Eljárás : 2016/2911(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-1062/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1062/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0379

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 305kWORD 110k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFDD (B8-1062/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


Szudánról (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli az S&D képviselőcsoport nevében
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Notis Marias az ECR képviselőcsoport nevében
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása Szudánról (2016/2911(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az EU, a trojka (Norvégia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok) és Németország képviselői által 2016. augusztus 8-án tett közös nyilatkozatra, amely üdvözölte, hogy a Sudan Call aláírta az AUHIP (az Afrikai Unió Szudánnal foglalkozó magas szintű végrehajtó bizottsága) ütemtervét,

–  tekintettel „A független szakértő jelentése az emberi jogi helyzetről Szudánban” című, 2016. július 28-i jelentésre, valamint „A különleges előadó jelentése a kényszerintézkedéseknek az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt káros hatásai” című, a különleges ENSZ-előadó szudáni missziója alkalmával készült 2016. augusztus 4-i jelentésre,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) 2016. június 27-i nyilatkozatára a szudáni kormány azon bejelentéséről, hogy négy hónapos időszakra egyoldalúan beszünteti az ellenségeskedéseket,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Szudánról szóló, a 2016. június 19-i 7728. ülésén elfogadott, 2296. számú határozatára,

–  tekintettel az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsának a darfúri helyzetről szóló, 2016. június 13-i közleményére,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. cikkére és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 7. cikkére, amelyek egyaránt leszögezik, hogy senki sem vethető alá kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek,

–  tekintettel a főképviselőnek az Európai Unió nevében tett, a 2015-ös szudáni választások kedvezőtlen körülményeiről szóló 2015. április 9-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a „polgári jogokon és a demokrácián alapuló állam létrehozásáról” szóló, „Sudan Call” (szudáni felhívás) című nyilatkozatra,

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-i egyezményre (CEDAW),

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a Darfúrban kialakult konfliktus már 13 éve tart és több mint 300 000 ember életét követelte, és a szudáni kormányerők továbbra is polgári személyeket támadnak, különösen Dzsebel Marrában; mivel megkülönböztetés nélküli bombatámadások folynak polgári célpontok ellen, többek között a szudáni erők a dél-kordofáni, a kék-nílusi és a darfúri térségben fekvő falvak ellen törvénytelen támadásokat intéznek, amelyek során emberek vesztik életüket, és a polgári élet infrastruktúrája elpusztul;

B.  mivel a 2010-es nemzetbiztonsági törvény kiterjedt hatáskörökkel ruházta fel a szudáni kormányt, amely így rendszeres jelleggel embereket tart fogva és zár magánzárkába vádemelés nélkül és huzamosabb időtartamra, szervezeteket pedig betilt vagy házkutatásnak vet alá;

C.  mivel az ENSZ 2016. szeptember 21-i időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésének megállapítása szerint Szudán ismételten megerősítette, hogy csatlakozni kíván a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményhez, valamint a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményhez;

D.  mivel az emberi jogi jogsértések és visszaélések többek között a darfúri, a dél-kordofáni és a kék-nílusi és térségben rendkívül aggasztó méreteket öltöttek, és többek között bírósági eljárás nélküli kivégzésekre, túlzott erőszak alkalmazására, polgári személyek meggyilkolására, nőkkel szembeni szexuális és nemi alapú erőszakra, gyermekekkel szembeni erőszaktettekre és visszaélésekre, valamint önkényes letartóztatásokra és fogva tartásokra került sor;

