Postup : 2016/2911(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1062/2016

Předložené texty :

RC-B8-1062/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0379

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 377kWORD 103k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8-1062/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


o Súdánu (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli za skupinu S&D
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Notis Marias za skupinu ECR
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Súdánu (2016/2911(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na společné prohlášení EU, zástupců trojky (Norska, Spojeného království a USA) a Německa ze dne 8. srpna 2016, které uvítalo, že signatáři tzv. Súdánské výzvy podepsali plán prováděcího panelu Africké unie na vysoké úrovni pro Súdán a Jižní Súdán (AUHIP),

–  s ohledem na zprávu nezávislého experta o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu ze dne 28. července 2016 a na zprávu zvláštního zpravodaje o negativním dopadu jednostranných donucovacích opatření na uplatňování lidských práv a o jeho misi v Súdánu ze dne 4. srpna 2016,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 27. června 2016 k tomu, že súdánská vláda ohlásila čtyřměsíční jednostranné ukončení násilností,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti 2296 o Súdánu přijatou na 7728. zasedání dne 29. června 2016,

–  s ohledem na prohlášení Rady pro mír a bezpečnost Africké unie ze dne 13. června 2016 o situaci v Dárfúru,

–  s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které oba stanoví, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie ze dne 9. dubna 2015 o tom, že v Súdánu není v dubnu 2015 vstřícné prostředí pro konání parlamentních voleb,

–  s ohledem na prohlášení „Súdánská výzva“ o „zřízení občanského a demokratického státu“,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 18. prosince 1979,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konflikt v Dárfúru trvá již 13 let a vyžádal si přes 300 000 životů, přičemž súdánské vládní síly i nadále útočí na civilní obyvatelstvo, zejména v regionu Džebel Marra; vzhledem k tomu, že pokračující plošné bombardování civilního obyvatelstva, včetně nezákonných útoků súdánské armády na vesnice v jižním Kordofanu, v oblasti Modrý Nil a v Dárfúru, si vyžádalo oběti na životech a zničilo civilní infrastrukturu;

B.  vzhledem k tomu, že zákon o národní bezpečnosti z roku 2010 dal súdánské vládě rozsáhlé pravomoci k tomu, aby běžně držela osoby vzaté do vazby v izolaci, bez vznesení obvinění a po dlouhou dobu, a že různým organizacím byla násilně ukončena činnost a v jejich sídle byla provedena razie;

C.  vzhledem k tomu, že ve všeobecném pravidelném přezkumu OSN ze dne 21. září 2016 Súdán znovu potvrdil svůj příslib, že přistoupí k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a k Mezinárodní úmluvě o ochraně všech osob před nuceným zmizením;

D.  vzhledem k tomu, že případy porušování lidských práv eskalují v Dárfúru, zejména v jižním Kordofanu a v oblasti Modrý Nil, včetně případů mimosoudních vražd, nepřiměřeného použití síly, únosů civilistů, sexuálního a na pohlaví založeného násilí na ženách, porušování práv a zneužívání dětí a svévolného zatýkání a zadržování;

E.  vzhledem k tomu, že občanský prostor pro opoziční politické strany, občanskou společnost a obránce lidských práv je v Súdánu omezen; vzhledem k tomu, že podle zpráv Národní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISS) neustále šikanuje, cíleně obtěžuje a pronásleduje obránce lidských práv, studentské aktivisty a příslušníky politické opozice za to, že vyvíjejí své legitimní aktivity; vzhledem k tomu, že do dnešních dnů bylo v letošním roce svévolně zatčeno velké množství aktivistů z řad občanské společnosti, mimo jiné čtyři představitelé súdánské občanské společnosti zadržení na mezinárodním letišti v Chartúmu před odletem na setkání na vysoké úrovni o problematice lidských práv, které se uskutečnilo za účasti diplomatů v Ženevě dne 31. března;

F.  vzhledem k tomu, že skupiny věnující se problematice lidských práv získaly důvěryhodné důkazy o útocích súdánských vládních jednotek chemickými zbraněmi proti civilnímu obyvatelstvu, když vesničané z dárfúrského regionu Džebel Marra ukázali děsivé účinky útoků, při nichž byly, jak mají podezření, použity chemické zbraně; k poslednímu takovému útoku došlo 9. září 2016 ve vesnici Gamarah; vzhledem k tomu, že zprávy hovoří také o útocích sil rychlého nasazení (Rapid Support Forces, RSF), súdánské vojenské jednotky složené z bývalých provládních milic pod vedením NISS;

G.  vzhledem k tomu, že dne 29. února 2016 provedla NISS brutální razii v chartúmském Centru pro školení a lidských rozvoj (TRACKS), organizaci občanské společnosti, po níž byli její ředitel a aktivisté Adil Bakheit, Arwa Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman a Al-Baqir Al-Afif Mukhtar zatčeni a obviněni ze zločinného spiknutí a vedení války proti státu; za tato obvinění jim hrozí trest smrti; vzhledem k tomu, že ředitel centra je údajně ve špatném zdravotním stavu a nejsou mu umožněny návštěvy rodinných příslušníků;

H.  vzhledem k tomu, že súdánské orgány ukládají přísná omezení svobody náboženského vyznání; vzhledem k tomu, že hrozby adresované vedoucím představitelům církví a zastrašování křesťanských komunit pokračovaly v posledních letech ve zrychleném sledu; vzhledem k tomu, že pracovník české organizace pro pomoc křesťanům Petr Jašek, súdánští pastoři Hassan Abduraheem Kodi Taour a Kuwa Shamal a dárfúrský vysokoškolský student Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla byli zadržováni službou NISS po devět měsíců a čeká je soud, neboť jsou obviněni z toho, že veřejně upozorňovali na údajné utrpení křesťanů ve válkou zmítaných oblastech Súdánu; vzhledem k tomu, že v posledních letech se zvýšil počet soudních přelíčení s obviněnými z odpadlictví, které skončily vynesením rozsudku smrti;

I.  vzhledem k tomu, že síly rychlého nasazení RSF byly nedávno rozmístěny podél severní hranice Súdánu, aby bránily přílivu nelegálních migrantů; vzhledem k tomu, že dne 31. srpna 2016 prohlásil velitel RSF, že jeho jednotky hlídaly tuto hranici s Egyptem a Libyí a že tím podle jeho slov Súdán bojuje proti nelegální migraci ve jménu EU; vzhledem k tomu, že delegace EU v Súdánu tuto podporu dne 6. září 2016 popřela;

J.  vzhledem k tomu, že dne 24. srpna 2016 bylo z Itálie do Súdánu deportováno 48 potenciálních žadatelů o azyl; vzhledem k tomu, že v květnu 2016 deportovaly súdánské orgány přes 400 Eritrejců, kteří byli zadrženi na cestě do Libye;

K.  vzhledem k tomu, že súdánské orgány v nepřiměřeném měřítku stíhají ženy a dívky za špatně definované trestné činy; vzhledem k tomu, že ženy čelí systematické diskriminaci a jsou jim ukládány tělesné tresty a bičování za vágně definovaná porušení pravidel oblékání;

L.  vzhledem k tomu, že spolusignatáři tzv. Súdánské výzvy (představitelé politických a ozbrojených opozičních stran, včetně Národní strany Umma, Sil národního konsenzu a Súdánské revoluční fronty) jsou odhodláni usilovat o ukončení konfliktů zuřících v různých regionech Súdánu a o právní, institucionální a ekonomické reformy;

M.  vzhledem k tomu, že v letech 2009 a 2010 vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) dva zatykače na prezidenta al Bašíra, byl obžalován z odpovědnosti za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu; vzhledem k tomu, že i když není Súdán státem, který je smluvní stranou Římského statutu, požaduje od něj rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1593 (z roku 2005), aby spolupracoval s Mezinárodním trestním soudem, a Súdán musí tudíž vykonat zatýkací příkaz soudu;

N.  vzhledem k tomu, že v červnu 2008 dospěli ministři zahraničí členských států EU zasedající v Radě pro obecné záležitosti a vnější vztahy k závěru, že „Rada je připravena uvážit opatření vůči jednotlivcům odpovědným za nespolupráci s ICC“;

