Διαδικασία : 2016/2912(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-1068/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1068/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0380

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 520kWORD 100k
5.10.2016
PE589.657v01-00}
PE589.658v01-00}
PE589.661v01-00}
PE589.666v01-00}
PE589.668v01-00}
PE589.671v01-00}
PE589.670v01-00} RC1
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως την κατάσταση του Andy Hall (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως την κατάσταση του Andy Hall  (2016/2912(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως εκείνα της 20ής Μαΐου 2010(1), 6ης Φεβρουαρίου 2014(2), 21ης Μαΐου 2015(3) και 8ης Οκτωβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη την από 19 Νοεμβρίου 2015 απάντηση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας κ. Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής, σχετικά με την κατάσταση του κ. Andy Hall,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 2014 η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ταϊλάνδη, σε συμφωνία με τους αρχηγούς αποστολής της ΕΕ στην Ταϊλάνδη,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 20ής Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του κ. Maurizio Bussi, διευθυντή χώρας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Ταϊλάνδη, την Καμπότζη και τη Λ.Δ. του Λάος, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την καταδίκη του ακτιβιστή των εργασιακών δικαιωμάτων Andy Hall στην Ταϊλάνδη,

–  έχοντας υπόψη την από 11 Μαΐου 2016 Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση για την Ταϊλάνδη ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και τις συστάσεις της,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της θεματικής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, σχετικά με την μετανάστευση στην Ταϊλάνδη το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1998 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ A/RES/70/161 της 17ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966, στο οποίο η Ταϊλάνδη είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του OHE του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 18ης Νοεμβρίου 2012 του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

−  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των εργαζομένων Andy Hall, πολίτης της ΕΕ, καταδικάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 σε τριετή φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 150 000 THB επειδή συνέβαλε σε έκθεση της φινλανδικής ΜΚΟ Finnwatch που παρουσιάζει τις παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων σε μια ταϊλανδική μονάδα μεταποίησης ανανά, την Natural Fruit Company Ltd·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andy Hall κατηγορήθηκε επισήμως για συκοφαντική δυσφήμιση και για ηλεκτρονικό έγκλημα σε σχέση με τη διαδικτυακή δημοσίευση της έκθεσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο ποινικές υποθέσεις του κ. Hall επετράπη να εξεταστούν μέσω του ταϊλανδικού δικαστικού συστήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου το Υπουργείο Εργασίας της Ταϊλάνδης καθώς και υπάλληλοι της Natural Fruit Company Ltd προσδιόρισαν ορισμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την εταιρεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, το δικαστήριο του Prakanong στην Μπανγκόκ, αποφαινόμενο υπέρ του κ. Hall, επικύρωσε την απόρριψη των άλλων αγωγών που είχαν ασκηθεί κατ’ αυτού για συκοφαντική δυσφήμιση, αποφάσεις για τις οποίες έχουν ασκήσει προσφυγή η Natural Fruit Company Ltd και ο Ταϊλανδός Γενικός Εισαγγελέας και οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο αστικές διαδικασίες έχουν ανασταλεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης των δυο ποινικών υποθέσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή και τα ταϊλανδικά εγχώρια μέσα ενημέρωσης, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Εργαζομένων (MWRN), μια οργάνωση της οποίας ο κ. Hall είναι σύμβουλος, όπως και ο ίδιος ο κ. Hall και 14 Βιρμανέζοι εργαζόμενοι πτηνοτροφείου, απειλούνται με παρόμοιες αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση και για ηλεκτρονικό έγκλημα, από Ταϊλανδό προμηθευτή που εφοδιάζει την ευρωπαϊκή αγορά με πουλερικά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, οι ταϊλανδικές αρχές εμπόδισαν τη δημόσια παρουσίαση και προώθηση, από ξένους εμπειρογνώμονες και ερευνητές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της τελευταίας έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας η οποία τεκμηριώνει βασανιστήρια ή κακοποίηση αντιφρονούντων, μεταναστών εργαζομένων, υπόπτων για ανταρτική δράση και άλλων, σε στρατιωτικές βάσεις, αστυνομικά τμήματα και κέντρα κράτησης, σε τακτική βάση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσανάλογη χρήση νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμησης που επιφέρουν ποινές φυλάκισης, σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρουν εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιορίζει την ελευθερία έκφρασης κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Ταϊλάνδης που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ταϊλάνδη ζουν κάπου τέσσερα εκατομμύρια ξένοι, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια Καμποτζιανοί, Λαοτινοί ή Βιρναμέζοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 έχουν δοθεί άδειες εργασίας στους μετανάστες που προέρχονται από τις χώρες αυτές, αλλά στη χώρα εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο μη καταχωρημένοι μετανάστες εργαζόμενοι·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την από 18 Σεπτεμβρίου 2016 δήλωση του Παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, «τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα των μεταναστών από τη Μιανμάρ, την Καμπότζη και το Λάος που εργάζονται στην Ταϊλάνδη συχνά παραβιάζονται ατιμωρητί όλα αυτά τα χρόνια» και «οι μετανάστες εργαζόμενοι συχνά έχουν μικρή ή και καμία προστασία από την ταϊλανδική εργατική νομοθεσία, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι όλοι οι νομίμως καταχωρημένοι μετανάστες εργαζόμενοι θα προστατεύονται δυνάμει των εν λόγω νόμων»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ταϊλάνδη άρχισε να εφαρμόζει ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU) για τη συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης των εργαζομένων, με την Καμπότζη και το Λάος το 2006 και με τη Μιανμάρ το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του μνημονίου, οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν προσφορές εργασίας και ταξιδιωτικά έγγραφα προτού μεταναστεύσουν στην Ταϊλάνδη, αλλά μόνο 5% των εργαζομένων που προέρχονται από τις εν λόγω χώρες έχουν περάσει από τη διαδικασία του μνημονίου·

