Procedūra : 2016/2910(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-1061/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-1061/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0378

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 439kWORD 96k
5.10.2016
PE589.650v01-00}
PE589.653v01-00}
PE589.654v01-00}
PE589.655v01-00}
PE589.662v01-00}
PE589.664v01-00} RC1
 
B8-1061/2016}
B8-1064/2016}
B8-1065/2016}
B8-1066/2016}
B8-1073/2016}
B8-1075/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

EFDD (B8‑1061/2016)

ECR (B8‑1064/2016)

PPE (B8‑1065/2016)

S&D (B8‑1066/2016)

Verts/ALE (B8‑1073/2016)

GUE/NGL (B8‑1075/2016)


Ruanda: Victoire Ingabire byla (2016/2910(RSP))


Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Notis Marias ECR frakcijos vardu
Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu
Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Ruanda: Victoire Ingabire byla“ (2016/2910(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją „Ruanda: Victoire Ingabire byla“(1),

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisinę pagalbą Afrikoje užtikrinimo principus ir gaires,

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Ruanda ratifikavo 1975 m.,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. Ruandos visuotinį periodinį vertinimą ir į 2016 m. JT Žmogaus teisių komiteto baigiamąją pastabą,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini 2015 m. gruodžio 3 d. pareiškimą ES vardu dėl Ruandos konstitucijos peržiūros,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 18 d. bendrą ES vietos lygmens pareiškimą dėl referendumo dėl Ruandos konstitucijos projekto,

–  atsižvelgdamas į partijos „Jungtinės demokratinės pajėgos“ (angl. United Democratic Forces – UDF) 2016 m. kovo 16 d. pranešimą spaudai dėl politinės kalinės Victoire Ingabire Umuhoza apeliacinės bylos,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Freedom House“ 2015 m. ataskaitą dėl Ruandos,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Amnesty International“ šalies ataskaitą „Ruanda 2015–2016 m.“,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Amnesty International“ 2013 m. ataskaitą „Teisingumas pavojuje: Victoire Ingabire bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme“ (angl. Justice in jeopardy: The first instance trial of Victoire Ingabire),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma raštu, dėl Victoire Ingabire (2013 m. vasario 4 d. plenarinis posėdis),

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Human Rights Watch“ 2016 m. rugsėjo 29 d. pranešimą „Ruandoje dingo opozicijos aktyvistė“ (angl. Rwanda: Opposition Activist Missing),

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais 2014 m. ataskaitą dėl Ruandos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Ruanda – viena iš keleto Afrikos šalių, pirmaujančių siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), ypač tokiais klausimais, kaip lyčių lygybė, moterų įgalėjimas, visuotinio pradinio ugdymo užtikrinimas, kova su vaikų ir motinų mirtingumu ir ŽIV plitimu bei aplinkosauginis tvarumas;

B.  kadangi tvirtai augant ekonomikai pastebimai kilo gyvenimo lygis – tai įrodo dviem trečdaliais sumažėjęs vaikų mirtingumas ir beveik visuotinės registracijos į pradines mokyklas užtikrinimas;

C.  kadangi dedamos ekonominės ir politinės pastangos, siekiant pagerinti šalies ekonomiką ir užtikrinti, kad ji taptų labiau pramoninė ir labiau orientuotųsi į paslaugas;

D.  kadangi 2012 m. spalio 30 d. UDF pirmininkė Victoire Ingabire buvo nuteista aštuoneriems metams kalėjimo už sąmokslą siekiant pakenkti valdžiai teroristinėmis priemonėmis ir už 1994 m. genocido menkinimą, atsižvelgiant į jos ryšius su grupuote „Demokratinės pajėgos Ruandai išlaisvinti“ (angl. Forces for the Liberation of Rwanda – FDLR);

E.  kadangi 2016 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamento delegacijai atsisakyta leisti susitikti su kalinama opozicijos lydere Victoire Ingabire; kadangi apsilankymo metu ypatingą dėmesį ketinta skirti moterų vaidmeniui visuomenėje ir jų įgalėjimui, tačiau, Užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerijos nuomone, ypatingos priežasties, dėl kurios Victoire Ingabire – nuteistoji, kuriai taikomos nacionalinės sulaikymo gairės ir taisyklės – turėtų būti lankoma su oficialiu vizitu atvykusių ES Parlamento narių, nebuvo;

