Procedūra : 2017/2507(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0074/2017

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0074/2017

Debates :

PV 19/01/2017 - 4.2
CRE 19/01/2017 - 4.2

Balsojumi :

PV 19/01/2017 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0003

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 606kWORD 56k
18.1.2017
PE596.784v01-00}
PE596.786v01-00}
PE598.393v01-00}
PE598.400v01-00} RC1
 
B8-0074/2017}
B8-0076/2017}
B8-0085/2017}
B8-0092/2017} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

S&D (B8-0074/2017)

ECR (B8-0076/2017)

EFDD (B8-0085/2017)

PPE (B8-0092/2017)


par stāvokli Centrālāfrikas Republikā  (2017/2507(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke ECR grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Centrālāfrikas Republikā  (2017/2507(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Centrālāfrikas Republiku (CĀR) un jo īpaši 2016. gada 7. jūnija rezolūciju par miera atbalsta operācijām — ES sadarbību ar ANO un Āfrikas Savienību(1),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2301(2016), ar ko ANO Daudzdimensionālās integrētās stabilizācijas misijas Centrālāfrikas Republikā (MINUSCA) pilnvaras pagarina līdz 2017. gada 15. novembrim, ko Drošības padome pieņēma savā 7747. sanāksmē 2016. gada 26. jūlijā,

–  ņemot vērā ANO 2016. gada 14. decembra ziņojumu par cilvēktiesībām un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2017. gada 6. janvāra paziņojumu par uzbrukumiem minētajai misijai,

–  ņemot vērā Briseles konferenci par Centrālāfrikas Republiku, kas notika 2016. gada 17. novembrī un ko kopīgi vadīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini un Centrālāfrikas Republikas presidents Faustin-Archange Touadéra,

–  ņemot vērā 2016. gada 21. oktobra ES preses brīfingu par Centrālāfrikas Republiku, ar ko Eiropas Savienības delegācijas ANO vadītāja vietniece Joanne Adamson nāca klajā ANO Miera uzturēšanas operāciju departamentā,

–  ņemot vērā 2016. gada 22. jūlija ziņojumu, ko sagatavoja ANO neatkarīga eksperte, kuru ANO Cilvēktiesību padome norīkojusi, lai uzraudzītu, ziņotu un sniegtu konsultācijas par cilvēktiesību situāciju Centrālāfrikas Republikā, un viņas 2016. gada 16. novembra paziņojumu pirms līdzekļu devēju sanāksmes Briselē,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 9. februāra, 2015. gada 20. jūlija un 2016. gada 14. marta secinājumus par CĀR un 2016. gada 19. aprīļa secinājumus par vēlēšanu norisi miera ceļā CĀR,

–  ņemot vērā Miera veidošanas komisijas Centrālāfrikas Republikas konfigurācijas priekšsēdētāja 2016. gada 8. jūlija paziņojumu ANO Drošības padomes sanāksmē par CĀR,

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā 1998. gada Romas Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) Statūtus, ko CĀR ratificēja 2001. gadā,

–  ņemot vērā Starptautiskajai Konvencijai par bērna tiesībām pievienoto fakultatīvo protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotā konfliktā, kuru ir parakstījusi CĀR,

–  ņemot vērā organizācijas Amnesty International 2017. gada 11. janvāra ziņojumu “The long wait for justice: accountability in Central African Republic” (“Ilgi gaidītais taisnīgums: atbildība Centrālāfrikas Republikā”),

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā, atgūstoties no vardarbīgā konflikta starp Séléka nemiernieku koalīciju un anti-Balaka kaujiniekiem, Centrālāfrikas Republika ar starptautiskās sabiedrības atbalstu kopš 2013. gada ir panākusi vērā ņemamu progresu, atjaunojot konstitucionālo kārtību ar mierīgu un sekmīgu vēlēšanu organizēšanu un politiskās pārejas pabeigšanu;

B.  tā kā, neraugoties uz politisko progresu, CĀR joprojām ir vērojama nestabilitāte un nemieri, ko pastiprina vairākās vietās notikušās vardarbīgās sadursmes, kuras ir izraisījušas iedzīvotāju masveida pārvietošanu valsts rietumos, ziemeļos un austrumos; tā kā pilsoņu brīvību trūkums, dzimumu nevienlīdzība, ierobežojumi attiecībā uz reliģijas vai ticības brīvību un starpkopienu spriedze joprojām ir nopietnas cilvēktiesību jomas problēmas Centrālāfrikas Republikā;

