Postupak : 2016/2993(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1276/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1276/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0450

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 349kWORD 52k
23.11.2016
PE593.710v01-00}
PE593.711v01-00}
PE593.712v01-00}
PE593.715v01-00}
PE593.716v01-00}
PE593.717v01-00} RC1
 
B8-1276/2016}
B8-1277/2016}
B8-1278/2016}
B8-1281/2016}
B8-1282/2016}
B8-1283/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-1276/2016)

ALDE (B8-1277/2016)

GUE/NGL (B8-1278/2016)

ECR (B8-1281/2016)

PPE (B8-1282/2016)

S&D (B8-1283/2016)


o odnosima EU-a i Turske (2016/2993(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Michaela Šojdrová u ime Kluba zastupnika PPE-a
Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a
Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta   o odnosima EU-a i Turske  (2016/2993(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, posebno one od 27. listopada 2016. o položaju novinara u Turskoj(1) i od 14. travnja 2016. o izvješću o Turskoj za 2015.(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o Turskoj za 2016. koje je Komisija objavila 9. studenog 2016. (SWD(2016)0366),

–  uzimajući u obzir pregovarački okvir EU-a za Tursku od 3. listopada 2005.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 18. srpnja 2016. o Turskoj,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II)(3),

–  uzimajući u obzir pravo na slobodu izražavanja zajamčeno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima kojih je Turska država stranka,

–  uzimajući u obzir memorandume povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 26. srpnja 2016. o mjerama poduzetim tijekom izvanrednog stanja u Turskoj,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Europski parlament oštro osudili neuspjeli vojni udar u Turskoj i priznali legitimnu odgovornost turskih vlasti da kazneno gone osobe koje su odgovorne za taj pokušaj i koje su sudjelovale u njemu;

B.  budući da je Turska važan partner i da od nje, kao od države kandidatkinje, očekuje da poštuje najviše standarde demokracije, što uključuje poštovanje ljudskih prava, vladavine prava, temeljnih sloboda i univerzalnog prava na pošteno suđenje; budući da je Turska članica Vijeća Europe od 1950. te ju stoga obvezuje Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava;

C.  budući da su represivne mjere, koje je turska vlada poduzela tijekom izvanrednog stanja, nerazmjerne i da se njima krše osnovna prava i slobode koji su zaštićeni turskim Ustavom, demokratske vrijednosti na kojima se temelji Europska unija te Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; budući da su od pokušaja državnog udara vlasti uhitile deset članova Velike narodne skupštine Turske iz oporbene Narodne demokratske stranke (HDP) i oko 150 novinara, što je najveći broj takve vrste uhićenja svugdje u svijetu; budući da je pritvoreno 2386 sudaca i tužitelja te 40 000 drugih osoba, a više od 31 000 njih je i dalje u pritvoru; budući da je, prema podacima izvješća Komisije o Turskoj za 2016., 129 000 javnih zaposlenika ili i dalje suspendirano (66 000) ili otpušteno (63 000), a za većinu njih do danas i dalje nije podignuta optužnica;

D.  budući da su predsjednik Erdogan i članovi turske vlade u više navrata dali izjave o ponovnom uvođenju smrtne kazne; budući da je Vijeće u svojim zaključcima od 18. srpnja 2016. o Turskoj podsjetilo da je nedvosmisleno odbacivanje smrtne kazne temeljni element pravne stečevine Unije;

E.  budući da je izražena zabrinutost zbog položaja osoba koje su pritvorene i uhićene nakon pokušaja vojnog udara i zbog ozbiljnih ograničenja slobode izražavanja i ograničenja slobode tiska i medija u Turskoj;

F.  budući da je u stavku 5. pregovaračkog okvira utvrđeno da će Komisija, u slučaju da Turska ozbiljno i trajno krši načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava na kojima se Unija temelji, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev trećine država članica preporučiti privremenu obustavu pregovora i predložiti uvjete za njihovo ponovno pokretanje;

G.  budući da bi privremeni prekid pregovora podrazumijevao da se trenutačni pregovori zamrzavaju, da se ne otvaraju nova poglavlja i da se ne poduzimaju nove inicijative u vezi s pregovaračkim okvirom EU-a za Tursku;

1.  oštro osuđuje nerazmjerne represivne mjere koje se u Turskoj primjenjuju od neuspjelog vojnog udara u srpnju 2016.; ostaje predan tome da Turska i dalje bude usko povezana s EU-om; međutim, poziva Komisiju i države članice da pokrenu privremenu obustavu tekućih pristupnih pregovora s Turskom;

2.  obvezuje se da će preispitati svoj položaj kad se nerazmjerne mjere uvedene tijekom izvanrednog stanja u Turskoj ukinu; temeljit će svoje preispitivanje na tome jesu li u zemlji ponovno uspostavljeni vladavina prava i ljudska prava; smatra da bi odgovarajuće vrijeme za početak preispitivanja bilo ukidanje izvanrednog stanja;

3.  ponavlja da bi, kad bi turska vlada ponovo uvela smrtnu kaznu, posljedica bila formalna obustava pristupnog procesa;

4.  konstatira da do danas Turska nije ispunila sedam od 72 kriterija iz plana za liberalizaciju viznog režima, od koji su neki od iznimne važnosti;

5.  konstatira da je unapređenje carinske unije važno za Tursku; ističe da bi obustava rada na unapređenju carinske unije imala ozbiljne ekonomske posljedice za zemlju;

6.  poziva Komisiju da u izvješću o evaluaciji Instrumenta pretpristupne pomoći na sredini razdoblja, koja je predviđena za 2017., razmotri najnovije događaje u Turskoj; traži od Komisije da istraži mogućnost povećanja potpore turskom civilnom društvu iz Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava;

7.  potiče Europsku komisiju, Vijeće Europe i Venecijansku komisiju da ponude dodatnu sudsku pomoć turskim vlastima;

8.  ističe stratešku važnost odnosa EU-a i Turske za obje strane; uviđa da, premda je Turska važan partner EU-a, politička volja za suradnjom mora postojati kod obiju strana u partnerstvu; smatra da Turska ne pokazuje tu političku volju s obzirom na to da koraci koje vlada poduzima Tursku sve više udaljavaju od njezina europskog puta;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i turskoj vladi i parlamentu.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0423.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0133.

(3)

SL L 77, 15.3.2014., str. 11.

Pravna napomena