E.  mivel Szudánban a politikai ellenzéki pártokat, a civil szférát, a polgári társadalmat és az emberijog-védőket korlátozásokkal sújtják; mivel híradások szerint a nemzeti államvédelmi és titkosszolgálati szervek (NISS) állandóan gátolják, zaklatják és üldözik az emberijog-védőket, diákaktivistákat és a politikai ellenzék tagjait, hogy ne folytathassák jogszerű tevékenységeiket; mivel az idén önkényesen letartóztatták a civil társadalom számos aktivistáját, közöttük a szudáni civil társadalom négy képviselőjét, akiket a titkosszolgálat ügynökei a kartúmi nemzetközi repülőtéren fogtak el, amint éppen Genfbe készültek utazni, ahol egy magas szintű, az emberi jogokkal foglalkozó, március 31-én diplomatákkal közösen tartandó ülésen vettek volna részt;

F.  mivel emberijog-védő csoportok hiteles bizonyítékokat tártak fel arra vonatkozóan, hogy a szudáni kormányerők polgári személyek ellen vegyi fegyverekkel támadásokat követtek el, és a darfúri Dzsebel Marra régióban fekvő falvak lakói beszámoltak azon szörnyű hatásokról, amelyeket feltételezetten vegyi fegyveres támadások okoztak, amelyek közül a legutóbbi 2016. szeptember 9-én, Gamarah faluban történt; mivel beszámolók szerint a „Gyors Támogató Erők” elnevezésű, a szudáni hadsereg volt kormánypárti katonáiból alakult milícia a szudáni titkosszolgálat (NISS) irányításával ugyancsak sorozatos támadásokat hajtott végre;

G.  mivel 2016. február 29-én a NISS Kartúmban brutálisan feldúlta a TRACKS (képzéssel és humánfejlesztéssel foglalkozó civil társadalmi szervezet) központját, majd letartoztatták az igazgatót és munkatársait – Adil Bakheit, Arva Ahmed Elrabi, Nudaina Kamál, Al-Hasszán Keiri, Imáni-Lejla Raie, Abu Hureira Abderrahman és Ab-Bakír Al-Afif Muktár aktivistákat –, akiket bűnszövetkezet és államellenes háborús szervezkedés vádja alá helyeztek, amely cselekmények halálbüntetéssel sújtandók; mivel értesülések szerint az igazgató egészségi állapota rossz, és családtagjai nem látogathatják meg;

H.  mivel a szudáni hatóságok a vallásszabadságot sértő súlyos megszorításokat írnak elő; mivel a keresztény egyházi vezetőkkel szembeni fenyegetések és a keresztény közösségek megfélemlítése az elmúlt évek során egyre gyorsabb ütemben folyik; mivel Petr Jašeket, a Keresztény Segélyprogram (Christian Aid) cseh résztvevőjét, Hasszán Abdurahém Kodi Taur és Kuva Samál lelkipásztorokat, valamint Abdulmonem Abdumavla Issza Abdumavla darfúri egyetemi hallgatót a szudáni titkosszolgálat már kilenc hónapja tartja fogva, és vádat emeltek ellenük amiatt, mert feltárták a keresztények szenvedéseit Szudán háború sújtotta térségeiben; mivel az elmúlt években egyre több embert állítottak bíróság elé és ítéltek halálra hitehagyás vádjával;

I.  mivel a „Gyors Támogató Erők” elnevezésű milíciát a közelmúltban Szudán északi határain bevetették annak érdekében, hogy feltartóztassák az irreguláris migránsok áramlását; mivel 2016. augusztus 31-én a Gyors Támogató Erők parancsnoka kijelentette, hogy erői az Egyiptommal és Líbiával közös határok mentén járőröznek, és így azt a látszatot keltették, hogy Szudán az EU nevében az irreguláris migráció ellen küzd; mivel az EU Szudánba indított küldöttsége 2016. szeptember 6-án cáfolta ezt a támogatást;

J.  mivel 2016. augusztus 24-én 48 potenciális szudáni menedékkérőt deportáltak Olaszországból Szudánba; mivel 2016 májusában a szudáni hatóságok több mint 400 eritreai személyt deportáltak, akik letartóztatásukkor Líbiába igyekeztek;

