Postupak : 2016/2872(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1126/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1126/2016

Rasprave :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Glasovanja :

PV 27/10/2016 - 8.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0425

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 357kWORD 94k
24.10.2016
PE589.725v01-00}
PE589.727v01-00}
PE589.728v01-00}
PE589.733v01-00}
PE589.734v01-00}
PE589.735v01-00} RC1
 
B8-1126/2016}
B8-1127/2016}
B8-1128/2016}
B8-1133/2016}
B8-1134/2016}
B8-1135/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

S&D (B8-1126/2016)

PPE (B8-1127/2016)

GUE/NGL (B8-1128/2016)

ALDE (B8-1133/2016)

ECR (B8-1134/2016)

Verts/ALE (B8-1135/2016)


o Europskoj volonterskoj službi i poticanju volonterstva u Europi (2016/2872(RSP))


Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u ime Kluba zastupnika PPE-a
Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi u ime Kluba zastupnika S&D-a
Angel Dzhambazki, Andrew Lewer u ime Kluba zastupnika ECR-a
María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Rebecca Harms, Ernest Maragall u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Europskoj volonterskoj službi i poticanju volonterstva u Europi (2016/2872(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 27. studenog 2009. o Europskoj godini volonterskih aktivnosti za promicanje aktivnog građanstva (2011.)(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. rujna 2011. naslovljenu „Politike EU-a i volontiranje: priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u” (COM(2011)0568),

–  uzimajući u obzir politički program Saveza za Europsku godinu volontiranja 2011. o volonterstvu u Europi,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. prosinca 2013. o volontiranju i volonterskoj aktivnosti u Europi(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. lipnja 2012. o priznavanju i promicanju prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. travnja 2008. o doprinosu volontiranja ekonomskoj i socijalnoj koheziji(5),

–  uzimajući u obzir Europsku povelju o pravima i odgovornostima volontera(6),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o volontiranju i Europskoj volonterskoj službi (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da Europska volonterska služba 2016. slavi 20. godišnjicu i da je u tih 20 godina podršku dobilo 100 000 volontera;

B.  budući da je 2011. bila Europska godina volontiranja, da je ona imala snažnu podršku Europskog parlamenta i da je bila velika politička prilika da se istakne dodana vrijednost volontiranja u Europi i da bi danas, pet godina kasnije, Europski parlament trebao razmisliti o tome kakav je učinak Europska godina volontiranja 2011. imala u smislu dodane vrijednosti na razvoj politika i način na koji se volontiranje uključuje u ključne europske programe poput Erasmusa+ i Europske volonterske službe;

C.  budući da je Europska godina volontiranja 2011. pružila poticaj i kontekst za uspostavu i/ili reviziju mnogih nacionalnih i pravnih okvira za volontiranje diljem Europe; budući da, međutim, Europi i dalje nedostaje koordinirana volonterska politika s jedinstvenom kontaktnom točkom u institucijama EU-a;

D.  budući da osobe volontiraju dobrovoljno, na temelju vlastitog izbora i vlastite motivacije, ne tražeći pritom financijsku korist; budući da se volontiranje može definirati kao put solidarnosti i da je to način za rješavanje ljudskih, socijalnih ili ekoloških potreba i problema;

E.  budući da je volonterstvo važno i vrijedno s obzirom na to da je jedan od najvidljivijih izraza solidarnosti kojim se promiče i olakšava socijalna uključenost, gradi društveni kapital te preobražava društvo; budući da volontiranje doprinosi razvoju živog civilnog društva, koje može ponuditi kreativna i inovativna rješenja za zajedničke izazove, te da doprinosi gospodarskom rastu, zbog čega zaslužuje da bude mjereno na poseban i ciljani način u pogledu ekonomskog, ali i društvenog kapitala;

F.  budući da je poticajno okruženje ključno kako bi se što veći broj europskih građana uključilo u volontiranje i zajamčilo pravično financiranje volonterske infrastrukture, između ostalog i organizacija koje okupljaju volontere, kako bi od toga korist imali i sami volonteri i njihove aktivnosti;

G.  budući da volontiranje iziskuje kombiniranje mehanizama potpore i/ili odgovarajućih organizacijskih struktura koje bi trebalo dodatno ojačati odgovarajućim pravnim okvirom kojim se utvrđuju prava i odgovornosti za volontere i volontiranje;

