Διαδικασία : 2016/3027(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-1345/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1345/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2016 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0506

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 529kWORD 59k
14.12.2016
PE596.615 }v01-00}
PE596.618 }v01-00}
PE596.622 }v01-00}
PE596.624 }v01-00}
PE596.627 }v01-00}
PE596.630 }v01-00}
PE596.633 }v01-00} RC1
 
B8-1345/2016}
B8-1348/2016}
B8-1352/2016}
B8-1354/2016}
B8-1357/2016}
B8-1360/2016}
B8-1363/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5, και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-1345/2016)

EFDD (B8-1348/2016)

Verts/ALE (B8-1352/2016)

GUE/NGL (B8-1354/2016)

PPE (B8-1357/2016)

ALDE (B8-1360/2016)

S&D (B8-1363/2016)


σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ (2016/3027(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho

 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Karol Karski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Jean Lambert, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ (2016/3027(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Mιανμάρ, ιδίως εκείνο της 7ης Ιουλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Mιανμάρ/Bιρμανία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, προς το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας: Μια ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία»

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ) κυρίας Federica Mogherini, σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης της Ένωσης της Mιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου σχετικά με την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στη Mιανμάρ, της 2ας Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τον τρίτο διάλογο ΕΕ-Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 25 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ανιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ενημερωτικά σημειώματα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, αντιστοίχως της 29ης και 18ης Νοεμβρίου 2016, όσον αφορά την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βόρεια πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Μαρτίου 2016 (31/24), με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 18ης Mαρτίου 2016 της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το καθεστώς των ανιθαγενών του 1954 και την Σύμβαση για την Μείωση των περιπτώσεων Ανιθαγένειας του 1961,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 του ΣΑΔΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 18 έως 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 και το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη της ASEAN,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση κοινοβουλευτικών παραγόντων του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 15ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Η κρίση των Ροχίνγκια και ο κίνδυνος βιαιοτήτων στη Μιανμάρ: Μια πρόκληση για την ASEAN και μια έκκληση για δράση»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Zeid Ra’ad Al Hussein, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην έκθεσή του της 20ής Ιουνίου 2016 αναφέρεται στις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων εις βάρος των Ροχίνγκια, περιλαμβανομένων της αυθαίρετης στέρησης της ιθαγένειας που τους καθιστά ανιθαγενείς, του αυστηρού περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας, απειλών για τη ζωή και την ασφάλεια, της καταπάτησης των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, της καταναγκαστικής εργασίας, σεξουαλικής βίας και περιορισμών των πολιτικών δικαιωμάτων τους, που «ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Al Hussein ανέφερε πως οι Ροχίνγκια αποκλείονται από πολλά επαγγέλματα και υποχρεώνονται σε ειδικές διοικητικές διατυπώσεις για την πρόσβαση στα νοσοκομεία, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις και θανάτους μητέρων και παιδιών κατά τον τοκετό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο John Mckissick, επικεφαλής του γραφείου του Oργανισμού των ΗΕ για τους Πρόσφυγες στην πόλη του Μπαγκλαντές Cox’s Bazar, κατέγραψε πρόσφατα ότι η Μιανμάρ προσπαθεί να επιτελέσει «εθνοτική εκκαθάριση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια από το έδαφός της»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Οκτωβρίου 2016, ένοπλοι επιτέθηκαν σε 3 αστυνομικά φυλάκια κοντά στα σύνορα με το Μπαγκλαντές, αφήνοντας εννέα αστυνομικούς νεκρούς ενώ εξαφανίστηκαν και πολλά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ ισχυρίστηκε ότι οι ένοπλοι ήταν μέλη πολιτοφυλακής Ροχίνγκια και, μετά από αυτό, κήρυξε την περιοχή Maungdaw «ζώνη επιχειρήσεων» με απαγόρευση κυκλοφορίας και άλλους σοβαρούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και απαγορεύσεων για τους δημοσιογράφους και τους εξωτερικούς παρατηρητές οι οποίοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τοπικές πηγές αναφέρουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κυβερνητικές δυνάμεις στην αποκαλούμενη ζώνη επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ έχει αναφέρει τον θάνατο 69 υποτιθέμενων μαχητών και 17 μελών του προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας, ισχυρισμός που δεν μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα, λόγω των περιορισμών πρόσβασης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Νοεμβρίου 2016, δεύτερη επίθεση σε συνοριακό φυλάκιο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, έχουν αναφέρει μεγάλης κλίμακας καταστροφές οικιών και άλλων τύπων κτιρίων σε περιοχές του βόρειου τμήματος της Πολιτείας Ρακίν που επί του παρόντος είναι απρόσιτες για ΜΚΟ και ανεξάρτητους παρατηρητές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 και 3 Νοεμβρίου, η κυβέρνηση της Μιανμάρ πραγματοποίησε περιοδεία υπό κυβερνητική εποπτεία σε κάποιες πληγείσες περιοχές στην Maungdaw, με εννεαμελή αντιπροσωπεία ξένων πρεσβευτών, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή του ΟΗΕ, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ο εμπρησμός δομών σε αρκετές πόλεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον 25.000 Ροχίνγκια έχουν καταφύγει στο γειτονικό Μπαγκλαντές, και περίπου 30.000 κάτοικοι της Πολιτείας Ρακίν έχουν εκτοπιστεί με τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 56.000 Ροχίνγκια είναι καταχωρισμένοι στα μητρώα της UNHCR στη Μαλαισία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2011, η Μιανμάρ έχει λάβει μέτρα για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας και του πολιτικού της συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, ο στρατός εξακολουθεί να έχει δυσανάλογη εμπλοκή στις υποθέσεις της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2015 εξελέγη νέο εθνικό Κοινοβούλιο και τον Μάρτιο του 2016 εγκαταστάθηκε μια δημοκρατικά εκλεγμένη εθνική κυβέρνηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανταποκρινόμενοι σε αυτό, η ΕΕ και άλλοι διεθνείς παράγοντες ήραν τις κυρώσεις και επέτρεψαν στη Μιανμάρ να επανενταχθεί στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μεταρρύθμισης και ανοίγματος και συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στη σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια, την κατάρτιση και τεχνική συνεργασία, την προώθηση μιας περιεκτικής πανεθνικής συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός και του εμπορίου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Όλα, εκτός από όπλα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Μιανμάρ πραγματοποίησαν ετήσιους διαλόγους για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλ’ αυτά, εξακολουθούν να παραμένουν πολλά προβλήματα, μεταξύ άλλων, και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως όσον αφορά την κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο μουσουλμάνοι Ροχίνγκια έχουν ζήσει στη Μιανμάρ για πολλές γενιές, αλλά είναι σήμερα μία από τις πιο διωκόμενες μειονότητες του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επισήμως, είναι ανιθαγενείς με βάση τον περί Ιθαγένειας Νόμο της Βιρμανίας του 1982· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια είναι ανεπιθύμητοι από τις αρχές της Μιανμάρ και από γειτονικές χώρες, αν και ορισμένες από αυτές έχουν υποδεχθεί μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της Μιανμάρ θεσμοθετεί τις διακρίσεις κατά των μειονοτήτων και ιδίως την ανιθαγένεια των Ροχίνγκια, καθώς η ισχύς των προσωρινών δελτίων ταυτότητας (λευκές κάρτες) έληξε στο τέλος Μαρτίου 2015 και δεν μπόρεσαν να λάβουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους από το 2012·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Μιανμάρ συνεχίζουν να στερούν από τη μειονότητα Ροχίνγκια τα πιο βασικά δικαιώματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση του Απριλίου 2015 βουλευτών της ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τη σύνταξη της έκθεσης, περίπου 120.000 Ροχίνγκια παρέμεναν σε περισσότερα από 80 καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων στην Πολιτεία Ρακίν, με περιορισμένη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ περισσότεροι από 100.000 άλλοι κατέφυγαν δια ξηράς ή θαλάσσης, συχνά στα χέρια διακινητών ανθρώπων, σε άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια ενώ, κατά τη διάρκεια αυτών των επικίνδυνων ταξιδιών, πολλοί χάνουν τη ζωή τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, ο βιασμός, χρησιμοποιείται ευρέως στη Μιανμάρ από τις ένοπλες δυνάμεις ως όπλο εκφοβισμού των εθνοτικών μειονοτήτων, με καταστροφικές συνέπειες για τα θύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, Zainab Hawa Bangura, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της όσον αφορά το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο περιλαμβάνει τον βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας στον κατάλογο των πράξεων που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τονιστεί ειδικότερα ότι οι γυναίκες Ροχίνγκια πέφτουν θύματα πολλαπλών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της αναγκαστικής στείρωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Aung San Suu Kyi ανακοίνωσε, σε συνάντηση με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μιανμάρ, Yanghee Lee, ότι η λέξη Ροχίνγκια δεν θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση (σε συνέχεια της πολιτικής που εφαρμόστηκε από τη στρατιωτική δικτατορία) διότι κρίνεται εμπρηστική, όπως και η λέξη «Bengali», και αντ’ αυτού προτείνει έναν νέο όρο: «μουσουλμανική κοινότητα στην πολιτεία Ρακίν»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ κατέβαλε κάποιες προσπάθειες να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία, πέρα από την προπαρασκευή για την εθνική ειρηνευτική διάσκεψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η πανεθνική κατάπαυση του πυρός και να περιλάβει όλες τις ένοπλες εθνοτικές ομάδες, ώστε να εξασφαλιστεί η ειρήνη, η ευημερία και η ενότητα της χώρας·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές περί βίαιων συγκρούσεων στην βόρεια Πολιτεία Ρακίν και εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες ζωών, τις καταστροφές μέσων επιβίωσης και στέγασης και την αναφερόμενη δυσανάλογη χρήση βίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ· επιβεβαιώνει ότι οι αρχές της Μιανμάρ έχουν την υποχρέωση να ερευνήσουν τις επιθέσεις της 9ης Oκτωβρίου και να ασκήσουν διώξεις κατά των υπευθύνων, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους·

2.  προτρέπει τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αμέσως τις δολοφονίες, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς των Ροχίνγκια, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους·

3.  χαιρετίζει την αναγγελία από την κυβέρνηση της Μιανμάρ σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα πρόσφατα περιστατικά βίας στην Πολιτεία Ρακίν· ζητεί από την κυβέρνηση της Μιανμάρ να επιτρέψει στα Ηνωμένα Έθνη και άλλους εξωτερικούς παρατηρητές να βοηθήσουν στη διερεύνηση των πρόσφατων γεγονότων στην περιοχή Maungdaw της Πολιτείας Ρακίν, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 9ης Οκτωβρίου και τις κυβερνητικές ενέργειες μετά από αυτές· υπογραμμίζει την ανάγκη άσκησης της δέουσας δίωξης εναντίον των υπευθύνων, και να παρασχεθεί επαρκής επανόρθωση στα θύματα των παραβιάσεων·

4.  επιμένει ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη δέσμευση για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα κατά της μειονότητας των Ροχίνγκια· εκφράζει ιδιαίτερα τον αποτροπιασμό του για τις αναφορές περί άσκησης σεξουαλικής βίας ως μέσο εκφοβισμού και πολεμικό όπλο για την καταστολή της μειονότητας των Ροχίνγκια και απαιτεί τη δίωξη των δραστών αυτών των εγκλημάτων·

5.  ζητεί, επιπλέον, από την κυβέρνηση της Μιανμάρ να επιτρέψει αμέσως τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις περιοχές συγκρούσεων και τα εκτοπισμένα άτομα·

6.  ζητεί από την κυβέρνηση και τις πολιτικές αρχές της Μιανμάρ να τερματίσουν αμέσως τις φοβερές διακρίσεις και τον διαχωρισμό της μειονότητας των Ροχίνγκια·

7.  καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση της Μιανμάρ να μεταρρυθμίσει τον νόμο του 1982 σχετικά με την ιθαγένεια και να αποδώσει και πάλι την ιθαγένεια στη μειονότητα των Ροχίνγκια· παροτρύνει την κυβέρνηση της Μιανμάρ και τις αρχές της πολιτείας Rakhine να ξεκινήσουν αμέσως την καταγραφή όλων των παιδιών κατά τη γέννησή τους·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να άρει όλους τους περιττούς και δυσανάλογους περιορισμούς, και διακρίσεις στην πολιτεία Ρακίν·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να καταπολεμήσει την εμπορία προσώπων και το διεθνές οργανωμένο έγκλημα·

10.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να βελτιώσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των εντολοδόχων ειδικών διαδικασιών της Ύπατης Αρμοστείας· προτρέπει την κυβέρνηση της Μιανμάρ να εφαρμόσει τις συστάσεις του ψηφίσματος 31/24 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να καλέσει το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να ανοίξει γραφείο στη χώρα, με πλήρη εντολή και το κατάλληλο προσωπικό·

11.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να καταδικάσει απερίφραστα όλες τις υποκινήσεις φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους, να λάβει μέτρα για την εξάλειψη της ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από ριζοσπαστικές βουδιστικές ομάδες, και για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και των εχθροπραξιών εναντίον της μειονότητας των Ροχίνγκια· καλεί εξάλλου την κυβέρνηση της Μιανμάρ να σεβαστεί το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης·

12.  καλεί τη βραβευθείσα με Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi να χρησιμοποιήσει την κομβική θέση που κατέχει στην κυβέρνηση της Μιανμάρ για τη βελτίωση της κατάστασης της μειονότητας των Ροχίνγκια· υπενθυμίζει τη δήλωση της 18ης Μαΐου 2015 του εκπροσώπου του κόμματος της κ. Suu Kyi, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Μιανμάρ θα πρέπει να αποκαταστήσει την ιθαγένεια στη μειονότητα των Ροχίνγκια·

13.  συνιστά στις κυβερνήσεις των χωρών που αντιμετωπίζουν εισροή προσφύγων Ροχίνγκια να συνεργαστούν στενά με την UNHCR, που διαθέτει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον έλεγχο του καθεστώτος του πρόσφυγα και την εντολή να προστατεύει τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς· προτρέπει τις χώρες αυτές να τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης και να μην ωθήσουν τους πρόσφυγες Ροχίνγκια πίσω, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί μια ικανοποιητική και αξιοπρεπής λύση για την κατάστασή τους· καλεί ιδίως το Μπανγκλαντές να επιτρέψει την είσοδο των προσφύγων Ροχίνγκια, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλει το Μπαγκλαντές για να φιλοξενήσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες·

14.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Μιανμάρ· πιστεύει ότι η νέα κυβέρνηση διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία, και έχει καθήκον, να εδραιώσει τη δημοκρατία και να εξασφαλίσει ειρήνη, εθνική συμφιλίωση και ευημερία· είναι της γνώμης ότι η περαιτέρω εμβάθυνση της σχέσης ΕΕ - Μιανμάρ πρέπει να εξαρτηθεί από την πραγματική βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή·

15.  επιπλέον, επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη δημιουργία αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών και ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης·

16.  καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει τον τακτικό διμερή διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να θέσει επί τάπητος την κατάσταση όσον αφορά την προβληματική της νομοθεσίας και τις διακρίσεις σε βάρος των μειονοτήτων, ιδίως των Ροχίνγκια, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έκβαση των συζητήσεων αυτών·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν τις νέες δημοκρατικές δομές της Μιανμάρ και να εστιάζουν κυρίως στην τεχνική συνεργασία για να συμβάλει στη βελτίωση των διαφόρων λειτουργιών του κράτους·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τον έλεγχο της Μιανμάρ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δυνάμει του σημείου 4 της ημερήσιας διάταξης·

19.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει το ΣΑΔΗΕ στις προσπάθειές του να βοηθήσει τους πρόσφυγες Ροχίνγκια στις περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας·

20.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 του ΣΑΔΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

 

(1)

P8_TA(2016)0316

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου