Eljárás : 2016/2912(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-1068/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1068/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2016 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0380

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 293kWORD 95k
5.10.2016
PE589.657v01-00}
PE589.658v01-00}
PE589.661v01-00}
PE589.666v01-00}
PE589.668v01-00}
PE589.671v01-00}
PE589.670v01-00} RC1
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


Thaiföldről, különösen Andy Hall helyzetéről (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei az ECR képviselőcsoport nevében
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása Thaiföldről, különösen Andy Hall helyzetéről  (2016/2912(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Thaifölddel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2010. május 20-i(1), a 2014. február 6-i (2), a 2015. május 21-i(3) és a 2015. október 8-i(4) állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Frederica Mogherini által a Bizottság nevében Andy Hall helyzetéről tett, 2015. november 19-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az Unió thaiföldi küldöttségének a thaiföldi uniós misszióvezetőkkel egyetértésben adott 2014. november 14-i nyilatkozataira,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosságának 2016. szeptember 20-i sajtóközleményére,

–  tekintettel Maurizio Bussi, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet thaiföldi, kambodzsai és laoszi népi demokratikus köztársaságbeli országigazgatójának Andy Hall thaiföldi munkajogi aktivista elítéléséről szóló, 2016. szeptember 21-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Thaifölddel kapcsolatos, 2016. május 11-i időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésére és ajánlásaira,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

–  tekintettel az ENSZ migrációval foglalkozó tematikus munkacsoportjának 2014. évi thaiföldi migrációs jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogok védelmezőiről szóló, 1998. évi nyilatkozatára és az ENSZ Közgyűlésének 2015. december 17-i, A/RES/70/161. számú határozatára,

–  tekintettel A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR), amelyet 1966-ban fogadtak el, és amelynek Thaiföld is részes fele,

–  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984. évi ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel az Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének 2012. november 18-i emberi jogi nyilatkozatára,

−  tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Andy Hallt, a munkavállalók jogainak védelmezőjét, uniós polgárt 2016. szeptember 20-án hároméves felfüggesztett börtönbüntetésre és 150 000 baht bírság megfizetésére ítélték, miután részt vett a finn Finnwatch nem kormányzati szervezet által készített jelentés készítésében, és feltárta, hogy egy thaiföldi ananászfeldolgozó létesítmény, a Natural Fruit Company Ltd. megsérti a munkajogokat;

B.  mivel Andy Hallt korábban rágalmazással és a jelentés online közzétételével kapcsolatos számítógépes bűncselekménnyel vádolták meg, és mivel engedték, hogy Andy Hall két büntetőügye tovább haladjon a thai igazságszolgáltatási rendszerben;

C.  mivel a thai munkaügyi minisztérium a korábbi bírósági tárgyalásokon több, a társaság és a Natural Fruit Company Ltd. által elkövetett munkajogi visszaélést állapított meg;

D.  mivel 2015. szeptember 18-án a bangkoki Prakanong Bíróság Andy Hallnak kedvező ítéletében helybenhagyta az ellene indított másik rágalmazási eljárást elutasító határozatokat, ami ellen a Natural Fruit Company Ltd. és a thai főügyész is fellebbezett, és az ügyek most a Legfelsőbb Bíróság előtt vannak; mivel a két polgári eljárást a két büntetőeljárás elbírálásáig felfüggesztették;

E.  mivel a nemzetközi és a thaiföldi hazai média beszámolói szerint a Migráns Munkavállalók Jogi Hálózatát (Migrant Worker Rights Network, MWRN), amely szervezetnek Andy Hall a tanácsadója, valamint magát Andy Hallt és 14, egy baromfitenyésztő telepen dolgozó mianmari munkavállalót hasonló, rágalmazással és számítógépes bűncselekményekkel kapcsolatos perekkel fenyeget egy, az európai piacot ellátó thaiföldi csirkebeszállító vállalat;

F.  mivel a thai hatóságok 2016. szeptember 28-án megakadályozták, hogy külföldi emberi jogi szakértők és kutatók nyilvánosan ismertessék és közzétegyék az Amnesty International legfrissebb kutatási jelentését, amely dokumentálja, hogy katonai bázisokon, rendőrőrsökön és idegenrendészeti fogdákban rendszeresen kínozzák és bántalmazzák a politikai ellenzék tagjait, migráns munkavállalókat, lázadással gyanúsított személyeket és másokat;

G.  mivel a rágalmazással kapcsolatos, börtönbüntetést is magukban foglaló szankciókat tartalmazó törvények aránytalan alkalmazása az állítólagos emberi jogi visszaéléseket bejelentő emberijog-védők ellen korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, ezáltal megszegve a Thaiföld által A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (ICCPR) értelmében, annak részes feleként vállalt kötelezettségeket;

H.  mivel Thaiföldön közel négymillió külföldi él, és közülük 2,7 millióan Kambodzsából, Laoszból vagy Mianmarból érkeztek; mivel az ezen országokból érkező migránsok számára a munkavállalási engedély 2001 óta rendelkezésre áll, mivel azonban továbbra is több mint egymillió bejelentetlen migráns munkavállaló tartózkodik az országban;

I.  mivel a Human Rights Watch 2016. szeptember 18-i nyilatkozata szerint „a Thaiföldön dolgozó mianmari, kambodzsai és laoszi migráns munkavállalók emberi jogait és munkajogait az elmúlt években rendszeresen és büntetlenül megsértik”, és „a migráns munkavállalókat a thai munkaügyi törvények gyakran csak csekély mértékben vagy egyáltalán nem védik, ellentétben a kormányzat azon állításaival, hogy e törvények valamennyi jogszerűen bejelentett migráns munkavállalót megvédik”;

