Procedūra : 2016/2912(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-1068/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-1068/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0380

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 432kWORD 91k
5.10.2016
PE589.657v01-00}
PE589.658v01-00}
PE589.661v01-00}
PE589.666v01-00}
PE589.668v01-00}
PE589.671v01-00}
PE589.670v01-00} RC1
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


dėl Tailando, ypač Andy Hallo padėties (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei ECR frakcijos vardu
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Tailando, ypač Andy Hallo atvejo (2016/2912(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Tailando, ypač į 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją(1), 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją(2), 2015 m. gegužės 21 d. rezoliuciją(3) ir 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją(4),

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai F. Mogherini 2015 m. lapkričio 19 d. atsakymą, Komisijos vardu pateiktą dėl Andy Hallo padėties,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos į Tailandą 2014 m. lapkričio 14 d. paskelbtus pareiškimus, kuriems pritarė ES misijos Tailande vadovai,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 20 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro pareiškimą spaudai,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos už Tailandą, Kambodžą ir Laoso Liaudies Demokratinę Respubliką atsakingo skyriaus direktoriaus Maurizio Bussi 2016 m. rugsėjo 21 d. pareiškimą dėl Tailande paskelbto nuosprendžio darbuotojų teisių aktyvistui Andy Hallui,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. JT Žmogaus teisių tarybos atliktą visuotinį periodinį Tailando vertinimą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. JT teminės darbo grupės migracijos klausimais Tailando migracijos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. JT deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų ir 2015 m. gruodžio 17 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją A/RES/70/161,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį pasirašė ir Tailandas,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 18 d. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos Žmogaus teisių deklaraciją,

−  atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi darbuotojų teisių gynėjas Andy Hall, ES pilietis, 2016 m. rugsėjo 20 d. buvo nuteistas trejų metų lygtine laisvės atėmimo bausme ir 150 000 THB bauda už tai, kad padėjo Suomijos NVO „Finnwatch“ parengti ataskaitą, kuria atskleidžiami darbuotojų teisių pažeidimai Tailando ananasų perdirbimo gamykloje „Natural Fruit Company Ltd“;

B.  kadangi Andy Hallui oficialiai pareikšti kaltinimai dėl baudžiamojo šmeižto ir kibernetinio nusikaltimo paskelbus šią ataskaitą internete ir kadangi dvi A. Hallo baudžiamąsias bylas buvo leista nagrinėti pagal Tailando teismų sistemą;

C.  kadangi per ankstesnius teismo posėdžius Tailando darbo ministerija ir „Natural Fruit Company Ltd“ darbuotojai nustatė daug įmonės įvykdytų darbuotojų teisių pažeidimų;

D.  kadangi 2015 m. rugsėjo 18 d. Prakanongo teismas Bankoke, priėmęs A. Hallui palankų sprendimą, patvirtino kitų jam iškeltų baudžiamojo šmeižto bylų, dėl kurių „Natural Fruit Company Ltd“ ir Tailando generalinis prokuroras pateikė skundus ir kurios šiuo metu nagrinėjamos Aukščiausiajame Teisme, atmetimą; kadangi abu civiliniai procesai buvo sustabdyti, kol bus paskelbti šių dviejų baudžiamųjų procesų rezultatai;

E.  kadangi, remiantis tarptautinės ir Tailando vietos žiniasklaidos pranešimais, Tailando vištienos tiekėjas Europos rinkai grasina Darbuotojų migrantų teisių tinklui (angl. Migrant Worker Rights Network, MWRN), organizacijai, kurią A. Hall konsultuoja, taip pat pačiam A. Hallui ir 14 vištų veisimo ūkių darbuotojų iš Mianmaro panašiais ieškiniais dėl baudžiamojo šmeižto ir kibernetinio nusikaltimo;

F.  kadangi 2016 m. rugsėjo 28 d. Tailando valdžios institucijos sutrukdė užsienio žmogaus teisių ekspertams ir mokslininkams viešai pristatyti ir paskelbti naujausią organizacijos „Amnesty International“ tyrimo ataskaitą, kuria dokumentais patvirtinamas nuolatinis politinių oponentų, darbuotojų migrantų, įtariamų sukilėlių ir kitų asmenų kankinimas ar prievarta prieš juos karinėse bazėse, policijos nuovadose ir sulaikymo centruose;

G.  kadangi neproporcingas baudžiamojo šmeižto įstatymų, pagal kuriuos skiriamos laisvės atėmimo bausmės, taikymas žmogaus teisių gynėjams, pranešantiems apie įtariamus žmogaus teisių pažeidimus, riboja saviraiškos laisvę, nes taip pažeidžiami Tailando įsipareigojimai pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurį jis yra pasirašęs;

H.  kadangi Tailande gyvena beveik 4 mln. užsieniečių, iš kurių 2,7 mln. atvykę iš Kambodžos, Laoso ar Mianmaro; kadangi nuo 2001 m. migrantai iš šių šalių turi galimybę gauti darbo leidimus, tačiau šalyje vis dar yra daugiau kaip milijonas neregistruotų darbuotojų migrantų;

