Postup : 2017/2507(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0074/2017

Předložené texty :

RC-B8-0074/2017

Rozpravy :

PV 19/01/2017 - 4.2
CRE 19/01/2017 - 4.2

Hlasování :

PV 19/01/2017 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0003

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 374kWORD 57k
18.1.2017
PE596.784v01-00}
PE596.786v01-00}
PE598.393v01-00}
PE598.400v01-00} RC1
 
B8-0074/2017}
B8-0076/2017}
B8-0085/2017}
B8-0092/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B8-0074/2017)

ECR (B8-0076/2017)

EFDD (B8-0085/2017)

PPE (B8-0092/2017)


o situaci ve Středoafrické republice  (2017/2507(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke za skupinu ECR
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Středoafrické republice (2017/2507(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Středoafrické republice, zejména na usnesení ze dne 7. června 2016 o mírových operacích – spolupráci EU s OSN a Africkou unií(1),

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2301 (2016) o prodloužení mandátu integrované vícerozměrné mise OSN pro stabilizaci ve Středoafrické republice (MINUSCA) do 15. listopadu 2017, kterou Rada bezpečnosti přijala na svém 7747. zasedání dne 26. července 2016,

–  s ohledem na zprávu OSN ze dne 14. prosince 2016 o lidských právech a na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 6. ledna 2017 o útocích na misi MINUSCA,

–  s ohledem na skutečnost, že konferenci o Středoafrické republice, která se konala v Bruselu dne 17. listopadu 2016, společně předsedali místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a prezident Středoafrické republiky Faustin-Archange Touadéra,

–  s ohledem na brífink Její Excelence paní Joanne Adamsonové, zástupkyně vedoucího delegace Evropské unie při OSN v odboru OSN pro mírové operace ze dne 21. října 2016 o Středoafrické republice,

–  s ohledem na zprávu nezávislé expertky OSN pověřené Radou pro lidská práva monitorovat situaci v oblasti lidských práv ve Středoafrické republice, podávat zprávy a poskytovat poradenství v této oblasti ze dne 22. července 2016 a na její prohlášení ze dne 16. listopadu 2016 před schůzkou dárců v Bruselu,

–  s ohledem na závěry Rady o Středoafrické republice ze dne 9. února 2015, 20. července 2015 a 14. března 2016 a ze dne 19. dubna 2016 o poklidném průběhu voleb ve Středoafrické republice,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Komise pro budování míru ve složení pro Středoafrickou republiku ze dne 8. července 2016 na brífinku Rady bezpečnosti OSN o Středoafrické republice,

–  s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu z roku 1998, který Středoafrická republika ratifikovala v roce 2001,

–  s ohledem na opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů připojený k Úmluvě o právech dítěte, který Středoafrická republika podepsala,

–  s ohledem na zprávu organizace Amnesty International ze dne 11. ledna 2017 nazvanou „Dlouhé čekání na spravedlnost: odpovědnost ve Středoafrické republice“ (The long wait for justice: accountability in Central African Republic),

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Středoafrická republika, která se vymanila z násilného konfliktu mezi povstaleckou koalicí Séléka a domobranou anti-Balaka, učinila od roku 2013 s podporou mezinárodního společenství významný pokrok a dokázala obnovit ústavní pořádek, úspěšně uspořádala pokojné volby a dokončila proces politické transformace;

B.  vzhledem k tomu, že i přes pokrok v politické oblasti svírá Středoafrickou republiku i nadále nestabilita a občasné nepokoje, které zintenzívňují násilné střety na mnoha místech, které vedly k četnému přesídlování obyvatelstva na západě, severu a východě země; vzhledem k tomu, že nedostatek občanských svobod, genderová nerovnost, omezení svobody vyznání nebo přesvědčení a napětí mezi komunitami jsou i nadále závažným lidskoprávním problémem ve Středoafrické republice;

