Postupak : 2016/2911(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1062/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1062/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0379

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 373kWORD 106k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

EFDD (B8-1062/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


o Sudanu (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli u ime Kluba zastupnika S&D-a
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Sudanu (2016/2911(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Sudanu,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu koju su 8. kolovoza 2016. dali EU, predstavnici Trojke (Norveška, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Države) i Njemačka te u kojoj se pozdravlja činjenica da su potpisnici „Poziva Sudanu” potpisali plan Skupine Afričke unije za provedbu na visokoj razini (AUHIP),

–  uzimajući u obzir izvješće neovisnog stručnjaka o stanju ljudskih prava u Sudanu od 28. srpnja 2016. i izvješće posebnog izvjestitelja o negativnom učinku jednostranih prisilnih mjera na uživanje ljudskih prava, u pogledu njegove misije u Sudanu, od 4. kolovoza 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 27. lipnja 2016. dala glasnogovornica potpredsjednice/Visoke predstavnice o tome da je sudanska vlada najavila četveromjesečni jednostrani prekid sukoba,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2296 o Sudanu, s njegove 7728. sjednice održane 29. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir priopćenje Vijeća za mir i sigurnost Afričke unije o stanju u Darfuru od 13. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 5. Opće deklaracije o ljudskim pravima i članak 7. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, u kojima se navodi da se nitko ne smije podvrgnuti mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni,

–  uzimajući u obzir izjavu o nepovoljnom ozračju uoči izbora u Sudanu u travnju 2015., koju je 9. travnja 2015. u ime Europske unije dala Visoka predstavnica,

–  uzimajući u obzir deklaraciju „Poziv Sudana” o uspostavi države građanstva i demokracije,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) od 18. prosinca 1979.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da sukob u Darfuru traje 13 godina i da je u njemu život izgubilo 300 000 osoba te da snage sudanske vlade i dalje napadaju civile, posebno u Jebel Marri; budući da je neselektivno bombardiranje civila, uključujući i nezakonite napade sudanskih snaga na sela u Južnom Kordofanu, Plavom Nilu i Darfuru, dovelo do žrtava i do uništenja civilne infrastrukture;

B.  budući da su 2010. Zakonom o nacionalnoj sigurnosti sudanskoj vladi dodijeljene široke ovlasti da rutinski i bez podizanja optužnice zatvorenike tijekom dužeg razdoblja drži u samicama, te da su neke organizacije prisilno ugašene i pretresene;

C.  budući da je, kako se navodi u Univerzalnom periodičnom pregledu UN-a od 21. rujna 2016., Sudan potvrdio da se obvezuje na pristupanje Konvenciji protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, kao i Međunarodnoj konvenciji o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka;

D.  budući da su kršenja i zloporaba ljudskih prava u Darfuru u porastu, posebno u Južnom Kordofanu i Plavom Nilu, uključujući i slučajeve izvansudskih pogubljenja, prekomjernog korištenja sile, otmice civila, seksualnog i rodno utemeljenog nasilja nad ženama, nasilja nad djecom i zlostavljanja djece te samovoljnih uhićenja i pritvora;

E.  budući da je građanski prostor oporbenih političkih stranaka, civilnog društva i boraca za ljudska prava u Sudanu ograničen; budući da postoje izvještaji o tome da Nacionalna obavještajna i sigurnosna služba (NOSS) neprestano uznemiruje, napada i progoni borce za ljuska prava, studentske aktiviste i političke protivnike zbog njihova zakonitog djelovanja; budući da su ove godine samovoljno uhićeni brojni aktivisti civilnog društva, među kojima je i četvero predstavnika sudanskog civilnog društva koje su sigurnosne snage presrele u međunarodnoj zračnoj luci u Khartoumu, dok su putovali na sastanak na visokoj razini s diplomatima na temu ljudskih prava, koji se održao 31. ožujka u Ženevi;

