Menetlus : 2016/2911(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-1062/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-1062/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0379

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 289kWORD 79k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

EFDD (B8-1062/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


Sudaani kohta (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Sudaani kohta (2016/2911(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani kohta,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ELi, kolmiku (Norra, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid) esindajate ja Saksamaa 8. augusti 2016. aasta ühisavaldust, milles kiidetakse heaks Sudaaniga tegeleva ALi kõrgetasemelise komisjoni kava allakirjutamine Sudaani üleskutse poolt,

–  võttes arvesse sõltumatu eksperdi 28. juuli 2016. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Sudaanis ja eriraportööri poolt Sudaani-lähetusel koostatud 4. augusti 2016. aasta aruannet ühepoolsete sunnimeetmete negatiivse mõju kohta inimõiguste kasutamisele,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 27. juuni 2016. aasta avaldust Sudaani valitsuse teate kohta peatada sõjategevus ühepoolselt neljaks kuuks,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2296 Sudaani kohta, mille ta võttis vastu oma 7728. istungil 29. juunil 2016,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 13. juuni 2016. aasta kommünikeed olukorra kohta Darfuris,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 5 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 7, milles mõlemas on sätestatud, et kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamisi või julma, ebainimlikku, tema väärikust alandavat kohtlemist või karistust,

–  võttes arvesse kõrge esindaja 9. aprilli 2015. aasta Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust, et Sudaani valimisteks 2015. aasta aprillis puudub soodne keskkond,

–  võttes arvesse Sudaani üleskutse avaldust demokraatliku kodanikeriigi kehtestamise kohta,

–  võttes arvesse 18. detsembri 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Darfuri konflikt on kestnud 13 aastat ja nõudnud üle 300 000 inimelu ning Sudaani valitsusväed jätkavad tsiviilelanike ründamist, eelkõige Jebel Marras; arvestades, et tsiviilelanike jätkuv ja valimatu pommitamine, sh Sudaani vägede ebaseaduslikud rünnakud Lõuna-Kordofani, Sinise Niiluse ja Darfuri küladele on toonud kaasa ohvreid ja tsiviiltaristu hävingu;

B.  arvestades, et 2010. aasta riikliku julgeoleku seadusega anti Sudaani valitsusele laialdased volitused hoida kinnipeetavaid sageli ja pikalt üksikvangistuses, ilma et neile oleks esitatud süüdistust, ning organisatsioonide tegevust on sunniviisiliselt lõpetatud ja neisse on tehtud haaranguid;

C.  arvestades, et ÜRO 21. septembri 2016. aasta inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise tulemuste kohaselt on Sudaan kinnitanud oma lubadust ühineda piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooniga ning rahvusvahelise konventsiooniga kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise kohta;

D.  arvestades, et Darfuris, eriti Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse piirkonnas suurenevad inimõiguste rikkumine ja kuritarvitamine, sealhulgas kohtuvälised hukkamised, jõu ülemäärane kasutamine, tsiviilisikute röövimine, naistevastane seksuaalne ja sooline vägivald, lastevastane vägivald ja nende kuritarvitamine ning meelevaldsed vahistamised ja kinnipidamised;

E.  arvestades, et Sudaanis on opositsioonierakondade, kodanikuühiskonna ja inimõiguste kaitsjate avalik ruum piiratud; arvestades, et teadete kohaselt ahistab riiklik luure- ja julgeolekuteenistus pidevalt inimõiguste kaitsjaid, üliõpilasaktiviste ja poliitilisi vastaseid nende seadusliku tegevuse pärast, võtab neid sihikule ja annab neid kohtu alla; arvestades, et seni on sel aastal meelevaldselt vahistatud arvukalt kodanikuühiskonna aktiviste, sh neli Sudaani kodanikuühiskonna esindajat, kelle julgeolekuametnikud võtsid kinni Hartumi rahvusvahelises lennujaamas, kui nad olid teel kõrgetasemelisele inimõiguste alasele kohtumisele diplomaatidega, mis toimus 31. märtsil Genfis;

