Procedūra : 2016/2912(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-1068/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-1068/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2016 - 5.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0380

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 508kWORD 90k
5.10.2016
PE589.657v01-00}
PE589.658v01-00}
PE589.661v01-00}}
PE589.666v01-00}}
PE589.668v01-00}
PE589.671v01-00}
PE589.670v01-00} RC1
 
B8-1068/2016}
B8-1069/2016}
B8-1072/2016}
B8-1077/2016}
B8-1079/2016}
B8-1082/2016}
B8-1081/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

EFDD (B8-1068/2016)

PPE (B8-1069/2016)

S&D (B8-1072/2016)

GUE/NGL (B8-1077/2016)

ALDE (B8-1079/2016)

ECR (B8-1082/2016)

Verts/ALE (B8-1081/2016)


par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (2016/2912(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Brando Benifei S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei ECR grupas vārdā
Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu (2016/2912(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Taizemi, jo īpaši 2010. gada 20. maija rezolūciju(1), 2014. gada 6. februāra rezolūciju(2), 2015. gada 21. maija rezolūciju(3) un 2015. gada 8. oktobra rezolūciju(4),

–  ņemot vērā atbildi, kuru attiecībā uz Andy Hall situāciju Komisijas vārdā 2015. gada 19. novembrī sniedza Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos F. Mogherini,

–  ņemot vērā paziņojumus, ar ko 2014. gada 14. novembrī nāca klajā Eiropas Savienības delegācija Taizemē, vienojoties ar ES misijas Taizemē vadītājiem,

–  ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 2016. gada 20. septembra preses paziņojumu,

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas Taizemes, Kambodžas un Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas valstu direktora Maurizio Bussi 2016. gada 21. septembra paziņojumu par darba tiesību aktīvista Andy Hall notiesāšanu Taizemē,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2016. gada 11. maija vispārējo periodisko pārskatu par Taizemi un tā secinājumus,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO tematiskās darba grupas par migrāciju 2014. gada Taizemes migrācijas ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO 1998. gada Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem un ANO Ģenerālās asamblejas 2015. gada 17. decembra rezolūciju A/RES/70/161,

–  ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram ir pievienojusies arī Taizeme,

–  ņemot vērā 1984. gada ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu,

–  ņemot vērā 2012. gada 18. novembra Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas cilvēktiesību deklarāciju,

−  ņemot vērā ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā strādājošo tiesību aizstāvim ES pilsonim Andy Hall 2016. gada 20. septembrī tika piespriests trīs gadu nosacīts cietumsods un THB 150 000 naudassods pēc tam, kad viņš bija palīdzējis Somijas NVO “Finnwatch” sagatavot ziņojumu par darba tiesību pārkāpumiem Taizemes ananāsu pārstrādes uzņēmumā “Natural Fruit Company Ltd”;

B.  tā kā A. Hall tika oficiāli izvirzīta kriminālapsūdzība par neslavas celšanu un datornoziegumiem, kas attiecas uz ziņojuma publicēšanu tiešsaistē, un tā kā divas krimināllietas pret A. Hall tika atļauts izskatīt Taizemes tiesu sistēmā;

C.  tā kā iepriekšējās tiesas sēdēs Taizemes Darba ministrijas pārstāvji un “Natural Fruit Company Ltd” darbinieki atklāja daudzskaitlīgus darba ņēmēju tiesību pārkāpumus šajā uzņēmumā;

D.  tā kā 2015. gada 18. septembrī Prakanong tiesa Bangkokā lēma par labu A. Hall un apstiprināja lēmumu noraidīt prasību pret viņu citās krimināllietās par neslavas celšanu, taču šo lēmumu pārsūdzēja gan “Natural Fruit Company Ltd”, gan Taizemes ģenerālprokurors, un lietu pašlaik izskata Augstākā tiesa; tā kā divas civilprasības ir apturētas, gaidot divu krimināllietu izskatīšanas rezultātus;

E.  tā kā saskaņā ar starptautisko un Taizemes plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem Migrējošo darba ņēmēju tiesību tīklam jeb organizācijai, kuras padomnieks ir A. Hall, kā arī viņam pašam un 14 vistu audzēšanas uzņēmuma darbiniekiem no Mjanmas draud līdzīgas kriminālapsūdzības par neslavas celšanu un datornoziegumiem, ko ierosinājis kāds Taizemes vistas gaļas piegādātājs Eiropas tirgum;

F.  tā kā 2016. gada 28. septembrī Taizemes iestādes iztraucēja publisku pasākumu, kurā vairāki ārzemju cilvēktiesību eksperti un pētnieki vēlējās iepazīstināt sabiedrību un izplatīt organizācijas “Amnesty International” jaunāko pētniecisko pārskatu, kurā dokumentēta politisko pretinieku, migrējošo darba ņēmēju, šķietamu nemiernieku un citu personu regulāra spīdzināšana vai ļaunprātīgas darbības pret viņiem armijas bāzēs, ieslodzījuma vietās, policijas iecirkņos un aizturēšanas vietās;

G.  tā kā Taizemē nesamērīgi plaši tiek izmantoti tiesību akti par krimināli sodāmu goda aizskaršanu, kas paredz cietumsodu par šādu nodarījumu, tādējādi vēršoties pret cilvēktiesību aizstāvjiem, kuri ziņo par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un šāda situācija ierobežo vārda brīvību Taizemē, pārkāpjot šīs valsts saistības saskaņā ar Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram Taizeme ir pievienojusies;