K.  mivel a szudáni hatóságok aránytalanul gyakran illetnek nőket és gyermekeket homályos vádakkal; mivel a nőket rendszeresen hátrányos megkülönböztetés éri, és homályosan meghatározott öltözködési szabályok megsértése esetén testi fenyítésnek és korbácsolásnak vannak kitéve;

L.  mivel a „Sudan Call” (szudáni felhívás) című nyilatkozat aláírói (politikai pártok és fegyveres ellenzéki mozgalmak, közöttük a Nemzeti Umma Párt, a Nemzeti Konszenzus Erői és a Szudáni Forradalmi Front) képviselői kötelezettséget vállaltak arra, hogy megkísérelnek véget vetni a Szudán különböző térségeiben dúló konfliktusoknak, és jogi, intézményes és gazdasági reformok útjára lépnek;

M.  mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) el-Basír elnök ellen két alkalommal – 2009-ben és 2010-ben – elfogatóparancsot adott ki háborús bűntettek, emberiesség elleni bűntettek és népirtás vádjával; mivel annak ellenére, hogy Szudán mint állam nem részese a Római Statútumnak, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1593(2005). számú határozata értelmében együtt kell működnie az NBB-vel, Szudánnak tehát eleget kell tennie az NBB által kiadott elfogatóparancsnak;

N.  mivel 2008 júniusában Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsában ülésező uniós külügyminiszterek kinyilvánították, hogy „a Tanács készen áll arra, hogy intézkedéseket vegyen fontolóra olyan személyek ellen, akik felelősek a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködés megtagadásáért”;

O.  mivel az EU jelenleg egy, „a migráció jobb kezelését” célzó projektet hajt végre Szudánnal közösen;

1.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szudáni kormány Darfúr Dzsebel Marra térségében polgári személyek ellen vegyi fegyvereket vetett be, és hangsúlyozza, hogy ez a nemzetközi szabályok súlyos megsértése, és egyúttal háborús bűn; emlékeztet arra, hogy Szudán a vegyifegyver-tilalmi egyezmény részes állama, és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet által vezetendő nemzetközi vizsgálatra szólít fel a vegyi fegyverek bevetésével kapcsolatos állítások tekintetében; emlékezteti a szudáni kormányt az emberi jogok védelmével kapcsolatos felelősségére;

2.  továbbra is mélyen aggasztják a konfliktusövezetekben – többek között a darfúri, a dél-kordofáni és a kék-nílusi térségben – állandósult jogszerűtlen kivégzések, emberrablások, nemi alapú és szexuális erőszak, valamint az ezeket követően a hatalmas belső népességmozgások által okozott súlyos humanitárius vészhelyzetek; felszólítja a szudáni erőket, hogy haladéktalanul vessenek véget a polgári célpontok elleni, levegőből végrehajtott bombatámadásoknak;

3.  elítéli a politikai aktivisták önkényes letartóztatását, valamint emberijog-védők és újságírók jelenlegi fogva tartását Szudánban; nyomatékosan felszólítja a szudáni kormányt, hogy biztosítsa a véleménynyilvánítási, egyesülési és gyülekezési szabadság békés gyakorlását; hangsúlyozza, hogy a nemzeti párbeszéd csak akkor lesz sikeres, ha olyan légkörben zajlik, amelyben biztosított a véleménynyilvánítás, a sajtó, az egyesülés és a gyülekezés szabadsága;

4.  felhívja az Afrikai Uniót és a szudáni kormányt, hogy mihamarabb vizsgáljon ki minden állítást, amely szerint kínzás, bántalmazás, önkényes fogva tartás, túlzott erő alkalmazása történt, és tisztességes bírósági eljárások keretében vonja felelősségre a felelősöket, de halálbüntetéshez ne folyamodjon; felszólítja a szudáni kormányt, hogy a halálbüntetés és a testi fenyítés valamennyi formájának megszüntetése érdekében azonnal hirdessen moratóriumot minden kivégzésre vonatkozóan;

5.  különösen mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a humanitárius ügynökségekre és szervezetekre vonatkozó belépési megszorítások továbbra is érvényben vannak; kéri a szudáni kormányt, hogy az ENSZ időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelése kapcsán kötelezettségvállalásainak megfelelően minden lehetséges erőfeszítést tegyen meg annak érdekében, hogy a humanitárius ügynökségek és szervezetek jobban felvehessék a kapcsolatot mindazokkal, akik humanitárius segélyre szorulnak; nyomatékosan kéri a szudáni kormányt, hogy haladéktalanul kezdjen építő jellegű párbeszédet a civil társadalmi szervezetekkel annak érdekében, hogy az emberi jogok ügye nagyobb figyelmet kapjon Szudánban;

6.  ismételten leszögezi, hogy a gondolat, a vallás és a meggyőződés szabadsága egyetemes emberi jog, amelyet mindenhol és mindenki esetében meg kell védeni; kéri a szudáni kormányt, hogy helyezzen hatályon kívül minden olyan jogszabályt, amely büntet vagy hátrányos helyzetbe hoz egyéneket vallási meggyőződésük miatt, különös tekintettel a hitehagyás esetére;

7.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a szudáni titkosszolgálat egyre gyakrabban veszi őrizetbe a civil társadalmi aktivistaként fellépő polgárokat, és felhívja Szudánt, hogy haladéktalanul bocsássa szabadon a fogva tartottakat, azonnal vessenek véget az önkényes letartóztatásoknak, ejtenek minden olyan vádat, amelyet e személyek békés tevékenységei miatt emeltek, továbbá biztosítsa, hogy a nem kormányzati szervezetek, közöttük a TRACK munkatársai, a velük kapcsolatban álló személyek és diákaktivisták anélkül végezhessék munkájukat, hogy megtorlástól kelljen tartaniuk;

8.  emlékezteti Szudánt arra, hogy elfogadta azokat az ajánlásokat, hogy csatlakozzon a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményhez, valamint azon kötelezettségvállalására, hogy fokozza a kínzás és az embertelen bánásmód megelőzésére irányuló erőfeszítéseit; felszólítja ugyanakkor Szudán kormányát, hogy sürgősen vizsgálja felül nemzetbiztonsági törvényét, amely lehetővé teszi, hogy a gyanúsítottakat – bármiféle jogi felülvizsgálati lehetőség nélkül – akár négy és fél hónapig is fogva tartsák, és hogy jogrendszerét a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban reformálja meg;

9.  felhívja a szudáni kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a szudáni jogszabályokban rögzített kiterjedt mentességeket, hozza nyilvánosságra a három állami vizsgálóbizottság megállapításait, továbbá nyilvánosan ismerje el a 2003-ban a megszorítások megszüntetését követelő tiltakozás leverése során elkövetett számos gyilkosságot, és szolgáltasson igazságot az áldozatoknak;

10.  emlékeztet rá, hogy tiszteletben kell tartani az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 2008. júniusi következtetéseit, amelyekben leszögezte, hogy a szudáni kormány továbbra sem hajlandó együttműködni a Nemzetközi Büntetőbírósággal, és rámutatott, hogy a szudáni kormánynak kötelessége együttműködni – és erre képes is –, továbbá hogy az NBB által kibocsátott valamennyi elfogatóparancsnak eleget kell tenni; nyomatékosan felszólítja Omár el-Basírt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot és jelenjen meg az NBB előtt, amely háborús bűncselekményekkel, emberiesség elleni bűncselekményekkel és népirtással vádolja;

11.  kéri az Afrikai Unió tagállamait, és különösen azokat az országokat, amelyek befogadták el-Basír elnököt (a Kongói Demokratikus Köztársaságot, Csádot, Dél-Afrikát, Ugandát és Dzsibutit), hogy tartsák tiszteletben a Római Statútumot és a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatait;

