Postup : 2016/2872(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1126/2016

Předložené texty :

RC-B8-1126/2016

Rozpravy :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Hlasování :

PV 27/10/2016 - 8.8

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0425

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 362kWORD 91k
24.10.2016
PE589.725v01-00}
PE589.727v01-00}
PE589.728v01-00}
PE589.733v01-00}
PE589.734v01-00}
PE589.735v01-00} RC1
 
B8-1126/2016}
B8-1127/2016}
B8-1128/2016}
B8-1133/2016}
B8-1134/2016}
B8-1135/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B8-1126/2016)

PPE (B8-1127/2016)

GUE/NGL (B8-1128/2016)

ALDE (B8-1133/2016)

ECR (B8-1134/2016)

Verts/ALE (B8-1135/2016)


o Evropské dobrovolné službě a podpoře dobrovolnictví v Evropě (2016/2872(RSP))


Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE
Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi za skupinu S&D
Angel Dzhambazki, Andrew Lewer za skupinu ECR
María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula za skupinu ALDE
Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL
Rebecca Harms, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Evropské dobrovolné službě a podpoře dobrovolnictví v Evropě (2016/2872(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2009 o Evropském roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství (2011)(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2011 nazvané „Sdělení o politikách EU a dobrovolnictví: uznání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU“ (COM(2011)0568),

–  s ohledem na politický program pro dobrovolnictví v Evropě, který vypracovala Aliance pro Evropský rok dobrovolnictví 2011,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o dobrovolnictví a dobrovolné činnosti v Evropě(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2012 o uznání a propagaci přeshraničních dobrovolných činností v EU(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2008 o úloze dobrovolné činnosti při posilování hospodářské a sociální soudržnosti(5),

–  s ohledem na Evropskou listinu práv a povinností dobrovolníků(6),

–  s ohledem na otázku o dobrovolnictví a evropské dobrovolné službě, položenou Komisi (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  připomíná, že v roce 2016 Evropská dobrovolná služba (EDS) oslaví 20. výročí svého vzniku a že za těchto 20 let bylo podpořeno 100 000 dobrovolníků;

B.  zdůrazňuje, že Evropský rok dobrovolnictví 2011, který se těšil silné podpoře Evropského parlamentu, představoval zásadní politickou příležitost ke zviditelnění přínosu dobrovolnictví v Evropě a že nyní, o pět let později, by se měl Evropský parlament zamyslet nad pozitivním přínosem Evropského roku dobrovolnictví 2011 z hlediska vývoje politik a toho, jak je dobrovolnictví zakotveno v klíčových evropských programech, jako je Erasmus+ a jeho Evropská dobrovolná služba;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský rok dobrovolné činnosti 2011 poskytl podnět a vhodný kontext ke vzniku či revizi mnoha vnitrostátních systémů a právních rámců dobrovolné činnosti v celé Evropě; avšak vzhledem k tomu, že EU dosud nemá koordinovanou politiku dobrovolné činnosti s jednotným kontaktním místem v evropských orgánech;

D.  vzhledem k tomu, že lidé vykonávají dobrovolnou činnost svobodně, z vlastního rozhodnutí a z vlastních důvodů, aniž by usilovali o finanční zisk; vzhledem k tomu, že ji lze tudíž definovat jako „cestu solidarity“ a že je i jedním ze způsobů řešení lidských, sociálních a ekologických potřeb a problémů;

E.  vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost má svou hodnotu a význam jako jeden z nejvýraznějších projevů solidarity, který přispívá k sociálnímu začlenění a usnadňuje jej, rozvíjí sociální kapitál a má transformativní účinek na společnost, a vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost přispívá jak k rozvoji živé občanské společnosti, která může přinášet kreativní a inovativní řešení společných problémů, tak k hospodářskému růstu, a jako taková si zasluhuje, aby byla specifickým a cíleným způsobem měřena z hlediska hospodářského i sociálního kapitálu;

F.  vzhledem k tomu, že klíčem k zapojení většího počtu evropských občanů do dobrovolnictví je prostředí zajišťující podporu a zaručující spravedlivé financování dobrovolnické infrastruktury, zejména organizací zahrnujících dobrovolníky, z něhož by měli prospěch samotní dobrovolníci a jež by podporovalo jejich činnost;

G.  vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost vyžaduje kombinaci podpůrných mechanismů a/nebo vhodných organizačních struktur, které je třeba dále posílit vhodným právním rámcem, jenž by vymezil práva a úkoly dobrovolníků a dobrovolné činnosti;

