Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1310/2016

Předložené texty :

RC-B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0479

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 359kWORD 54k
30.11.2016
PE593.747v01-00}
PE593.750v01-00}
PE593.753v01-00}
PE593.756v01-00}
PE593.757v01-00}
PE593.761v01-00} RC1
 
B8-1310/2016}
B8-1313/2016}
B8-1316/2016}
B8-1319/2016}
B8-1320/2016}
B8-1324/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-1310/2016)

EFDD (B8-1313/2016)

ECR (B8-1316/2016)

PPE (B8-1319/2016)

ALDE (B8-1320/2016)

S&D (B8-1324/2016)


o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská, Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE
Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi, Eric Andrieu za skupinu S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Arne Gericke za skupinu ECR
Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička za skupinu ALDE
Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 10. března 2016(1) a 23. června 2016(2),

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v DRK o situaci v oblasti lidských práv v zemi, zvláště na prohlášení ze dne 23. listopadu 2016 a 24. srpna 2016,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 25. června 2016 o situaci v oblasti lidských práv v DRK a ze dne 2. srpna 2016 a 24. srpna 2016 o volebním procesu v DRK po zahájení vnitrostátního dialogu v DRK,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv a o činnosti společného úřadu OSN pro lidská práva v DRK, která byla zveřejněna dne 27. července 2015,

–  s ohledem na společné tiskové zprávy Africké unie, OSN, Evropské unie a Mezinárodní organizace frankofonie ze dne 16. února 2016 a 5. června 2016 o nutnosti zahájit v DRK politický dialog za účasti všech stran a na jejich příslib podporovat konžské subjekty v jejich úsilí o upevnění demokracie v této zemi,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 15. srpna 2016 o násilí v DRK,

–  s ohledem na závěry Rady EU o DRK ze dne 23. května 2016 a 17. října,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluce č. 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu v DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277(2016), kterou byl obnoven mandát Stabilizační mise OSN v DRK (MONUSCO),

–  s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. července 2016 a 21. září 2016 o situaci v DRK,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 20. září 2016, v němž se vyzývá ke klidu s cílem vyřešit krizi pomocí dialogu a při dodržení ústavy,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou dne 23. června 2000 a revidovanou dne 25. června 2005 a 22. června 2010,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na Ústavu Demokratické republiky Kongo přijatou dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od roku 2001 je prezidentem DRK Joseph Kabila; vzhledem k tomu, že funkční období prezidenta Kabily končí dne 20. prosince 2016, a vzhledem k tomu, že podle ústavy je mandát prezidenta DRK omezen na dvě funkční období a příští prezidentské a parlamentní volby byly původně plánovány na konec roku 2016;

B.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila v posledních dvou letech využívá administrativních a technických prostředků a pokouší se dosáhnout odkladu voleb s cílem zůstat u moci i po skončení svého ústavního mandátu;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 ztroskotal první pokus o změnu ústavy DRK s cílem umožnit prezidentu Kabilovi třetí funkční období, a to vzhledem k silnému odporu a mobilizaci občanské společnosti; vzhledem k tomu, že tyto pokusy zapříčinily rostoucí politické napětí, nepokoje a násilí v celé zemi, která se nyní v souvislosti s volbami patrně dostala do slepé uličky;

D.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 prezident Kabila oznámil zahájení vnitrostátního dialogu; vzhledem k tomu, že Africká unie následně jmenovala bývalého předsedu vlády Toga Edema Kodja zprostředkovatelem národního politického dialogu; vzhledem k tomu, že se dvě hlavní opoziční skupiny odmítly podílet na tom, co považují za neinkluzivní a nedemokratický dialog a také za zdržovací taktiku;

E.  vzhledem k tomu, že Africká unie, OSN, Evropská unie a Mezinárodní organizace frankofonie společně zdůraznily význam dialogu a úsilí o nalezení dohody mezi politickými aktéry, která bude dodržovat zásady demokracie a právního státu, a naléhavě vyzvaly všechny konžské politické představitele, aby plně spolupracovali s Edemem Kodjem;

