Postup : 2016/3028(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1344/2016

Predkladané texty :

RC-B8-1344/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2016 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0507

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 368kWORD 56k
14.12.2016
PE596.614v01-00}
PE596.617v01-00}
PE596.619v01-00}
PE596.621v01-00}
PE596.625v01-00}
PE596.628v01-00}
PE596.632v01-00} RC1
 
B8-1344/2016}
B8-1347/2016}
B8-1349/2016}
B8-1351/2016}
B8-1355/2016}
B8-1358/2016}
B8-1362/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8-1344/2016)

EFDD (B8-1347/2016)

Verts/ALE (B8-1349/2016)

GUE/NGL (B8-1351/2016)

PPE (B8-1355/2016)

ALDE (B8-1358/2016)

S&D (B8-1362/2016)


o masových hroboch v Iraku (2016/3028(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Arne Gericke v mene skupiny ECR
Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o masových hroboch v Iraku (2016/3028(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 27. októbra 2016 o situácii v severnom Iraku/Mosule(1), z 27. februára 2014 o situácii v Iraku(2), z 18. septembra 2014 o situácii v Iraku a Sýrii a ofenzíve IŠ vrátane prenasledovania menšín(3), z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ(4), z 12. marca 2015 o nedávnych útokoch a únosoch zo strany ISIS/Dá’iš na Blízkom východe zameraných predovšetkým proti Asýrčanom(5) a zo 4. februára 2016 o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany tzv. ISIS/Dá’iš(6),

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu, ktorú predstavuje Dá’iš, zo 14. decembra 2015 o Iraku, zo 16. marca 2015 o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu ISIS/Dá’iš, z 20. októbra 2014 o kríze ISIS/Dá’iš v Sýrii a Iraku, zo 14. apríla 2014 a 12. októbra 2015 o Sýrii a z 15. augusta 2014 o Iraku a závery Európskej Rady z 30. augusta 2014 o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva a misie OSN pre pomoc Iraku (UNAMI) z augusta 2016 s názvom Žiadosť o zodpovednosť a ochranu: jezídi, ktorí prežili zverstvá páchané ISIL-om,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, prijatý v roku 1998, a jeho ustanovenia o jurisdikcii v súvislosti so zločinom genocídy, zločinmi proti ľudskosti, vojnovými zločinmi a zločinom agresie;

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irackou republikou;

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2253 (2015),

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2016 irackým jezídskym aktivistkám a bývalým zajatkyniam ISIS/Dá’iš, Nádji Murádovej a Lamjí´Hadží Bašárovej,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ISIS/Dá’iš v auguste 2014 zaútočil na jezídske komunity v okolí mesta Sindžár v irackej ninivskej provincii, pričom údajne zabil tisíce obyvateľov; keďže po tom, čo sa kurdské jednotky v decembri 2014 opätovne zmocnili oblastí na severe od hory Sindžár, bolo objavených niekoľko masových hrobov; keďže po tom, čo sa kurdské jednotky v polovici novembra 2015 opätovne zmocnili mesta Sindžár, boli objavené ďalšie popraviská a jednoznačne masové hroby;

B.  keďže cieľom krutostí, ktoré vykonával ISIS/Dá’iš systematickým a rozšíreným spôsobom, bolo zničiť príslušníkov jezídskej komunity; keďže podľa medzinárodného práva, konkrétne podľa článku II dohovoru OSN z roku 1948 o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy, sa takéto krutosti považujú za genocídu;

C.  keďže k Parlamentu, ktorý 4. februára 2016 uznal, že ISIS/Dá’iš pácha genocídu na kresťanoch, jezídoch a iných osobách patriacich k náboženským a etnickým menšinám, sa pridali Rada Európy, ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, Kongres Spojených štátov, parlament Spojeného kráľovstva, austrálsky parlament a ďalšie národné a medzinárodné inštitúcie, ktoré uznali, že medzi krutosti, ktoré organizácia ISIS/Dá’iš pácha na náboženských a etnických menšinách v Iraku, patria vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocída;