H.  budući da svaka osoba ima pravo na jednak pristup mogućnostima volontiranja i zaštiti od svih vrsta diskriminacije te bi trebala imati pravo na to da uskladi svoje volonterske aktivnosti s privatnim i profesionalnim životom kako bi mogla postići određenu fleksibilnost tijekom volonterske aktivnosti;

I.  budući da je priznavanje društvene i ekonomske vrijednosti volonterstva, osim toga, ključno kako bi se poduprli odgovarajući poticaji za sve dionike i na taj način povećala količina, kvaliteta i učinak volontiranja;

J.  budući da se natjecanjem „Europska volonterska prijestolnica” priznaju postignuća općina širom Europe u prepoznavanju i potpori napora volontera na njihovim područjima;

K.  budući da se novim programom Erasmus+ i dalje pružaju mogućnosti za financiranje i podržavanje volonterskih projekata, osobito preko programa Europske volonterske službe, i da je Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (DG ECHO) pokrenula program Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a radi pružanja praktične podrške projektima u području humanitarne pomoći; budući da su u novom višegodišnjem financijskom okviru EU-a za razdoblje 2014. – 2020. osigurana određena sredstva EU-a za volontiranje, te da je osobito u programu Europa za građane, koji trenutačno vodi Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove (DG HOME), volontiranje i dalje prioritet; budući da je, međutim, pristup volonterskih organizacija drugim velikim fondovima EU-a, poput europskih strukturnih i investicijskih fondova, i dalje veoma ograničen;

L.  budući da je trenutačna izbjeglička kriza relevantan primjer i uočljiv simbol važnosti volontera i načina na koji oni utjelovljuju europske vrijednosti, doprinose otpornosti te pružaju fleksibilna i pragmatična rješenja za zajedničke izazove;

1.  uviđa da je volontiranje izraz solidarnosti, slobode i odgovornosti koji doprinosi jačanju aktivnog građanstva i osobnog razvoja čovjeka te je ključan instrument za socijalnu uključenost i koheziju, kao i osposobljavanje, obrazovanje te dijalog među kulturama, dajući istodobno važan doprinos širenju europskih vrijednosti; ističe da su koristi volonterstva također priznate u okviru dobrovoljnog rada u trećim zemljama kao strateškog instrumenta za poticanje međusobnog razumijevanja i međukulturnih odnosa;

2.  naglašava važnost pružanja europskog okvira za volontiranje kao pravnog okvira u kojem će biti utvrđen status volontiranja s pravima i odgovornostima te kojim će se olakšati mobilnost i priznavanje vještina; potiče države članice koje još trebaju definirati pravno okruženje za volontere da iskoriste preporuke iz političkog programa za volontiranje u Europi i Europsku povelju o pravima i odgovornostima volontera;

3.  potiče države članice da u okviru preporuka Vijeća iz 2012. provedu konkretne postupke vrednovanja kako bi se zajamčilo bolje razumijevanje i usporedivost vještina i iskustva; traži da se u svim budućim inicijativama u vezi s Europskom mapom vještina i Europassom volontiranje u većoj mjeri uzme u obzir kao informalno i neformalno obrazovanje; podsjeća na to da se volontiranjem ljudima pomaže da steknu vještine i kompetencije koje olakšavaju pristup tržištu rada; naglašava da se volonteri nikad ne smiju smatrati ili koristiti kao zamjenska radna snaga;

4.  napominje da u Europi skoro 100 milijuna građana svih dobi volontira i da se na taj način ostvaruje oko 5 % europskog BDP-a; poziva Komisiju da uzme u obzir ekonomsku vrijednost robe i usluga koju ostvaruju volonteri osmišljavanjem politika koje su više okrenute volonterstvu;

5.  predlaže da se podrži i provede ideja koju je Komisija iznijela u novom prijedlogu Financijske uredbe, prema kojoj bi se vrijeme provedeno u volontiranju moglo iskoristiti kao sufinanciranje za bespovratna sredstva EU-a;

6.  poziva Eurostat da u tome podrži države članice kako bi se zajamčilo prikupljanje usporedivih podataka u Europi, ali i izrada zajedničkih pokazatelja i metodologija na razini EU-a za mjerenje društvenog učinka volontiranja; potiče države članice da prihvate sustav koji je Međunarodna organizacija rada uspostavila za mjerenje ekonomske vrijednosti volontiranja;