C.  vzhledem k tomu, že mise OSN rozmístila ve Středoafrické republice téměř 10 750 příslušníků mírových sil, ale část civilistů si stěžuje, že tito příslušníci je dostatečně nechrání před desítkami ozbrojených skupin; vzhledem k tomu, že zpráva OSN o lidských právech ze dne 14. prosince 2016 o svévolném zabíjení připomíná sexuální násilí ve Středoafrické republice;

D.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2016 mise MINUSCA podpořila nový dialog mezi 11 ze 14 ozbrojených skupin a vládou jako součást probíhajícího úsilí o odzbrojení frakcí ve Středoafrické republice; vzhledem k tomu, že podle mise MINUSCA byli její příslušníci na hlídce vracející se z města Koui dne 4. ledna 2017 napadeni přibližně 50 útočníky asi 60 km (37 mil) západně od města Obo, a dva příslušníci mírových sil byli neznámými povstalci zabiti, přičemž k obdobnému útoku došlo rovněž dne 7. ledna 2017 na severozápad od Bokayi, kde byl zabit jeden příslušník mírových sil;

E.  vzhledem k tomu, že obnova justice je dosud v počátcích a policejní kapacity jsou nadále velmi omezené, což společně s neexistencí fungujícího soudního systému vedlo k tomu, že bylo přijato málo opatření k zastavení nebo řešení případů porušování lidských práv a k postavení pachatelů před soud;

F.  vzhledem k tomu, že podle organizace Amnesty International jsou nedostatky v oblasti justice ve Středoafrické republice tak akutní, že některé oběti musí žít denně vedle svých agresorů, neboť stovky agresorů uprchly v rozsáhlých útěcích z vězení a mnoho osob obviněných z nejhorších zločinů nebylo nikdy zatčeno; vzhledem k tomu, že funguje pouze 8 z 35 věznic a mimo hlavní město Bangui působí jen málo soudů;

G.  vzhledem k tomu, že od srpna 2016 byl ve Středoafrické republice zaznamenán znepokojivý nárůst počtu případů porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany různých frakcí bývalé skupiny Séléka, domobrany anti-Balaka a k nim přidružených skupin, což vedlo k nejméně 100 vraždám, násilnému přesídlování civilního obyvatelstva a ničení majetku; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace informovaly o závažných bojích ve Středoafrické republice, k nimž došlo ke konci listopadu mezi dvěma skupinami Séléka a v jejichž průběhu bylo zemřelo nejméně 14 civilistů a 76 jich bylo zraněno;

H.  vzhledem k tomu, že podle mluvčího mise MINUSCA v Bangui Vladimira Monteira směřují podobné útoky nejen proti příslušníkům mírových sil OSN, ale také proti subjektům poskytujícím humanitární pomoc a civilnímu obyvatelstvu;

I.  vzhledem k tomu, že od 28. do 30. listopadu 2016 zahynulo nejméně 115 osob v důsledku potyček mezi dvěma skupinami (obě jsou frakcemi Séléky – Lidová fronta pro obrodu Středoafrické republiky (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, FPRC) a Unie pro mír ve Středoafrické republice (l’Union pour la Paix en Centrafrique, UPC)) o kontrolu silnic vedoucích k diamantovým dolům u města Kalaga vzdáleného 45 km od města Bria, kde obě frakce vybírají „silniční daně“, zejména v oblastech těžby a na migračních trasách peulských pastevců;

J.  vzhledem k tomu, že v květnu 2016 pátý výbor OSN přijal průřezovou rezoluci o udržení míru, která přivítala odhodlání generálního tajemníka plně uplatňovat politiku nulové tolerance, potvrdila potřebu více koordinovat pomoc obětem a rozšířila politiku transparentnosti OSN v případech údajného sexuálního vykořisťování a pohlavního zneužívání;

K.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a prezident Středoafrické republiky Faustin-Archange Touadéra dne 17. listopadu 2016 apelovali na mezinárodní společenství, které by mělo vyjádřit politickou podporu a přijmout konkrétní závazky na podporu ambiciózního plánu středoafrických orgánů dosáhnout míru, bezpečnosti a usmíření v celé zemi a podporovat rozvoj a obnovu hospodářství;

