Postupak : 2016/2912(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1068/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1068/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0380

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 364kWORD 99k
5.10.2016
PE589.657v01-00}
PE589.658v01-00}
PE589.661v01-00}
PE589.666v01-00}
PE589.668v01-00}
PE589.671v01-00}
PE589.670v01-00} RC1
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


o Tajlandu, posebice o slučaju Andyja Halla (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Tajlandu, posebice o slučaju Andyja Halla (2016/2912(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Tajlandu, a posebno one od 20. svibnja 2010.(1), 6. veljače 2014.(2), 21. svibnja 2015.(3) i 8. listopada 2015.(4),

–  uzimajući u obzir odgovor koji je 19. studenog 2015. u ime Komisije dala potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Mogherini o slučaju g. Andyja Halla,

–  uzimajući u obzir izjave delegacije EU-a u Tajlandu u dogovoru s voditeljima misije EU-a u Tajlandu od 14. studenog 2014.,

–  uzimajući u obzir izjavu za medije koju je 20. rujna 2016. dao Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 21. rujna 2016. dao Maurizio Bussi, direktor ureda Međunarodne organizacije rada u Tajlandu, Kambodži i Narodnoj Demokratskoj Republici Laosu, o osuđujućoj presudi aktivistu za ljudska prava Andyju Hallu u Tajlandu,

–  uzimajući u obzir Univerzalni periodični pregled o Tajlandu pred Vijećem za ljudska prava UN-a i njegove preporuke od 11. svibnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Izvješće o migracijama u Tajlandu za 2014. koje je sastavila tematska radna skupina UN-a za migracije,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o borcima za ljudska prava iz 1998. i rezoluciju Opće skupštine UN-a A/RES/70/161 od 17. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., čija je država stranka i Tajland,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 1984.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Zajednice naroda jugoistočne Azije o ljudskim pravima od 18. studenog 2012.,

−  uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je borac za prava radnika i građanin EU-a g. Andy Hall 20. rujna 2016. osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 150 000 THB za doprinos izvješću finske nevladine organizacije Finnwatch u kojem je razotkriveno kršenje radničkih prava u jednoj tajlandskoj tvornici za preradu ananasa, Natural Fruit Company Ltd.;

B.  budući da je Andy Hall formalno optužen za kazneno djelo klevete i za računalni kriminal povezan s objavom tog izvješća na internetu, i budući da je za dvije optužnice za kazneno djelo protiv g. Halla omogućen postupak u okviru tajlandskog pravosudnog sustava;

C.  budući da su na prijašnjim sudskim saslušanjima tajlandsko Ministarstvo rada i zaposlenici poduzeća Natural Fruit Company Ltd. ustvrdili da je to poduzeće prekršilo niz radničkih prava;

D.  budući da je 18. rujna 2015. sud okruga Prakanong u Bangkoku, presudivši u korist g. Halla, potvrdio odluku o obustavi drugog postupka za kazneno djelo klevete pokrenutog protiv njega, na što su poduzeće Natural Fruit Company Ltd. i tajlandski državni tužitelj uložili žalbu i što je trenutačno pred Vrhovnim sudom; budući da su dva građanska postupka privremeno obustavljena dok se čeka presuda u dvama kaznenim postupcima;

E.  budući da prema navodima međunarodnih i domaćih tajlandskih medija Mreži za prava radnika migranata (Migrant Worker Rights Network), organizaciji čiji je g. Hall savjetnik, kao i samom Hallu i 14 radnika na farmi pilića iz Mjanmara prijete slične tužbe za kazneno djelo klevete i računalni kriminal od jednog tajlandskog dobavljača pilića za europsko tržište;

F.  budući da su 28. rujna 2016. tajlandske vlasti spriječile više stranih stručnjaka i istraživača u području ljudskih prava da javno predstave i izlože najnovije istraživačko izvješće organizacije Amnesty International u kojem su zabilježeni slučajevi redovitog mučenja ili zlostavljanja političkih protivnika, radnika migranata, osoba za koje se sumnja da su pobunjenici i drugih u vojnim bazama, policijskim postajama i objektima za pritvor;

G.  budući da se nerazmjernom primjenom zakona o kaznenom djelu klevete, u okviru kojih su predviđene zatvorske kazne, na borce za ljudska prava koji izvještavaju o navodnim kršenjima ljudskih prava ograničava sloboda izražavanja, čime Tajland krši svoje obveze koje ima na temelju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, čija je država stranka;

H.  budući da u Tajlandu živi gotovo 4 milijuna stranaca, od kojih je 2,7 milijuna iz Kambodže, Laosa ili Mjanmara; budući da su radne dozvole migrantima iz tih zemalja dostupne od 2001., ali budući da je u zemlji još uvijek više od milijun neprijavljenih radnika migranata;