H.  vzhledem k tomu, že každý jednotlivec má právo na rovný přístup k nabídce dobrovolné činnosti a na ochranu proti diskriminaci jakéhokoli typu a měl by mít také právo na sladění své dobrovolné činnosti se soukromým a pracovním životem, aby měl při dobrovolné činnosti určitou míru flexibility;

I.  vzhledem k tomu, že uznání sociální a hospodářské hodnoty dobrovolnictví má zásadní význam jako podpora vhodných pobídek pro všechny zúčastněné strany, jež vedou ke zvýšení počtu, kvality a posílení účinku dobrovolnictví;

J.  vzhledem k soutěži o titul evropské hlavní město dobrovolnictví, která oceňuje města v Evropě za počiny v oblasti uznávání a podpory činnosti dobrovolníků v jejich oblasti;

K.  vzhledem k tomu, že nový program Erasmus+ stále nabízí příležitosti k financování a podpoře dobrovolnických projektů, zejména prostřednictvím programu EVS, a že GŘ ECHO zahájilo program Humanitární dobrovolníci EU, jehož smyslem je poskytovat praktickou podporu projektům humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že VFR EU 2014–2020 obsahuje určité prostředky na dobrovolnou činnost, která zůstala jednou z priorit zejména programu Evropa pro občany, jejž v současné době řídí GŘ HOME; vzhledem k tomu, že přístup dobrovolnických organizací k ostatním hlavním fondům EU, například k evropským strukturálním a investičním fondům, je však stále velmi omezený;

L.  vzhledem k tomu, že současná uprchlická krize je vhodným příkladem, i viditelným symbolem, významu dobrovolníků a toho, jak ztělesňují evropské hodnoty, přispívají k odolnosti a jsou schopni nabídnout flexibilní a pragmatická řešení sdílených problémů;

1.  uznává, že dobrovolná činnost je projevem solidarity, svobody a odpovědnosti a přispívá k posílení aktivního občanství a k osobnímu lidskému rozvoji a že je nezbytným nástrojem pro sociální začlenění a soudržnost, jakož i odbornou přípravu, vzdělávání a mezikulturní dialog a významně přispívá k šíření evropských hodnot; zdůrazňuje, že dobrovolná činnost vykonávaná ve třetích zemích je rovněž oceňována jako strategický nástroj podporující vzájemné porozumění a mezikulturní vztahy;

2.  zdůrazňuje, že je důležité, aby evropský rámec pro dobrovolnou činnost byl právním rámcem, který určí status dobrovolnictví včetně práv a povinností a umožní mobilitu a uznávání dovedností; vybízí členské státy, které dosud nedefinovaly právní prostředí pro dobrovolníky, aby se řídily doporučeními obsaženými v politickém programu pro dobrovolnictví v Evropě a v Evropské listině práv a povinností dobrovolníků;

3.  vyzývá členské státy, aby zavedly konkrétní postupy validace v rámci doporučení Rady z roku 2012, a zajistily tak lepší porozumění a srovnatelnost dovedností a zkušeností; žádá, aby iniciativy Evropský pas dovedností a Europass napříště přikládaly větší váhu dobrovolné činnosti jakožto informálnímu a neformálnímu vzdělávání; připomíná, že díky dobrovolnictví získávají lidé dovednosti a kompetence, které jim mohou usnadnit přístup na trh práce; zdůrazňuje, že dobrovolníci by nikdy neměli být vnímáni nebo používáni jako náhradní pracovní síla;

4.  konstatuje, že v Evropě vykonává dobrovolnou činnost téměř 100 milionů občanů všech věkových kategorií a jejich práce přispívá k vytváření přibližně 5 % HDP Evropy; vyzývá Komisi, aby zvážila ekonomickou hodnotu zboží a služeb poskytovaných dobrovolníky a více se na dobrovolnou činnost zaměřovala při tvorbě politik;

5.  domnívá se, že je třeba podpořit a realizovat návrh, aby čas strávený dobrovolnou činností mohl být předmětem spolufinancování v rámci evropských grantů, jak nedávno uvedla Komise v návrhu nového finančního nařízení;

6.  vyzývá Eurostat, aby podpořil snahy členských států v tomto směru a zajistil v Evropě sběr srovnatelných údajů a vytvoření společných evropských ukazatelů a metod pro měření sociálního dopadu dobrovolné činnosti; naléhavě vyzývá členské státy, aby zavedly systém měření ekonomické hodnoty dobrovolné činnosti vypracovaný Mezinárodní organizací práce;

