällsstyrning och kapacitetsuppbyggnad.

1.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro inför det ökade våldet mot demonstranter i Zimbabwe under de senaste månaderna. Parlamentet noterar med bestörtning det förbud mot demonstrationer som nyligen aviserades och som gäller en månad. Parlamentet uppmanar regeringen och samtliga partier i Zimbabwe att respektera rätten att demonstrera fredligt för att få bukt med allvarliga problem och uppmanar enträget Zimbabwes myndigheter att utreda anklagelser om övervåld och andra brott mot mänskliga rättigheter inom Zimbabwes polis, och att ställa dem till svars.

2.  Europaparlamentet känner oro inför det ökade antalet godtyckliga gripanden av människorättsförsvarare och av dem som deltar i fredliga och lagliga demonstrationer, och uppmanar enträget att rättstatsprincipen ska respekteras och att konstitutionen ska upprätthållas.

3.  Europaparlamentet uppmanar Zimbabwes myndigheter att omgående och ovillkorligen frige samtliga politiska fångar.

4.  Europaparlamentet fördömer de senaste uttalandena av president Mugabe i vilka han attackerar Zimbabwes rättsväsende, och uppmanar enträget Zimbabwes myndigheter att inte inkräkta på rättsväsendets oberoende.

5.  Europaparlamentet påminner om att Zimbabwe, enligt den övergripande politiska överenskommelsen, åtagit sig att se till att både dess lagstiftning och dess förfaranden och praxis är förenliga med internationella människorättsprinciper och folkrättsliga lagar, inbegripet mötes- och föreningsfriheten samt yttrandefriheten.

6.  Europaparlamentet uppmärksammar det särskilda lidande som många kvinnor i Zimbabwe utsätts för och behovet av att respektera kvinnors rättigheter.

7.  Europaparlamentet anser att det var för tidigt att häva så många restriktiva åtgärder och att rådet och kommissionen bör överväga att återinföra vissa åtgärder samtidigt som man gör klart att dessa åtgärder kommer att avlägsnas och att ett biståndspaket kommer att göras tillgängligt när det är uppenbart att Zimbabwe är på väg mot demokrati och respekterar rättsstatsprincipen samt mänskliga rättigheter och särskilt anger att stöd kommer att ges för att åstadkomma en fri och rättvis valprocess och en reform av polisen.

8.  Europaparlamentet efterlyser ett fredligt maktskifte baserat på fria och rättvisa val, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna för att skapa en fri, välmående och pluralistisk demokrati.

9.  Europaparlamentet fördömer starkt att livsmedelsbistånd hindras i politiskt syfte. Parlamentet betonar sin oro över ytterligare åtgärder som skulle kunna skada jordbruksproduktionen, och efterlyser ytterligare åtgärder för att förbättra livsmedelsförsörjningen.

10.  Europaparlamentet uttrycker fortsatt oro över bortförandet av Itai Dzamara. Parlamentet kräver att den personliga friheten respekteras och att de ansvariga för hans bortförande ställs inför rätta.

11.  Europaparlamentet insisterar på att EU måste säkerställa att de medel som anslagits till Zimbabwe för landets nationella vägledande program används för att effektivt hantera de berörda sektorerna, och uppmanar Zimbabwes regering att ge kommissionen obehindrat tillträde till EU-finansierade projekt och att öka öppenheten för tekniskt bistånd för gemensamt överenskomna projekt och program.

12.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt för EU att inleda en politisk dialog med Zimbabwes myndigheter enligt artiklarna 8 och 96 i Cotonouavtalet för att på så sätt bekräfta EU:s åtagande att stödja lokalbefolkningen.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) och Samväldet att hjälpa Zimbabwe tillbaka på väg mot demokrati.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europeiska utrikestjänsten, Zimbabwes regering och parlament, regeringarna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap, Afrikanska unionen, Panafrikanska parlamentet, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen och Samväldets generalsekreterare.

(1)

EUT L 40, 17.2.2016, p. 11.

Rättsligt meddelande