F.  arvestades, et inimõiguslaste rühmad on leidnud usaldusväärseid tõendeid, et Sudaani valitsusväed on rünnanud keemiarelvadega tsiviilelanikke, kuna Darfuri Jebel Marra piirkonna külaelanikel on ilmnenud kahtlustatava keemiarünnaku hirmsad tagajärjed, ning et viimane keemiarünnak toimus 9. septembril 2016 Gamarahi külale; arvestades, et teatatud on ka kiirreageerimisrühma rünnakutest – tegemist on valitsusemeelsetest endistest mässulistest koosneva Sudaani sõjaväeüksusega, mis on riikliku luure- ja julgeolekuteenistuse alluvuses;

G.  arvestades, et riiklik luure- ja julgeolekuteenistus korraldas 29. veebruaril 2016 julma haarangu Hartumi koolitus- ja inimarengu keskuses (mis on kodanikuühiskonna organisatsioon), mille tulemusena vahistati selle direktor ja aktivistid Adil Bakheit, Arwa Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman ja Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, kellele esitati süüdistus kuritegelikus kokkuleppes ja riigi vastu sõja õhutamises – sellise süüdistuse puhul on ette nähtud surmanuhtlus; arvestades, et direktori tervis olevat halb ja pereliikmete külastused ei ole lubatud;

H.  arvestades, et Sudaani võimud on kehtestanud ranged piirangud usuvabadusele; arvestades, et usujuhtide ähvardamine ja kristlike kogukondade hirmutamine on viimastel aastatel kiiresti kasvanud; arvestades, et riiklik luure- ja julgeolekuteenistus on Tšehhi kristlasest abitöötajat Petr Jašekit, Sudaani pastoreid Hassan Abduraheem Kodi Taouri ja Kuwa Shamali ning Darfuri üliõpilast Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawlat juba üheksa kuud vahi all hoidnud ja neid ähvardab süüdistus selle eest, et nad juhtisid väidetavalt tähelepanu kristlaste kannatustele sõja poolt laastatud Sudaani aladel; arvestades, et viimastel aastatel on suurenenud süüdistuse esitamine usust taganemise eest ja selle eest surmanuhtluse määramine;

I.  arvestades, et Sudaani põhjapiirile paigutati hiljuti kiirreageerimisrühmad, et takistada ebaseaduslike rändajate sissevoolu; arvestades, et 31. augustil 2016 teatas kiirreageerimisrühma juht, et seda Sudaani piiri Egiptuse ja Liibüaga valvavad tema jõud, ning väitis sellega seoses, et Sudaan võitleb ebaseadusliku rändega ELi nimel; arvestades, et ELi esindus Sudaanis keeldus sellest toetusest 6. septembril 2016;

J.  arvestades, et 24. augustil 2016 saadeti Itaaliast Sudaani 48 võimalikku Sudaani varjupaigataotlejat; arvestades, et 2016. aasta mais saatsid Sudaani ametivõimud maalt välja 400 eritrealast, kes olid vahistatud teel Liibüasse;

K.  arvestades, et Sudaani ametivõimud mõistavad naisi ja tütarlapsi halvasti määratletud kuritegude eest ebaproportsionaalselt sageli süüdi; arvestades, et naised kannatavad ebamääraselt määratletud riietumisnõuete rikkumise eest süstemaatilise diskrimineerimise all ning neile määratakse selle eest kehalist karistust ja peksmist;

L.  arvestades, et Sudaani üleskutse kaasallkirjastajad (poliitiliste ja relvastatud opositsioonierakondade esindajad, sh Umma Rahvuslik Erakond, Riikliku Konsensuse Jõud ja Sudaani Revolutsioonilise Rinde esindajad) on võtnud endale kohustuse teha jõupingutusi Sudaani eri piirkondades valitsevate konfliktide lõpetamiseks ning seaduslike, institutsiooniliste ja majandusreformide elluviimiseks;

M.  arvestades, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus andis 2009. ja 2010. aastal välja kaks president al-Bashiri vahistamismäärust, süüdistades teda sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidiaktide eest vastutamises; arvestades, et kuigi Sudaan ei ole Rooma statuudiga ühinenud, nõutakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1593 (2005), et Sudaan teeks Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga koostööd, ning Sudaan peab seetõttu Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamismäärust järgima;

N.  arvestades, et ELi välisministrid jõudsid 2008. aasta juunis üldasjade ja välissuhete nõukogus järeldusele, et nõukogu on valmis kaaluma meetmeid isikute vastu, kes vastutavad selle eest, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ei tehta koostööd;

