Menetlus : 2016/2912(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-1068/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-1068/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2016 - 5.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0380

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 287kWORD 86k
5.10.2016
PE589.657v01-00}
PE589.658v01-00}
PE589.661v01-00}
PE589.666v01-00}
PE589.668v01-00}
PE589.671v01-00}
PE589.670v01-00} RC1
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


Tai, eelkõige Andy Halli juhtumi kohta (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés fraktsiooni PPE nimel
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Tai, eelkõige Andy Halli juhtumi kohta  (2016/2912(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Tai kohta, eriti 20. mai 2010. aasta(1), 6. veebruari 2014. aasta(2), 21. mai 2015. aasta(3) ja 8. oktoobri 2015. aasta resolutsioone(4),

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Mogherini 19. novembril 2015. aastal komisjoni nimel antud vastust Andy Halli olukorra kohta,

–  võttes arvesse 14. novembri 2014. aasta avaldusi, mille tegi ELi delegatsioon Tais kokkuleppel ELi Tai missiooni juhtidega,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 20. septembri 2016. aasta pressiavaldust,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni Tai, Kambodža ja Laose Demokraatliku Rahvavabariigi eest vastutava direktori Maurizio Bussi 21. septembri 2016. aasta avaldust tööõiguse aktivisti Andy Halli süüdimõistmise kohta Tais,

–  võttes arvesse 11. mail 2016. aastal toimunud Tai inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja selle soovitusi,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO temaatilise rände töörühma 2014. aasta Tai rändearuannet,

–  võttes arvesse ÜRO 1998. aasta deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta ja ÜRO Peaassamblee 17. detsembri 2015. aasta resolutsiooni A/RES/70/161,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Tai on ühinenud,

–  võttes arvesse ÜRO 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni 18. novembri 2012. aasta inimõiguste deklaratsiooni,

−  võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELi kodanikust töötajate õiguste kaitsjale Andy Hallile mõisteti 20. septembril 2016 kolmeaastane tingimisi vanglakaristus ja 150 000 Tai baadi (THB) suurune trahv pärast seda, kui ta tegi kaastööd Soome vabaühenduse Finnwatch aruandele, milles paljastati tööõiguste rikkumised Tai ananasside töötlemise ettevõttes Natural Fruit Company Ltd;

B.  arvestades, et Andy Halli süüdistati ametlikult kuritegeliku laimu ja arvutikuriteo eest seoses aruande internetis avaldamisega, ja arvestades, et Andy Halli kaks kriminaalasja lubati menetleda Tai kohtusüsteemi kaudu;

C.  arvestades, et Tai tööministeerium ja Natural Fruit Company Ltd töötajad olid varasematel kohtuistungitel tuvastanud terve rea ettevõtte poolt toime pandud töötajate õiguste rikkumisi;

D.  arvestades, et 18. septembril 2015 tegi Bangkoki Phra Khanongi ringkonnakohus otsuse Andy Halli kasuks ja jättis muude tema vastu esitatud kuritegelikku laimu käsitlevate kohtumenetluste lõpetamise otsuse muutmata, mille Natural Fruit Company Ltd ja Tai peaprokurör edasi kaebasid ja mis on praegu ülemkohtus; arvestades, et kahe tsiviilhagi menetlemine on peatatud, oodates nimetatud kahe kriminaalmenetluse tulemust;

E.  arvestades, et rahvusvahelise ja Tai kohaliku meedia teateil seisavad organisatsioon Võõrtöötajate Õiguste Võrgustik (Migrant Worker Rights Network – MWRN), mille nõustaja Andy Hall on, ning Andy Hall ise ja 14 Myanmari kanafarmi töötajat silmitsi ohuga, et üks Tai kanade Euroopa turule tarnija algatab nende vastu sarnased kuritegeliku laimu ja arvutikuriteo kohtuasjad;

F.  arvestades, et 28. septembril 2016 takistasid Tai ametivõimud mitmetel välismaistel inimõiguste ekspertidel ja teadlastel avalikult esitleda ja levitada Amnesty Internationali viimast uuringuaruannet, milles on dokumenteeritud poliitiliste vastaste, võõrtöötajate, kahtlustatavate mässuliste ja teiste regulaarne piinamine või kuritarvitamine sõjaväebaasides, politseijaoskondades ja kinnipidamisasutustes;

G.  arvestades, et vanglakaristust hõlmavate kuritegelikku laimu käsitlevate seaduste ebaproportsionaalne kasutamine inimõiguslaste vastu, kes teavitavad inimõiguste väidetavatest rikkumistest, piirab sõnavabadust ja on vastuolus Tai kohustustega, mis tulenevad kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist, millega riik on ühinenud;

H.  arvestades, et Tais elab peaaegu neli miljonit välismaalast, kellest 2,7 miljonit on pärit Kambodžast, Laosest või Myanmarist; arvestades, et nendest riikidest pärit rändajatel on olnud võimalik töölubasid saada alates 2001. aastast, kuid arvestades, et riigis on endiselt üle miljoni registreerimata võõrtöötaja;