D.  keďže Ninivská planina, Tal Afar s Sindžár, ako aj celý širší región, boli od dávna pôvodnou domovinou kresťanov (Chaldejcov/sýrskych Aramejcov/Asýrčanov), jezídov, sunnitských a šiítských Arabov, Kurdov, Šabakov, Turkménov, Kakajov, Sabejcov/Mandeáncov a iných, kde aj napriek obdobiam vonkajšieho násilia a prenasledovania po stáročia žili v duchu všeobecného pluralizmu, stability a komunálnej spolupráce do začiatku tohto storočia a okupácie veľkej časti tohto regiónu zo strany organizácie ISIS/Dá’iš v roku 2014;

E.  keďže od 27. októbra 2016 príslušníci ISIS/Dá’iš premiestnili unesené ženy vrátane jezídskych žien do miest Mosul a Tel Afar; keďže niektoré ženy boli údajne „distribuované“ bojovníkom ISIS/Dá’iš, zatiaľ čo iným oznámili, že budú sprevádzať konvoje ISIS/Dá’iš;

F.  keďže ochrana, zachovanie a analýza všetkých masových hrobov v Iraku, ako aj v Sýrii, sú nevyhnutné, aby sa zhromaždili a zachovali dôkazy o genocíde, vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti páchaných bojovníkmi ISIS/Dá’iš, a aby bolo možné postaviť páchateľov trestných činov pred súd; keďže príbuzným obetí by sa mala poskytnúť psychologická a logistická podpora;

G.  keďže niekoľko miestnych organizácií dokumentuje zločiny, ktoré páchali bojovníci ISIS/Dá’iš proti jezídskej komunite, no ich kapacita je obmedzená; keďže podľa medzinárodných organizácií pre ľudské práva ako Human Rights Watch v tejto oblasti nebola vykonaná žiadna práca zo strany medzinárodných súdnych znalcov, a to i napriek politickej podpore misie zo strany rôznych krajín vrátane USA a Nemecka;

H.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva 11. novembra 2016 uviedol, že „iracká vláda môže zabezpečiť spravodlivosť a položiť základy pre trvalý mier v krajine, a to tak, že postúpi situáciu v Iraku Medzinárodnému trestnému súdu, zverí medzinárodné trestné činy do jurisdikcie irackých súdov, zreformuje systém trestného súdnictva a posilní kapacitu súdnych úradníkov, aby mohli zdokumentovať a vyšetrovať trestné činy a stíhať páchateľov; v prípade, ak tak neurobí, môže to vážne ohroziť dlhodobý mier a bezpečnosť, ktoré si občania Iraku zaslúžia“;

I.  keďže iracká armáda s podporou globálnej koalície proti ISIS/Dá’iš a síl pešmergov kurdskej regionálnej vlády (KRG) spustila operáciu na oslobodenie Mosulu, druhého najväčšieho irackého mesta, a ďalších častí irackého územia, ktoré ešte stále okupuje ISIS/Dá’iš;

1.  jednoznačne odsudzuje, že ISIS/Dá’iš naďalej pácha krutosti a zjavne porušuje medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti ľudských práv; je silne znepokojený, že v Iraku a Sýrii sa odhaľujú stále nové masové hroby, ktoré sú dôkazom teroru páchaného príslušníkmi ISIS/Dá’iš; vyjadruje sústrasť všetkým tým, ktorí sú v Iraku a ktorí stratili svojich príbuzných v dôsledku zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov páchaných príslušníkmi ISIS/Dá’iš a jeho spojencami;

2.  naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, najmä Bezpečnostnú radu OSN, aby považovali nájdené masové hroby v Iraku za ďalší dôkaz genocídy a postavili ISIS/Dá’iš pred Medzinárodný trestný súd;

3.  vyzýva iracké orgány vrátane kurdskej regionálnej vlády, aby urýchlene podnikli kroky na ochranu lokalít v okolí hory Sindžár, kde sa nachádzajú hroby, ktoré sa stali prístupnými po tom, čo bola oblasť oslobodená od ISIS/Dá’iš, a aby prijali všetky ďalšie potrebné opatrenia na zachovanie dôkazov o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti páchaných ISIS/Dá’iš s cieľom zabezpečiť zodpovednosť;

4.  vyzýva iracké orgány, aby prizvali medzinárodných súdnych znalcov vrátane tých, ktorí majú skúsenosti s prácou s trestným tribunálom, s cieľom zmapovať všetky masové hroby a pomôcť zachovať a analyzovať dôkazy získané v novo dostupných masových hroboch, keďže počas exhumácií bez súdnych znalcov sa môžu zničiť kritické dôkazy a identifikácia obetí sa môže značne skomplikovať;

5.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a ďalších možných medzinárodných darcov, aby v plnej miere podporili irackú vládu pri vytváraní ľudských zdrojov a infraštruktúry, ktoré sú potrebné na účely zachovania a analýzy dôkazov, ktoré by mohli byť rozhodujúce, pokiaľ ide o budúce národné a medzinárodné procesy týkajúce sa zodpovednosti so zameraním na vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu;

6.  je osobitne znepokojený situáciou žien a detí v konflikte, najmä jezídskych žien a detí, ktoré sú obeťami prenasledovania, popráv, mučenia, sexuálneho vykorisťovania a ďalších krutostí; trvá na tom, že je potrebné sprístupniť celý rad lekárskych služieb, a to najmä obetiam znásilnenia; naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, aby úzko spolupracovali so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a podporovali ju v tejto veci; vyzýva na okamžité prepustenie všetkých žien a detí, ktoré sú zadržiavané ISIS/Dá’iš;

7.  opakovane pripomína svoju plnú podporu irackej armáde, armádam globálnej koalície proti ISIS/Dá’iš, silám pešmergov kurdskej regionálnej vlády a ich spojencom v snahe oslobodiť Mosul a iné časti krajiny od ISIS/Dá’iš, zároveň vyjadruje podporu nezávislosti, územnej celistvosti a suverenite Iraku;

8.  pripomína, že iracké orgány musia prijať konkrétne kroky na ochranu civilistov počas kampane vrátane prijatia všetkých možných preventívnych opatrení, aby sa zabránilo civilným obetiam a porušovaniu ľudských práv počas útoku; zdôrazňuje, že ozbrojené sily v teréne musia počas operácií dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv;

9.  vyjadruje svoju podporu Irackej republike a jej obyvateľstvu uznaním politicky, spoločensky a ekonomicky životaschopnej a udržateľnej provincie na Ninivskej planine a v regiónoch Tal Afar a Sindžár v súlade s právoplatnými prejavmi regionálnej autonómie, ako to zaručuje iracká ústava;

10.  zdôrazňuje, že právo na návrat vysídlených pôvodných obyvateľov z Ninivskej planiny, Tal Afaru a Sindžáru – z ktorých mnohí sú vysídlení v rámci Iraku – do domoviny ich predkov, by malo byť politickou prioritou irackej vlády a podporovať by ju mali EÚ, jej členské štáty, ako aj medzinárodné spoločenstvo; zdôrazňuje, že s podporou vlády Irackej republiky a kurdskej regionálnej vlády by sa týmto národom mali v plnej miere zaručiť ľudské práva vrátane politickej rovnosti, ako aj vlastnícke práva, ktoré by mali mať prednosť pred akýmikoľvek vlastníckymi nárokmi iných osôb;

11.  naliehavo vyzýva Irak, aby sa stal členom Medzinárodného trestného súdu, aby bolo možné stíhať ISIS/Dá’iš za vojnové zločiny, genocídu a zločiny proti ľudskosti;

12.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo vrátane členských štátov EÚ, aby postavili pred spravodlivosť členov ISIS/Dá’iš v ich jurisdikcii, a to aj uplatňovaním zásady univerzálnej súdnej právomoci;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu a regionálnej vláde Kurdistanu.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0422.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0171.

(3)

Ú. v. EÚ C 234, 28.6.2016, s. 25.

(4)

Ú. v. EÚ C 310, 25.8.2016, s. 35.

(5)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 113.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0051.

Právne oznámenie