F.  vzhledem k tomu, že dne 18. října 2016 byla podepsána dohoda mezi prezidentem Kabilou a částí opozice s cílem odložit prezidentské volby na duben 2018; vzhledem k tomu, že podle znění této dohody prezident Kabila, který tudíž může zůstat u moci i po roce 2016, jmenoval nového prozatímního předsedu vlády Samyho Badibangu, který je členem opozice, a pověřil ho sestavením nové vlády;

G.  vzhledem k tomu, že konžské bezpečnostní a zpravodajské složky od ledna 2015 ostře zasahují proti mírovým aktivistům a příslušníkům opozice a občanské společnosti, kteří se staví proti pokusům, aby prezident Kabila mohl zůstat u moci i po skončení dvou funkčních období stanovených ústavou;

H.  vzhledem k tomu, že skupiny vystupující na podporu lidských práv opakovaně informují o zhoršující se situaci, pokud jde o lidská práva a možnost svobodně se vyjadřovat, shromažďovat a manifestovat v zemi v období před volbami, včetně používání nepřiměřeného násilí vůči pokojným demonstrantům, novinářům, politickým vůdcům a dalším osobám;

I.  vzhledem k tomu, že stále se zvyšující úroveň násilí a nedodržování a porušování lidských práv a mezinárodního práva, zvláště cílené akce a svévolné zatýkání, mají negativní dopad na veškeré úsilí o regulaci a stabilizaci situace v DRK;

J.  vzhledem zejména k tomu, že při demonstracích ve dnech 19. a 20. září 2016 v Kinshase bylo údajně zabito více než 50 osob a mnoho dalších lidí zmizelo; vzhledem k tomu, že jsou stále nezákonně zadržováni členové hnutí LUCHA a Filimbi; vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky, jako je Radio France Internationale (RFI) a Radio Okapi, byly uzavřeny nebo rušeny; vzhledem k tomu, že podle zprávy společného úřadu OSN pro lidská práva bylo během demonstrací, které se konaly ve dnech 19. až 21. září 2016, hlášeno 422 případů porušování lidských práv ze strany policie a bezpečnostních sil;

K.  vzhledem k tomu, že se humanitární agentury domnívají, že politická nestabilita strhává zemi do chaosu a vede její obyvatelstvo, již oslabené různými minulými a současnými krizemi, do extrémní chudoby a nejistoty, kdy v současné době potřebuje potravinovou pomoc více než 5 milionů lidí;

L.  vzhledem k tomu, že Evropská unie zdůraznila, že jakékoliv rozhodnutí o odkladu voleb je třeba učinit v rámci inkluzivního, nestranného a transparentního politického dialogu všech konžských zainteresovaných stran před skončením funkčního období prezidenta Kabily v prosinci 2016;

M.  vzhledem k tomu, že národní orientační program pro DRK na období 2014–2020, financovaný částkou 620 milionů EUR z prostředků 11. Evropského rozvojového fondu, stanoví jako prioritu posílení správy věcí veřejných a právního státu, včetně reformy soudnictví, policie a armády;

1.  lituje ztrát na životech během demonstrací, k nimž došlo v posledních několika týdnech, a vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí a lidu DRK;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad čím dál nestabilnější situací v DRK, která panuje v napjatém ovzduší před volbami; připomíná orgánům DRK, a zejména jejímu prezidentovi, že je jejich povinností chránit občany žijící kdekoli na území státu, obzvláště je pak chránit proti zneužívání a trestným činům, a vykonávat úlohu vlády při co nejpřísnějším dodržování zásad právního státu;

3.  hluboce lituje toho, že se vládě a nezávislé národní volební komisi (CENI) nepodařilo uspořádat prezidentské volby ve lhůtě stanovené ústavou; připomíná svou výzvu k úspěšnému a včasnému konání voleb zcela v souladu s konžskou ústavou a Africkou chartou pro demokracii, volby a správu věcí veřejných a trvá na tom, že je konžská vláda povinna zajistit v co nejbližší době prostředí, které umožní transparentní, věrohodné a inkluzivní volby;