J.  mivel Thaiföld 2006-ban és 2009-ben elkezdte a munkavállalók foglalkoztatása terén való együttműködésről Kambodzsával és Laosszal, illetve Mianmarral kötött egyetértési megállapodás végrehajtását; mivel az egyetértési megállapodás szerinti rendszer értelmében a munkavállalók Thaiföldre való átköltözésük előtt szerezhetnek állásajánlatokat és úti okmányokat, ám az ezen országokból érkező munkavállalóknak csupán 5%-a esett át az egyetértési megállapodás szerinti folyamaton;

1.  üdvözli az Unió határozott elkötelezettségét a thai nép iránt, amellyel az Unió hosszú ideje szilárd politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat ápol;

2.  sajnálattal fogadja az Andy Hallt elmarasztaló ítéletet, és aggodalmának ad hangot az igazságszolgáltatási eljárás miatt, illetve amiatt, hogy az milyen hatást gyakorolhat az emberijog-védők munkájuk végzésére vonatkozó szabadságára;

3.  felhívja a thai kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy Andy Hall és más emberijog-védők – többek között a tisztességes tárgyaláshoz való – jogait tiszteletben tartsák és megvédjék, továbbá hogy alakítson ki kedvezőbb környezetet, amely elősegíti az emberi jogok érvényesítését, és konkrétan biztosítsa, hogy az emberi jogok előmozdítását és védelmét ne minősítsék bűncselekménynek;

4.  felhívja a thai hatóságokat annak biztosítására, hogy az ország rágalmazással kapcsolatos törvényei összhangban álljanak A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával (ICCPR), amelynek Thaiföld részes fele, valamint hogy dolgozza át a számítógépes bűncselekményekről szóló törvényt, amelynek jelenlegi megfogalmazása túlságosan homályos;

5.  elismerését fejezi ki az EKSZ-nek az Andy Hall ügyében folytatott munkájáért, és nyomatékosan kéri, hogy szorosan kövesse figyelemmel a helyzetet; felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy vesse fel a kérdést a thai kormánynál a küszöbön álló bangkoki ASEAN–EU miniszteri találkozón;

6.  felhívja a thai kormányt és az állami intézményeket, hogy tegyenek eleget a Thaiföld saját alkotmányából fakadó és a nemzetközi kötelezettségeknek, tiszteletben tartva az igazságszolgáltatás függetlenségét, a jogszerű és tisztességes eljáráshoz való jogot és a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a békés gyülekezés szabadságát;

7.  elismeri a thai kormány által a munkavállalók kizsákmányolása elleni küzdelem és a belföldi és migráns munkavállalók védelme terén elért eredményeket, amelyeket jól mutat különösen a munkaügyi felügyelet megerősített rendszere, a munkaerő-közvetítő ügynökségekre vonatkozó jogszabályok, az adósszolgaság és az emberkereskedelem megelőzését célzó intézkedések, a munkaügyi visszaélésekre vonatkozó határozottabb szankcionálási politika, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 187. sz. egyezményének ratifikálása és a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2016. márciusi aláírása;

8.  felhívja a thai hatóságokat, hogy fogadjanak el és hajtsanak végre a jogban és a gyakorlatban egyaránt az alacsonyan képzett migráns munkavállalók befelé irányuló migrációjára vonatkozó holisztikus, hosszú távú politikát, összhangban az emberi jogi elvekkel és figyelembe véve a munkaerőpiaci szükségleteket; ezzel összefüggésben első lépésként javasolja a munkaviszonyokról szóló törvény átdolgozását annak érdekében, hogy a migráns munkavállalók számára ugyanazt az egyesülési szabadságot biztosítsák, mint a thai állampolgárok számára;

9.  kéri, hogy védjék meg a migráns munkavállalókat azáltal, hogy erőteljesebben ösztönzik a munkaadókat a legalizációs folyamatba való bekapcsolódásra, illetve hogy komoly bírságokat vagy egyéb büntetéseket szabnak ki azon munkaadókra, amelyek nem vesznek részt a legalizációs folyamatban vagy megsértik a munkajogot;

10.  felkéri az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és az Unió bangkoki küldöttségét, valamint a tagállami küldöttségeket, hogy továbbra is kövessék nyomon a thaiföldi emberi jogi helyzetet, folytassák a párbeszédet a kormánnyal és a civil társadalommal, és használjanak fel Thaiföldön minden rendelkezésükre álló eszközt az emberi jogok, az emberijog-védők és a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítására;

11.  nyomatékosan kéri az Uniót és tagállamait, hogy átlátható nyomon követés és jelentéstétel révén, a civil társadalommal együttműködve biztosítsák, hogy a területükön letelepedett, Thaiföldön üzleti tevékenységet folytató társaságok tiszteletben tartsák a nemzetközi emberi jogi normákat, és üdvözli, hogy a finn kiskereskedelmi S-csoport támogatást nyújtott Andy Hall számára;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottságnak, Thaiföld kormányának és parlamentjének, a tagállamok parlamentjének és kormányának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége tagállamai kormányainak.

 

 

(1)

HL C 161. E, 2011.5.31., 152. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0107.

(3)

HL C 353., 2016.9.27., 52. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0343.

Jogi nyilatkozat