L.  vzhledem k tomu, že podle údajů OSN čelí téměř polovina obyvatel Středoafrické republiky nedostatku potravin a potřebuje humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že 40 % dětí mladších tří let trpí chronickou podvýživou a jedno z pěti dětí se nedožije svých pátých narozenin;

M.  vzhledem k tomu, že podle odhadů bude v tomto roce humanitární pomoc potřebovat 2,2 milionu osob, z toho 1,1 milionu dětí; vzhledem k tomu, že na konci roku 2016 se odhadoval počet vnitřně přesídlených osob na 420 000 a dalších 453 000 osob vyhledalo útočiště v sousedních zemích;

N.  vzhledem k tomu, že v posledních třech letech byla Evropská unie největším dárcem pomoci Středoafrické republice a zavázala se poskytnout této zemi více než 500 milionů EUR; vzhledem k tomu, že pokud jde o humanitární pomoc, jen Komise poskytla od prosince 2013 124 milionů EUR (a dalších 30 milionů pro uprchlíky ze Středoafrické republiky v sousedních zemích); vzhledem k tomu, že na dárcovské konferenci v Bruselu dne 17. listopadu 2016 EU oznámila, že daruje dalších 409 milionů EUR na obnovu země, budování míru a humanitární potřeby ve Středoafrické republice;

O.  vzhledem k tomu, že Armáda božího odporu (LRA) zvýšila svou aktivitu v celé východní části Středoafrické republiky, rozšířila ji i mimo těžební oblasti, a provedla útoky, při nichž dochází k rabování, svévolnému zbavování svobody, ničení a konfiskaci majetku civilistů a únosům; vzhledem k tomu, že podle projektu krizového mapování LRA (LRA crisis tracker) unesla od ledna 2016 LRA 344 osob, z toho více než 60 dětí, a v oblastech, kde působí, byly tisíce civilistů nuceny přesídlit;

P.  vzhledem k tomu, že dne 15. července 2014 zřídila EU první svěřenský fond EU zahrnující více dárců nazvaný Bêkou, který je určen Středoafrické republice a přispívá ke stabilizaci a obnově této země;

Q.  vzhledem k tomu, že ačkoliv se celková bezpečnostní situace od roku 2013 zlepšila, zejména ve městě Bangui, i nadále je nestabilní a v posledních měsících se opět stále častěji vyskytují projevy násilí; vzhledem k tomu, že v zemi i nadále dochází k takovým trestným činům, jako jsou vraždy, mučení, sexuální násilí, krádeže, únosy, ničení majetku a nezákonný obchod se zbraněmi či nezákonné držení zbraní;

R.  vzhledem k tomu, že Světový potravinový program oznámil, že kvůli finančním omezením bude muset ještě omezit objem potravin, které může dodat, a že v únoru 2017 by mohlo dojít k úplnému zastavení distribuce potravin;

S.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod a těžba diamantů a dřeva podněcují konflikty, neboť pomáhají financovat ozbrojené skupiny;

T.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace Frankofonie od roku 2003 nepřetržitě pracuje na posílení demokracie, právního státu a míru ve Středoafrické republice a ve své činnosti pokračuje i v rámci stávající obnovy po krizovém období; vzhledem k tomu, že práce této organizace má zásadní význam pro posílení kapacit orgánů Středoafrické republiky, poskytnutí technické podpory za účelem zřízení zvláštního trestního soudu, podpoření vzniku Národní komise pro lidská práva, posílení administrativního a právního rámce voleb, zajištění technické podpory pro realizaci programů odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění a reformy bezpečnostního sektoru a pro poskytování technické podpory zvláštnímu trestnímu soudu formou mobilizace francouzsky mluvících soudců;

1.  vítá skutečnost, že prezident Touadéra a jeho vláda usilují po desetiletích nedostatečného rozvoje a nestability a po několikaletém ozbrojeném konfliktu o podporu míru a usmíření ve Středoafrické republice; vyzývá vládu Středoafrické republiky, aby toto úsilí zintenzivnila, zejména úsilí o dialog s ozbrojenými skupinami, o provedení reformy bezpečnostního sektoru a programu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění a o obnovu soudních a trestních řízení za účelem boje proti beztrestnosti;

2.  důrazně odsuzuje skutečnost, že lidé přišli o svá živobytí a majetek, že byly zaznamenány případy porušení a zneužití mezinárodních lidských práv a humanitárního práva, které mimo jiné zahrnují svévolné zabíjení, sexuální násilí, nelidské zacházení a všechny formy útoku, agrese a provokace použité proti civilnímu obyvatelstvu a příslušníkům mírových sil; připomíná, že takové cílené útoky mohou podle mezinárodního humanitárního práva představovat válečné zločiny; vyjadřuje upřímnou soustrast vládě Maroka a Bangladéše, rodinám obětí a příslušníků mise MINUSCA; zdůrazňuje, že útoky na příslušníky mírových sil jsou nepřijatelné a jsou v rozporu se všemi mezinárodními normami;

3.  považuje pokojný průběh společných voleb, které se ve Středoafrické republice konaly dne 14. února 2016 a zaznamenaly vysokou volební účast, za skutečný úspěch procesu politické transformace; vyjadřuje orgánům uznání za jejich úsilí, které zvýšilo důvěryhodnost a transparentnost voleb; vítá odhodlání účastníků mise MINUSCA a podporu poskytnutou operací Sangaris, které významně přispěly ke klidnému průběhu voleb;

4.  vyjadřuje rozhodnou podporu pravomoci generálního tajemníka OSN uplatnit v případech údajného sexuálního vykořisťování a pohlavního zneužívání politiku transparentnosti OSN (politiku nulové tolerance) a vítá kroky, které generální tajemník ve Středoafrické republice dosud učinil; vyzývá členské státy OSN, aby zajistily týmu mise MINUSCA pro chování a kázeň a týmu pro vnitřní dohled zdroje potřebné pro účinnou reakci na případy sexuálního vykořisťování a pohlavního zneužívání a reakci na jiné trestné činy;

5.  vyzdvihuje mimořádný význam bezpečnosti; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je nutné provést reformy, které by z ozbrojených sil Středoafrické republiky učinily profesionální a demokraticky kontrolovanou armádu se zastoupením různých etnických skupin; vítá rozhodnutí Evropské rady ze dne 19. dubna 2016 zřídit ve Středoafrické republice vojenskou výcvikovou misi Evropské unie (EUTM RCA), která má přispět k reformě tamního obranného sektoru; očekává, že tato mise přispěje prostřednictvím strategického poradenství poskytovaného Ministerstvu obrany Středoafrické republiky a generálnímu štábu a prostřednictvím vzdělávání a výcviku k modernizaci ozbrojených sil této země a že zlepší jejich efektivitu a inkluzivnost;

6.  vyzývá vládu Středoafrické republiky, aby urychleně zahájila nestranná vyšetřování všech případů údajného porušování lidských práv a humanitárního práva, aby patřičně stíhala osoby odpovědné za tyto činy – pachatelé trestných činů a vrazi musí být postaveni před soud nehledě na to, k jaké skupině obyvatelstva patří, – a zajistila odpovídající odškodnění obětem těchto případů; jednoznačně podporuje urychlené zřízení zvláštního trestního soudu (jež má být dokončeno v polovině roku 2017), který bude potřebovat udržitelné financování, aby byla zajištěna jeho odpovědnost a aby byla ukončena stávající rozšířená beztrestnost; vítá skutečnost, že OSN zahájila v prosinci 2016 nábor osmi mezinárodních soudců;

7.  hluboce lituje toho, že soudní systém Středoafrické republiky, který byl již před občanskou válkou slabý, byl těžce poškozen pokračujícími boji, jež vedly ke zničení velké části soudních spisů a soudní zaměstnance donutily k odchodu do exilu; vyzývá vládu Středoafrické republiky, aby za podpory mezinárodního společenství výrazně investovala do svého soudního systému, a to i do obnovy soudů, policie a věznic; současně připomíná, že pouze dodržování zásad řádné demokratické a hospodářské správy a uplatňování konstruktivního přístupu k dialogu v duchu fóra z Bangui je zárukou úspěchu;

8.  zdůrazňuje, že za účelem zajištění náležité spolupráce a doplňkovosti probíhajících snah o obnovu stability ve Středoafrické republice je důležitá těsná koordinace se zúčastněnými partnery, zejména s orgány Středoafrické republiky, Evropské unie, Světové banky a OSN; naléhavě vyzývá k přijetí okamžitých opatření, která by potírala beztrestnost válečných zločinů a jiných trestných činů a přispěla k obnově soudního systému, neboť nedostatečné fungování justice vedlo v posledních měsících k nárůstu násilných střetů;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že Světovému potravinovému programu OSN z důvodu nedostatku finančních prostředků hrozí, že brzy bude moci zastavit poskytování pomoci 150 000 obyvatel Středoafrické republiky sužované krizí, kteří byli násilně vysídleni; poukazuje na to, že potraviny distribuované v rámci Světového potravinového programu jsou pro tyto vysídlené osoby, které přišly o všechno, životně důležité a že zastavení této pomoci bude mít dramatický dopad na jejich život; v této souvislosti naléhá na dárce, aby dostáli svým závazkům, které přijaly v rámci Světového potravinového programu, a zabránili jakémukoli dalšímu zhoršení poskytování humanitární pomoci;

10.  vítá zintenzivnění humanitární angažovanosti EU a členských států ve Středoafrické republice s ohledem na měnící se potřeby; vyzývá všechny mezinárodní dárce, aby podpořili humanitární financování poskytované EU, včetně Světového potravinového programu, a pomohli lidem postiženým krizí ve Středoafrické republice, a to jak lidem, kteří se nacházejí uvnitř země, tak těm, kteří uprchli do sousedních zemí;

11.  vyzývá Středoafrickou republiku, aby vypracovala vnitrostátní politiku a legislativní rámce, které budou dostatečně chránit lidská práva vysídlených osob, včetně jejich svobody pohybu; současně tuto zemi vyzývá, aby přijala trvalá řešení pro situaci uprchlíků a vysídlených osob, včetně možnosti dobrovolného, trvalého, bezpečného a důstojného návratu do jejich domovů a integrace do místní komunity nebo znovuusídlení;

12.  domnívá se, že dialog je i nadále jediný způsob, jak zajistit v regionech Středoafrické republiky zasažených konfliktem trvalý mír, a naléhavě vyzývá vládu, aby konkrétně reagovala na obavy mezinárodního společenství týkající se řešení krizí tím, že zaujme proaktivní postoj k zajištění bezpečnosti místních obyvatel;

13.  vyzývá vládu Středoafrické republiky, kterou podporují její mezinárodní partneři, aby urychleně zrealizovala svůj národní plán obnovy a budování míru, zejména posílila kapacity vnitrostátních bezpečnostních sil, dosáhla odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění ozbrojených skupin a bojovala proti beztrestnosti;

14.  vyzývá orgány Středoafrické republiky, aby vypracovaly národní strategii boje proti fenoménu sítí, které nezákonně využívají přírodní zdroje a obchodují s nimi;

15.  navrhuje, aby OSN vytvořila v rámci mise MINUSCA buňku, která by bojovala proti nezákonnému obchodování s diamanty, dřevem, zlatem a slonovinou a proti militarizovanému pytláctví;

16.  vyzývá mezinárodní společnosti obchodující s diamanty, aby nákupem nezákonně vytěžených a prodávaných diamantů ze Středoafrické republiky nepodněcovaly tento konflikt a nepodporovaly porušování lidských práv;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a orgánům Středoafrické republiky, Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, orgánům Africké unie, Hospodářskému společenství států střední Afriky, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU a členským státům EU.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0249.

Právní upozornění