F.  kadangi šiuo požiūriu vizito dalyviai pažymėjo, kad, pvz., kalbant apie galimybę įgyti išsilavinimą kaimo vietovėse, lygesnes nuosavybės teises ir geresnes galimybes dirbti ne ūkyje, tebesusiduriama su dideliais iššūkiais, ir kadangi žmogaus teisių padėtis, pirmiausia susijusi su dalyvavimu politikoje ir saviraiškos laisve Ruandoje, ir toliau kelia susirūpinimą, o nepriklausoma pilietinė visuomenė vis dar labai silpna;

G.  kadangi daugybė žmogaus teisių organizacijų pasmerkė Victoire Ingabire bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, nes buvo pastebėta didelių pažeidimų, be to, su ja nebuvo elgiamasi teisingai; kadangi organizacija „Amnesty International“ savo ataskaitoje atkreipia dėmesį į žalingus viešus Ruandos prezidento pareiškimus prieš prasidedant jos bylos nagrinėjimui ir į tai, kad pasikliaunama Kamio stovyklos sulaikytųjų, kurie, kaip manoma, kankinami, prisipažinimais; kadangi keturi prokuroro liudytojai ir bendrai apkaltinti asmenys, 2012 m. Ruandos aukštesniajame teisme liudiję prieš Victoire Ingabire, 2013 m. Aukščiausiajame Teisme pareiškė, kad jų liudijimai buvo suklastoti;

H.  kadangi 2012 m. rugsėjo 13 d. Victoire Ingabire Umuhoza ir dar du Ruandos politikai – Bernard Ntaganda ir Deogratias Mushyayidi – buvo nominuoti 2012 m. Europos Parlamento Sacharovo premijai už minties laisvę;

I.  kadangi 2015 m. V. Ingabire pateikė skundą Afrikos žmogaus ir tautų teisių teismui ir apkaltino Ruandos vyriausybę pažeidus jos teises; kadangi 2015 m. kovo mėn. Ruanda atsisakė Afrikos teismo jurisdikcijos pareikšdama, kad visas vietos bylas pajėgūs nagrinėti Ruandos teismai; kadangi 2016 m. vasario 29 d. – likus vos kelioms dienoms iki ieškinio, kurį Victoire Ingabire pateikė prieš Ruandos vyriausybę, nagrinėjimo teisme – Ruandos vyriausybė atsiėmė savo deklaraciją, kuria remdamiesi asmenys galėjo tiesiogiai teikti skundus Afrikos žmogaus ir tautų teisių teismui;

J.  kadangi, pasak Victoire Ingabire partijos UDF atstovų, nuo 2016 m. balandžio mėn. V. Ingabire sulaikymo sąlygos gerokai pablogėjo; kadangi jai neleidžiama valgyti atnešto ir specialaus maisto, o jos medicinos pažyma pripažinta negaliojančia;

K.  kadangi, be kita ko, UDF negali teisėtai užsiregistruoti kaip politinė partija, o grasinimus, suėmimą ir sulaikymą yra patyrę nemažai jos narių;

L.  kadangi šiuo metu kali ne vienas opozicinės partijos narys; kadangi pastaruosius penkis mėnesius yra dingusi su UDF susijusi slaugytoja ir politinė aktyvistė Illuminée Iragena ir baiminamasi dėl jos saugumo; kadangi 2016 m. rugpjūčio 23 d. suimta ir viešų neramumų kurstymu apkaltinta UDF iždininkė Léonille Gasengayire;

M.  kadangi pagal pasaulio spaudos laisvės indeksą Ruanda užima 161-ą iš 180 vietų; kadangi spaudos laisvė nuolat vis labiau varžoma, o nepriklausomi žurnalistai neretai patiria persekiojimą, grasinimus ir suėmimus; kadangi pareigūnus savo reportažuose kritikuojantys iš šalies pasitraukę ir užsienio žurnalistai vis dažniau susiduria su neteisminiais bauginimais, smurtu ir priverstiniu dingimu;

