Procedure : 2016/3028(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-1344/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-1344/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2016 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0507

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 290kWORD 57k
14.12.2016
PE596.614v01-00}
PE596.617v01-00}
PE596.619v01-00}
PE596.621v01-00}
PE596.625v01-00}
PE596.628v01-00}
PE596.632v01-00} RC1
 
B8-1344/2016}
B8-1347/2016}
B8-1349/2016}
B8-1351/2016}
B8-1355/2016}
B8-1358/2016}
B8-1362/2016} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8-1344/2016)

EFDD (B8-1347/2016)

Verts/ALE (B8-1349/2016)

GUE/NGL (B8-1351/2016)

PPE (B8-1355/2016)

ALDE (B8-1358/2016)

S&D (B8-1362/2016)


om massegrave i Irak (2016/3028(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi, Inese Vaidere for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen
Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Arne Gericke for ECR-Gruppen
Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om massegrave i Irak (2016/3028(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger af 27. oktober 2016 om situationen i det nordlige Irak/Mosul(1), af 27. februar 2014 om situationen i Irak(2), af 18. september 2014 om situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal(3), af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS(4), af 12. marts 2015 om ISIS/Daeshs nylige angreb og bortførelser i Mellemøsten, som især er gået ud over assyrere(5), og af 4. februar 2016 om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af det såkaldte ISIS/Daesh(6),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra Daesh, af 14. december 2015 om Irak, af 16. marts 2015 om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra ISIS/Daesh, af 20. oktober 2014 om ISIS/Daesh-krisen i Syrien og Irak, af 14. april 2014 og 12. oktober 2015 om Syrien og af 15. august 2014 om Irak samt Det Europæiske Råds konklusioner af 30. august 2014 om Irak og Syrien;

–  der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) har fremsat,

–  der henviser til rapporten fra august 2016 fra Kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder og Menneskerettighedskontoret ved FN's bistandsmission for Irak (UNAMI) med titlen "A Call for Accountability and Protection: Yezidi Survivors of Atrocities Committed by ISIL”,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol af 1998 og dens bestemmelser om jurisdiktion for så vidt angår folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og aggressionsforbrydelser,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Republikken Irak;

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2253 (2015),

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning om at tildele Sakharovprisen for tankefrihed til to irakiske yazidi-aktivister og tidligere fanger hos ISIS/Daesh, Nadia Murad og Lamiya Aji Bashar,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at ISIS/Daesh i 2014 angreb yazidi-samfund omkring byen Sinjar i den irakiske Ninive-provins og angiveligt dræbte tusinder; der henviser til, at der er fundet adskillige massegrave, efter at kurdiske styrker i december 2014 generobrede områder nord for Sinjar-bjerget; der henviser til, at da de kurdiske styrker generobrede byen Sinjar i midten af november 2015, blev der opdaget yderligere mordsteder og åbenbare massegrave;

B.  der henviser til, at de grusomheder, der på systematisk og udbredt måde blev begået af ISIS/Daesh, var rettet mod og havde til formål at udslette det yazidiske folk; der henviser til, at sådanne grusomheder ifølge folkeretten, navnlig artikel II i FN's konvention fra 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab, udgør et folkedrab;

C.  der henviser til, at Parlamentet, som den 4. februar 2016 anerkendte, at ISIS/Daesh begår folkedrab mod kristne og yazidier samt mod andre personer, der tilhører religiøse og etniske mindretal, har fået følgeskab af Europarådet, USA's udenrigsministerium, USA's kongres, Det Forenede Kongeriges parlament, det australske parlament og andre nationale og internationale institutioner med hensyn til at anerkende, at de grusomheder, som ISIS/Daesh begår mod religiøse og etniske mindretal i Irak, omfatter krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

D.  der henviser til, at Ninive-sletten, Tal Afar og Sinjar samt regionen som helhed længe har været det oprindelige hjemland for kristne (kaldæere/syrisk kristne/assyrere), yazidier, sunni- og shiaarabere, kurdere, shabaker, turkmenere, kakkaier, sabean-mandæere og andre, hvor de – til trods for perioder med ekstern vold og forfølgelse – har boet i århundreder i en ånd af generel pluralisme, stabilitet og indbyrdes samarbejde frem til begyndelsen af dette århundrede og ISIS'/Daeshs besættelse af store dele af regionen i 2014;

E.  der henviser til, at ISIS/Daesh siden den 27. oktober 2016 har flyttet bortførte kvinder, herunder yazidiske kvinder, til Mosul og Tel Afar; der henviser til, at nogle af disse kvinder angiveligt blev ”fordelt” til ISIS/Da'esh-krigere, mens andre har fået at vide, at de vil blive brugt til at ledsage ISIS/Daesh-konvojer;

F.  der henviser til, det er af afgørende betydning at beskytte, bevare og analysere alle massegrave i Irak og Syrien for at bevare og indsamle bevismateriale om de krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, der er begået af ISIS/Daesh, og for at stille gerningsmændene til forbrydelserne til ansvar; der henviser til, at ofrenes pårørende bør tilbydes psykologisk og logistisk støtte;

G.  der henviser til, at adskillige lokale organisationer har dokumenteret ISIS/Daeshs forbrydelser mod det yazidiske samfund, men at de kun har begrænset kapacitet; der henviser til, at der ifølge internationale menneskerettighedsorganisationer, som f.eks. Human Rights Watch, ikke er nogen internationale retsmedicinske eksperter, der har udført arbejde på området, på trods af politisk støtte til en sådan mission fra en række lande, herunder USA og Tyskland;

H.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder den 11. november 2016 udtalte: ”Ved at indbringe situationen i Irak for Den Internationale Straffedomstol, ved at give irakiske domstole kompetence i forbindelse med internationale forbrydelser og ved at reformere strafferetssystemet og styrke dommernes mulighed for at dokumentere, efterforske og retsforfølge overtrædelser, kan Iraks regering sikre retfærdighed og grundlaget for en varig fred i landet. Hvis dette ikke sker, kan det indebære alvorlig fare for den varige fred og sikkerhed, som det irakiske folk fortjener";

I.  der henviser til, at den irakiske hær med støtte fra den samlede koalition mod ISIS/Daesh og den kurdiske regionalregerings peshmerga-styrker har iværksat en operation for at befri Iraks næststørste by, Mosul, og resten af Iraks territorium, der stadig er besat af ISIS/Da'esh;

1.  fordømmer uforbeholdent de fortsatte grusomheder og grove krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning begået af ISIS/Daesh; bemærker med overvældende forfærdelse den fortsatte afsløring af nye massegrave i Irak og Syrien, hvilket er bevis på de terrorhandlinger, der er begået af ISIS/Daesh; udtrykker sin medfølelse med alle dem i Irak, der har mistet deres slægtninge som følge af forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser begået af ISIS/Daesh og dets tilhængere;

2.  opfordrer indtrængende det internationale samfund, navnlig FN's Sikkerhedsråd, til at betragte de fundne massegrave i Irak som yderligere bevis på folkedrab og indbringe ISIL/Daesh for Den Internationale Straffedomstol (ICC);

3.  opfordrer de irakiske myndigheder, herunder den kurdiske regionalregering, til omgående at tage skridt til at beskytte de gravsteder omkring bjerget Sinjar, der er blevet tilgængelige, efter at området er blevet tilbageerobret fra ISIS/Daesh, og til at træffe alle andre nødvendige foranstaltninger for at bevare beviserne for de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af ISIS/Daesh, for at sikre ansvarliggørelse;

4.  opfordrer de irakiske myndigheder til at indbyde internationale retsmedicinske eksperter, herunder eksperter med erfaring med at arbejde for straffedomstole, med henblik på at kortlægge alle massegrave og bidrage til at bevare og analysere de beviser, der blev fundet i massegrave, der først for nylig er blevet tilgængelige, eftersom ekshumering uden retsmedicinske eksperter kan ødelægge afgørende beviser og i høj grad vanskeliggøre identificeringen af ligene;

5.  opfordrer EU, dets medlemsstater og andre potentielle internationale donorer til at hjælpe og yde fuld støtte til den irakiske regering med henblik på at etablere de menneskelige ressourcer og den nødvendige infrastruktur til beskyttelse og analyse af bevis, der kan være afgørende for de fremtidige interne og internationale ansvarliggørelsesprocesser vedrørende krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

6.  er især foruroliget over situationen for kvinder og børn i konflikten, navnlig de yazidiske kvinder og børn, som er ofre for forfølgelse, henrettelser, tortur, seksuel udnyttelse og andre grusomheder; insisterer på, at der bør stilles en fuld vifte af lægelige tjenesteydelser rådighed, især for voldtægtsofre; opfordrer som et hasteanliggende EU og dets medlemsstater til i den forbindelse at arbejde tæt sammen med og støtte Verdenssundhedsorganisationen (WHO); opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle kvinder og børn, der fortsat holdes fanget af ISIS/Daesh;

7.  gentager sin fulde støtte til den irakiske hær, styrkerne i den samlede koalition mod ISIS/Daesh, den kurdiske regionalregerings peshmerga-styrker og deres allierede i deres bestræbelser på at befri Mosul og andre dele af landet fra ISIS/Daeshs tilstedeværelse samt dets støtte til Iraks uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet;

8.  minder om, at de irakiske myndigheder skal tage konkrete skridt til at sørge for civiles sikkerhed under felttoget, herunder ved at træffe alle mulige forholdsregler for at undgå civile tab og menneskerettighedskrænkelser under fremstødet; fremhæver, at styrkerne i landet skal efterleve den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning under operationerne;

9.  udtrykker sin støtte til Republikken Irak og dets folk med hensyn til at anerkende oprettelsen af en politisk, social og økonomisk levedygtig og bæredygtig provins for så vidt angår Ninive-sletten og regionerne Tal Afar og Sinjar i overensstemmelse med de lovlige tilkendegivelser om regional selvstændighed, som er sikret i den irakiske forfatning;

10.  understreger, at de fordrevne, oprindelige folks ret til at vende tilbage til deres hjem på Ninive-sletten, Tal Afar og Sinjar – hvoraf mange er internt fordrevne i Irak – bør være en politisk prioritet for den irakiske regering, der støttes af EU, dets medlemsstater og det internationale samfund; understreger, at disse befolkningsgrupper med støtte fra den irakiske regering og den kurdiske regionalregering fuldt ud bør garanteres deres menneskerettigheder, herunder politisk ligestilling, og deres ejendomsrettigheder, som bør gå forud for alle ejendomsrettigheder, som påberåbes af andre;

11.  opfordrer indtrængende Irak til at blive medlem af ICC for at gøre det muligt at retsforfølge ISIS/Daesh for krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden;

12.  opfordrer det internationale samfund, herunder EU's medlemsstater, til at retsforfølge ISIS/Daesh medlemmer inden for deres jurisdiktion, herunder ved at anvende princippet om universel jurisdiktion;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikken Iraks regering og det irakiske Repræsentanternes Råd samt den regionale regering i Kurdistan.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0422.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0171.

(3)

EUT C 234 af 28.6.2016, s. 25.

(4)

EUT C 310 af 25.8.2016, s. 35.

(5)

EUT C 316 af 30.8.2016, s. 113.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0051.

Juridisk meddelelse