F.  budući da su skupine za zaštitu ljudskih prava pronašle vjerodostojne dokaze o korištenju kemijskog oružja u napadima snaga sudanske vlade na civile te da su seljani iz darfurske regije Jebel Marra svjedočili o zastrašujućim posljedicama navodnih napada kemijskim oružjem, od kojih se posljednji dogodio 9. rujna 2016. u selu Gamarah; budući da postoje izvještaji i o napadima Snaga za brzu potporu, sudanske vojne jedinice koju čine pripadnici bivše provladine paravojne postrojbe pod zapovjedništvom NOSS-a;

G.  budući da je 29. veljače 2016. NOSS okrutno pretresao Centar za osposobljavanje i ljudski razvoj u Khartoumu (TRACKS), organizaciju civilnog društva, nakon čega su direktor i aktivisti Adil Bakheit, Arwa Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman i Al-Baqir Al-Afif Mukhtar uhićeni i optuženi za zločinačku zavjeru i vođenje rata protiv države te da je riječ o optužbama za koje se izriče smrtna kazna; budući da postoje izvještaji o tome da je direktor u lošem zdravstvenom stanju i da obiteljski posjeti nisu dopušteni;

H.  budući da su sudanske vlasti strogo ograničile slobodu vjere; budući da su prijetnje crkvenim vođama i zastrašivanja kršćanskih zajednica i dalje prisutni te da su tijekom posljednjih godina sve učestaliji; budući da NOSS već devet mjeseci drži u pritvoru češkog djelatnika organizacije Kršćanska pomoć Petra Jašeka, sudanske pastore Hassana Abduraheema Kodija Taouru i Kuwu Shamala kao i darfurskog studenta diplomskog studija Abdulmonema Abdumawlu Issu Abdumawlu te da ih očekuje suđenje na temelju optužbe za skretanje pozornosti na navodno stradavanje kršćana u ratom zahvaćenim dijelovima Sudana; budući da se posljednjih godina bilježi porast broja suđenja na temelju optužbi za apostaziju, kao i broj s time povezanih smrtnih kazni;

I.  budući da su Snage za brzu potporu nedavno razmještene duž sjeverne granice Sudana kako bi spriječile ulazak nezakonitih migranata; budući da je 31. kolovoza 2016. zapovjednik Snaga za brzu potporu izjavio da njegove snage nadziru tu granicu s Egiptom i Libijom te da se time Sudan u ime EU-a bori protiv nezakonite migracije; budući da je Delegacija EU-a u Sudanu 6. ožujka 2016. tu pomoć opovrgnula;

J.  budući da je 24. kolovoza 2016. iz Italije u Sudan deportirano 48 potencijalnih sudanskih tražitelja azila; budući da su u svibnju 2016. sudanske vlasti deportirale preko 400 Eritrejaca koji su bili uhićeni na putu za Libiju;

K.  budući da sudanske vlasti nerazmjerno osuđuju žene i maloljetnice zbog loše definiranih zločina; budući da se žene suočavaju sa sustavnom diskriminacijom i da im se izriču tjelesne kazne i bičevanje zbog nejasno definiranih pravila o odijevanju;

L.  budući da su se potpisnici „Poziva Sudana” (predstavnici političkih i oružanih oporbenih stranaka, uključujući i Nacionalnu stranku ume, Snage nacionalnog konsenzusa i Sudansku revolucionarnu frontu) obvezali na suradnju u cilju okončanja sukoba kojim su zahvaćene različite regije Sudana, kao i pravnih, institucionalnih i gospodarskih reformi;

M.  budući da je Međunarodni kazneni sud izdao dva naloga za uhićenje predsjednika al-Bashira, 2009. i 2010., optužujući ga za odgovornost za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid; budući da, iako Sudan nije država stranka Rimskog statuta, u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1593 (iz 2005.), od njega se zahtijeva da surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom te Sudan stoga mora poštovati nalog za uhićenje tog suda;

N.  budući da su se u lipnju 2008. ministri vanjskih poslova EU-a sastali u okviru Vijeća za opće poslove i vanjske odnose (GAERC) i zaključili da je Vijeće spremno razmotriti mjere usmjerene na pojedince odgovorne za nesuradnju s Međunarodnim kaznenim sudom;

O.  budući da EU sa Sudanom trenutačno provodi projekt o „boljem upravljanju migracijama”;

1.  osuđuje to što je sudanska vlada upotrijebila kemijsko oružje protiv civila u Jebel Marri, području Darfura, i ističe da je riječ o ozbiljnom kršenju međunarodnih normi te o ratnom zločinu; podsjeća da je Sudan potpisnik Konvencije o kemijskom oružju te poziva da se u vezi s tim navodima provede međunarodna istraga pod vodstvom Organizacije za zabranu kemijskog oružja; podsjeća sudanske vlasti da su odgovorne za zaštitu ljudskih prava;

2.  i dalje je duboko zabrinut zbog nezakonitih ubojstava, otmica, rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja u područjima sukoba, posebice u Darfuru, Južnom Kordofanu i Plavom Nilu, kao i zbog ozbiljne humanitarne krize uzrokovane masovnim unutarnjim raseljavanjem; poziva na to da se smjesta zaustavi zračno bombardiranje civila koje provode sudanske snage;

3.  osuđuje proizvoljna uhićenja i pritvaranja aktivista te pritvaranja boraca za ljudska prava i novinara, koja se trenutačno provode u Sudanu; apelira na sudansku vladu da zajamči mogućnost mirnog ostvarivanja prava na slobode izražavanja, udruživanja i okupljanja; ističe da će nacionalni dijalog biti uspješan jedino ako se odvija u ozračju u kojem se jamče slobode izražavanja, medija, udruživanja i okupljanja;

4.  poziva Afričku uniju i sudansku vladu da u najkraćem roku provedu istrage u vezi sa svim navodima o mučenju, zlostavljanju, proizvoljnom pritvaranju i prekomjernoj uporabi sile te da odgovorne osobe privedu pravdi i provedu poštena suđenja bez izricanja smrtne kazne; poziva sudansku vladu da smjesta proglasi moratorij na sva smaknuća te da ukine smrtnu kaznu i sve oblike tjelesnog kažnjavanja;

5.  osobito izražava zabrinutost zbog toga što je pristup međunarodnim humanitarnim agencijama i organizacijama još uvijek ograničen; zahtijeva od sudanske vlade da, u skladu sa svojim obvezama u okviru univerzalnog periodičnog pregleda, učini sve što je u njezinoj moći da poboljša pristup međunarodnim humanitarnim agencijama za sve one koji traže humanitarnu pomoć; apelira na sudansku vladu da bez odgode započne konstruktivnu suradnju s organizacijama civilnog društva u cilju promicanja osviještenosti o ljudskim pravima u Sudanu;

6.  ponavlja da su sloboda vjere, savjesti i uvjerenja univerzalna ljudska prava koja treba svugdje štititi i koja moraju svima biti zajamčena; zahtijeva da sudanska vlada stavi izvan snage sve pravne odredbe kojima se kažnjavaju ili diskriminiraju pojedinci zbog svojih vjerskih uvjerenja, osobito u slučaju apostazije;

7.  izražava zabrinutost zbog sve većeg pritiska koji NOSS vrši nad građanima koji su aktivisti civilnog društva te poziva Sudan da smjesta i bezuvjetno oslobodi pritvorenike, da odmah prestane s proizvoljnim pritvaranjima, odbaci sve optužbe koje proizlaze iz njihovih miroljubivih aktivnosti te da omogući nevladinim organizacijama, primjerice osoblju organizacije TRACKS, njihovim članovima i studentskim aktivistima, da rade bez straha od odmazde;

8.  prima na znanje činjenicu da je Sudan prihvatio preporuke koje se odnose na ratifikaciju Konvencije protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja te na ulaganje više napora u sprečavanje mučenja i neljudskog postupanja; međutim, poziva sudansku vladu da hitno revidira Zakon o nacionalnoj sigurnosti, kojim se dopušta pritvaranje osumnjičenih osoba na četiri i pol mjeseca bez ikakvog oblika preispitivanja zakonitosti, te da reformira svoj pravni sustav u skladu s međunarodnim standardima na području ljudskih prava;

9.  poziva sudansku vladu da ukine opsežne imunitete propisane sudanskim zakonodavstvom, da objavi zaključke triju državnih istražnih povjerenstava, da javno prizna razmjer ubojstava počinjenih u odmazdi protiv osoba koje su u rujnu 2013. prosvjedovale protiv mjera štednja te da žrtvama zajamči izvršenje pravde;

10.  podsjeća na zaključke GAERC-a iz lipnja 2008. koji se odnose na stalno odbijanje sudanske vlade da surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom i u kojima se ističe da sudanska vlada ima i obvezu i kapacitet za suradnju te da treba poštovati svaki nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda; potiče Omara al-Bashira da se pridržava međunarodnog prava i iziđe pred Međunarodni kazneni sud za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid;

11.  poziva države članice Afričke unije, osobito države koje su ugostile predsjednika Bashira (Demokratska Republika Kongo, Čad, Južna Afrika, Uganda i Džibuti) da se pridržavaju Rimskog statuta i odluka Međunarodnog kaznenog suda;

12.  poziva EU da poduzme mjere u cilju uvođenja ciljanih kaznenih sankcija protiv odgovornih za kontinuirane ratne zločine i nesuradnju s Međunarodnim kaznenim sudom; traži od ESVD-a da bez daljnje odgode sastavi popis pojedinaca podložnih takvim sankcijama;

13.  napominje da je sudanska vlada 16. ožujka 2016. potpisala Sporazum o smjernicama te je nakon toga razjasnila svoje obveze u pogledu uključenja drugih relevantnih dionika u nacionalni dijalog te nastavka poštovanja svih odluka postignutih između potpisnika iz oporbe i Mehanizma 7+7, upravnog odbora za nacionalni dijalog; ustraje u tome da sve strane trebaju ispunjavati svoje obveze te poziva na kontinuirani dijalog u cilju uspostave konačnog prekida vatre; poziva EU i njegove države članice da, u skladu s preuzetim obvezama, i dalje podupiru Afričku uniju u naporima koje ulaže u postizanje mira u Sudanu i među stanovnicima Sudana u razdoblju tranzicije prema demokraciji reformiranoj iznutra;

14.  poziva Misiju Ujedinjenih naroda i Afričke unije u Darfuru (UNAMID) da uspostave stalno sjedište u Jebel Marri; poziva UNAMID da bez odgode provede istragu o navodnim kršenjima ljudskih prava i međunarodnog prava koje su u Jebel Marri počinili pripadnici snaga sudanske vlade i oporbenih snaga te da podnese javno izvješće o tome;

15.  poziva ESVD i Komisiju da pomno prate provedbu razvojne pomoći EU-a u Sudanu kako bi spriječili izravno ili neizravno podupiranje lokalnih paravojnih postrojbi te da se pobrinu za to da Snage za brzu potporu koje patroliraju na granicama Sudana s Egiptom i Libijom ne ulaze u borbu protiv nezakonitih migracija pod izlikom da to čine u ime EU-a;

16.  apelira na Komisiju i države članice kojih se to tiče da zajamče potpunu transparentnost kad je riječ o projektu „boljeg upravljanja migracijama” koji se provodi sa Sudanom, uključujući sve planirane aktivnosti i korisnike financijskih sredstava EU-a i nacionalnih sredstava, te da sastave sveobuhvatno izvješće o posjetu tehničkog izaslanstva EU-a Sudanu u svibnju 2016.;

17.  poziva EU i njegove države članice da se pobrinu za to da se Parlament u potpunosti informira o dijalogu uspostavljenom u okviru Khartoumskog procesa, da se aktivnosti koje se financiraju putem Uzajamnog fonda EU-a za Afriku, osobito one čiji je cilj povećanje kapaciteta sudanske vlade, provode u potpunoj sukladnosti s postojećim sporazumima te da je pridržavanje međunarodnih obveza i zakona u potpunosti transparentno za građane i civilno društvo u EU-u i Sudanu;

18.  napominje, sa zabrinutošću, da u Sudanu kontinuirano i često dolazi do kršenja prava žena i posebno članka 152. Kaznenog zakonika te poziva sudanske vlasti da žurno potpišu i ratificiraju Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena;

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, sudanskoj vladi, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a, Panafričkom parlamentu i Organizaciji za zabranu kemijskog oružja.

Pravna napomena