N.  kadangi, pasirodžius kontroversiškam „British Broadcasting Corporation“ (BBC) televizijos dokumentiniam filmui apie 1994 m. genocidą Ruandoje, vyriausybė 2014 m. spalio mėn. neribotam laikui sustabdė BBC radijo programos kinjaruanda kalba transliavimą;

O.  kadangi nepaprastai svarbu įtvirtinti demokratiją, be kita ko, užtikrinti teismų nepriklausomumą ir opozicijos partijų dalyvavimą, ypač atsižvelgiant į 2017 m. vyksiančius prezidento rinkimus;

P  kadangi Ruandos teismų sistemos trūkumai, susiję su Victoire Ingabire baudžiamuoju procesu, menkina Ruandos teismų gebėjimą spręsti plataus atgarsio politines bylas;

Q.  kadangi Didžiųjų Ežerų regione Ruanda yra svarbus subjektas ir gali atlikti itin svarbų vaidmenį stabilizacijos procese, be kita ko, kovodama su neteisėta prekyba mineralais ir kitais gamtos ištekliais; kadangi 2015 m. JT ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimu grupės ataskaitoje rekomenduojama, kad Ruandos vyriausybė ištirtų asmenų, dalyvaujančių neteisėtoje prekyboje alavu, tantalu ir volframu, taip pat Ruandoje neteisėtai legalizuojančių KDR išgautus mineralus, veiklą ir patrauktų juos baudžiamojon atsakomybėn;

1.  griežtai smerkia politiškai motyvuotus teismo procesus, politinių oponentų persekiojimą ir iš anksto nulemiamą teismo sprendimą; primygtinai ragina Ruandos vyriausybę siekti ne tik ekonominių ir socialinių laimėjimų, bet ir pasiekimų žmogaus teisių srityje, kad būtų visapusiškai siekiama modernios ir įtraukios demokratijos; primygtinai ragina Ruandos valdžios institucijas užtikrinti, kad Victoire Ingabire apeliacinis procesas būtų sąžiningas ir atitiktų pagal Ruandos ir tarptautinę teisę nustatytus standartus; pabrėžia, kad teismo procesai ir kaltinamiems asmenims keliami kaltinimai negali būti grindžiami miglotai ir neaiškiai suformuluotais įstatymais, piktnaudžiaujant jais, kaip kad daroma Victoire Ingabire byloje;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Ruandos aukščiausiasis teismas atmetė apeliacinį skundą ir priėmė sprendimą nuteisti Victoire Ingabire 15 metų kalėjimo bausme, taip pat yra labai susirūpinęs dėl blogėjančių jos sulaikymo sąlygų; mano, kad Ruandoje įvykęs apeliacinis procesas neatitiko tarptautinių standartų, įskaitant Victoire Ingabire teisę į nekaltumo prezumpciją;

3.  pabrėžia, kad tai, jog 2016 m. kovo mėn., likus vos kelios dienoms iki Victoire Ingabire apeliacinės bylos nagrinėjimo dienos, Ruanda atsisakė Afrikos žmogaus ir tautų teisių teismo (ACHPR) jurisdikcijos, lėmė tos bylos aplinkybės ir tuo siekiama apriboti asmenų ir NVO tiesiogines galimybes kreiptis į tą teismą;

4.  primena Ruandos valdžios institucijoms, kad per politinį dialogą su Ruanda pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį ES yra išreiškusi susirūpinimą dėl žmogaus teisių ir teisės į teisingą bylos nagrinėjimą paisymo; ragina nedelsiant ir nešališkai persvarstyti Victoire Ingabire bylą, remiantis faktais, laikantis teisės aktų ir be jokių apribojimų, netinkamos įtakos, spaudimo ar grasinimų; ragina kalėjime užtikrinti Victoire Ingabire teises, įskaitant galimybes jai susisiekti su teisiniu atstovu ir gauti tinkamą maistą ir gydymą;

