Postopek : 2016/3027(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1345/2016

Predložena besedila :

RC-B8-1345/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2016 - 6.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0506

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 361kWORD 51k
14.12.2016
PE596.615v01-00}
PE596.618v01-00}
PE596.622v01-00}
PE596.624v01-00}
PE596.627v01-00}
PE596.630v01-00}
PE596.633v01-00} RC1
 
B8-1345/2016}
B8-1348/2016}
B8-1352/2016}
B8-1354/2016}
B8-1357/2016}
B8-1360/2016}
B8-1363/2016} RC1

v skladu s členom 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-1345/2016)

EFDD (B8-1348/2016)

Verts/ALE (B8-1352/2016)

GUE/NGL (B8-1354/2016)

PPE (B8-1357/2016)

ALDE (B8-1360/2016)

S&D (B8-1363/2016)


o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (2016/3027(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D
Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Karol Karski v imenu skupine ECR
Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL
Jean Lambert, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (2016/3027(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanmaru in o položaju muslimanov Rohingja, zlasti z dne 7. julija 2016(1),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o strategiji Evropske unije z Mjanmarom/Burmo z dne 20. junija 2016,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko za Evropski parlament in Svet z naslovom Elementi za strategijo EU v zvezi z Mjanmarom/Burmo: posebno partnerstvo za demokracijo, mir in blaginjo,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini o začetku mandata nove vlade Republike zveze Mjanmar;

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice o nedavnem stopnjevanju nasilja v Mjanmaru z dne 2. decembra 2016,

–  ob upoštevanju skupne izjave za javnost o tretjem krogu dialoga o človekovih pravicah med EU in Mjanmarom z dne 25. novembra 2016,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 4. decembra 2015 o apatridnosti,

–  ob upoštevanju nedavnih poročil Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice o Mjanmaru in posebne poročevalke OZN za človekove pravice v Majnmaru z dne 29. in 18. novembra 2016 o slabšanju razmer na področju človekovih pravic v severni zvezni državi Rakhine,

–  ob upoštevanju poročila visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice o položaju človekovih muslimanov Rohinga in drugih manjšin v Mjanmaru z dne 20. junija 2016;

–  ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice (31/24) z dne 24. marca 2016 o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru,

–  ob upoštevanju poročila posebne poročevalke OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru z dne 18. marca 2016,

–  ob upoštevanju konvencije OZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

–  ob upoštevanju Konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954 in Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961,

–  ob upoštevanju globalnega akcijskega načrta UNHRC, sprejetega leta 2014, za odpravo apatridnosti do leta 2024,

–  ob upoštevanju členov 18 do 21 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega dogovora o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodnega dogovora o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, oba iz leta 1966,

–  ob upoštevanju listine združenja ASEAN,

–  ob upoštevanju poročila parlamentarcev za človekove pravice iz Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) iz aprila 2015 o krizi ljudstva Rohinga in tveganju, da pride do grozodejstev v Mjanmaru: izziv za ASEAN in poziv k ukrepanju,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je visoki komisar OZN za človekove pravice Zejd Rad Al Husein v svojem poročilu z dne 20. junija 2016 opisal nenehne resne kršitve pravic ljudstva Rohinga, vključno s samovoljnim odvzemom državljanstva, zaradi česar postanejo apatridi, resnimi omejitvami svobode gibanja, ogrožanjem življenja in varnosti, odrekanjem pravice do zdravstva in izobraževanja, s prisilnim delom, spolnim nasiljem in omejevanjem političnih pravic, kar bi utegnilo pomeniti hudodelstva zoper človečnost; ker Al Husein navaja, da je pripadnikom tega ljudstva prepovedano opravljati številne poklice in potrebujejo posebne dokumente, da lahko dostopajo do bolnišnic, zaradi česar je pri porodih prišlo do zamud ter smrti otrok in mater; ker je John McKissick, vodja pisarne Agencije OZN za begunce v bangladeškem mestu Cox’s Bazar, nedavno uradno izjavil, da na ozemlju Mjanmara poteka poskus etničnega čiščenja muslimanske manjšine Rohinga; ker kršitve človekovih pravic manjšine Rohinga pomenijo kolektivno kaznovanje;

B.  ker so 9. oktobra 2016 strelci napadli tri policijska oporišča v bližini bangladeške meje, pri čemer so ubili devet policistov in odtujili več kosov orožja; ker je mjanmarska vlada zatrdila, da so bili strelci pripadniki milice ljudstva Rohinga, in je po tem dogodku okrožje Maungdav razglasila za tako imenovano operativno območje ter uvedla policijsko uro in druge resne omejitve, med drugim tudi za novinarje in zunanje opazovalce, ki do tega območja ne smejo dostopati;

C.  ker po podatkih organizacij za človekove pravice lokalni viri poročajo, da vladne sile na tako imenovanem operativnem območju resno zlorabljajo človekove pravice; ker je mjanmarska vlada poročala o smrti 69 domnevnih borcev milice in 17 pripadnikov varnostnih sil, česar pa zaradi omejenega dostopa do tega območja ni mogoče neodvisno preveriti;

D.  ker je v drugem napadu na postajo mejne policije 3. novembra 2016 umrl en policist;

E.  ker organizacije za človekove pravice, zlasti „Human Rights Watch“, uporabljajo satelitske posnetke, na podlagi katerih poročajo o obsežnem uničenju domov in drugih stavb v delih severne zvezne države Rakhine, ki je nevladnim organizacijam in neodvisnim opazovalcem trenutno nedostopna;

F.  ker je mjanmarska vlada 2. in 3. novembra 2016 opravila ogled nekaterih območij v Maungdavu, ki ga je sama nadzirala, udeležila pa se ga je devetčlanska delegacija tujih veleposlanikov, vključno z rezidenčno koordinatorico OZN, ki je potrdila, da je v več mestih opazila požgane stavbe;

G.  ker je v zadnjih tednih vsaj 25 000 pripadnikov ljudstva Rohinga zbežalo v sosednji Bangladeš in se ocenjuje, da je bilo zaradi nasilja razseljenih 30 000 prebivalcev zvezne države Rakhine; ker je več kot 56 000 pripadnikov ljudstva Rohinga registriranih pri UNHCR v Maleziji;

H.  ker Mjanmar od leta 2011 sprejema ukrepe za reformo svojega gospodarstva in političnega sistema; ker pa vojska še vedno nesorazmerno vpliva na državne zadeve; ker je bil novembra 2015 izvoljen nov nacionalni parlament, marca 2016 pa je bila oblikovana demokratično izvoljena vlada;

I.  ker so zato EU in drugi svetovni akterji preklicali sankcije in Mjanmaru dovolili ponovno vključitev v svetovne politične in gospodarske strukture; ker imajo EU in njene države članice pomembno vlogo v procesu reform in odpiranja in so med drugim prispevale znatno razvojno pomoč, usposabljanje in tehnično sodelovanje ter spodbujale vključujoč sporazum o premirju po vsej državi in trgovino v okviru pobude „Vse razen orožja“; ker med EU in Mjanmarom potekajo letni dialogi o človekovih pravicah;

J.  ker pa še vedno vladajo številne težave, tudi na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi s položajem muslimanov Rohinga; ker več kot milijon muslimanov Rohinga živi v Mjanmaru že več generacij, a so trenutno ena najbolj preganjanim manjšin; ker so od leta 1982, ko je bil v Burmi sprejet zakon o državljanstvu, uradno brez državljanstva; ker je ljudstvo Rohinga nezaželeno tako pri mjanmarskih oblasteh kot v sosednjih državah, četudi so v nekaterih številni begunci; ker je diskriminacija manjšin institucionalizirana v mjanmarskem pravnem okviru, zaradi njega pa je ljudstvo Rohinga ostalo tudi brez državljanstva, saj so njihove začasne osebne izkaznice (bele izkaznice) od marca 2015 razglašene za neveljavne, prav tako pa od leta 2012 ne morejo pridobiti rojstnih listov za otroke;

K.  ker mjanmarske oblasti ljudstvu Rohinga še vedno odrekajo najbolj temeljne pravice; ker iz poročila parlamentarcev za človekove pravice iz Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) iz aprila 2015 izhaja, da približno 120 000 pripadnikov tega ljudstva ostaja v več kot 80 taboriščih za notranje razseljene osebe v zvezni državi Rakhine, kjer imajo le omejen dostop do humanitarne pomoči, več kot 100.000 pa jih je v zadnjih treh letih po morju ali kopnem pobegnilo v druge države, pogosto s pomočjo trgovcev z ljudmi, veliko pa jih je pri tem umrlo;