7.  vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby vytvořily náležitě financované vnitrostátní programy pro dobrovolné služby a zlepšily přístup ke kvalitním informacím o příležitostech k dobrovolnictví na vnitrostátní i místní úrovni, zejména prostřednictvím stávajících informačních sítí a vzájemného informování, a aby vytvářely vnitrostátní střediska pro občanské služby, která by rovněž nabízela lidem všech věkových kategorií informace o příležitostech k dobrovolnictví na mezinárodní úrovni;

8.  vyzývá Komisi, aby umožnila vypracovávání koordinovanější evropské politiky pro dobrovolnou činnost, aby mohlo vzniknout jednotné kontaktní místo v Komisi, které by propojovalo jednotlivé iniciativy a programy a zlepšovalo přístup k dobrovolnickým programům;

9.  žádá Komisi, aby vypracovala studii o vnitrostátních systémech dobrovolné služby a občanské služby, resp. systémech typu „solidarity corps“ (sbor solidarity) a o existujícím prostředí pro potenciální dobrovolníky mezi členskými státy s cílem napomáhat vzájemnému porozumění a šíření osvědčených postupů, a aby rovněž přezkoumala možnost vytvoření „evropské občanské služby“, která by doplňovala stávající příležitosti k dobrovolnictví, a to vše v zájmu podpory evropského občanství;

10.  bere na vědomí návrh Komise na zahájení nové dobrovolnické iniciativy evropské mládeže, známé jako „EU Solidarity Corps“; vyzývá Komisi, aby posoudila přidanou hodnotu této iniciativy s cílem podpořit práci, kterou již vykonala občanská společnost, a aby zajistila, že do navrhované iniciativy budou začleněny dobrovolnické organizace; dále zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby její provádění neodčerpávalo prostředky z rozpočtů jiných programů;

11.  společně s Komisí a členskými státy si připomíná 20. výročí vzniku EDS; zastává názor, že program EDS přináší prospěch jednotlivcům a organizacím, které se ho účastí, ale i celé společnosti, a že EDS by měla posílit prvek občanské angažovanosti obsažený v programu Erasmus+; poukazuje na to, že EDS je třeba propagovat mezi všemi mladými lidmi, zejména pokud se o dobrovolnictví a mobilitu dosud nezajímají, a přinášet tak motivaci a iniciovat změny v postojích, aniž by byly vyloučeny starší generace, neboť i ony mohou k této činnosti významným způsobem přispívat, například jako poradci;

12.  vybízí členské státy k tomu, aby propagovaly EDS ve svých vzdělávacích a akademických systémech jako nástroj k šíření výchovy k solidaritě a občanské angažovanosti mezi mladou generací;

13.  připomíná, že EDS se opírá o nabídku kvalitních dobrovolnických příležitostí a řídí se Listinou dobrovolnictví a zásadami Charty kvality mobility ve vzdělávání a že EDS by měla být založena na struktuře, která by dobrovolnické organizace vybízela k tomu, aby se staly hostitelskými organizacemi, a poskytovala jim k tomu patřičné financování a školení a současně posilovala úlohu koordinačních organizací, které podporují velký počet hostitelských organizací, například formou správy a vzdělávání;

14.  připomíná, že EDS by měla umožňovat rychlý a snadný přístup k programu, a vyzývá proto ke zjednodušení současného systému podávání žádostí;

15.  zdůrazňuje, že je potřeba posílit následná opatření a místní rozměr zkušeností nabytých při dobrovolné činnosti v zahraničí prostřednictvím poskytování podpory, a to nejen před odjezdem, ale i při návratu, v podobě orientačních a integračních kurzů určených pro dobrovolníky po návratu;

16.  trvá na tom, že v průběhu celého tohoto procesu je třeba poskytovat kvalitní odborný dohled prostřednictvím odpovědného řízení dobrovolníků a upozorňování dobrovolníků na jejich vlastní zodpovědnost, pokud jde o organizaci i komunitu;

17.  žádá Komisi, aby zlepšila a přetvořila komunikační strategii v oblasti EDS kladením většího důrazu na společenskou, lidskou a občanskou hodnotu dobrovolné činnosti;

18.  zdůrazňuje úlohu aktivního stárnutí v oblasti dobrovolnictví a posiluje úlohu mladých i starších občanů v občanské angažovanosti v Evropě v návaznosti na popud Evropského roku dobrovolných činností (2011) a Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012);

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 17, 22.1.2010, s. 43.

(2)

Úř. věst. C 398, 22.12.2012 s. 1.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0549.

(4)

Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 14.

(5)

Úř. věst. C 259 E, 29.10. 2009, s. 9.

(6)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Právní upozornění