I.  budući da se prema izjavi organizacije Human Rights Watch od 18. rujna 2016. „ljudska prava i radnička prava radnika migranata u Tajlandu koji dolaze iz Mjanmara, Kambodže i Laosa i rade u Tajlandu već godinama redovito nekažnjeno krše” i da su „radnici migranti često slabo zaštićeni ili uopće nisu zaštićeni u okviru tajlandskih zakona o radu unatoč tvrdnjama vlade da će svi zakonito prijavljeni radnici migranti biti zaštićeni tim zakonima”;

J.  budući da je Tajland 2006. počeo provoditi Memorandum o razumijevanju o suradnji u zapošljavanju radnika s Kambodžom i Laosom, a 2009. s Mjanmarom; budući da su u okviru sustava uvedenog tim memorandumom radnici mogli dobiti ponude za posao i putne dokumente prije odlaska u Tajland, ali samo je 5 % radnika iz tih zemalja prošlo taj postupak;

1.  pozdravlja snažnu predanost EU-a narodu Tajlanda, s kojim EU ima čvrste i dugotrajne političke, gospodarske i kulturne veze;

2.  žali zbog osuđujuće presude izrečene Andyju Hallu i izražava zabrinutost zbog pravosudnog procesa i njegova mogućeg utjecaja na slobodu boraca za ljudska prava da obavljaju svoj posao;

3.  poziva tajlandsku vladu da poduzme sve potrebne mjere kako bi zajamčila poštovanje i zaštitu prava g. Halla i drugih boraca za ljudska prava, uključujući pravo na pošteno suđenje, da stvori povoljno okruženje za ostvarivanje ljudskih prava i posebno da se pobrine za to da se promicanje i zaštita ljudskih prava ne tretiraju kao kazneno djelo;

4.  poziva tajlandske vlasti da zajamče usklađenost tajlandskih zakona o kleveti s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, čija je Tajland država stranka, i također da revidiraju zakon o računalnom kriminalu, koji je trenutačno previše nejasan;

5.  pohvaljuje rad ESVD-a na slučaju Andyja Halla i apelira na ESVD da nastavi pomno pratiti situaciju; poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da na nadolazećem ministarskom sastanku Zajednice naroda jugoistočne Azije i EU-a u Bangkoku pokrene to pitanje s tajlandskom vladom;

6.  poziva tajlandsku vladu i državne institucije da poštuju ustavne i međunarodne obveze Tajlanda u vezi s neovisnošću pravosuđa, pravom na pravični postupak i pošteno suđenje te pravom na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja;

7.  uviđa napredak koji je tajlandska vlada ostvarila u borbi protiv iskorištavanja radnika i zaštiti domaćih radnika i radnika migranata, što se u prvom redu očituje u sustavu pojačane inspekcije rada, zakonodavstvu kojim su obuhvaćene agencije za rad, mjerama za sprečavanje dužničkog ropstva i trgovine ljudima, snažnijoj politici sankcioniranja zlostavljanja na radu, ratifikaciji Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 187 i potpisivanju Konvencije o radu pomoraca u ožujku 2016.;

8.  poziva tajlandske vlasti da donesu te u zakonu i praksi provedu holističku, dugoročnu migracijsku politiku za niskokvalificirane radnike migrante koji dolaze u Tajland, u skladu s načelima ljudskih prava i vodeći računa o potrebama na tržištu rada; u tom kontekstu kao prvi korak predlaže reviziju zakona o radnim odnosima kako bi se radnicima migrantima zajamčilo jednako pravo na slobodu udruživanja kao i državljanima Tajlanda;

9.  poziva na to da se radnici migranti zaštite na način da se poslodavcima pruže snažniji poticaji za sudjelovanje u procesu regularizacije, uz visoke novčane ili druge kazne za poslodavce koji ne sudjeluju u procesu regularizacije ili koji krše radno pravo;

10.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i delegaciju EU-a u Bangkoku, kao i izaslanstva država članica, da nastave pratiti stanje ljudskih prava u Tajlandu, da nastave surađivati s vladom i civilnim društvom i da upotrijebe sve raspoložive instrumente kako bi zajamčili poštovanje ljudskih prava, boraca za ljudska prava i vladavine prava u Tajlandu;

11.  apelira na EU i države članice da se pobrinu za to da poduzeća s nastanom na njihovim državnim područjima koja posluju u Tajlandu poštuju međunarodne standarde u području ljudskih prava uz transparentno praćenje i izvješćivanje, u suradnji s civilnim društvom, i pozdravlja podršku koju je finsko maloprodajno poduzeće S Group pružilo Andyju Hallu;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, vladi i parlamentu Tajlanda, parlamentima i vladama država članica, visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za ljudska prava te vladama država članica Zajednice naroda jugoistočne Azije.

 

(1)

SL C 161E, 31.5.2011., str. 152.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0107.

(3)

SL C 353, 27.9.2016., str. 52.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0343.

Pravna napomena