Förfarande : 2017/2506(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0072/2017

Ingivna texter :

RC-B8-0072/2017

Debatter :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Omröstningar :

PV 19/01/2017 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0002

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 279kWORD 53k
18.1.2017
PE596.782v01-00}
PE596.783v01-00}
PE596.787v01-00}
PE596.789v01-00}
PE598.391v01-00}
PE598.396v01-00} RC1
 
B8-0072/2017}
B8-0073/2017}
B8-0077/2017}
B8-0079/2017}
B8-0083/2017}
B8-0088/2017} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8-0073/2017)

Verts/ALE (B8-0077/2017)

EFDD (B8-0079/2017)

ALDE (B8-0083/2017)

PPE (B8-0088/2017)


om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo och Ismael Alua (2017/2506(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via för PPE-gruppen
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei för ECR-gruppen
Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo och Ismael Alua  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Indonesien, särskilt resolutionen av den 26 februari 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, med undantag för ärenden som rör återtagande(1),

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Indonesien, som trädde i kraft den 1 maj 2014,

–  med beaktande av uttalandet av den 23 maj 2015 från ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om risken för fler avrättningar i Indonesien,

  med beaktande av uttalandet av den 27 juli 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om de planerade avrättningarna i Indonesien,

–  med beaktande av den sjätte människorättsdialogen mellan Europeiska unionen och Indonesien av den 28 juni 2016,

–  med beaktande av Bangkokförklaringen av den 14 oktober 2016 om främjande av ett globalt partnerskap mellan Asean och EU för gemensamma strategiska mål,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Indonesien ratificerade 2006,

–  med beaktande av 1987 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Indonesien är världens fjärde folkrikaste nation, den tredje största demokratin, det största landet med muslimsk majoritet – samtidigt som miljontals människor bekänner sig till en annan tro – och ett blandat samhälle med 255 miljoner medborgare som har olika etnicitet, språk och kultur.

B.  Indonesien är en viktig partner till EU. Förbindelserna mellan EU och G20-medlemmen Indonesien är starka. EU och Indonesien delar samma värderingar i fråga om mänskliga rättigheter, styrelseformer och demokrati.

C.  I den första strategiska ministerdialogen (8 april 2016) tillkännagav Indonesiens utrikesminister och vice ordföranden/den höga representanten i ett gemensamt uttalande sitt beslut att ”ta partnerskapet [mellan EU och Indonesien] till en ny nivå”.

D.  Den 19 december 2016 frihetsberövades Hosea Yeimo och Ismael Alua, två papuanska politiska aktivister, anklagade för ”uppror” i enlighet med Indonesiens strafflag, efter att ha deltagit i fredlig politisk verksamhet. Hosea Yeimo och Ismael Alua frigavs mot borgen den 11 januari 2017. De rättsliga förfarandena i fallet fortsätter, och om de döms riskerar de livstids fängelse.

E.  President Joko Widodo har lovat papuanerna förändring, inledningsvis med ”en öppen dialog för ett bättre Papua”, och har förbundit sig att sätta stopp för den oproportionerliga våldsanvändningen och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Presidenten har besökt Papua fyra gånger sedan han valdes 2014. Nyligen lät han frige ett stort antal frihetsberövade papuaner som en avspänningsgest.

F.  Guvernören i Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mer känd som Ahok, står inför rätta anklagad av vissa religiösa grupper för att ha smädat islam. Tre sammankomster som organiserats av en koalition – Nationella rörelsen till skydd för MUI-fatwan (GNPF‑MUI) – bestående av islamistiska grupper, däribland medlemmar av Front Pembala Islam (FPI), har anordnats sedan oktober 2016 med krav på fängelse för Ahok.

G.  Tankefriheten, friheten att delta i fredliga sammankomster, föreningsfriheten, religionsfriheten, rätten att inte godtyckligt gripas eller fängslas och rätten att inte torteras är grundläggande och oförytterliga friheter och rättigheter.

H.  Indonesien återinförde dödsstraffet 2013 och har avrättat ett antal dömda fångar.

1.  Europaparlamentet uppskattar det starka partnerskapet mellan EU och Indonesien och upprepar betydelsen av de starka politiska, ekonomiska och kulturella band som sedan länge förenar de båda parterna.

2.  Europaparlamentet är bekymrat över den växande intoleransen i Indonesien mot etniska, religiösa och sexuella minoriteter. Parlamentet fördömer skarpt alla fall av våld, trakasserier och hot mot minoriteter samt straffriheten för sådana gärningar. Parlamentet fördömer även det tilltagande missbruket av befintliga bestämmelser för att diskriminera, lagföra och fängsla medlemmar av religiösa minoriteter, traditionella religioner samt etniska och sexuella minoriteter.

3.  Europaparlamentet välkomnar Indonesiens kunskap om bekämpande av våldsbejakande extremism och dess erfarenheter i detta avseende, baserade på främjandet av ett tolerant samhälle och interreligiös dialog. Parlamentet noterar Indonesiens ansträngningar att upprätthålla sin demokrati, respektera de mänskliga rättigheterna och påminna om sin ”enighet i mångfalden”. Parlamentet framhåller behovet av att säkra skyddet av alla mänskliga rättigheter, särskilt för minoritetsgrupper och utsatta grupper, och av att se till att de inte diskrimineras i sitt utövande av religions- och trosfriheten, åsiktsfriheten, yttrandefriheten, föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster.

4.  Europaparlamentet välkomnar den fortlöpande människorättsdialogen mellan Europeiska unionen och Indonesien, som inrättades 2010. Parlamentet välkomnar det nära samarbetet mellan EU och Indonesien i en lång rad frågor. Parlamentet framhåller att EU och Indonesien har enats om att driva konkreta samarbetsprojekt på en lång rad områden, bland annat avseende tillgång till rättslig prövning, straffrättslig politik, bekämpande av våldsbejakande extremism, migranters rättigheter, företag och mänskliga rättigheter samt rättigheter för personer med funktionsnedsättning och personer som tillhör minoriteter och utsatta grupper.

5.  Europaparlamentet erinrar om att en förbättring av människorättssituationen i Indonesien är en prioritering i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Indonesien.

6.  Europaparlamentet välkomnar de goda förbindelserna mellan Indonesien och dess grannar och landets aktiva engagemang för FN.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar Indonesiens regering att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att rättigheterna för fredliga aktivister skyddas och att det skapas ett gynnsamt klimat för förverkligande av yttrandefriheten och friheten att delta i fredliga demonstrationer.

8.  Europaparlamentet välkomnar frigivningen mot borgen av Hosea Yeimo och Ismael Alua den 11 januari 2017. Parlamentet konstaterar att de rättsliga förfarandena i fallet kommer att fortsätta, och uppmanar EU:s Indonesiendelegation att följa dessa.

9.  Europaparlamentet uppmanar de indonesiska myndigheterna att överväga att lägga ner åtalen mot Hosea Yeimo, Ismael Alua och andra samvetsfångar som åtalats för att fredligt ha utövat sin rätt till yttrandefrihet.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de indonesiska myndigheterna och de lokala myndigheterna i Papua att genomföra omedelbara och effektiva åtgärder för att garantera säkerheten och tryggheten för fredliga politiska aktivister som utövar sina rättigheter. Parlamentet uppmanar myndigheterna att se till att människor i Papua har möjlighet att fritt uttrycka sina tankar och åsikter utan rädsla för straff, repressalier eller hot.

11.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla vålds- och terrorhandlingar och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga.

12.  Europaparlamentet noterar med oro hädelsemålet mot Ahok. Parlamentet framhåller att yttrande-, tanke-, samvets- och religionsfriheten skyddas av internationell människorättslagstiftning.

13.  Europaparlamentet uppmanar Indonesiens myndigheter att upphäva artiklarna 156 och 156 a i landets strafflag, att avskaffa hädelsebestämmelserna i det nuvarande lagförslaget om översyn av strafflagen, lagen om elektronisk information och elektroniska transaktioner samt upprorslagarna (särskilt artiklarna 106 och 110 i strafflagen) och att göra alla lagar förenliga med Indonesiens skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning, särskilt om yttrande-, tanke-, samvets- och religionsfrihet, likhet inför lagen, frihet från diskriminering samt rätt att uttrycka sig och delta i fredliga sammankomster. Parlamentet konstaterar att människor kan fängslas för ”förtal” i upp till fem år.

14.  Europaparlamentet framhåller att den indonesiska regeringen behöver skydda landets tradition av religiös tolerans och mångfald genom att utreda, gripa och lagföra personer eller grupper som diskriminerar eller begår våldshandlingar mot religiösa samfund.

15.  Europaparlamentet oroas över den tilltagande hbti-fientliga retoriken, som har resulterat i en mängd hot och angrepp mot icke-statliga hbti-organisationer, hbti-aktivister och hbti-personer. Parlamentet uppmanar regeringen och lagstiftarna att avstå från ytterligare inskränkningar i hbti-personers rättigheter och att se till att deras rätt till yttrande- och mötesfrihet garanteras.

16.  Europaparlamentet beklagar återinförandet av dödsstraffet. Parlamentet uppmanar myndigheterna att införa ett moratorium för alla avrättningar i syfte att avskaffa dödsstraffet.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Indonesiens regering och parlament, Aseans generalsekreterare, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter samt FN:s råd för mänskliga rättigheter.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0141.

Rättsligt meddelande