O.  arvestades, et EL viib praegu koos Sudaaniga ellu rände parema haldamise projekti;

1.  mõistab hukka keemiarelvade kasutamise tsiviilisikute vastu Sudaani valitsuse poolt Darfuri Jebel Marra piirkonnas ning rõhutab, et tegemist on rahvusvaheliste normide tõsise rikkumise ja ka sõjakuriteoga; tuletab meelde, et Sudaan on keemiarelvade keelustamise konventsiooni osaline, ning nõuab, et kõnealuseid väiteid uuritaks rahvusvahelisel tasandil Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni juhtimisel; tuletab Sudaani ametivõimudele meelde nende kohustust kaitsta inimõigusi;

2.  on ikka veel sügavalt mures jätkuvate seadusevastaste tapmiste, röövimiste ning soolise ja seksuaalse vägivalla pärast konfliktipiirkondades, eriti Darfuris, Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse piirkonnas, samuti kaasneva raske humanitaarhädaolukorra pärast, mille on põhjustanud väga ulatuslik riigisisene ümberasumine; nõuab, et Sudaani relvajõud lõpetaksid kohe tsiviilisikute pommitamise;

3.  mõistab hukka aktivistide meelevaldse vahistamise ja kinnipidamise ning inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike jätkuva kinnipidamise Sudaanis; nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus tagaks sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse rahumeelse kasutamise; rõhutab, et riigisisene dialoog õnnestub vaid siis, kui seda peetakse õhkkonnas, kus on tagatud sõna-, meedia-, ühinemis- ja kogunemisvabadus;

4.  kutsub Aafrika Liitu ja Sudaani valitsust üles kiiresti uurima kõiki väiteid piinamise, väärkohtlemise, meelevaldse kinnipidamise ja jõu ülemäärase kasutamise kohta ning võtma nende tegude eest vastutajad vastutusele õiglases kohtumenetluses, kasutamata surmanuhtlust; kutsub Sudaani valitsust üles kehtestama viivitamatult moratooriumi kõikidele hukkamistele ning kaotama surmanuhtlus ja igasugune kehaline karistamine;

5.  väljendab erilist muret juurdepääsupiirangute pärast, mis kehtivad endiselt rahvusvahelistele humanitaarabiasutustele ja -organisatsioonidele; nõuab, et Sudaani valitsus teeks kõik mis võimalik, et parandada rahvusvaheliste humanitaarabiasutuste juurdepääsu kõigile humanitaarabi vajajatele kooskõlas inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise käigus võetud kohustustega; nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus teeks konstruktiivselt koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et edendada Sudaanis viivitamata teadlikkust inimõigustest;

6.  kinnitab veel kord, et usu-, südametunnistuse- ja veendumusvabadus on üldine inimõigus, mida tuleb kaitsta igal pool ja igaühe puhul; nõuab, et Sudaani valitsus tühistaks kõik õigusnormid, mille kohaselt karistatakse või diskrimineeritakse isikuid nende usuliste veendumuste tõttu, eriti usust taganemise korral;

7.  väljendab muret selle pärast, et riiklik luure- ja julgeolekuteenistus surub üha rohkem maha kodanikuühiskonna aktivistidest kodanikke, ning kutsub Sudaani üles vabastama kinnipeetavad viivitamata ja tingimusteta ning peatama otsekohe meelevaldsed kinnipidamised, jätma kõrvale kõik süüdistused, mis tulenevad nende rahumeelsest tegevusest, ning laskma valitsusväliste organisatsioonide, näiteks Hartumi koolitus- ja inimarengu keskuse töötajatel, nende liikmetel ja üliõpilasaktivistidel teha oma tööd surveabinõusid kartmata;

8.  võtab teadmiseks, et Sudaan on aktsepteerinud soovitusi ratifitseerida piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon ning suurendada jõupingutusi piinamise ja ebainimliku kohtlemise tõkestamiseks; kutsub siiski Sudaani valitsust üles vaatama kiiresti läbi oma riikliku julgeoleku seadus, mille alusel kahtlustatavaid tohib igasuguse kohtuliku arutamiseta kinni pidada kuni neli ja pool kuud, ning reformima riigi õigussüsteemi vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste normidele;

9.  kutsub Sudaani valitsust üles tühistama ulatuslikku puutumatust, mille ta on Sudaani õigusnormides sätestanud, avalikustama kolme riikliku uurimiskomisjoni töö tulemusi ning avalikult tunnistama arvukaid tapmisi 2013. aasta septembris kokkuhoiuvastaste meeleavaldajate mahasurumise käigus ja taastama õiglust ohvrite suhtes;