L.  ker oborožene sile v Mjanmarju domnevno pogosto uporabljajo posilstvo kot vojno orožje za ustrahovanje pripadnikov etničnih manjšin, kar ima pogubne posledice za žrtve; ker je posebna predstavnica generalnega sekretarja OZN za spolno nasilje v konfliktih Zainab Hawa Bangura v zvezi s tem izrazila hudo zaskrbljenost; ker Mednarodno kazensko sodišče uvršča posilstvo in druge oblike spolnega nasilja med vojne zločine in dejanja, ki pomenijo hudodelstva proti človeštvu; ker je treba zlasti poudariti, da so pripadnice ljudstva Rohinga žrtve različnih oblik diskriminacije, vključno s spolno zlorabo in prisilno sterilizacijo;

M.  ker je Aung San Su Či na srečanju s posebno poročevalko OZN za človekove pravice v Mjanmaru Jangi Li napovedala, da vlada, enako, kot je veljalo za politiko vojaške diktature pred njo, ne bo uporabljala besede Rohinga, saj zanjo velja, da spodbuja k nasilju, podobno kot Bengalec, ter namesto nje predlaga nov izraz – muslimanska skupnost v zvezni državi Rakhine;

N.  ker si Mjanmar nekoliko prizadeva za napredek mirovnega procesa, pripravlja pa tudi nacionalno mirovno konferenco; ker je bistveno ohraniti nacionalno premirje in vključiti vse oborožene narodnostne skupine, da bi zagotovili mir, blaginjo in enotnost države;

1.  je izjemno zaskrbljen zaradi poročil o nasilnih spopadih v severnem delu države Rakhine ter obžaluje izgubo življenj, možnosti za preživljanje in zatočišč in poročila, da oborožene mjanmarske enote nesorazmerno uporabljajo silo; potrjuje, da je dolžnost mjanmarskih organov preiskati napade 9. oktobra in sodno preganjati odgovorne, vendar je to treba storiti v skladu s standardi in obveznostmi človekovih pravic;

2.  poziva vojsko in varnostne sile, naj nemudoma ustavijo uboje, nadlegovanje in posilstva pripadnikov ljudstva Rohinga ter požiganje njihovih domov;

3.  pozdravlja razglas vlade Mjanmara o ustanovitvi preiskovalne komisije za preiskavo nedavnega nasilja v državi Rakhine; poziva vlado Mjanmara naj dovoli OZN in drugim zunanjim opazovalcem, da pomagajo pri preiskavah nedavnih dogodkov v okrožju Maungdav v državi Rakhine, vključno z napadi 9. oktobra in vladnim odzivom nanje; poudarja, da je treba ustrezno sodno preganjati odgovorne in zagotoviti primerne odškodnine žrtvam kršitev;

4.  vztraja, da je to lahko zgolj prvi korak k širši zavezi za odpravo nekaznovanja zločinov zoper rohinško manjšino; je še posebej zgrožen zaradi poročil o spolnem nasilju kot sredstvu ustrahovanja in vojaškem orožju pri zatiranju rohinške manjšine ter zahteva sodni pregon storilcev teh hudodelstev;

5.  poleg tega zahteva, naj vlada Mjanmara nemudoma dovoli humanitarni pomoči dostop do vseh konfliktnih območij in razseljenih ljudi;

6.  zahteva, da vlada in civilni organi Mjanmara nemudoma ustavijo grozljivo diskriminacijo in ločevanje rohinške manjšine;

7.  zato poziva vlado Mjanmara, naj spremeni zakon o državljanstvu iz leta 1982 in povrne državljanstvo pripadnikom manjšine ljudstva Rohinga; odločno poziva vlado Mjanmara in organe države Rakhine, naj nemudoma začnejo registrirati rojstva vseh otrok;

8.  poziva vlado Mjanmara, naj odpravi vse nepotrebne, diskriminatorne ali nesorazmerne omejitve v državi Rakhine;

9.  poziva vlado Mjanmara, naj se bojuje proti trgovini z ljudmi in čezmejnemu organiziranemu kriminalu;

10.  poziva vlado Mjanmara, naj izboljša svoje sodelovanje z OZN, vključno z UNCHR in imetniki mandatov za posebne postopke; poziva vlado Mjanmara, naj izvaja priporočila iz resolucije Sveta OZN za človekove pravice št. 31/24 o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru; poziva vlado Mjanmara, naj povabi urad visokega komisarja OZN za človekove pravice k ustanovitvi pisarne v tej državi, s polnim mandatom in primernim osebjem;

11.  poziva vlado Mjanmara, naj odločno obsodi vse spodbujanje k rasnemu ali verskemu sovraštvu, naj sprejme ukrepe za ustavitev sovražnega govora, tudi med radikalnimi budističnimi skupinami, in naj se bojuje proti socialni diskriminaciji in nasilju nad manjšino Rohinga; poleg tega vlado Mjanmara poziva, naj spoštuje univerzalno pravico do svobode veroizpovedi in prepričanja;

12.  poziva dobitnico nagrade Saharova Aung San Su Či, naj izkoristi svoj ključni položaj v vladi Mjanmara za izboljšanje razmer pripadnikov manjšine Rohinga; želi spomniti, da je tiskovni predstavnik opozicijske stranke Aung San Su Či 18. maja 2015 podal izjavo, da bi morala vlada Mjanmara pripadnikom manjšine Rohinga povrniti državljanstvo;

13.  priporoča, naj vlade držav, ki se soočajo s povečanjem števila rohinških beguncev, tesno sodelujejo z UNHCR, ki ima tehnično znanje za preverjanje statusa begunca in mandat za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva; poziva te države, naj spoštujejo načelo nevračanja in ne vračajo rohinških beguncev, vsaj ne dokler se ne najde zadovoljiva in dostojna rešitev za njihove razmere; poziva zlasti Bangladeš, naj rohinškim beguncem dovoli vstop, hkrati pa priznava dosedanja prizadevanja te države, ki že gosti več sto tisoč beguncev;

14.  pozdravlja sklepe Sveta z dne 20. junija 2016 o strategiji EU v zvezi z Mjanmarom; meni, da je okrepitev odnosov z Mjanmarom dejansko v strateškega interesu EU; meni, da ima nova vlada zgodovinsko priložnost in dolžnost, da utrdi demokracijo in zagotovi mir, narodno spravo in blaginjo; meni, da je treba za poglobitev odnosov med EU in Mjanmarom doseči dejanski napredek na področju človekovih pravic v tej državi;

15.  poleg tega se pridružuje pozivom iz sklepov Sveta k izgradnji učinkovitih demokratičnih institucij in močne civilne družbe, spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin ter k spodbujanju dobrega upravljanja;

16.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj nadaljuje redni dvostranski dialog o človekovih pravicah in naj podrobno razpravlja o razmerah glede problematične zakonodaje in diskriminacije manjšin, zlasti ljudstva Rohinga, ter poroča Evropskemu parlamentu o rezultatih teh razprav;

17.  poziva EU in njene države članice, naj še naprej podpirajo nove demokratske strukture v Mjanmaru in naj se zlasti osredotočijo na tehnično sodelovanje, da bi pomagali izboljšati različne funkcije države;

18.  poziva EU in države članice, naj še naprej spremljajo Mjanmar v okviru Sveta OZN za človekove pravice, in sicer pod točko 4 načrta;

19.  poziva EU, naj podpira UNHRC pri prizadevanjih za pomoč beguncem iz ljudstva Rohinga v južni in jugovzhodni Aziji;

20.  poziva EU in njene države članice, naj podprejo globalni akcijski načrt UNHRC, sprejet leta 2014, za odpravo apatridnosti do leta 2024;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu v Mjanmaru, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju združenja ASEAN, medvladni komisiji združenja ASEAN za človekove pravice, posebni poročevalki OZN za človekove pravice v Mjanmaru, visokemu komisarju OZN za begunce in Svetu OZN za človekove pravice.

(1)

P8_TA(2016)0316.

Pravno obvestilo