O.  vzhledem k tomu, že EU v současné době uskutečňuje se Súdánem projekt „lepšího řízení migrace“;

1.  vyjadřuje politování nad použitím chemických zbraní súdánskou vládou proti civilnímu obyvatelstvu v dárfúrském regionu Džebel Marra a upozorňuje na to, že jde o závažné porušení mezinárodních norem a také o válečný zločin; připomíná, že Súdán je stranou Úmluvy o chemických zbraních, a požaduje mezinárodní vyšetřování toto jejich údajného nasazení, které by vedla Organizace pro zákaz chemických zbraní; připomíná súdánským orgánům jejich odpovědnost chránit lidská práva;

2.  je i nadále hluboce znepokojen pokračujícím nezákonným zabíjením, únosy a na pohlaví založeným a sexuálním násilím v oblastech konfliktů, zejména v Dárfúru, jižním Kordofanu a v oblasti Modrý Nil a také průvodní vážnou humanitární krizí způsobenou obrovským množstvím vnitřně vysídlených; žádá okamžité ukončení plošného bombardování civilního obyvatelstva súdánskou armádou;

3.  odsuzuje svévolné zatýkání a zadržování aktivistů a pokračující zadržování obránců lidských práv a novinářů v Súdánu; naléhavě vyzývá vládu Súdánu, aby zaručila nerušené uplatňování práva na svobodu projevu, sdružování a shromažďování; zdůrazňuje, že celonárodní dialog uspěje, pouze pokud se povede v atmosféře, v níž je zaručena svoboda projevu, sdělovacích prostředků, sdružování a shromažďování;

4.  vyzývá Africkou unii a súdánskou vládu, aby urychleně vyšetřily všechny případy údajného mučení, špatného zacházení, svévolného zadržování a nepřiměřeného použití síly a aby stíhaly osoby odpovědné za tyto činy ve spravedlivém soudním řízení bez vynášení rozsudků smrti; vyzývá vládu Súdánu, aby vydala okamžité moratorium na provádění jakýchkoli poprav a zrušila trest smrti a veškeré formy tělesných trestů;

5.  vyjadřuje mimořádné znepokojení nad tím, že je mezinárodním humanitárním agenturám a organizacím stále zamezováno v přístupu; požaduje, aby súdánská vláda v souladu se svými závazky v rámci všeobecného pravidelného přezkumu vynaložila veškeré možné úsilí s cílem umožnit mezinárodním humanitárním agenturám lepší přístup ke všem osobám hledajícím humanitární pomoc; naléhavě vyzývá vládu Súdánu, aby bezodkladně a konstruktivním způsobem navázala spolupráci s organizacemi občanské společnosti za účelem šíření povědomí o lidských právech v zemi;

6.  opakuje, že svoboda náboženského vyznání, myšlení nebo přesvědčení je všeobecným lidským právem, které je třeba chránit na celém světě a které musí být každému zaručeno; požaduje, aby súdánská vláda zrušila všechny právní předpisy, na základě kterých jsou trestáni či diskriminováni jednotlivci za své náboženské přesvědčení, zejména ve vztahu k odpadlictví;

7.  vyjadřuje znepokojení ohledně rostoucího počtu zásahů proti občanům, kteří jsou aktivisty z řad občanské společnosti, ze strany Národní bezpečnostní zpravodajské služby a žádá Súdán, aby okamžitě a bezpodmínečně propustil zadržené osoby, zastavil svévolného zadržování osob, stáhl všechna obvinění související s jejich pokojnou činností a aby nevládní organizacím, k nimž se řadí například pracovníci organizace TRACK, její přidružené organizace a studentští aktivisté, umožnil vykonávat jejich práci, aniž by se musely obávat represálií;

8.  připomíná, že Súdán přijal doporučení, aby ratifikoval Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a aby vystupňoval úsilí s cílem zabránit mučení a nelidskému zacházení; vyzývá nicméně súdánskou vládu, aby naléhavě přezkoumala svůj zákon o národní bezpečnosti, který umožňuje zadržování podezřelých osob až po dobu čtyř a půl měsíce bez jakéhokoli soudního přezkumu, a aby provedla reformu svého právního systému v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