10.  tuletab meelde üldasjade ja välissuhete nõukogu 2008. aasta juunis avaldatud järeldusi, milles käsitletakse asjaolu, et Sudaani valitsus ei tee jätkuvalt koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, ning juhitakse tähelepanu sellele, et Sudaani valitsus on kohustatud ja suuteline koostööd tegema ning et kõiki Rahvusvahelise Kriminaalkohtu antud vahistamismäärusi tuleks järgida; nõuab, et Omar al-Bashir järgiks rahvusvahelist õigust ning ilmuks seoses sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidiaktidega Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette;

11.  kutsub Aafrika Liidu liikmesriike ja eriti riike, kes on president Bashiri vastu võtnud (Kongo Demokraatlik Vabariik, Tšaad, Lõuna-Aafrika, Uganda ja Djibouti), järgima Rooma statuuti ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsuseid;

12.  kutsub ELi üles tegema ettepanekut kehtestada sihipärased karistused neile, kes vastutavad jätkuvate sõjakuritegude eest ja selle eest, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ei tehta koostööd; palub Euroopa välisteenistusel koostada edasise viivituseta nimekiri karistatavatest isikutest;

13.  märgib, et Sudaani valitsus kirjutas 16. märtsil 2016. aastal alla tegevuskava kokkuleppele ja on hiljem selgitanud oma võetud kohustusi seoses teiste asjaomaste sidusrühmade kaasamisega riigisisesesse dialoogi ning opositsiooni poolt allakirjutanute ja 7+7 mehhanismi (riigisisese dialoogi juhtkomitee) vahel saavutatud otsuste püsiva kinnitamisega; rõhutab, et kõik osalised peavad järgima võetud kohustusi, ning nõuab jätkuvat dialoogi lõpliku relvarahu kehtestamiseks; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid täidaksid ka edaspidi võetud kohustust toetada Aafrika Liidu jõupingutusi Sudaanis rahu saavutamiseks ja Sudaani elanikke üleminekul sisemiselt reformitud demokraatiale;

14.  kutsub Aafrika Liidu ja ÜRO ühisoperatsiooni Darfuris (UNAMID) üles tagama püsivat kohalolekut Jebel Marras; kutsub UNAMIDi üles uurima viivitamata ja andma avalikult aru väidetava inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumise kohta Sudaani valitsusvägede ja opositsioonivägede liikmete poolt Jebel Marras;

15.  kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles hoolikalt jälgima ELi arenguabi Sudaanis, et vältida kohalike relvarühmituste otsest või kaudset toetamist, ning tagama, et Sudaani-Egiptuse ja Sudaani-Liibüa piiril patrullivad kiirreageerimisrühmad ei väidaks end võitlevat ebaseadusliku rändega ELi nimel;

16.  nõuab tungivalt, et komisjon ja asjaomased liikmesriigid tagaksid seetõttu täieliku läbipaistvuse Sudaaniga rände parema haldamise projekti osas, sh seoses kõigi kavandatud tegevuste ning ELi ja riigi rahaliste vahendite saajatega, ning koostaksid põhjaliku aruande Sudaanis 2016. aasta mais käinud ELi tehnilise delegatsiooni visiidi kohta;

17.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid tagaksid Euroopa Parlamendi täieliku teavitamise Hartumi protsessi raames sisse seatud dialoogi edenemisest ning et ELi Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondist rahastatav tegevus, eriti kui selle eesmärk on suurendada Sudaani valitsuse suutlikkust, viiakse läbi täielikus kooskõlas kehtivate kokkulepetega, tagades, et rahvusvahelistest kohustustest ja õigusnormidest kinnipidamine on ELi ja Sudaani kodanike ja kodanikuühiskonna silmis täiesti läbipaistev;

18.  võtab murelikult teadmiseks naiste õiguste ja eriti kriminaalseadustiku artikli 152 jätkuva ja sagedase rikkumise Sudaanis ning nõuab tungivalt, et Sudaani ametivõimud allkirjastaksid ja ratifitseeriksid kiiresti konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Sudaani valitsusele, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja Üleaafrikalisele Parlamendile ning Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile.

Õigusalane teave