C.  tā kā ANO miera uzturēšanas misiju CĀR veido 10 750 miera uzturētāji, taču civiliedzīvotāji sūdzas, ka tā nedara pietiekami, lai aizsargātu civiliedzīvotājus pret desmitiem bruņotu grupējumu; tā kā ANO 2016. gada 14. decembra cilvēktiesību ziņojumā par patvaļīgu nonāvēšanu minēta seksuāla vardarbība Centrālāfrikas Republikā;

D.  tā kā 2016. gada decembrī MINUSCA misija atbalstīja jaunu sarunu uzsākšanu starp 11 no 14 bruņotajiem grupējumiem un valdību kā daļu no pašreizējiem centieniem atbruņot grupējumus Centrālāfrikas Republikā; tā kā saskaņā ar MINUSCA informāciju 2017. gada 4. janvārī tās patrulējošie miera uzturētāji atgriezās no Koui pilsētas, kad viņiem apmēram 60 km (37 jūdzes) uz rietumiem no Obo uzbruka aptuveni 50 uzbrucēji un nenoskaidroti nemiernieki nogalināja divus miera uzturētājus, savukārt 2017. gada 7. janvārī notika līdzīgs uzbrukums Bokayi ziemeļrietumos, kurā tika nogalināts viens miera uzturētājs;

E.  tā kā tieslietu jomas izveide joprojām ir tikai sākuma stadijā un policijas spējas joprojām ir ļoti ierobežotas, un tas kopā ar funkcionējošas tiesu sistēmas neesamību nozīmē, ka ļoti maz ir darīts, lai apturētu vai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus un sauktu pie atbildības vainīgos;

F.  tā kā saskaņā ar Amnesty International ziņām tiesiskuma neesamība Centrālāfrikas Republikā ir radījusi tik akūtu situāciju, ka daži cietušie ir spiesti ikdienā dzīvot kopā ar saviem uzbrucējiem, jo valstī daudziem simtiem noziedznieku ir izdevies izbēgt liela mēroga bēgšanā no cietumiem un daudzi vissmagākajos noziegumos apsūdzētie nekad nav tikuši arestēti; tā kā darbojas tikai 8 no 35 ieslodzījuma vietām, un ārpus galvaspilsētas Bangi darbojas tikai dažas tiesas;

G.  tā kā kopš 2016. gada augusta Centrālāfrikas Republikā ir satraucoši pieaudzis cilvēktiesību pārkāpumu un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu skaits, ko pastrādājuši dažādi ex-Séléka, anti-Balaka un to sabiedroto grupējumi, kā rezultātā gājuši bojā vismaz 100 cilvēki un notikusi civiliedzīvotāju piespiedu pārvietošana un īpašuma iznīcināšana; tā kā cilvēktiesību organizācijas 2016. gada novembra beigās ziņoja par smagām kaujām Centrālāfrikas Republikā starp divām Séléka grupām, kuru rezultātā gāja bojā vismaz 14 civiliedzīvotāji un 76 tika ievainoti;

H.  tā kā MINUSCA runaspersona Bangi Vladimir Monteiro informēja, ka šādus uzbrukumus vērš ne tikai pret ANO miera uzturētājiem, bet arī pret humānās palīdzības sniedzējiem un civiliedzīvotājiem;

I.  tā kā 2016. gada 28.–30. novembrī vismaz 115 cilvēku gāja bojā dēļ divu grupu sadursmēm (abas ir Séléka grupējumi — Centrālāfrikas Republikas atmodas tautas fronte (Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC)) un Savienība par mieru Centrālāfrikas Republikā (l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC)) saistībā ar kontroli pār ceļiem, kuri ved uz dimantu raktuvēm pie Kalaga pilsētas, kura atrodas aptuveni 45 km no Bria, un uz kuriem abi grupējumi iekasē “ceļu nodokļus”, un citiem ceļiem, jo īpaši ieguves rūpniecības reģionos, un migrācijas ceļiem, ko izmanto fulanu lopkopji;

J.  tā kā ANO piektā komiteja 2016. gada maijā pieņēma visaptverošu rezolūciju par miera uzturēšanu, kas atzinīgi novērtēja ģenerālsekretāra apņemšanos pilnībā īstenot “nulles tolerances” politiku, atkārtoti apliecināja vajadzību pastiprināt koordināciju attiecībā uz cietušo atbalstu un paplašināja ANO pārredzamības politiku attiecībā uz apgalvojumiem par seksuālu izmantošanu un vardarbību;

K.  tā kā PV/AP Federica Mogherini un Centrālāfrikas Republikas prezidents Faustin-Archange Touadéra 2016. gada 17. novembrī mobilizēja starptautisko sabiedrību, lai gūtu politisko atbalstu un panāktu konkrētas saistības atbalstīt CĀR iestāžu vērienīgu programmu miera, drošības un samierināšanas nodrošināšanai visā valstī, kā arī veicināt izaugsmi un ekonomikas atveseļošanos;

L.  tā kā saskaņā ar ANO datiem gandrīz puse no CĀR iedzīvotājiem saskaras ar pārtikas trūkumu un tai vajadzīga humānā palīdzība; tā kā 40 % bērnu vecumā līdz trim gadiem pastāvīgi nesaņem pietiekamu uzturu un viens no pieciem bērniem nenodzīvos līdz savai piektajai dzimšanas dienai;

M.  tā kā tiek lēsts, ka šajā gadā 2,2 miljoniem cilvēku, tostarp 1,1 miljonam bērnu, būs vajadzīga humānā palīdzība; tā kā saskaņā ar aplēsēm 2016. gada beigās valsts iekšienē bija pārvietoti 420 000 cilvēku un vēl 453 000 ir raduši patvērumu kaimiņvalstīs;

N.  tā kā pēdējo trīs gadu laikā Eiropas Savienība ir bijusi lielākā palīdzības sniedzēja CĀR, piešķirot šai valstij vairāk nekā EUR 500 miljonus; tā kā humānās palīdzības jomā tikai Komisija vien kopš 2013. gada decembra ir piešķīrusi EUR 124 miljonus (papildus EUR 30 miljoniem CĀR bēgļiem kaimiņvalstīs); tā kā Briseles līdzekļu devēju konferencē 2016. gada 17. novembrī ES paziņoja par papildu finansējumu EUR 409 miljonu apmērā, lai nodrošinātu atjaunošanas, miera veidošanas un humanitārās vajadzības Centrālāfrikas Republikā;

O.  tā kā „Tā Kunga pretošanās armija” (LRA) ir izvērsusi savu darbību visā CĀR austrumu daļā, izplešoties ārpus raktuvju teritorijām un veicot uzbrukumus, kuru laikā ir notikusi laupīšana, patvaļīga brīvības atņemšana, īpašuma iznīcināšana un konfiscēšana attiecībā uz civiliedzīvotājiem un cilvēku nolaupīšana; tā kā saskaņā ar LRA krīzes situāciju ziņotāja datiem kopš 2016. gada janvāra LRA ir nolaupījusi 344 cilvēkus, to skaitā vairāk nekā 60 bērnu, un tūkstošiem civiliedzīvotāju ir pārvietoti reģionos, kuros tā darbojas;

P.  tā kā 2014. gada 15. jūlijs ES izveidoja pirmo ES vairāku līdzekļu devēju trasta fondu, ko sauc par “Bêkou” Centrālāfrikas Republikā un kas veicina šīs valsts stabilizāciju un atjaunošanu;

Q.  tā kā vispārējā drošības situācija kopš 2013. gada, it īpaši Bangi pilsētā, ir uzlabojusies, bet joprojām ir nestabila, un pēdējo mēnešu laikā atkal ir pieauguši vardarbības uzliesmojumi; tā kā visā valstī joprojām notiek tādi noziegumi kā slepkavības, spīdzināšanas, seksuāla vardarbība, zādzības, nolaupīšana, īpašuma iznīcināšana un ieroču nelikumīga tirdzniecība un glabāšana;

R.  tā kā, ņemot vērā ierobežoto finansējumu, Pasaules Pārtikas programma paziņoja, ka pārtikas piegādēs, ko tā var nodrošināt, būs jāveic papildu samazinājumi, un ka ap 2017. gada februāri pārtikas piegādes varētu tikt apturētas pavisam;

S.  tā kā dimantu un kokmateriālu nelikumīga tirdzniecība un ieguve veicina konfliktus, jo nodrošina bruņoto grupējumu finansēšanu;

T.  tā kā Starptautiskā Frankofonijas organizācija kopš 2003. gada ir pastāvīgi strādājusi, lai stiprinātu demokrātiju, tiesiskumu un mieru Centrālāfrikas Republikā, un turpina strādāt pašreizējā pēckrīzes atjaunošanas kontekstā; tā kā Starptautiskās Frankofonijas organizācijas darbam ir ļoti svarīga nozīme Centrālāfrikas Republikas iestāžu spēju stiprināšanā, sniedzot tehnisku atbalstu Īpašās krimināltiesas izveidē, sekmējot valsts cilvēktiesību komisijas izveidi, palīdzot stiprināt vēlēšanu administratīvo un tiesisko sistēmu, nodrošinot tehnisku atbalstu atbruņošanas, demobilizācijas un reintegrācijas programmu un drošības sektora reformu programmu īstenošanā, kā arī sniedzot tehnisku atbalstu Īpašajai krimināltiesai, piesaistot franču valodā runājošus tiesnešus,

1.  atzinīgi vērtē prezidenta F.-A. Touadéra un viņa valdības centienus miera un samierināšanas sekmēšanā Centrālāfrikas Republikā, ņemot vērā gadu desmitiem ieilgušo nepietiekamo attīstību un nestabilitāti un vairākus gadus ilgušo bruņoto konfliktu; aicina CĀR valdību pastiprināt šos centienus, jo īpaši attiecībā uz dialogu ar bruņotajiem grupējumiem, drošības sektora reformu programmām un atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas programmām, kā arī tiesu un sankciju sistēmas atjaunošanu, lai cīnītos pret nesodāmību;

2.  stingri nosoda iztikas līdzekļu un īpašumu zaudēšanu un starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumus un aizskārumus, kas ietver patvaļīgu nogalināšanu, seksuālu vardarbību, necilvēcīgu izturēšanos un visu veidu uzbrukumus, kā arī agresiju un provokācijas pret civiliedzīvotājiem un miera uzturēšanas spēkiem; atgādina, ka šādus mērķtiecīgus uzbrukumus saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām var uzskatīt par kara noziegumiem; pauž visdziļāko līdzjūtību Marokas un Bangladešas valdībām, upuru ģimenēm un MINUSCA; uzsver, ka uzbrukumi miera uzturētājiem ir nepieņemami un ir pretrunāvisām starptautiskajām normām;

3.  uzskata, ka apvienoto vēlēšanu mierīga norise CĀR 2016. gada 14. februārī, piedaloties lielam skaitam vēlētāju, ir politisko pārmaiņu procesa reāls sasniegums; atzinīgi vērtē iestāžu centienus, kas ir uzlabojuši vēlēšanu pārredzamību un uzticamību; atzinīgi vērtē MINUSCA darbu un Operation Sangaris sniegto atbalstu, kas deva būtisku ieguldījumu vēlēšanu procesa miermīlīgā norisē;

4.  stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra pilnvaras īstenot ANO pārredzamības politiku (nulles tolerance) attiecībā uz seksuālas izmantošanas un vardarbības apsūdzībām, un atzinīgi vērtē viņa līdz šim īstenotās iniciatīvas Centrālāfrikas Republikā; aicina ANO dalībvalstis nodrošināt, lai MINUSCA Rīcības un disciplīnas un Iekšējās uzraudzības grupas saņemtu vajadzīgos resursus, lai tās spētu efektīvi reaģēt uz seksuālas izmantošanas un vardarbības gadījumiem un citiem noziegumiem;

5.  uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt drošību; šajā sakarībā uzsver, ka ir jāveic reformas, lai CĀR bruņotos spēkus pārveidotu par profesionālu, demokrātiski kontrolētu un etniski pārstāvētu armiju; atzinīgi vērtē Eiropadomes 2016. gada 19. aprīļa lēmumu izveidot militāras apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA), lai dotu ieguldījumu šīs valsts aizsardzības sektora reformā; sagaida, ka tas palīdzēs modernizēt un uzlabot Centrālāfrikas bruņoto spēku (FACA) efektivitāti un iekļautību, sniedzot stratēģiskas konsultācijas CĀR Aizsardzības ministrijai un darbiniekiem, kā arī izglītības un apmācības jomā;

6.  aicina CĀR valdību sākt ātri un objektīvi izmeklēt visus konstatētos cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumus, pienācīgi saukt pie atbildības vainīgos noziedzniekus un slepkavas, paturot prātā to, ka šīs personas jāsauc pie atbildības neatkarīgi no tā, kurai grupai tās pieder, un jānodrošina pienācīga tiesiskā aizsardzība personām, kuras cietušas pārkāpumu rezultātā; stingri atbalsta ātru Īpašās krimināltiesas izveidi (to paredzēts pabeigt līdz 2017. gada vidum), kam jānodrošina pastāvīgs finansējums, lai nodrošinātu pārskatatbildību un izbeigtu pašreizējo plaši izplatīto nesodāmību; atzinīgi vērtē to, ka ANO 2016. gada decembrī uzsāka astoņu starptautisko tiesnešu darbā pieņemšanas procesu;

7.  pauž nožēlu par to, ka CĀR tiesu sistēma, kura bija vāja jau pirms pilsoņu kara, ir nopietni cietusi sakarā ar sadursmju turpināšanos, jo to rezultātā daudzi tiesvedības pieraksti ir iznīcināti un juridiskais personāls bijis spiests doties trimdā; aicina CĀR valdību ar starptautiskās sabiedrības atbalstu daudz ieguldīt savā tiesu sistēmā, tostarp atjaunojot tiesas, policijas spēkus un cietumus; vienlaikus atgādina, ka panākumus nodrošinās tikai labas demokrātiskās un ekonomiskās pārvaldības principu ievērošana saskaņā ar konstruktīvu dialoga pieeju Bangi foruma garā;

8.  jo īpaši uzsver, ka svarīga ir cieša koordinācija starp partneriem, it īpaši CĀR iestādēm, Eiropas Savienību, Pasaules Banku un ANO, lai nodrošinātu labu sadarbību un papildināmību īstenojamos centienos atjaunot CĀR stabilitāti; mudina steidzami rīkoties, lai apkarotu nesodāmību par kara un citiem noziegumiem un palīdzētu atjaunot tiesu sistēmu, jo tiesiskuma trūkums ir veicinājis vardarbīgu sadursmju palielināšanos pēdējo mēnešu laikā;

9.  pauž nožēlu par to, ka līdzekļu trūkuma dēļ ANO Pasaules Pārtikas programmai drīz var nākties pārtraukt palīdzības sniegšanu 150 000 cilvēku krīzes skartajā CĀR, kuri ir pārvietoti vardarbības rezultātā; norāda, ka Pasaules Pārtikas programmas izplatītie pārtikas produkti glābj dzīvību šiem pārvietotajiem cilvēkiem, kuri ir zaudējuši visu, un ka palīdzības apturēšana dramatiski ietekmēs viņu dzīvi; šajā sakarībā mudina līdzekļu devējus ievērot savas saistības attiecībā uz Pasaules Pārtikas programmu un novērst humānās palīdzības piegāžu turpmāku pasliktināšanos;

10.  atzinīgi vērtē to, ka ir pastiprināta ES un dalībvalstu humānā iesaistīšanās CĀR, ņemot vērā pieaugošās vajadzības; aicina visus starptautiskos līdzekļu devējus atbalstīt ES humānās palīdzības finansējumu, tostarp Pasaules Pārtikas programmu, un palīdzēt CĀR krīzes skartajām personām gan šīs valsts iekšienē, gan bēgļiem kaimiņvalstīs;

11.  aicina CĀR izstrādāt valsts politiku un tiesisko regulējumu, kas pienācīgi aizsargā pārvietoto personu cilvēktiesības, tostarp pārvietošanās brīvību; aicina to pieņemt ilgtspējīgus risinājumus pārvietotajām personām un bēgļiem, tostarp brīvprātīgu, stabilu, drošu un cieņpilnu atgriešanos mājās un vietējo integrāciju vai nometināšanu;

12.  uzskata, ka dialogs joprojām ir vienīgais veids, kā nodrošināt ilgstošu mieru Centrālāfrikas Republikas konfliktu skartajos reģionos, un mudina valdību rīkoties konkrēti, lai kliedētu starptautiskās sabiedrības bažas par krīzes atrisināšanas izredzēm, īstenojot aktīvu pieeju drošības sniegšanā vietējiem iedzīvotājiem;

13.  aicina CĀR valdību kopā ar tās starptautiskajiem partneriem, nekavējoties īstenot valsts atjaunošanas un miera veidošanas plānu, jo īpaši vairojot valsts drošības spēku spējas, īstenojot bruņoto grupu atbruņošanu, demobilizāciju un reintegrācija un novēršot nesodāmību;

14.  aicina CĀR iestādes izstrādāt valsts stratēģiju, lai novērstu dabas resursu nelikumīgas izmantošanas problēmu un apkarotu to kontrabandu tīklus;

15.  ierosina ANO izveidot MINUSCA struktūrvienību, kas cīnītos pret dimantu, kokmateriālu, zelta un ziloņkaula kontrabandu un militarizētu malumedniecību;

16.  aicina starptautiskos dimantu nozares uzņēmumus pārtraukt konflikta eskalāciju un cilvēktiesību pārkāpumus, iegādājoties nelikumīgi iegūtus un tirgotus dimantus no Centrālāfrikas Republikas;

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju CĀR valdībai un iestādēm, Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ANO Drošības padomei, ANO ģenerālsekretāram, Āfrikas Savienības institūcijām, Centrālās Āfrikas valstu ekonomikas kopienai, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai un ES dalībvalstīm.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0249.

Juridisks paziņojums