12.  felhívja az EU-t, hogy sújtsa célzott büntető szankciókkal mindazokat a személyeket, akik felelősek háborús bűnök folyamatos elkövetéséért és a Nemzetközi Büntetőbírósággal folytatandó együttműködés megtagadásáért; kéri az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy további időveszteség nélkül állítsa össze az ilyen szankciók kiszabására rászolgáló személyek listáját;

13.  megjegyzi, hogy a szudáni kormány 2016. március 16-án aláírta az ütemtervre vonatkozó megállapodást, és ezután egyértelművé tette, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy más feleket is bevon a nemzeti párbeszédbe, és hogy folyamatosan tiszteletben tart minden döntést, amit az ellenzék aláírói és a 7+7 mechanizmus, a nemzeti párbeszéd irányítóbizottsága közreműködésével sikerül elérni; ragaszkodik ahhoz, hogy minden fél tartsa tiszteletben az általa vállalt kötelezettségeket, és folyamatos párbeszédre szólít fel a végleges fegyvernyugvás elérés érdekében; kéri az EU-t és tagállamait, hogy továbbra is elkötelezetten támogassák az Afrikai Unió azon erőfeszítéseit, amelyek célja a béke megteremtése Szudán és a szudáni nép számára, módot adva a demokrácia belső reformoknak köszönhető megteremtésére;

14.  kéri, hogy az UNAMID (az Afrikai Unió és az ENSZ hibrid művelete Darfúrban) legyen állandó jelleggel jelen Dzsebel Marrában; kéri, hogy az UNAMID folytasson haladéktalanul vizsgálatot, és tegyen közzé jelentést az emberi jogok és a nemzetközi jog szudáni kormányerők által Dzsebel Marrában elkövetett állítólagos megsértésével kapcsolatban;

15.  felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottságot, hogy kísérjék szoros figyelemmel a Szudánnak nyújtott uniós fejlesztési támogatásokat annak megelőzése érdekében, hogy bármely közvetlen vagy közvetett forrás a helyi milíciák kezére juthasson, továbbá biztosítsák, hogy az Egyiptommal és Líbiával közös határok mentén járőröző Gyors Támogató Erők ne tehessenek úgy, mintha az EU nevében az irreguláris migráció ellen küzdenének;

16.  felhívja ezért a Bizottságot és az érintett tagállamokat, hogy biztosítsák a teljes átláthatóságot a Szudánnal közösen folytatott, „a migráció jobb kezelésére” vonatkozó projektet, többek között minden tervezett tevékenység, valamint az uniós és nemzeti finanszírozás kedvezményezettjei tekintetében is, és hogy készítsenek átfogó jelentést a 2016 májusában Szudánba látogató uniós technikai küldöttség munkájáról;

17.  kéri az EU-t és tagállamait annak biztosítására, hogy a Parlament maradéktalan tájékoztatást kapjon a kartúmi folyamat keretében indított párbeszédről, valamint arra, hogy az EU–Afrika Infrastruktúraalapból finanszírozott tevékenységeket – és különösen azokat, amelyek célja a szudáni kormány kapacitásainak fokozása – a meglévő megállapodásokkal teljes összhangban hajtsák végre, biztosítva, hogy a nemzetközi kötelezettségek és jogszabályok a polgárok és a civil társadalom számára egyaránt maradéktalanul átláthatók legyenek az EU-ban és Szudánban egyaránt;

18.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Szudánban a nők jogait továbbra is gyakran megsértik, továbbá különösen a büntető törvénykönyv 152. cikke miatt, és nyomatékosan felhívja a szudáni hatóságokat, hogy késedelem nélkül írják alá és ratifikálják a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Szudán kormányának, az Afrikai Uniónak, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés alelnökeinek, a Pánafrikai Parlamentnek és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek.

Jogi nyilatkozat