I.  arvestades, et organisatsiooni Human Rights Watch 18. septembri 2016. aasta avalduse kohaselt on Tais töötavate Myanmarist, Kambodžast ja Laosest pärit võõrtöötajate inimõigusi ja tööõigusi Tais karistamatult juba aastaid regulaarselt rikutud ja Tai tööseadused pakuvad võõrtöötajatele kaitset sageli väga vähe või üldse mitte, hoolimata valitsuse kinnitustest, et nende seadustega kaitstakse kõiki seaduslikult registreeritud võõrtöötajaid;

J.  arvestades, et Tai hakkas töötajate tööhõive alase koostöö vastastikuse mõistmise memorandumit rakendama Kambodža ja Laose suhtes 2006. aastal ja Myanmari suhtes 2009. aastal; arvestades, et vastastikuse mõistmise memorandumi süsteemi kohaselt võivad töötad saada tööpakkumisi ja reisidokumente enne Taisse migreerumist, kuid üksnes 5 % nendest riikidest pärit töötajatest on läbinud vastastikuse mõistmise memorandumi protsessi;

1.  väljendab rahulolu ELi jõulise toetusega Tai rahvale, kellega ELi seovad kindlad ja pikaajalised poliitilised, majandus- ja kultuurisidemed;

2.  avaldab kahetsust seoses Andy Halli suhtes langetatud süüdimõistva otsusega ning väljendab muret seoses kohtuprotsessi ja selle võimaliku kahjustava mõjuga inimõiguslaste vabadusele oma tööd teha;

3.  kutsub Tai valitsust üles võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada Andy Halli ja teiste inimõiguslaste õiguste – sh õigus õiglasele kohtumõistmisele – austamine ja kaitse, looma inimõiguste teostamist soodustava keskkonna, ning eelkõige tagama, et inimõiguste kaitset ja edendamist ei loetaks kuriteoks;

4.  kutsub Tai ametivõime üles tagama, et riigis kehtivad laimamisvastased seadused oleksid kooskõlas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga, millega Tai on ühinenud, ning et ühtlasi vaadataks läbi arvutikuritegude seadus, mille praegune sõnastus on liiga ebamäärane;

5.  tunnustab Euroopa välisteenistuse tööd Andy Halli juhtumi käsitlemisel ning nõuab tungivalt, et välisteenistus jätkaks olukorra tähelepanelikku jälgimist; kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles tõstatama selle küsimuse oma suhtluses Tai valitsusega eelseisval ASEANi-ELi ministrite kohtumisel Bangkokis;

6.  kutsub Tai valitsust ja riiklikke institutsioone üles järgima Tai põhiseaduslikke ja rahvusvahelisi kohustusi seoses kohtusüsteemi sõltumatusega, õigusega nõuetekohasele kohtumenetlusele ja õiglasele kohtumõistmisele ning sõna- ja ühinemisvabaduse ning rahumeelse kogunemise vabadusega;

7.  tunnustab Tai valitsuse saavutatud edu võitluses töötajate ekspluateerimisega ning kohalike ja võõrtöötajate õiguste kaitsmisel, millest annab eelkõige tunnistust tugevdatud tööinspektsioonisüsteem, töövahendusagentuure hõlmavad õigusaktid, meetmed võlaorjuse ja inimkaubanduse vältimiseks, karmim karistuspoliitika tööjõu ärakasutamise suhtes, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 187 ratifitseerimine ning meretöönormide konventsiooni allkirjastamine märtsis 2016;

8.  kutsub Tai ametivõime üles võtma vastu ja rakendama nii õiguses kui ka praktikas sellist terviklikku pikaajalist poliitikat madala kvalifikatsiooniga tööjõu sisserände suhtes, mis on kooskõlas inimõiguste põhimõtetega ja võtab arvesse tööturu vajadusi; teeb sellega seoses ettepaneku vaadata esimese sammuna läbi töösuhete seadus, et võõrtöötajatele oleks tagatud samasugune ühinemisvabadus nagu Tai kodanikele;

9.  nõuab võõrtöötajate kaitsmist, kasutades selleks tugevamaid stiimuleid tööandjatele osaleda võõrtöötajate riigis viibimise seadustamise protsessis, kehtestades samal ajal kõrged trahvid või muud karistused tööandjate vastu, kes ei osale nimetatud seadustamisprotsessis või rikuvad tööõigust;

10.  palub Euroopa välisteenistusel, Euroopa Liidu delegatsioonil Bangkokis ning liikmesriikide delegatsioonidel jätkata inimõiguste olukorra jälgimist Tais, jätkata kontakte valitsuse ja kodanikuühiskonnaga ning kasutada kõiki kättesaadavaid vahendeid selleks, et tagada austus inimõiguste, inimõiguslaste ja õigusriigi põhimõtte vastu Tais;

11.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid tagaksid läbipaistva järelevalve ja aruandluse abil ja koostöös kodanikuühiskonnaga, et nende territooriumil asutatud ettevõtted, mis arendavad äritegevust Tais, austaksid rahvusvahelisi inimõiguste alaseid norme, ning väljendab heameelt seoses toetusega, mida Soome jaemüügifirma S Group on avaldanud Andy Hallile;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, komisjonile, Tai valitsusele ja parlamendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide valitsustele.

 

(1)

ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 152.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0107.

(3)

ELT C 353, 27.9.2016, lk 52.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0343.

Õigusalane teave