1.  χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ έναντι του ταϊλανδικού λαού, με τον οποίο η ΕΕ διατηρεί σταθερούς και μακροχρόνιους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς·

2.  θεωρεί λυπηρή την καταδίκη του Andy Hall, και εκφράζει την ανησυχία του για τη δικαστική διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει την ελευθερία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν τη δουλειά τους·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα – συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη – του κ. Hall και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα γίνονται σεβαστά και θα προστατεύονται, και για να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, για να διασφαλίσει ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα ποινικοποιούνται·

4.  καλεί τις ταϊλανδικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι νόμοι της χώρας περί δυσφήμισης να είναι σύμφωνοι με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο αυτή είναι συμβαλλόμενο μέρος, και επίσης να αναθεωρήσουν το Νόμο περί ηλεκτρονικού εγκλήματος, του οποίου η τρέχουσα διατύπωση είναι πολύ ασαφής·

5.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ για το έργο της στην υπόθεση του Andy Hall, και την καλεί να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να συζητήσει το ζήτημα με την Ταϊλανδική Κυβέρνηση κατά την επικείμενη υπουργική συνεδρίαση ASEAN-ΕΕ στη Μπανγκόκ·

6.  καλεί την ταϊλανδική κυβέρνηση και τους κρατικούς θεσμούς να συμμορφωθούν με τις συνταγματικές και διεθνείς υποχρεώσεις της Ταϊλάνδης όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το δικαίωμα για ορθή διαδικασία και δίκαιη δίκη, καθώς και τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

7.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ταϊλανδική Κυβέρνηση στην καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και στην προστασία των εγχωρίων και μεταναστών εργαζομένων, όπως αποδεικνύουν ειδικότερα το ενισχυμένο σύστημα επιθεωρήσεων εργασίας, η νομοθεσία που καλύπτει τις υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας, τα μέτρα πρόληψης της δουλείας για χρέη και της εμπορίας ανθρώπων, η αυστηρότερη πολιτική στο θέμα των κυρώσεων για παραβιάσεις του εργατικού δικαίου, η επικύρωση της σύμβασης αριθ. 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ/ILO), και η υπογραφή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας τον Μάρτιο·

8.  καλεί τις ταϊλανδικές αρχές να θεσπίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή, στη νομοθεσία και στην πράξη, μια ολιστική, μακροπρόθεσμη μεταναστευτική πολιτική για μετανάστες εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση σε συμφωνία με τις αρχές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· στο πλαίσιο αυτό, προτείνει, ως πρώτο βήμα, την αναθεώρηση του νόμου περί εργασιακών σχέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί στους μετανάστες εργαζομένους το ίδιο δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι με των Ταϊλανδών υπηκόων·

9.  ζητεί να προστατευθούν οι μετανάστες εργαζόμενοι μέσω μεγαλύτερων κινήτρων για τους εργοδότες προκειμένου αυτοί οι τελευταίοι να συμμετέχουν στη διαδικασία νομιμοποίησης, με παράλληλη επιβολή υψηλών προστίμων ή άλλων ποινών στους εργοδότες που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία νομιμοποίησης ή που παραβιάζουν το εργατικό δίκαιο·

10.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Μπανγκόκ, καθώς και από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών, να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ταϊλάνδη, να συνεχίσουν να συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών και να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για να διασφαλίσουν τον σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου στην Ταϊλάνδη·

11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι εταιρείες που εδρεύουν στο έδαφός τους και ασκούν εμπορικές δραστηριότητες στην Ταϊλάνδη να τηρούν τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τούτο μέσα από μια διαφανή παρακολούθηση και μέσα από την υποβολή εκθέσεων, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ενώ χαιρετίζει την υποστήριξη που η φινλανδική επιχείρηση λιανικού εμπορίου S Group προσφέρει στον Andy Hall·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ταϊλάνδης, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

 

 

(1)

ΕΕ C 161E της 31.5.2011, σ. 152.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0107.

(3)

ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 52.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0343.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου