Procedūra : 2017/2507(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0074/2017

Pateikti tekstai :

RC-B8-0074/2017

Debatai :

PV 19/01/2017 - 4.2
CRE 19/01/2017 - 4.2

Balsavimas :

PV 19/01/2017 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0003

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 438kWORD 56k
18.1.2017
PE596.784v01-00}
PE596.786v01-00}
PE598.393v01-00}
PE598.400v01-00} RC1
 
B8-0074/2017}
B8-0076/2017}
B8-0085/2017}
B8-0092/2017} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

S&D (B8-0074/2017)

ECR (B8-0076/2017)

EFDD (B8-0085/2017)

PPE (B8-0092/2017)


dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje  (2017/2507(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke ECR frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje (2017/2507(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Centrinės Afrikos Respublikos (CAR), ypač į 2016 m. birželio 7 d. rezoliuciją „Taikos paramos operacijos. ES santykiai su JT ir Afrikos Sąjunga“(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 26 d. vykusiame 7747-ajame Saugumo Tarybos posėdyje priimtą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2301 (2016), pagal kurią iki 2017 m. lapkričio 15 d. atnaujinami Jungtinių Tautų daugialypės integruotos stabilizavimo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (MINUSCA) įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. JT žmogaus teisių ataskaitą ir į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2017 m. sausio 6 d. pareiškimą dėl išpuolių prieš MINUSCA,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė) Federica Mogherini ir CAR Prezidentas Faustin-Archange Touadéra kartu pirmininkavo 2016 m. lapkričio 17 d. Briuselyje vykusiai konferencijai, skirtai CAR,

–  atsižvelgdamas į ES informacinį susitikimą dėl CAR, kurį Taikos palaikymo operacijų skyriuje 2016 m. spalio 21 d. surengė Europos Sąjungos delegacijos Jungtinėse Tautose vadovo pavaduotoja J. E. Joanne Adamson,

–  atsižvelgdamas į JT nepriklausomos ekspertės, Žmogaus teisių tarybos paskirtos žmogaus teisių padėčiai CAR stebėti, apie ją informuoti ir konsultuoti su ja susijusiais klausimais, 2016 m. liepos 22 d. ataskaitą ir į jos 2016 m. lapkričio 16 d. pareiškimą prieš paramos teikėjų susitikimą Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 9 d., 2015 m. liepos 20 d. ir 2016 m. kovo 14 d. išvadas dėl CAR bei 2016 m. balandžio 19 d. išvadas dėl CAR taikiai įvykusių rinkimų,

–  atsižvelgdamas į Taikos stiprinimo komisijos (TSK) CAR padalinio pirmininko 2016 m. liepos 8 d. pareiškimą JT Saugumo Tarybos informaciniame susitikime dėl CAR,

–  atsižvelgdamas į peržiūrėtą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, kurį CAR ratifikavo 2001 m.,

–  atsižvelgdamas į Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, kurį yra pasirašiusi CAR,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Amnesty International“ 2017 m. sausio 11 d. ataskaitą „Ilgai laukiamas teisingumas: atskaitomybė Centrinės Afrikos Respublikoje“ (angl. The long wait for justice: accountability in Central African Republic),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi CAR, atsigaudama po smurtinio konflikto tarp sukilėlių koalicijos „Séléka“ ir ginkluotosios grupuotės „Anti-Balaka“, padedama tarptautinės bendruomenės nuo 2013 m. padarė įspūdingą pažangą: sėkmingai surengus taikius rinkimus ir baigus politinio permainų procesą, šaliai pavyko atkurti konstitucinę tvarką;

B.  kadangi, nepaisant politinės pažangos, CAR tebekausto nestabilumas ir atsitiktiniai neramumai, kurie sustiprėja kilus smurtiniams susidūrimams įvairiose šalies vietose ir dėl kurių ne kartą teko persikelti šalies vakarinių, šiaurinių ir rytinių regionų gyventojams; kadangi pilietinių laisvių neužtikrinimas, lyčių nelygybė, religijos ar tikėjimo laisvės varžymas bei įtampa tarp bendruomenių taip pat tebėra didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių CAR keliantys klausimai;

C.  kadangi CAR esančių JT misijos taikdarių skaičius sudaro iki 10 750, tačiau kai kurie civiliai gyventojai skundžiasi, kad šito nepakanka norint juos apsaugoti nuo įvairiausių ginkluotų grupuočių; kadangi 2016 m. gruodžio 14 d. JT žmogaus teisių ataskaitoje dėl savavališko žudymo kalbama apie lytinę prievartą CAR;

D.  kadangi 2016 m. gruodžio mėn. MINUSCA parėmė naują dialogą tarp 11 iš 14 ginkluotų grupuočių ir vyriausybės, kaip dalį šiuo metu dedamų pastangų nuginkluoti CAR veikiančias gaujas; kadangi, pasak MINUSCA, 2017 m. sausio 4 d. patruliavusius jos taikdarius, grįžtančius iš Koui miestelio, maždaug 60 km (37 mylios) į vakarus nuo Obo užklupus apie 50 užpuolikų, du taikdariai buvo nužudyti nežinomų sukilėlių, o 2017 m. sausio 7 d. panašiam išpuoliui įvykus į šiaurės vakarus nuo Bokayi žuvo vienas taikdarys;

E.  kadangi teisingumo sektoriaus atkūrimas tebėra embriono stadijoje, policijos pajėgumai ir toliau nepaprastai riboti, o tai – kartu su funkcionuojančios teismų sistemos nebuvimu – reiškia, kad nedaug padaryta siekiant sustabdyti žmogaus teisių pažeidimus ar spręsti šią problemą bei patraukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn;

F.  kadangi, pasak organizacijos „Amnesty International“, teisingumo neužtikrinimo problema CAR tokia didelė, kad aukos priverstos diena iš dienos gyventi šalia savo skriaudikų, nes šimtai yra atsidūrę laisvėje per masinius pabėgimus iš kalėjimų, o daugybė sunkiausiais nusikaltimais kaltinamų asmenų apskritai nebuvo suimti; kadangi veikia tik 8 iš 35 kalėjimų, o už sostinės Bangio ribų veikia nedaug teismų;

G.  kadangi susirūpinimą kelia nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. CAR užfiksuotas žmogaus teisių nepaisymo ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimo atvejų, kuriuos vykdo įvairios „Séléka“, „Anti-Balaka“ ir su jomis susijusioms grupuotėms priskiriamos gaujos, skaičius, o jų rezultatas yra mažiausiai 100 žmogžudysčių, priverstinis civilių gyventojų perkėlimas ir nuosavybės sunaikinimas; kadangi teisių gynimo organizacijos pranešė apie 2016 m. lapkričio mėn. pabaigoje CAR vykusias rimtas dviejų „Séléka“ grupuočių kovas, per kurias mažiausiai 14 civilių žuvo, o 76 buvo sužeisti;

H.  kadangi, pasak MINUSCA atstovo spaudai Bangyje Vladimiro Monteiro, tokie išpuoliai rengiami ne tik prieš JT taikdarius, bet ir būna nukreipti į humanitarinės pagalbos teikėjus bei civilius gyventojus;

I.  kadangi mažiausiai 115 žmonių žuvo per 2016 m. lapkričio 28–30 d. vykusius dviejų grupuočių (Liaudies fronto už Centrinės Afrikos Respublikos atgimimą (pranc. FPRC) ir Sąjungos už taiką Centrinės Afrikos Respublikoje (pranc. UPC), kurios abi priskiriamos grupuotei „Séléka“) susirėmimus, kilusius siekiant kontroliuoti kelius, vedančius į deimantų kasyklas šalia Kalaga miestelio, esančio 4,5 km nuo Brijos, kur abi grupuotės renka „kelių mokesčius“ – ypač kasyklų vietovėse ir šalia migracijos kelių, kuriais naudojasi fulbių gyvulių augintojai;

J.  kadangi 2016 m. gegužės mėn. JT Penktasis komitetas priėmė kompleksinę rezoliuciją dėl taikos palaikymo, kurioje teigiamai įvertintas Generalinio Sekretoriaus ryžtas visapusiškai įgyvendinti visiško netoleravimo politiką, pakartota, kad būtina glaudžiau koordinuoti paramą aukoms, ir papildyta JT skaidrumo politika tais atvejais, kai įtariama seksualiniu išnaudojimu ir prievarta;

K.  kadangi 2016 m. lapkričio 17 d. pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini ir CAR Prezidentas Faustin-Archange Touadéra sutelkė tarptautinę bendruomenę siekdami politinio palaikymo ir konkrečių įsipareigojimų, kad būtų paremta CAR valdžios institucijų didelio užmojo darbotvarkė, skirta taikai, saugumui ir susitaikymui visoje šalyje užtikrinti, taip pat vystymuisi ir ekonominiam atsigavimui paremti;

L.  kadangi, pasak JT, beveik pusė CAR gyventojų susiduria su maisto stygiumi ir jiems būtina humanitarinė pagalba; kadangi 40 proc. jaunesnių nei trejų metų amžiaus vaikų kenčia dėl lėtinio išsekimo ir vienas iš penkių vaikų nesulauks savo penktojo gimtadienio;

M.  kadangi apskaičiuota, kad šiemet humanitarinės pagalbos reikės 2,2 mln. žmonių, įskaitant 1,1 mln. vaikų; kadangi 2016 m. pabaigoje šalies viduje perkeltų asmenų skaičius siekė maždaug 420 000, o dar 453 000 ieškojo prieglobsčio kaimyninėse šalyse;

N.  kadangi per pastaruosius trejus metus Europos Sąjunga – didžiausia paramos CAR teikėja – šaliai skyrė per 500 mln. EUR; kadangi vien Komisija nuo 2013 m. gruodžio mėn. humanitarinei pagalbai skyrė 124 mln. EUR (neskaitant 30 mln. EUR CAR pabėgėliams kaimyninėse šalyse); kadangi 2016 m. lapkričio 17 d. Briuselyje vykusioje paramos teikėjų konferencijoje ES paskelbė, kad CAR atkūrimo, taikos palaikymo ir humanitarinėms reikmėms bus skirtas dar 409 mln. EUR finansavimas;

O.  kadangi rytinėje CAR dalyje suaktyvėjusi Viešpaties pasipriešinimo armija (angl. LRA) plečia savo veiksmus už kasyklų vietovių ribų ir rengia išpuolius, įskaitant plėšimus, savavališką laisvės atėmimą, civilių gyventojų nuosavybės sunaikinimą ir pasisavinimą bei grobimus; kadangi, remiantis duomenų bazės „LRA crisis tracker“ informacija, nuo 2016 m. sausio mėn. pranešta apie 344 LRA pagrobtus asmenis, įskaitant daugiau nei 60 vaikų, o iš vietovių, kuriose ji veikia, buvo perkelti tūkstančiai civilių gyventojų;

P.  kadangi 2014 m. liepos 15 d. ES įsteigė pirmąjį CAR skirtą kelių paramos teikėjų patikos fondą „Bêkou“, kuris padės stabilizuoti ir atkurti šalį;

Q.  kadangi apskritai saugumo padėtis nuo 2013 m. pagerėjo, ypač Bangyje, tačiau tebėra trapi, o pastaraisiais mėnesiais smurto protrūkių vėl daugėjo; kadangi visoje šalyje toliau susiduriama su tokiais nusikaltimais, kaip žmogžudystės, kankinimai, lytinė prievarta, vagystės, grobimai, nuosavybės sunaikinimas ir neteisėta prekyba ginklais bei jų laikymas;

R.  kadangi Pasaulio maisto programa paskelbė, kad dėl riboto finansavimo turės dar labiau sumažinti maisto kiekį, kurį jį gali tiekti, ir kad iki 2017 m. vasario mėn. tiekimas gali būti apskritai sustabdytas;

S.  kadangi neteisėta prekyba deimantais ir mediena bei jų gavyba dar labiau kursto konfliktą, nes padeda finansuoti ginkluotas grupuotes;

T.  kadangi Tarptautinė frankofonijos organizacija („Organisation Internationale de la Francophonie“ – OIF) nuo 2003 m. be perstojo dirbo siekdama stiprinti demokratiją, teisinę valstybę ir taiką CAR bei tęsia darbą dabartinėmis atkūrimo pasibaigus krizei aplinkybėmis; kadangi OIF darbas gyvybiškai svarbus norint stiprinti CAR institucijų pajėgumus, teikti techninę pagalbą specialiojo baudžiamojo teismo veiklai įgyvendinti, padėti įsteigti nacionalinę žmogaus teisių komisiją, padėti stiprinti administracinę ir teisinę rinkimų sistemą, teikti techninę pagalbą nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos bei saugumo sektoriaus reformų (DDR-SSR) programoms, taip pat teikti techninę pagalbą specialiajam baudžiamajam teismui mobilizuojant prancūzų kalbą mokančius teisėjus;

1.  teigiamai vertina pastangas, kurias deda Prezidentas F.-A. Touadéra ir jo vyriausybė, kad po dešimtmečius trukusio nepakankamo vystymosi ir nestabilumo bei keletą metų trukusio ginkluoto konflikto CAR būtų puoselėjama taika ir susitaikymas; ragina CAR vyriausybę dar labiau stengtis, ypač siekiant užmegzti dialogą su ginkluotosiomis grupuotėmis, įgyvendinti DDR-SSR programas, taip pat atkurti teismų ir baudžiamojo proceso grandinę bei kovoti su nebaudžiamumu;

2.  griežtai smerkia tai, kad žmonės netenka galimybių pragyventi ir nuosavybės, taip pat kad nepaisoma žmogaus teisių ir pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė, įskaitant savavališkus žudymus, lytinę prievartą, nežmonišką elgesį ir visų formų išpuolius bei agresiją ir provokacijas prieš civilius gyventojus ir taikdarius; primena, kad pagal tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas tokie tiksliniai išpuoliai gali būti laikomi karo nusikaltimais; reiškia nuoširdžią užuojautą Maroko ir Bangladešo vyriausybėms, aukų šeimoms ir MINUSCA; pabrėžia, kad prieš taikdarius nukreipti išpuoliai yra neleistini ir prieštarauja visoms tarptautinėms normoms;

3.  mano, kad 2016 m. vasario 14 d. CAR taikiai įvykę jungtiniai rinkimai, kuriuose aktyviai dalyvavo rinkėjai, yra tikros politinių permainų proceso sėkmės įrodymas; puikiai vertina valdžios institucijų pastangas, kuriomis buvo sustiprintas rinkimų patikimumas ir skaidrumas; teigiamai vertina MINUSCA įsipareigojimą ir pagalbą, suteiktą įgyvendinant operaciją „Sangaris“: tai buvo didžiulis indėlis užtikrinant taikią rinkimų proceso eigą;

4.  tvirtai remia JT generalinio sekretoriaus įgaliojimus įgyvendinant JT skaidrumo (visiško netoleravimo) politiką tais atvejais, kai įtariamam seksualiniu išnaudojimu ir prievarta, ir teigiamai vertina iniciatyvas, kurių jis iki šiol ėmėsi CAR atžvilgiu; ragina JT valstybes nares užtikrinti, kad MINUSCA elgesio ir drausmės bei vidaus priežiūros komandoms būtų skirti ištekliai, būtini norint imtis veiksmingų atsakomųjų priemonių seksualinio išnaudojimo ir prievartos bei kitų nusikaltimų atvejais;

5.  atkreipia ypatingą dėmesį į didžiulę saugumo svarbą; šiuo požiūriu pažymi, kad būtinos reformos siekiant CAR ginkluotąsias pajėgas pertvarkyti į profesionalią, demokratiškai vadovaujamą armiją, kurioje būtų atstovaujama visoms etninėms grupėms; teigiamai vertina 2016 m. balandžio 19 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos sprendimą įsteigti karinę mokymo misiją CAR (EUTM RCA), siekiant padėti reformuoti šalies gynybos sektorių; tikisi, kad, rengiant strategines konsultacijas CAR gynybos ministerijos ir bendrajam personalui, taip pat užtikrinant švietimą ir mokymą, tai padės modernizuoti Centrinės Afrikos ginkluotąsias pajėgas (pranc. FACA) ir pagerinti jų veiksmingumą bei įtraukumą;

6.  ragina CAR vyriausybę inicijuoti skubius ir nešališkus visų tariamų žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimo atvejų tyrimus, tinkamai teisti kaltuosius – nusikaltėliai ir žudikai turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn kad ir kokiai grupuotei priklausytų – ir užtikrinti deramas teisių gynimo priemones pažeidimų aukoms; tvirtai remia greitą specialiojo baudžiamojo teismo įsteigimą (tikimasi, kad iki 2017 m. vidurio šis darbas bus baigtas): šis teismas turi būti nuolat finansuojamas siekiant užtikrinti atskaitomybę ir užkirsti kelią šiuo metu įsigalėjusiam nebaudžiamumui; teigiamai vertina 2016 m. gruodžio mėn. JT pradėtą aštuonių tarptautinių teisėjų įdarbinimo procesą;