5.  smerkia visus opozicinių partijų lyderių, narių ir aktyvistų, taip pat žurnalistų ir kitų Ruandos vyriausybės kritikais laikomų asmenų bauginimo, suėmimo, sulaikymo ir persekiojimo vien tik už pareikštą nuomonę veiksmus; todėl primygtinai ragina Ruandos valdžios institucijas persvarstyti ir koreguoti nacionalinės teisės aktus, kad būtų užtikrinta saviraiškos laisvė, o ypač Baudžiamojo kodekso 463 ir 451 straipsnius, kurie varžo saviraiškos laisvę;

6.  ragina Ruandos vyriausybę parodyti valią ištirti įtariamo smurto prieš opozicijos aktyvistus ir žurnalistus atvejus ir užtikrinti, kad kariniai sulaikymo centrai atitiktų Ruandos įstatymus ir tarptautinius standartus; primygtinai ragina Ruandos valdžios institucijas nedelsiant paleisti visus asmenis ir kitus aktyvistus, sulaikytus ar nuteistus vien tik dėl to, kad jie naudojosi savo teise į saviraišką, asociacijų ir taikių susirinkimų teise, ir užtikrinti, kad būtų atskirta administracinė, teisėkūros ir teismų valdžia, o ypač užtikrinti teismų nepriklausomumą;

7.  primygtinai ragina Ruandos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų ištirti Illuminée Iragena, Johno Ndabarasa, Léonille Gasangayire ir kitų asmenų, kurie, kaip baiminamasi, yra priverstinai dingę, atvejus, kad būtų atskleista jų buvimo vieta, jie būtų paleisti arba teisiami, jeigu jie yra sulaikyti, taip pat užtikrinti nustatytų ar įtariamų vyriausybės oponentų ar kritikų, įskaitant Franką Rusagara, Joelį Mutabazi, Kizito Mihigo ir kitus atitinkamus tuo pačiu kaltinamus asmenis, teismo procesų sąžiningumą;

8.  primygtinai ragina Ruandos valdžios institucijas 2017 m. užtikrinti taikius, patikimus ir skaidrius rinkimus ir ragina vyriausybę bendradarbiauti su opozicija šių rinkimų organizavimo procese; reiškia paramą 2017 m. prezidento rinkimus stebėsiančiai ilgalaikei ES rinkimų stebėjimo misijai, ypač atsižvelgiant į politinių veiksmų erdvę ir pagrindines laisves;

9.  primena Ruandos valdžios institucijoms, kad demokratijos pagrindas – pliuralistinė vyriausybė, veikianti opozicija, nepriklausoma žiniasklaida ir teismai, pagarba žmogaus teisėms ir pagarba saviraiškos ir susirinkimų teisei; todėl ragina Ruandą atverti savo politinę erdvę, laikytis šių standartų ir gerinti žmogaus teisių padėtį; tikisi, kad Ruanda įgyvendins JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais rekomendacijas (2014 m.);

10.  ragina Ruandos valdžios institucijas skubiai imtis deklaracijos, pagal kurią asmenims ir NVO leidžiama teikti skundus Afrikos žmogaus ir tautų teisių teismui, peržiūros, atnaujinti tą deklaraciją ir vėl ją priimti;

11.  ragina ES ir jos tarptautines partneres toliau remti Ruandos gyventojų pastangas stiprinti taiką ir stabilumą šalyje ir visame regione;

12.  prašo Komisijos toliau reguliariai vertinti ES paramą Ruandos vyriausybinėms institucijoms, siekiant užtikrinti, kad šia parama būtų visapusiškai skatinamos žmogaus teisės, saviraiškos ir asociacijų laisvės, politinis pliuralizmas ir nepriklausoma pilietinė visuomenė;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei Federicai Mogherini, JT Saugumo Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, Afrikos Sąjungos institucijoms, Rytų Afrikos bendrijai, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, ES valstybėms narėms, Victoire Ingabire gynėjams ir Ruandos Prezidentui.

(1)

OL C 55, 2016 2 12, p. 127.

Teisinis pranešimas