Menettely : 2016/2911(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-1062/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1062/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0379

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 294kWORD 86k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFDD (B8-1062/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


Sudanista (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sudanista (2016/2911(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Sudanista,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon EU:n, troikan (Norja, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) edustajien ja Saksan 8. elokuuta 2016 esittämän yhteisen julkilausuman, jossa pidettiin myönteisenä sitä, että Sudan Call allekirjoitti Afrikan unionin korkean tason täytäntöönpanoryhmän (AUHIP) etenemissuunnitelman,

–  ottaa huomioon riippumattoman asiantuntijan 28. heinäkuuta 2016 esittämän kertomuksen Sudanin ihmisoikeustilanteesta ja erityisraportoijan 4. elokuuta 2016 esittämän kertomuksen yksipuolisten pakkotoimien kielteisestä vaikutuksesta ihmisoikeuksiin ja hänen Sudania koskevaan toimintaansa,

–  ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan tiedottajan 27. kesäkuuta 2016 esittämän julkilausuman Sudanin hallituksen ilmoittamasta vihollisuuksien yksipuolisesta keskeyttämisestä neljän kuukauden ajaksi;

–  ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2016 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2296, joka hyväksyttiin turvallisuusneuvoston 7728. kokouksessa,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston 13. kesäkuuta 2016 antaman julkilausuman Darfurin tilanteesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 5 artiklan ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan, joista molemmat edellyttävät, ettei keneenkään saa kohdistaa kidutusta eikä julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai rangaistusta,

–  ottaa korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 9. huhtikuuta 2015 esittämän julkilausuman huhtikuussa 2015 pidettyjen Sudanin vaalien epäsuotuisista olosuhteista,

–  ottaa huomioon kansalaisuus- ja demokratiavaltion perustamista (”Establishment of a State of Citizenship and Democracy”) koskevan niin sanotun Sudan Call -julkilausuman,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Darfurin konflikti on kestänyt jo 13 vuoden ajan ja vaatinut yli 300 000 kuolonuhria ja että Sudanin hallituksen joukot jatkavat siviileihin kohdistuvia hyökkäyksiä etenkin Jebel Marrassa; toteaa, että siviilien jatkuvat summittaiset pommitukset ja Sudanin joukkojen laittomat hyökkäykset kyliin Etelä-Kordofanissa, Sinisen Niilin osavaltiossa ja Darfurissa ovat johtaneet uhreihin ja siviili-infrastruktuurin tuhoutumiseen;

B.  toteaa, että kansallista turvallisuutta koskeva vuoden 2010 laki antoi Sudanin hallitukselle laajat oikeudet pitää pidätettyjä rutiiniluontoisesti eristyksissä pitkiä aikoja ilman syytteitä ja että järjestöjä on lakkautettu väkisin ja niihin on tehty ratsioita;

C.  panee merkille, että kuten 21. syyskuuta 2016 esitetyssä YK:n yleisessä määräaikaisarvioinnissa todetaan, Sudan vahvisti sitoutuneensa liittymään kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen yleissopimuksen sekä kansainväliseen yleissopimukseen kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

D.  panee merkille, että ihmisoikeusrikkomukset ja -loukkaukset ovat lisääntymissä Darfurissa etenkin Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa ja että tämä käsittää myös laittomia teloituksia, kohtuutonta voimankäyttöä, siviilien sieppauksia, naisiin kohdistuvaan seksuaalista ja sukupuoleen liittyvää väkivaltaa, lapsiin kohdistuvia loukkauksia ja väkivaltaa sekä mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia;

E.  toteaa, että oppositiossa olevien poliittisten puolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien toimintavapautta on rajoitettu Sudanissa; toteaa, että kansallisen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun (NISS) kerrotaan jatkuvasti ahdistelevan, ottavan kohteikseen ja asettavan syytteeseen ihmisoikeuksien puolustajia, opiskelija-aktivisteja sekä poliittisia vastustajia, jotka vain harjoittavat laillista toimintaansa; toteaa, että tänä vuonna lukuisia kansalaisyhteiskunnan aktivisteja on pidätetty mielivaltaisesti, ja Khartumin kansainvälisen lentokentän turvallisuusvirkailijat pidättivät myös neljä Sudanin kansalaisyhteiskunnan edustajaa, jotka olivat matkalla Geneveen osallistuakseen siellä 31. maaliskuuta diplomaattien kanssa järjestettyyn korkean tason ihmisoikeuskokoukseen;

F.  toteaa, että ihmisoikeusryhmät ovat saaneet uskottavia todisteita siitä, että Sudanin hallitus on käyttänyt siviileihin kemiallisia aseita, ja että kyläläiset Darfurin Jebel Marran alueelta ovat paljastaneet epäiltyjen kemiallisin asein tehtyjen hyökkäysten kammottavista seurauksista; panee merkille, että uusin hyökkäys tapahtui 9. syyskuuta 2016 Gamarahin kylässä; panee merkille, että lisäksi on ilmoitettu nopean tuen joukkojen tekemistä hyökkäyksistä ja että kyse on Sudanin armeijan osastosta, joka koostuu aiemmin hallitusta kannattaneista puolisotilaallisista joukoista ja toimii NISS:n alaisuudessa;

G.  panee merkille, että 29. helmikuuta 2016 NISS teki väkivaltaisen ratsian Khartumissa toimivaan kansalaisyhteiskunnan järjestöön (koulutuksen ja inhimillisen kehityksen keskus, TRACKS), jolloin sen johtaja ja aktivistit Adil Bakheit, Arwa Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman ja Al‑Baqir Al-Afif Mukhtar pidätettiin ja asetettiin syytteeseen rikollisesta salaliitosta sekä sodankäynnistä valtiota vastaan, ja että näistä syytteistä voidaan langettaa kuolemanrangaistus; toteaa, että keskuksen johtajan terveydentilan on ilmoitettu olevan huono eivätkä perheenjäsenet saa tavata häntä;

H.  panee merkille, että Sudanin viranomaiset rajoittavat uskonnonvapautta voimakkaasti; toteaa, että kirkollisiin johtajiin kohdistettu uhkailu ja kristillisten yhteisöjen ahdistelu ovat jatkuneet ja kiihtyneet viime vuosina; toteaa, että tšekkiläinen kristitty avustustyöntekijä Petr Jašek, sudanilaiset pastorit Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal ja darfurilainen opiskelija Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla ovat olleet jo yhdeksän kuukauden ajan NISS:n pidättäminä ja he joutuvat oikeuteen syytteistä, joiden mukaan he ovat tuoneet esiin väitettyä kristittyjen kärsimystä Sudanin sota-alueilla; toteaa, että viime vuosina on ollut yhä enemmän oikeudenkäyntejä, joissa syytteet ovat koskeneet uskosta luopumista ja jotka ovat johtaneet kuolemanrangaistukseen;

I.  toteaa, että nopean tuen joukkoja käytettiin äskettäin Sudanin pohjoisrajalla laittomien maahantulijoiden virran pysäyttämiseksi; panee merkille, että nopean tuen joukkojen komentaja totesi 31. elokuuta 2016, että hänen joukkonsa partioivat tätä Egyptin ja Libyan vastaista rajaa väittäen samalla, että Sudan torjuu laitonta maahanmuuttoa EU:n puolesta; panee merkille, että EU:n Sudanin-edustusto kiisti tällaisen tuen 6. syyskuuta 2016;

J.  panee merkille, että 24. elokuuta 2016 Italiasta karkotettiin Sudaniin 48 sudanilaista mahdollista turvapaikanhakijaa; toteaa, että toukokuussa 2016 Sudanin viranomaiset karkottivat yli 400 eritrealaista, jotka oli pidätetty matkalla Libyaan;

K.  toteaa, että Sudanin viranomaiset tuomitsevat suhteettoman usein naisia ja tyttöjä huonosti määritellyistä rikoksista; toteaa, että naiset kärsivät järjestelmällisestä syrjinnästä ja heihin kohdistetaan ruumiillisia rangaistuksia, kuten ruoskintaa, väljästi määritellystä pukeutumissääntöjen rikkomisesta;

L.  toteaa, että ”Sudan Call” -julkilausuman allekirjoittajat (poliittisten ja aseellisten oppositiopuolueiden edustajat mukaan lukien kansallinen Umma-puolue, kansallisen yhteisymmärryksen puolue sekä Sudanin vallankumousrintama) ovat sitoutuneet toimimaan konfliktien päättämiseksi Sudanin eri alueilla ja lainsäädännöllisten, institutionaalisten ja taloudellisten uudistusten aikaansaamiseksi;

M.  panee merkille, että Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi presidentti al-Bashirista kaksi pidätysmääräystä vuosina 2009 ja 2010 ja katsoi hänen olevan vastuussa sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta; toteaa, että vaikka Sudanin valtio ei olekaan liittynyt Rooman perussääntöön, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1593 (2005) edellyttää sen tekevän yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, ja Sudanin on sen vuoksi noudatettava Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräystä;

N.  panee merkille, että kesäkuussa 2008 yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa (GAERC) kokoontuneet EU:n ulkoministerit totesivat, että neuvosto oli valmis harkitsemaan toimenpiteitä sellaisia henkilöitä vastaan, jotka eivät tee yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa;

O.  panee merkille, että EU toteuttaa Sudanin kanssa parhaillaan muuttoliikkeen hallinnan parantamiseen liittyvää hanketta;

1.  tuomitsee kemiallisten aseiden käytön siviileihin Jebel Marran alueella Darfurissa Sudanin hallituksen toimesta ja korostaa, että kyseessä on vakava kansainvälisten normien rikkominen ja myös sotarikos; muistuttaa, että Sudan on kemiallisten aseiden kieltosopimuksen osapuoli, ja kehottaa suorittamaan näitä väitteitä koskevan kansainvälisen tutkinnan kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) johdolla; muistuttaa Sudanin viranomaisia näiden velvollisuudesta suojella ihmisoikeuksia;

2.  on edelleen erittäin huolissaan jatkuvista laittomista teloituksista, sieppauksista sekä sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta väkivallasta konfliktialueilla ja etenkin Darfurissa, Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa samoin kuin tähän liittyvästä vakavasta humanitaarisesta hätätilasta, jonka laajamittaiset väestön siirtymät maan sisällä ovat aiheuttaneet; kehottaa Sudanin joukkoja lopettamaan välittömästi siviilien ilmapommitukset;

3.  tuomitsee aktivistien mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien edelleen jatkuvan vankeuden Sudanissa; kehottaa Sudanin hallitusta varmistamaan oikeuden käyttää rauhanomaisesti sananvapautta sekä yhdistymis- ja kokoontumisvapautta; korostaa, että kansallinen vuoropuhelu voi tuottaa tulosta ainoastaan, jos sitä käydään ilmapiirissä, jossa sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus sekä yhdistymis- ja kokoontumisvapaus taataan;

4.  kehottaa Afrikan unionia ja Sudanin hallitusta tutkimaan nopeasti kaikki väitteet kidutuksesta, huonosta kohtelusta, mielivaltaisista pidätyksistä ja kohtuuttomasta voimankäytöstä ja asettamaan niihin syyllistyneet vastuuseen puolueettomissa oikeudenkäynneissä ilman, että sovelletaan kuolemanrangaistusta; kehottaa Sudanin hallitusta keskeyttämään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon kuolemanrangaistuksen ja myös kaikentyyppisten ruumiillisten rangaistusten poistamiseksi;

5.  on erityisen huolissaan siitä, että kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen pääsyä rajoitetaan edelleen; vaatii Sudanin hallitusta tekemään kaiken mahdollisen, jotta kansainväliset humanitaariset järjestöt pääsisivät nykyistä paremmin kaikkien humanitaarista apua tarvitsevien luokse, ja kehottaa sitä noudattamaan näin yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä antamiaan sitoumuksia; kehottaa Sudanin hallitusta ryhtymään viipymättä rakentaviin toimiin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa ihmisoikeuksia koskevan tietoisuuden parantamiseksi;

6.  muistuttaa jälleen, että uskonnon-, omantunnon- ja vakaumuksenvapaus ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, joita on suojeltava kaikkialla ja jokaisen ihmisen kohdalla; vaatii Sudanin hallitusta kumoamaan kaikki lait, joiden nojalla yksilöitä rangaistaan tai syrjitään heidän uskonnollisten vakaumuksensa vuoksi, mikä koskee etenkin uskosta luopumista;

7.  on huolissaan NISS:n yhä voimakkaammista tukahduttavista toimista sellaisiin kansalaisiin nähden, jotka ovat kansalaisyhteiskunnan aktivisteja; kehottaa Sudania vapauttamaan pidätetyt henkilöt välittömästi ja ehdoitta ja keskeyttämään mielivaltaiset pidätykset heti, luopumaan syytteistä, jotka liittyvät henkilöiden rauhanomaiseen toimintaan, ja sallimaan kansalaisjärjestöjen, kuten TRACKin, henkilöstön ja niihin liittyvien toimijoiden ja opiskelija-aktivistien tehdä työtään ilman pelkoa kostotoimista;

8.  panee merkille, että Sudan on hyväksynyt suositukset, jotka koskevat kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen ratifiointia sekä toimien tehostamista kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun estämiseksi; kehottaa Sudanin hallitusta kuitenkin tarkastelemaan viipymättä uudelleen kansallista turvallisuutta koskevaa lakiaan, joka mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen jopa neljän ja puolen kuukauden ajaksi ilman minkäänlaista oikeuskäsittelyä; kehottaa Sudanin hallitusta myös uudistamaan oikeusjärjestelmäänsä kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;

9.  kehottaa Sudanin hallitusta poistamaan Sudanin lainsäädännön mahdollistaman laajan koskemattomuuden, julkistamaan valtion kolmen tutkimuskomission tulokset, myöntämään julkisesti säästötoimien vastaisten mielenosoitusten tukahduttamisen yhteydessä syyskuussa 2013 tapahtuneiden surmien laajuuden sekä antamaan uhreille oikeutta;

10.  muistuttaa yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston vuonna 2008 pitämän kokouksen päätelmistä, joissa käsiteltiin Sudanin hallituksen jatkuvaa kieltäytymistä yhteistyöstä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja tuotiin esiin, että Sudanin hallituksella on velvollisuus ja kyky tehdä yhteistyötä ja että kaikkia kansainvälisen rikostuomioistuimen antamia pidätysmääräyksiä on noudatettava; kehottaa Omar al-Bashiria noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja saapumaan kansainväliseen rikostuomioistuimeen syytettynä sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä kansanmurhasta;

11.  kehottaa Afrikan unionin jäsenvaltioita ja etenkin maita, jotka ovat ottaneet vastaan presidentti Bashirin (Kongon demokraattinen tasavalta, Tšad, Etelä-Afrikka, Uganda ja Djibouti), noudattamaan Rooman perussääntöä ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioita;

12.  kehottaa EU:ta kohdistamaan pakotteita niihin, jotka ovat vastuussa jatkuvista sotarikoksista ja kieltäytyvät yhteistyöstä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa laatimaan viipymättä luettelon henkilöistä, joihin tällaisia pakotteita kohdistettaisiin;

13.  toteaa, että Sudanin hallitus allekirjoitti etenemissuunnitelmaa koskevan sopimuksen 16. maaliskuuta 2016 ja on sen jälkeen selventänyt sitoumuksiaan muiden relevanttien sidosryhmien ottamisesta mukaan kansalliseen vuoropuheluun ja kaikkien sellaisten päätösten noudattamisen jatkamisesta, joita on tehty oppositio-osapuolten ja kansallisen vuoropuhelun ohjauskomiteana toimivan 7+7-mekanismin välillä; vaatii kaikkia osapuolia noudattamaan sitoumuksiaan ja kehottaa jatkamaan vuoropuhelua lopullisen tulitauon aikaansaamiseksi; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan sitoutumistaan Afrikan unionin toimien tukemiseen, jotta Sudaniin ja sen kansalle saataisiin rauha tiellä kohti sisäisesti uudistettua demokratiaa;

14.  kehottaa Yhdistyneiden kansakuntien / Afrikan unionin Darfur-joukkoja (UNAMID) olemaan pysyvästi läsnä Jebel Marrassa; kehottaa UNAMIDia tutkimaan viipymättä väitteet ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkauksista Sudanin hallituksen joukkoihin kuuluvien tahojen ja Jebel Marran oppositiojoukkojen toimesta ja raportoimaan tästä julkisesti;

15.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota seuraamaan tarkoin EU:n Sudanille antamaa kehitysapua, jotta voidaan estää kaikki suora tai epäsuora tuki paikallisille puolisotilaallisille joukoille; kehottaa varmistamaan, etteivät Sudanin Egyptin ja Libyan vastaisilla rajoilla partioivat nopean tuen joukot väitä taistelevansa laitonta siirtolaisuutta vastaan EU:n puolesta;

16.  kehottaa komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita siksi varmistamaan täyden avoimuuden Sudanin kanssa toteutettavan maahanmuuton hallinnan parantamista koskevan hankkeen yhteydessä, mikä kattaa myös kaikki suunnitellut toimet ja EU:n sekä kansallisen rahoituksen saajat; kehottaa laatimaan kattavan raportin EU:n teknisen valtuuskunnan vierailusta Sudaniin toukokuussa 2016;

17.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltiota varmistamaan, että parlamentti pidetään täysin informoituna Khartumin prosessin yhteydessä käynnistetystä vuoropuhelusta ja että EU:n Afrikka-infrastruktuurirahastosta rahoitetuissa toimissa ja etenkin toimissa, joilla pyritään Sudanin hallituksen kapasiteetin parantamiseen, noudatetaan täysin voimassa olevia sopimuksia ja varmistetaan, että kansainvälisten velvoitteiden ja lakien noudattaminen on täysin avointa EU:n ja Sudanin kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta;

18.  panee huolestuneena merkille naisten oikeuksien ja erityisesti rikoslain 152 artiklan jatkuvan ja yleisen loukkaamisen Sudanissa; kehottaa Sudanin viranomaisia allekirjoittamaan ja ratifioimaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ensi tilassa;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Sudanin hallitukselle, Afrikan unionille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille, yleisafrikkalaiselle parlamentille sekä kemiallisten aseiden kieltojärjestölle.

Oikeudellinen huomautus