7.  apgailestauja, kad CAR teisingumo sistemai, kuri jau iki pilietinio karo buvo silpna, stipriai pakenkė nuolatinės kovos, dėl kurių buvo sunaikinta daug teismo įrašų, o teisininkai buvo priversti išvykti į užsienį; ragina CAR vyriausybę padedant tarptautinei bendruomenei skirti dideles investicijas šalies teisingumo sistemai, įskaitant jos teismų, policijos pajėgų ir kalėjimų veiklos atkūrimą; kartu primena, kad sėkmė bus užtikrinta tik laikantis gero demokratinio ir ekonominio valdymo principų – vadovaujantis konstruktyviu požiūriu į dialogą Bangio forumo dvasia;

8.  ypač atkreipia dėmesį į glaudaus veiksmų koordinavimo su susijusiais partneriais – pirmiausia su CAR valdžios institucijomis, Europos Sąjunga, Pasaulio banku ir JT – svarbą, kad būtų užtikrintas tinkamas bendradarbiavimas ir pastangų, dedamų siekiant atkurti stabilumą CAR, papildomumas; ragina nedelsiant imtis veiksmų siekiant kovoti su nebaudžiamumu už karo ir kitus nusikaltimus bei padėti atkurti teisingumo sistemą, nes tai, kad neužtikrinamas teisingumas, prisidėjo prie pastaraisiais mėnesiais padažnėjusių smurtinių susirėmimų;

9.  apgailestauja, kad dėl nepakankamo finansavimo JT Pasaulio maisto programa rizikuoja būti priversta netrukus sustabdyti pagalbos teikimą 150 000 dėl smurto perkeltųjų asmenų krizės draskomoje CAR; pažymi, kad Pasaulio maisto programos tiekiamas maistas gyvybiškai svarbus šiems perkeltiesiems asmenims, kurie yra netekę visko, ir kad sustabdžius pagalbos teikimą pasekmės jų gyvenimui būtų tragiškos; atsižvelgdamas į tai ragina paramos teikėjus laikytis savo įsipareigojimų Pasaulio maisto programai ir užkirsti kelią bet kokioms tolesnėms humanitarinės pagalbos tiekimo kliūtims;

10.  teigiamai vertina tai, kad, atsižvelgdamos į kintančias reikmes, ES ir valstybės narės didina humanitarinę veiklą CAR; ragina visus tarptautinius paramos teikėjus prisidėti prie ES humanitarinės pagalbos, įskaitant Pasaulio maisto programą, ir padėti nukentėjusiesiems nuo krizės CAR – tiek šalyje gyvenantiems žmonėms, tiek į kaimynines šalis pasitraukusiems pabėgėliams;

11.  ragina CAR kurti nacionalinę politiką ir teisės aktų sistemas, pagal kurias būtų deramai saugomos perkeltųjų asmenų žmogaus teisės, įskaitant judėjimo laisvę; taip pat ragina priimti ilgalaikius sprendimus dėl perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių, įskaitant savanorišką, ilgalaikį, saugų ir orų jų grįžimą namo bei integraciją vietoje arba perkėlimą;

12.  mano, kad dialogas tebėra vienintelis būdas ilgalaikei taikai konflikto nuniokotuose CAR regionuose užtikrinti, ir ragina vyriausybę konkrečiai atsakyti į susirūpinimą tarptautinei bendruomenei keliančius klausimus, t. y. spręsti krizes imantis iniciatyvos užtikrinti vietos gyventojų saugumą;

13.  ragina CAR vyriausybę padedant tarptautiniams partneriams skubiai įgyvendinti savo nacionalinį atsigavimo ir taikos palaikymo planą, pirmiausia sustiprinant nacionalines saugumo pajėgas nuginkluojant, demobilizuojant ir reintegruojant ginkluotąsias grupuotes bei kovojant su nebaudžiamumu;

14.  ragina CAR valdžios institucijas parengti savo nacionalinę kovos su neteisėtos gamtos išteklių gavybos ir prekybos tinklais strategiją;

15.  siūlo JT sukurti MINUSCA padalinį, kuris kovotų su neteisėta prekyba deimantais, mediena, auksu ir dramblio kaulu bei sukarintu brakonieriavimu;

16.  ragina tarptautines deimantų bendroves liautis kursčius konfliktą ir žmogaus teisių pažeidimus iš CAR perkant deimantus, kurie išgaunami ir kuriais prekiaujama neteisėtai;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją CAR vyriausybei ir valdžios institucijoms, Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, Afrikos Sąjungos institucijoms, Centrinės Afrikos valstybių ekonominei bendrijai, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai ir ES valstybėms narėms.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0249.

Teisinis pranešimas