Postup : 2016/2912(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1068/2016

Předložené texty :

RC-B8-1068/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2016 - 5.3

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0380

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 363kWORD 81k
5.10.2016
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


o Thajsku, především o případu Andyho Halla (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei za skupinu ECR
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Thajsku, především o případu Andyho Halla  (2016/2912(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Thajsku, zejména na usnesení ze dne 20. května 2010(1), 6. února 2014(2), 21. května 2015(3) a 8. října 2015(4),

–  s ohledem na odpověď, kterou podala dne 19. listopadu 2015 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Mogheriniová jménem Komise ohledně situace Andyho Halla,

–  s ohledem na prohlášení, která dne 14. listopadu 2014 vydala delegace EU v Thajsku po dohodě s vedoucími mise EU v Thajsku,

–  s ohledem na tiskové prohlášení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. září 2016,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 21. září 2016 vydal Maurizio Bussi, regionální ředitel Mezinárodní organizace práce pro Thajsko, Kambodžu a Laoskou lidově demokratickou republiku v souvislosti s odsouzením aktivisty v oblasti pracovních práv Andyho Halla v Thajsku,

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum, který v Thajsku provádí Rada OSN pro lidská práva, a na její doporučení ze dne 11. května 2016,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na migrační zprávu o situaci v Thajsku za rok 2014, kterou vypracovala tematická pracovní skupina OSN pro migraci,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv z roku 1998 a na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/70/161 ze dne 17. prosince 2015,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966, mezi jehož smluvní strany patří i Thajsko,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na deklaraci lidských práv Sdružení národů jihovýchodní Asie ze dne 18. listopadu 2012,

−  s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv,

–  s ohledem na článek 135 odst. 5 a článek 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že obránce práv pracovníků Andy Hall, který je občanem EU, byl dne 20. září 2016 odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce tří let a k pokutě 150 000 thajských bahtů poté, co se podílel na zprávě finské nevládní organizace Finnwatch, která odhalila porušování pracovních práv v thajské továrně na zpracování ananasu Natural Fruit Company Ltd;

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti se zveřejněním této zprávy na internetu byl Andy Hall úředně obžalován z pomluvy a počítačové trestné činnosti, a vzhledem k tomu, že bylo umožněno, aby dva trestní případy pana Halla projednával thajský soudní systém;

C.  vzhledem k tomu, že v průběhu předchozích soudních jednání thajské ministerstvo práce i zaměstnanci společnosti Natural Fruit Company Ltd potvrdili porušení pracovních práv, kterých se uvedená společnost dopustila;

D.  vzhledem k tomu, že dne 18. září 2015 soud v bangkokském Prakanongu rozhodl ve prospěch pana Halla a potvrdil zastavení dalšího řízení ve věci pomluvy, které bylo vůči němu zahájeno, proti čemuž se odvolala společnost Natural Fruit Company Ltd i nejvyšší státní zástupce Thajska a tuto záležitost nyní řeší Nejvyšší soud; vzhledem k tomu, že dvě občanskoprávní řízení byla pozastavena až do doby, kdy budou ukončena trestní řízení;

E.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodních a thajských domácích sdělovacích prostředků vyhrožuje thajský dodavatel kuřat na evropský trh organizaci Migrant Worker Rights Network (MWRN), v níž působí pan Hall jako poradce, a panu Hallovi spolu se 14 myamarskými pracovníky slepičí farmy podobnými žalobami za trestný čin pomluvy a počítačovou trestnou činnost;

F.  vzhledem k tomu, že dne 28. září 2016 thajské orgány zabránily tomu, aby několik zahraničních odborníků na oblast lidských práv a výzkumníků veřejně prezentovalo zprávu zabývající se častým mučením politických oponentů, migrujících pracovníků, osob podezřelých z povstalectví a dalších osob na vojenských základnách, policejních stanicích a v zadržovacích zařízeních a rovněž špatným zacházením s těmito osobami;

G.  vzhledem k tomu, že neúměrné využívání trestněprávních zákonů o pomluvě, jež stanoví tresty odnětí svobody, proti obráncům lidských práv, kteří podávají informace o údajných porušeních lidských práv, omezuje svobodu projevu, což je v rozporu s povinnostmi Thajska vyplývajícími z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Thajsko smluvní stranou;

H.  vzhledem k tomu, že v Thajsku žijí téměř 4 miliony cizinců, z čehož 2,7 milionu tvoří lidé z Kambodže, Laosu a Myanmaru/Barmy; vzhledem k tomu, že pracovní povolení mohou migrující pracovníci z těchto zemí získat od roku 2001, avšak v zemi stále žije více než milion nelegálních migrujících pracovníků;