I.  kadangi, remiantis organizacijos „Human Rights Watch“ 2016 m. rugsėjo 18 d. pareiškimu, žmogaus teisės ir Tailande dirbančių darbuotojų migrantų iš Mianmaro, Kambodžos ir Laoso darbo teisės Tailande nuolat pažeidžiamos ir metų metus už tai nebaudžiama, o pagal Tailando darbo įstatymus darbuotojams migrantams dažnai užtikrinama labai menka arba neužtikrinama jokia apsauga nepaisant vyriausybės teiginių, kad visi teisėtai registruoti darbuotojai migrantai bus saugomi pagal tuos teisės aktus;

J.  kadangi Tailandas 2006 m. su Kambodža ir Laosu, o 2009 m. – su Mianmaru pradėjo įgyvendinti Susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo darbuotojų užimtumo srityje; kadangi pagal Susitarimo memorandumo sistemą darbuotojai, prieš atvykdami į Tailandą, galėtų gauti darbo pasiūlymų ir kelionės dokumentus, tačiau tik 5 proc. darbuotojų iš šių šalių buvo taikoma Susitarimo memorandumo proceso procedūra;

1.  palankiai vertina tvirtą ES įsipareigojimą Tailando tautai, su kuria ES palaiko tvirtus ir ilgalaikius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius;

2.  apgailestauja dėl to, kad Andy Hallui buvo paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis, ir reiškia susirūpinimą dėl teisminio proceso ir to, kaip jis gali paveikti žmogaus teisių gynėjų laisvę vykdyti savo veiklą;

3.  ragina Tailando vyriausybę imtis visų reikiamų priemonių, būtinų užtikrinti, kad Andy Hallo ir kitų žmogaus teisių gynėjų teisės būtų gerbiamos ir saugomos (įskaitant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą), ir sudaryti palankias sąlygas naudotis žmogaus teisėmis, o konkrečiai – užtikrinti, kad žmogaus teisių skatinimas ir apsauga nebūtų kriminalizuojami;

4.  ragina Tailando valdžios institucijas užtikrinti, kad šalies įstatymai dėl šmeižto atitiktų Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurį šalis yra pasirašiusi, taip pat ragina persvarstyti kibernetinių nusikaltimų aktą, kuris suformuluotas gana neaiškiai;

5.  palankiai vertina EIVT su Andy Hallo byla susijusį darbą ir primygtinai ragina EIVT ir toliau atidžiai stebėti padėtį; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją šį klausimą iškelti Tailando vyriausybei per būsimą ASEAN ir ES ministrų susitikimą Bankoke;

6.  ragina Tailando vyriausybę ir valstybės institucijas laikytis Tailando konstitucinių ir tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su teismų nepriklausomumu, teise į tinkamą teismo procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip pat teise į žodžio, asociacijų ir taikių susirinkimų laisves;

7.  pripažįsta, kad Tailando vyriausybė padarė pažangą kovodama su darbuotojų išnaudojimu ir apsaugodama šalies darbuotojus ir darbuotojus migrantus; tai visų pirma iliustruoja šios priemonės: sustiprinta darbo inspekcijos sistema, įdarbinimo agentūras reglamentuojantys teisės aktai, priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią vergavimui už skolas ir prekybai žmonėmis, griežtesnė sankcijų už darbuotojų išnaudojimą politika, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Konvencijos Nr. 187 ratifikavimas ir konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pasirašymas 2016 m. kovo mėn.;

8.  ragina Tailando valdžios institucijas priimti ir įgyvendinti (teisiškai ir praktiškai) holistinę ir ilgalaikę nekvalifikuotų atvykstančių darbuotojų migracijos politiką laikantis žmogaus teisių principų ir atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius; šiomis aplinkybėmis kaip pirmą žingsnį siūlo persvarstyti darbo santykių aktą ir užtikrinti darbuotojams migrantams tokią pat asociacijų laisvę, kokia naudojasi Tailando gyventojai;

9.  ragina apsaugoti darbuotojus migrantus pasiūlant didesnes paskatas darbdaviams dalyvauti įteisinimo procese ir kartu nustatyti dideles baudas ar kitas sankcijas darbdaviams, kurie šiame procese nedalyvauja arba pažeidžia darbo teisę;

10.  prašo Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir ES delegaciją Bankoke, taip pat valstybių narių delegacijas toliau stebėti žmogaus teisių padėtį Tailande, bendradarbiauti su vyriausybe ir pilietine visuomene ir pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad Tailande būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms, žmogaus teisių gynėjams ir teisinei valstybei;

11.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti, kad jų teritorijoje įkurtos įmonės, vykdančios veiklą Tailande, laikytųsi tarptautinių žmogaus teisių standartų pasitelkusios skaidrios stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą, bendradarbiaudamos su pilietine visuomene; palankiai vertina paramą, kurią suomių prekybos įmonė „S Group“ suteikė Andy Hallui;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, Tailando vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos valstybių narių vyriausybėms.

 

(1)

OL C 161 E, 2011 5 31, p. 152.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0107.

(3)

OL C 353, 2016 9 27, p. 52.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0343.

Teisinis pranešimas