H.  tā kā Taizemē ir dzīvo gandrīz 4 miljoni ārvalstnieku, no kuriem 2,7 miljoni ir no Kambodžas, Laosas vai Mjanmas; tā kā kopš 2001. gada migrantiem no šīm valstīm ir iespējas saņemt darba atļaujas, taču Taizemē vēl arvien ir vairāk nekā viens miljons nereģistrētu migrējošo darba ņēmēju;

I.  tā kā saskaņā ar organizācijas “Human Rights Watch” 2016. gada 18. septembra paziņojumu Taizemē gadiem ilgi, regulāri un nesodīti tiek pārkāptas migrējošo darba ņēmēju no Mjanmas, Kambodžas un Laosas cilvēktiesības un darba tiesības un Taizemes darba tiesību akti nenodrošina nekādu vai niecīgu viņu aizsardzību, neraugoties uz Taizemes valdības apgalvojumiem, ka visi likumīgi reģistrētie migrējošie darba ņēmēji tiks aizsargāti saskaņā ar šiem tiesību aktiem;

J.  tā kā Taizeme 2006. gadā sāka īstenot Saprašanās memorandu par sadarbību (MOU) saistībā ar darba ņēmēju nodarbinātību ar Kambodžu un Laosu, bet 2009. gadā — ar Mjanmu; tā kā saskaņā ar MOU sistēmu darba ņēmēji var saņemt darba piedāvājumus un ceļošanas dokumentus pirms pārcelšanās uz Taizemi, taču tikai pieci procenti darba ņēmēju no šīm valstīm ir izmantojuši MOU procesu,

1.  atzinīgi vērtē ES stingro atbalstu Taizemes iedzīvotajiem, ar kuriem ES ir ciešas un ilglaicīgas politiskas, ekonomiskas un kultūras saites;

2.  pauž nožēlu par notiesājošo spriedumu pret A. Hall un pauž bažas par tiesas procesu un to, kā tas var ietekmēt cilvēktiesību aizstāvju brīvību veikt savu darbu;

3.  aicina Taizemes valdību veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas un aizsargātas A. Hall un citu cilvēktiesību aizstāvju tiesības, tostarp tiesības uz taisnīgu tiesu, un radīt labvēlīgu vidi, kas veicina iespēju izmantot cilvēktiesības, jo īpaši nodrošināt, ka cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība netiek uzskatīta par krimināli sodāmu darbību;

4.  aicina Taizemes iestādes nodrošināt, lai valsts tiesību akti par neslavas celšanu atbilstu Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram šī valsts ir pievienojusies, kā arī pārskatīt tiesību aktu par datornoziegumiem, jo tā pašreizējie formulējumi ir pārāk neskaidri;

5.  atzinīgi vērtē EĀDD paveikto A. Hall lietā un mudina dienestu turpināt cieši sekot situācijai; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos risināt šo jautājumu ar Taizemes valdību gaidāmajā ASEAN–ES ministru sanāksmē Bangkokā;

6.  aicina Taizemes valdību un valsts iestādes ievērot Taizemes konstitucionālās un starptautiskās saistības attiecībā uz tiesu sistēmas neatkarību, tiesības uz pienācīgu lietas izskatīšanu un taisnīgu tiesu, kā arī tiesības uz vārda brīvību, biedrošanos un mierīgu pulcēšanos;

7.  atzīst Taizemes valdības paveikto cīņā ar strādājošo ekspluatāciju un pašmāju un migrējošo darba ņēmēju aizsardzības nodrošināšanā, ko īpaši apliecina nostiprinātā darba inspekcijas sistēma, tiesību akti par darba aģentūrām, pasākumi parādu verdzības un cilvēku tirdzniecības novēršanai, stingrākas sankcijas par pārkāpumiem pret darba ņēmējiem, Starptautiskās darba organizācijas (SDO) Konvencijas Nr. 187 ratifikācija un Konvencijas par darbu jūrniecībā parakstīšana 2016. gada martā;

8.  aicina Taizemes iestādes pieņemt un tiesību aktos un praksē īstenot visaptverošu ilgtermiņa migrācijas politiku attiecībā uz valstī iebraucošiem mazkvalificētiem migrējošiem darba ņēmējiem, ņemot vērā cilvēktiesību principus un ievērojot darba tirgus vajadzības; šajā sakarībā ierosina vispirms pārskatīt Aktu par darba attiecībām, lai nodrošinātu migrējošiem darba ņēmējiem tādas pašas tiesības uz biedrošanās brīvību kādas ir Taizemes valstspiederīgajiem;

9.  aicina aizsargāt migrējošos darba ņēmējus, nodrošinot spēcīgāku stimulu darba devējiem iesaistīties legalizācijas procesā, vienlaikus nosakot lielus naudassodus vai citas sankcijas darba devējiem, kuri šajā procesā neiesaistās vai pārkāpj darba tiesības;

10.  aicina EĀDD, ES delegāciju Bangkokā un dalībvalstu delegācijas turpināt uzraudzīt cilvēktiesību situāciju Taizemē, turpināt sadarboties ar valdību un pilsonisko sabiedrību un izmantot visus pieejamos instrumentus, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu, cieņu pret cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesiskumu Taizemē;

11.  mudina ES un tās dalībvalstis ar pārredzamu uzraudzību un ziņošanu un sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību nodrošinātu, ka to teritorijā reģistrēti uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību Taizemē, ievēro starptautiskos cilvēktiesību standartus, un pauž gandarījumu par Somijas mazumtirdzniecības uzņēmuma “S Group” sniegto atbalstu A. Hall;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, Taizemes valdībai un parlamentam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas dalībvalstu valdībām.

(1)

OV C 161E , 31.5.2011., 152. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0107.

(3)

OV C 353, 27.9.2016., 52. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0343.

Juridisks paziņojums