9.  vyzývá vládu Súdánu, aby zrušila rozsáhlé imunity stanovené súdánskými právními předpisy, zveřejnila výsledky, k nimž došly tři státní vyšetřovací komise, veřejně uznala rozsah zabíjení během zásahu proti demonstrantům protestujícím proti úsporným opatřením v září 2013 a aby pro oběti zjednala spravedlnost;

10.  připomíná závěry Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy z června 2008, které se zabývaly přetrvávající neschopností vlády Súdánu spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem (MTS) a které poukázaly na to, že vláda Súdánu má povinnost i kapacitu spolupracovat a že každý zatykač vydaný MTC je třeba respektovat; naléhavě vyzývá Umara al-Bašíra, aby se podřídil mezinárodnímu právu a předstoupil před Mezinárodní trestní soud kvůli válečným zločinům, zločinům proti lidskosti a zločinu genocidy;

11.  vyzývá členské státy Africké unie a zejména ty země, které prezidenta Bašíra hostily (Demokratická republika Kongo, Čad, Jihoafrická republika, Uganda a Džibuti), aby se řídily Římským statutem a rozhodnutími Mezinárodního trestního soudu;

12.  vyzývá EU, aby podnikla kroky s cílem uvalit cílené represivní sankce na osoby odpovědné za válečné zločiny a za odmítání spolupráce s Mezinárodním trestním soudem, žádá ESVČ, aby bezodkladně sestavila seznam jednotlivců, na které se takové sankce budou vztahovat;

13.  připomíná, že vláda Súdánu popsala dohodu na plánu dne 16. března 2016 a následně vyjasnila své závazky týkající se začlenění dalších příslušných zainteresovaných stran v rámci národního dialogu spolu se závazky ohledně pokračování v podpoře všech dohod dosažených mezi opozičními signatáři a mechanismem 7+7, řídícím výborem pro národní dialog; trvá na tom, že je třeba, aby všechny strany dodržovaly své závazky, a vyzývá k neustávajícímu dialogu za účelem dosažení konečného příměří; vyzývá EU a její členské státy, aby pokračovaly ve svém odhodlání podporovat úsilí Africké unie o dosažení míru v Súdánu a súdánský lid při jeho přechodu k vnitřně reformované demokracii;

14.  vyzývá misi OSN a Africké unie v Dárfúru (UNAMID), aby zřídila stálou přítomnost v regionu Džebel Marra; vyzývá UNAMID, aby bezodkladně vyšetřila údajné případy porušování lidských práv a mezinárodního práva ze strany súdánských vládních i opozičních sil v regionu Džebel Marra a aby o nich veřejnosti předložila zprávu.

15.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby bedlivě monitorovaly rozvojovou pomoc EU v Súdánu s cílem zabránit jakékoli přímé či nepřímé podpoře místních milic a zajistit, aby síly rychlého nasazení (RSF) hlídkující u súdánských hranic s Egyptem a Libyí nepojaly úmysl bojovat jménem EU proti nelegální migraci;

16.  naléhavě vyzývá Komisi a dotčené členské státy, aby proto zajistily naprostou transparentnost ohledně „lepšího řízení migrace“, společného projektu se Súdánem, včetně všech plánovaných činností a příjemců finančních prostředků od EU a jednotlivých států, a aby vypracovaly komplexní zprávu o návštěvě technické delegace EU v Súdánu, ke které došlo v květnu 2016;

17.  vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že bude Parlament plně informován o dialogu navázaném v rámci chartúmského procesu a že budou činnosti financované prostřednictvím svěřenského fondu EU pro Afriku, zejména ty, jejichž cílem je budování kapacit súdánské vlády, prováděny v plném souladu se stávajícími dohodami, čímž bude zabezpečeno, že otázka dodržování mezinárodních závazků a právních předpisů bude pro občany a občanské společnosti v EU a Súdánu plně transparentní;

18.  se znepokojením si všímá pokračujícího a častého porušování práv žen v Súdánu, zejména s ohledem na článek 152 trestního zákona, a naléhavě vyzývá súdánské orgány, aby bez prodlení podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Súdánu, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Panafrickému parlamentu a Organizaci pro zákaz chemických zbraní.

 

 

Právní upozornění