Eljárás : 2016/3028(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-1344/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1344/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2016 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0507

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 294kWORD 56k
14.12.2016
PE596.614v01-00}
PE596.617v01-00}
PE596.619v01-00}
PE596.621v01-00}
PE596.625v01-00}
PE596.628v01-00}
PE596.632v01-00} RC1
 
B8-1344/2016}
B8-1347/2016}
B8-1349/2016}
B8-1351/2016}
B8-1355/2016}
B8-1358/2016}
B8-1362/2016} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-1344/2016)

EFDD (B8-1347/2016)

Verts/ALE (B8-1349/2016)

GUE/NGL (B8-1351/2016)

PPE (B8-1355/2016)

ALDE (B8-1358/2016)

S&D (B8-1362/2016)


az iraki tömegsírokról (2016/3028(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében
Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása az iraki tömegsírokról (2016/3028(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az észak-iraki/moszuli helyzetről szóló 2016. október 27-i(1), az iraki helyzetről szóló, 2014. február 27-i(2), az Irakban és Szíriában kialakult helyzetről, az ISIS által indított offenzíváról, többek között a kisebbségek üldözéséről szóló, 2014. szeptember 18-i(3), az Irakban és Szíriában, különösen az ISIS-szel összefüggésben kialakult humanitárius válságról szóló, 2015. február 12-i(4), az ISIS/Dáis által a közelmúltban a Közel-Keleten, elsősorban az asszírok ellen végrehajtott támadásokról és emberrablásokról szóló 2015. március 12-i(5), valamint a vallási kisebbségekhez tartozóknak az úgynevezett „ISIS/Dáis” általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról szóló, 2016. február 4-i(6) állásfoglalására,

–  tekintettel az EU Szíriára és Irakra, valamint a Dáis jelentette veszélyre vonatkozó regionális stratégiájáról szóló, 2016. május 23-i, az Irakról szóló, 2015. december 14-i, az EU Szíriára és Irakra, valamint az ISIS/ Dáis jelentette veszélyre vonatkozó regionális stratégiájáról szóló, 2015. március 16-i, az ISIS/Dáis által Szíriában és Irakban előidézett válságról szóló, 2014. október 20-i, az Irakról és a Szíriáról szóló, 2014. április 14-i és 2015. október 12-i, és az Irakról szóló, 2014. augusztus 15-i tanácsi következtetésekre, valamint az Európai Tanács Irakról és Szíriáról szóló 2014. augusztus 30-i következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Irakról és Szíriáról szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa és az ENSZ iraki segítségnyújtási missziójának (UNAMI) Emberi Jogi Hivatala által 2016 augusztusban készített, „ Felszólítás az elszámoltatásra és az ISIL által elkövetett atrocitások jezidita túlélői védelmére” című jelentésre,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Alapokmányára és annak a népirtás, az emberiesség elleni és háborús bűncselekmények, valamint az agresszió bűntette tekintetében a joghatóságra vonatkozó rendelkezéseire,

–  tekintettel az EU és az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2253(2015) sz. határozatára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–  tekintettel azon döntésére, hogy 2016-ban Nádia Murádnak és Lámia Adzsi Bassárnak, az ISIS/Dáis által korábban fogva tartott iraki jezidita aktivistáknak adományozza a gondolatszabadságért létrehozott Szaharov-díjat.

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2014 augusztusában az ISIS/Dáis megtámadta az iraki Ninive tartomány Szindzsár városa körül élő jezidita közösséget és a beszámolók szerint több ezer embert megölt; mivel számos tömegsírt találtak, miután a kurd erők 2014 decemberében visszafoglalták a Szindzsár-hegység északi részét; mivel amikor a kurd erők 2016. november közepén visszafoglalták Szindzsár városát, további öldöklések helyszínét és nyilvánvaló tömegsírokat tártak fel;

B.  mivel az ISIS/Dáis által módszeresen és széles körben elkövetett atrocitások a jeziditákat célozták, és kiirtásukra irányultak; mivel a nemzetközi jog, nevezetesen a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló 1948-as ENSZ-egyezmény II. cikke értelmében az ilyen atrocitások népirtásnak minősülnek;

C.  mivel a Parlamenthez – amely 2016. február 4-én elismerte, hogy az ISIS/Dáis népirtást követ el a keresztények és jeziditák, valamint más vallási és etnikai kisebbségek tagjai ellen – csatlakozott az Európa Tanács, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Egyesült Államok Kongresszusa, az Egyesült Királyság Parlamentje, az ausztrál parlament és más nemzeti és nemzetközi intézmények, és elismerik, hogy az ISIS/Dáis az iraki vallási és etnikai kisebbségek ellen atrocitásokat, többek között háborús bűncselekményeket, emberiesség elleni bűncselekményeket és népirtást követ el;

D.  mivel a Ninivei-fennsík, Tal Afar és Szindzsár, valamint a tágabb régió (káldeus, szír, asszír) keresztények, jeziditák, szunnita és sííta arabok, kurdok, sabak, türkmén, kakae, szábeus-mandeus és más kisebbségek ősi lakhelye, ahol a külső erőszak és üldöztetés időszakai ellenére évszázadok óta az általános pluralizmus, a stabilitás és a közösségek közötti együttműködés szellemében éltek egészen e század elejéig, amikor az ISIS/Dáis 2014-ben elfoglalta a régió nagy részét;

E.  mivel 2016. október 27-e óta helyezi át az ISIS/Dáis az elrabolt nőket, köztük jezidita nőket Moszul és Tel Afar városába; mivel e nők egy részét a beszámolók szerint „elosztották” az ISIS/Dáis harcosok között, míg a többieknek azt mondták, hogy az ISIS/Dáis konvojok kíséretéhez fogják őket felhasználni;

F.  mivel az iraki és szíriai tömegsírok védelme, megőrzése és vizsgálata rendkívül fontos az ISIS/Dáis által elkövetett háborús bűnök, emberiesség elleni bűncselekmények és népirtás bizonyítékainak megőrzéséhez és összegyűjtéséhez, valamint e bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonásához; mivel az áldozatok rokonait pszichológiai és logisztikai támogatásban kell részesíteni;

G.  mivel számos helyi szervezet dokumentálta az ISIS/Dáis jeziditákkal szembeni bűncselekményeit, ugyanakkor ebbéli lehetőségeik korlátozottak; mivel a nemzetközi emberi jogi szervezetek, például a Human Rights Watch szerint egyetlen nemzetközi igazságügyi szakértő sem folytatott vizsgálatot a területen, annak ellenére, hogy számos ország – az USA-t és Németországot is beleértve – biztosított politikai támogatásáról egy ilyen missziót;

H.  mivel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa 2016. november 11-én megállapította, hogy: „az iraki helyzet ügyének a Nemzetközi Büntetőbíróság elé vitelével; az iraki bíróságok nemzetközi bűncselekmények feletti joghatósággal való felruházásával; a büntető igazságszolgáltatási rendszer reformjával, valamint a jogsértések dokumentálásával, kivizsgálásával és felelősségre vonásával kapcsolatos bírósági végrehajtói jogosultságok megerősítésével az iraki kormány biztosítani tudja az igazságszolgáltatást és az ország tartós békéjéhez szükséges alapokat. Ennek elmulasztása súlyosan veszélyeztetheti a tartós békét és biztonságot, amelyet az iraki nép olyannyira megérdemel”;

I.  mivel az iraki hadsereg az ISIS/ Dáis elleni nemzetközi koalíció, a kurd regionális kormány pesmerga erői támogatásával megkezdte a második legnagyobb iraki város, Moszul, illetve a még mindig az ISIS/Dáis által megszállt iraki területek felszabadítását;

1.  fenntartás nélkül elítéli az ISIS/Dáis által folyamatosan elkövetett atrocitásokat, valamint a nemzetközi humanitárius és emberi jogok megsértésének kirívó eseteit; teljes megdöbbenéssel fogadja az ISIS/Dáis által elkövetett terrort bizonyító újabb tömegsírok jelenleg folyó feltárását Irakban és Szíriában; részvétéről biztosítja mindazokat, akik az ISIS/Dáis és szövetségesei által Irakban elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények és háborús bűnök során elvesztették családtagjaikat;

2.  nyomatékosan felszólítja a nemzetközi közösséget, különösen az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy tekintse a népirtás újabb bizonyítékának az iraki tömegsírokról szóló beszámolókat, és állítsa az ISIS/Dáis-t a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) elé;

3.  felszólítja az iraki hatóságokat, köztük a kurd regionális kormányt, hogy sürgősen intézkedjenek a Szindzsár-hegység körüli tömegsírok védelme érdekében – amely térség az ISIS/Dáis alóli felszabadulását követően újból megközelíthető lett –, valamint a felelősségre vonás biztosítása érdekében tegyenek meg minden lépést az ISIS/Dáis által elkövetett háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények bizonyítékainak megőrzése érdekében;

4.  felszólítja az iraki hatóságokat, hogy kérjenek fel nemzetközi – többek között büntetőtörvényszékeken folyó eljárásokban tapasztalt – igazságügyi szakértőket az összes tömegsír feltérképezésére és a mostanra elérhetővé vált tömegsírokban talált bizonyítékok megőrzésének és vizsgálatának megsegítésére, mivel az igazságügyi szakértők nélkül folytatott exhumálások döntő fontosságú bizonyítékok megsemmisítésével járhatnak és nagyban megnehezítik a holttestek azonosítását;

5.  felszólítja az EU-t és tagállamait, illetve a további lehetséges nemzetközi adományozókat, hogy segítsék és teljes támogatásukról biztosítsák az iraki kormányt az ahhoz szükséges emberi erőforrások és infrastruktúra megteremtésében, hogy a háborús bűnökkel, emberiesség elleni bűncselekményekkel és népirtással a jövőben foglalkozó belső és nemzetközi elszámoltathatósági eljárások során potenciálisan döntő fontosságú bizonyítékokat megőrizhessék és megvizsgálhassák;

6.  különösen aggasztónak tartja a konfliktusban a nők és a gyermekek – különösen a jezidita nők és gyermekek – helyzetét, akik üldöztetésnek, kivégzésnek, kínzásnak, szexuális kizsákmányolásnak és egyéb borzalmaknak vannak kitéve; nyomatékosítja, hogy mindenre kiterjedő orvosi ellátást kell biztosítani különösen a nemi erőszak áldozatainak; sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy szorosan működjenek együtt az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és e célból nyújtsanak támogatást számára; felszólít a továbbra is az ISIS/Dáis fogságában lévő valamennyi nő és gyermek azonnali szabadon bocsátására;

7.  ismételten teljes támogatásáról biztosítja az iraki hadsereget, az ISIS/ Dáis elleni nemzetközi koalíciót, a kurd regionális kormány pesmerga erőit és szövetségeseit Moszul és az ország többi részének az ISIS/Dáis alóli felszabadítására irányuló erőfeszítései során, valamint újólag hangot ad Irak függetlensége, területi integritása és szuverenitása melletti támogatásának;

8.  emlékeztet arra, hogy az iraki hatóságoknak konkrét lépéseket kell tenniük a katonai műveletek során a polgári lakosság védelme érdekében, minden lehetséges óvintézkedés megtétele révén, amelyek célja a polgári áldozatok és az emberi jogok megsértésének elkerülése a támadások során; hangsúlyozza, hogy a műveletek során a helyszíni erőknek tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi humanitárius és emberi jogi rendelkezéseket;

9.  támogatásáról biztosítja az Iraki Köztársaságot és népét abban, hogy elismerje a Ninivei-fennsík, Tal Afar és Szindzsár régióiban lévő, politikailag, társadalmilag és gazdaságilag életképes és fenntartható tartományt, összhangban az iraki alkotmányban is garantált regionális autonómia jogszerű megnyilvánulásaival;

10.  hangsúlyozza, hogy a Ninivei-fennsík, Tal Afar és Szindzsár lakóhelyük elhagyására kényszerített őslakos népeit – akik közül sokan Irakon belül kényszerültek új lakóhelyet keresni – megilleti a jog, hogy visszatérjenek őseik földjére, és ezt a jogot az iraki kormány politikai prioritásának kell tekinteni, amelyet támogat az Unió, annak tagállamai és a nemzetközi közösség; hangsúlyozza, hogy az Iraki Köztársaság kormánya és a regionális kurd kormány támogatásával maradéktalanul garantálni kell e népek emberi jogait – ideértve a politikai egyenlőség jogát is –, illetve tulajdonjogait, amelyeknek hatálytalanná kell tenniük bárki más tulajdonjog iránti igényét;

11.  felszólítja Irakot, hogy csatlakozzon a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (NBB), hogy büntetőeljárás alá lehessen vonni az ISIS/Dáis által elkövetett háborús bűnök, emberiesség elleni bűncselekmények és népirtás felelőseit;

12.  felszólítja a nemzetközi közösséget, beleértve az EU tagállamait, hogy saját joghatóságain belül – többek között az egyetemes joghatóság elvének alkalmazásával – állítsa bíróság elé az ISIS/Dáis tagjait;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az iraki kormánynak és képviselőtanácsnak, valamint a kurdisztáni regionális kormánynak.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0422.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0171.

(3)

HL C 234., 2016.6.28., 25. o.

(4)

HL C 310., 2016.8.25., 35. o.

(5)

HL C 316., 2016.8.30., 113. o.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0051.

Jogi nyilatkozat