I.  vzhledem k tomu, že podle prohlášení organizace Human Rights Watch ze dne 18. září 2016 „byla lidská a pracovní práva migrujících pracovníků v Thajsku, kteří pocházejí z Myanmaru/Barmy, Kambodže a Laosu a pracují v Thajsku, po mnoho let opakovaně a beztrestně porušována“ a „thajské pracovní právo často poskytuje migrujícím pracovníkům jen malou nebo dokonce žádnou ochranu, a to navzdory tvrzením vlády, že všichni legálně registrovaní migrující pracovníci budou tímto právem chráněni“;

J.  vzhledem k tomu, že Thajsko začalo provádět memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti zaměstnávání pracovníků s Kambodžou a Laosem v roce 2006 a s Myanmarem/Barmou v roce 2009; vzhledem k tomu, že na základě systému memoranda o porozumění mohli pracovníci obdržet pracovní nabídky a cestovní dokumenty už před příjezdem do Thajska, ale že pouhých 5 % pracovníků z těchto zemí prošlo procesem tohoto memoranda;

1.  vítá pevné odhodlání EU pomoci thajskému lidu, s nímž ji pojí pevné a dlouhodobé politické, ekonomické a kulturní vazby;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Andy Hall byl uznán vinným, a vyslovuje znepokojení nad soudním řízením a nad tím, jaký vliv to může mít na svobodu obránců lidských práv vykonávat svou práci;

3.  vyzývá thajskou vládu, aby přijala veškerá opatření nezbytná pro to, aby byla dodržována a chráněna práva Andyho Halla a dalších obránců lidských práv, včetně práva na spravedlivý soud, a aby vytvořila podmínky pro požívání lidských práv a konkrétně zajistila, aby podpora a ochrana lidských práv nebyla považována za trestný čin;

4.  vyzývá thajské orgány, aby zajistily soulad thajských zákonů postihujících pomluvu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jehož je smluvní stranou, a dále aby provedly revizi zákona o počítačové trestné činnosti, jehož stávající znění je příliš vágní;

5.  oceňuje ESVČ za její práci v souvislosti s případem Andyho Halla, a naléhavě ji vyzývá, aby situaci i nadále bedlivě sledovala; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby tuto záležitost projednala s thajskou vládou během nadcházejícího zasedání ministrů ASEAN-EU v Bangkoku;

6.  vyzývá thajskou vládu a státní instituce, aby jednaly v souladu s povinnostmi vyplývajícími z thajské ústavy a s mezinárodními závazky, které Thajsko přijalo v oblastech nezávislosti soudnictví, práva na řádný a spravedlivý proces a také práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování;

7.  uznává pokrok, jehož thajská vláda dosáhla v potírání vykořisťování pracovníků a v ochraně národních i migrujících pracovníků a který je potvrzen především posíleným systémem inspekce práce, právními předpisy, jež se týkají pracovních agentur, opatřeními na předcházení obchodování s lidmi a otroctví spojenému se zadlužením, silnější politikou sankcí za vykořisťování pracovníků, ratifikací úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 187 a podpisem Úmluvy o práci na moři, k němuž došlo v březnu 2016;

8.  vyzývá thajské orgány, aby přijaly a ve svém právu i v praxi provedly holistickou, dlouhodobou, imigrační politiku pro migrující pracovníky s nízkou kvalifikací, která by byla v souladu se zásadami lidských práv a zohledňovala potřeby pracovního trhu; v této souvislosti navrhuje, aby byla v první řadě provedena revize zákona o pracovních vztazích, která by migrujícím pracovníkům zaručila stejné právo na svobodu sdružování, jako mají thajští státní příslušníci;

9.  vyzývá k ochraně migrujících pracovníků poskytnutím silnějších pobídek pro zaměstnavatele k tomu, aby se zapojili do legalizačního procesu, a požaduje, aby byly zaměstnavatelům, kteří se do tohoto procesu nezapojí nebo budou jednat v rozporu s pracovním právem, uloženy vysoké pokuty či jiné sankce;

10.  žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a delegaci EU v Bangkoku, stejně jako delegace členských států, aby i nadále sledovaly stav lidských práv v Thajsku, navazovaly spolupráci s vládou a občanskou společností a využívaly všech dostupných nástrojů umožňujících zajistit, aby byla v Thajsku dodržována lidská práva, respekt k obráncům lidských práv a zásady právního státu;

11.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby ve spolupráci s občanskou společností a prostřednictvím transparentního monitorování a podávání zpráv zajistily, aby společnosti, které jsou usazeny na jejich území a jež v Thajsku obchodují, dodržovaly mezinárodní normy v oblasti lidských práv, a vítá podporu, kterou finská maloobchodní skupina S Group poskytla Andymu Hallovi;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládě a parlamentu Thajska, parlamentům a vládám členských států, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám členských zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie.

 

(1)

Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 152.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0107.

(3)

Úř. věst. C 353, 27.9.2016, s. 52.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0343.

Právní upozornění