7.  potiče one države članice koje to još nisu učinile da uspostave nacionalne sustave volontiranja s adekvatnim izvorima financiranja i da poboljšaju pristup kvalitetnim informacijama o mogućnostima volontiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini, posebno putem postojećih mreža za informiranje i razmjenom informacija među kolegama, te da uspostave nacionalne centre za civilnu službu, koji bi također promicali međunarodne mogućnosti volontiranja za ljude svih dobi;

8.  poziva Komisiju da omogući razvoj usklađenije europske politike za volonterstvo radi osnivanja jedinstvene kontaktne točke u Komisiji kojom bi se međusobno povezale pojedinačne inicijative i programi i poboljšao pristup programima volontiranja;

9.  traži od Komisije da provede studiju o nacionalnim sustavima volontiranja, ali i o civilnoj službi i snagama solidarnosti te postojećem okruženju za moguće volontere unutar država članica kako bi se poboljšalo međusobno razumijevanje i razmjena dobrih praksi, te o mogućnosti uspostave europske civilne službe uz postojeće mogućnosti volontiranja, a sve u cilju jačanja građanstva EU-a;

10.  prima na znanje ideju Komisije da se pokrene nova europska volonterska inicijativa za mlade poznata kao „Snage solidarnosti Europske unije”; poziva Komisiju da ocijeni dodanu vrijednost te inicijative kako bi se pomoglo u onome što civilno društvo već radi te da se zajamči da se u osmišljavanje te inicijative uključe volonterske organizacije; dodatno ističe potrebu da se zajamči da njezina provedba neće ugroziti proračune već dodijeljene drugim programima;

11.  daje potporu Komisiji i državama članicama u proslavi 20. godišnjice Europske volonterske službe; insistira na tome da program Europske volonterske službe mora koristiti uključenim pojedincima i organizacijama te društvu u cjelini i da bi Europska volonterska služba trebala doprinijeti jačanju aspekta civilnog angažmana programa Erasmus+; ističe važnost promocije Europske volonterske službe kod svih mladih ljudi, posebno onih koji još nisu zainteresirani za volontiranje i mobilnost, da bi ih se motiviralo i da bi se promijenili njihovi stavovi, ne isključujući pritom starije generacije s obzirom na to da one mogu dati važan doprinos, na primjer kao mentori;

12.  potiče države članice da u svojim odgojnim i obrazovnim sustavima potiču Europsku volontersku službu kao sredstvo za širenje obrazovanja za solidarnost i civilni angažman među mlađom generacijom;

13.  podsjeća da se Europska volonterska služba temelji na kvalitetnim ponudama za volontiranje i poštuje Povelju o volonterstvu i načela Povelje kvalitete za mobilnost u učenju i da bi se Europska volonterska služba trebala temeljiti na strukturi kojom se potiče volonterske organizacije da postanu organizacije primateljice, pružajući im stoga odgovarajuće financiranje i osposobljavanje, jačajući istovremeno ulogu organizacija koje koordiniraju i podržavaju velik broj organizacija primateljica, npr. u pogledu administracije i osposobljavanja;

14.  podsjeća na to da bi Europska volonterska služba trebala omogućavati brz i jednostavan pristup programu te stoga poziva na pojednostavnjenje sustava za prijave koji se trenutačno primjenjuje;

15.  ističe potrebu za jačanjem daljnjeg djelovanja i lokalne dimenzije nakon volonterskog iskustva u inozemstvu pružanjem podrške ne samo prije polaska, već i po povratku, u obliku osposobljavanja o naknadnoj orijentaciji i naknadnoj integraciji;

16.  insistira na tome da je potrebno pružiti kvalitetno mentorstvo tijekom cijelog procesa pomoću odgovornog vođenja volontera i osvještavanjem volontera o odgovornosti za organizaciju i zajednicu;

17.  traži od Komisije da poboljša i promijeni komunikacijsku strategiju za Europsku volontersku službu na način da istakne društvenu, ljudsku i građansku vrijednost volonterstva;

18.  naglašava ulogu aktivnog starenja u volontiranju i potiče jačanje uloge mlađih i starijih građana u civilnom angažmanu u Europi razvijanjem zamaha stvorenog tijekom Europske godine volonterskih aktivnosti (2011.) i Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti (2012.);

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL L 17, 22.1.2010., str. 43.

(2)

SL C 398, 22.12.2012., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0549.

(4)

SL C 332 E, 15.11.2013., str. 14.

(5)

SL C 259 E, 29.10.2009., str. 9.

(6)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Pravna napomena