4.  připomíná závazek, který DRK přijala v rámci Dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu a sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost při výkonu politických funkcí; konstatuje, že selhává dialog, který je veden s orgány DRK podle článku 8 Dohody z Cotonou s cílem obdržet definitivní vyjasnění týkající se volebního procesu;

5.  naléhavě vyzývá EU, aby přijala konkrétnější opatření a okamžitě zahájila postup podle článku 96 Dohody z Cotonou a aby přijala cílené sankce, včetně zákazu vydávání víz a zmrazení aktiv, vůči vysokým úředníkům a příslušníkům ozbrojených sil zodpovědným za násilné potlačení demonstrací a za patovou politickou situaci, která brání poklidnému a ústavnímu předání moci, zejména pokud jde o Kaleva Mutonda, genmjr. Johna Numbiho, generála Ilungu Kampeteho, genmjr. Gabriela Amisiho Kumbu a generála Célestina Kanyamu;

6.  naléhavě vyzývá všechny politické subjekty, aby zahájily pokojný a konstruktivní dialog, jehož cílem bude předejít prohlubování současné politické krize a zamezit dalšímu násilí a provokacím; vítá úsilí, jež vynakládá Národní konžská biskupská konference k tomu, aby dosáhla širšího konsensu o politické transformaci; vyzývá státní orgány a opozici, aby se zdržely jakéhokoli jednání či prohlášení, které by mohlo být živnou půdou pro další nepokoje; uznává, že bude však zapotřebí přechodné období, během něhož lze prezidentskou funkci vykonávat pouze pod vedením přechodné rady, ve které bude hrát opozice klíčovou úlohu;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršujícím se stavem lidských práv a rostoucím omezováním politického prostoru v DRK, a zejména nad zneužíváním soudního systému a násilím a zastrašováním, jimž čelí obránci lidských práv, politická opozice a novináři; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů; vyzývá orgány, aby neprodleně zrušily všechna omezení, jimž čelí sdělovací prostředky;

8.  je nadále hluboce znepokojen faktickou úlohou volební komise CENI, na níž bude do značné míry záviset legitimita volebního procesu; připomíná, že by volební komise měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

9.  žádá, aby bylo zahájeno úplné, důkladné a transparentní vyšetřování údajných případů porušení lidských práv, k nimž došlo během protestů, s cílem identifikovat odpovědné osoby a pohnat je k odpovědnosti;

10.  vyzývá delegaci EU, aby i nadále pečlivě sledovala vývoj v DRK a využila všech vhodných nástrojů na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby zvážila zlepšení mediačních kapacit delegace EU v oblasti spolupráce s Africkou unií, a tím podpořila otevřenější politický dialog a zabránila prohlubování politické krize a dalšímu šíření násilí;

11.  žádá větší zapojení Africké unie, pokud jde o zajišťování plného dodržování konžské ústavy; vyzývá k tomu, aby mezi zeměmi oblasti Velkých jezer byl veden neustálý dialog s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci; vítá v této souvislosti mezinárodní konferenci o oblasti Velkých jezer, která se konala v říjnu 2016 v Luandě a jejímž cílem bylo posoudit situaci v DRK;

12.  připomíná, že nezbytnými podmínkami pro úspěšné volby a stabilní politické prostředí jsou mír a bezpečnost; vítá v tomto ohledu obnovení mandátu stabilizační mise MONUSCO a posílení jejích pravomocí na poli civilní ochrany a prosazování lidských práv v souvislosti s volbami;

13.  opakuje, že je hluboce znepokojen alarmující humanitární situací v DRK; vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále poskytovaly pomoc lidu DRK s cílem zlepšit životní podmínky nejzranitelnějších skupin obyvatelstva a zmírňovat důsledky vysídlení, nedostatku potravin a přírodních katastrof;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Demokratické republiky Kongo, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0085.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0290.

Právní upozornění