Procedūra : 2017/2508(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0075/2017

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0075/2017

Debates :

PV 19/01/2017 - 4.3
CRE 19/01/2017 - 4.3

Balsojumi :

PV 19/01/2017 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0004

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 594kWORD 55k
18.1.2017
PE596.785v01-00}
PE596.788v01-00}
PE598.390v01-00}
PE598.392v01-00}
PE598.397v01-00}
PE598.399v01-00} RC1
 
B8-0075/2017}
B8-0078/2017}
B8-0082/2017}
B8-0084/2017}
B8-0089/2017}
B8-0091/2017} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

S&D (B8-0075/2017)

ECR (B8-0078/2017)

Verts/ALE (B8-0082/2017)

EFDD (B8-0084/2017)

ALDE (B8-0089/2017)

PPE (B8-0091/2017)


par stāvokli Burundi (2017/2508(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Maria Arena S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā
Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Burundi (2017/2508(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Burundi, jo īpaši pēdējās divas rezolūcijas, ko pieņēma 2015. gada 9. jūlijā(1) un 2015. gada 17. decembrī(2),

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū nolīgumu, jo īpaši tā 96. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 14. marta Lēmumu (ES) 2016/394 par to, lai beigtu apspriežu procedūru ar Burundi Republiku saskaņā ar Partnerattiecību nolīguma starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, 96. pantu(3),

–  ņemot vērā 2016. gada 4. oktobra rezolūciju par ĀKK un ES turpmākajām attiecībām pēc 2020. gada(4),

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2015. gada 9. decembra rezolūciju par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā 2000. gada 28. augusta Arušas Miera un samierināšanās vienošanos attiecībā uz Burundi;

–  ņemot vērā Burundi Konstitūciju, jo īpaši tās 96. pantu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu (ACDEG),

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2016. gada 21. oktobra deklarāciju Eiropas Savienības vārdā par Dienvidāfriku un Burundi un Starptautisko Krimināltiesu (SKT),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 1. oktobra Regulu (ES) 2015/1755 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi, kā arī to pagarināšanu 2016. gada 29. septembrī,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijas 2016. gada 4. novembra rezolūciju par cilvēktiesību stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā saskaņā ar Cilvēktiesību padomes rezolūciju S-24/1 izveidotās ANO neatkarīgās izmeklēšanas par Burundi (UNIIB) 2016. gada 20. septembra ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2016. gada 17. jūnija ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2016. gada 30. septembra rezolūciju par cilvēktiesību stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijas delegācijas 2016. gada 17. maija ziņojumu par faktu vākšanas misiju uz Burundi 2015. gada 7.–13. decembrī,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2017. gada 6. janvāra paziņojumu par Ligue Iteka aizliegšanu Burundi,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Burundi piedzīvo dramatisku politisko, sociālo un ekonomisko krīzi, kopš tās prezidents Pjērs Nkurunziza pretrunā Arušas nolīgumam un valsts konstitūcijai nolēma kandidēt uz trešo prezidenta pilnvaru termiņu 2015. gada aprīlī; tā kā prezidents P. Nkurunziza nesen nāca klajā ar paziņojumiem, kuros viņš neizslēdza iespēju pārskatīt Burundi konstitūciju, lai viņam būtu iespēja kandidēt uz ceturto pilnvaru termiņu 2020. gadā;

B.  tā kā pēc SKT 2016. gada 19. oktobra lēmuma sākt iepriekšēju izmeklēšanu par vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī Burundi paziņoja par savu izstāšanos no SKT Romas statūtiem un SKT;

C.  tā kā 2016. gada 15. novembrī Ligue Iteka publicēja ziņojumu “Represiju un genocīda dinamika Burundi”, kas pēc divus gadus ilgas izmeklēšanas šajā valstī tapis līdzautorībā ar Starptautisko Cilvēktiesību federāciju (FIDH) un kur sniedza jaunāko informāciju par valdības veiktajām represijām un masveida cilvēktiesību pārkāpumiem; tā kā dažas nedēļas vēlāk Ligue Iteka publicēja arī vairākus izmeklēšanas ziņojumus par visnopietnākajiem Burundi valdības spēku veiktajiem noziegumiem: slepkavības, nolaupīšanas, piespiedu pazušanas, spīdzināšanas, izvarošanas un plaša mēroga aizturēšanas; tā kā šie noziegumi ir turpinājušies pilnīgi nesodīti; tā kā jau 2016. gada oktobrī tika aizliegtas piecas citas tiesību organizācijas, proti, Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC), Forum pour la conscience et le développement (FOCODE), Action chrétienne pour l’abolition de la torture (ACAT), Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH) un Réseau des citoyens probes (RCP);

D.  tā kā FIDH 2016. gada novembrī ziņoja par vairāk nekā 1 000 cilvēku nāvi, 8 000 cilvēku aizturēšanu politisku iemeslu dēļ, 300–800 bezvēsts pazudušām personām, simtiem spīdzināšanas gadījumu, simtiem sieviešu, kas pakļautas seksuālai vardarbībai, tūkstošiem patvaļīgu arestu, vairāk nekā 310 000 bēgļu kaimiņvalstīs un 61 000 iekšzemē pārvietoto personu; tā kā drošības situācija Burundi apdraud visa reģiona stabilitāti;

E.  tā kā valdība ir pastiprināti vērsusies pret neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un laikrakstiem, vēršot pret žurnālistiem piespiedu pazušanu, fiziskus draudus un uzbrukumus vai tiesu iestāžu spiedienu; tā kā visu neatkarīgo radiostaciju apraide ir pārtraukta; tā kā organizācijas „Reportieri bez robežām” 2016. gada pasaules preses brīvības indeksā Burundi ieņem 156. vietu no 180 valstīm;

F.  tā kā 2016. gada martā ES beidza apspriedes saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu un apturēja tiešo finanšu atbalstu Burundi administrācijai, secinot, ka valdības piedāvātās saistības attiecībā uz cilvēktiesībām, demokrātijas principiem un tiesiskumu bija neapmierinošas;

G.  tā kā tiesu sistēma Burundi ir dziļi korumpēta un ļoti maz personu ir sauktas pie atbildības, neraugoties uz to, ka kopš krīzes sākuma simtiem cilvēku ir tikuši nogalināti vai spīdzināti, ko daudzos gadījumos veikusi policija un izlūkdienesti;

H.  tā kā pastāv bažas par valdības īstenotu krīzes etnizēšanu un valsts amatpersonu retorika, kas veicina nesaskaņas, kļūst par izplatītu tendenci, uz ko norāda arī ANO amatpersonas;

I.  tā kā ir saņemti ziņojumi par to, ka valdošās partijas jaunatnes līga Imbonerakure arestē, piekauj un nozog īpašumus iedzīvotājiem, kā arī izmanto izvarošanu kā ieroci; tā kā viņu uzbrukumi galvenokārt ir vērsti pret opozīcijas locekļiem, it īpaši Nacionālās atbrīvošanas spēku (FNL) locekļiem; tā kā pēdējo mēnešu laikā liels skaits opozīcijas locekļu vai cilvēku, ko viņi uzskata par oponentiem, ir nogalināti, apcietināti, piekauti un spīdzināti;

J.  tā kā Padome 2016. gada 29. septembrī atjaunināja ES ierobežojošos pasākumus pret Burundi, pagarinot tos līdz 2017. gada 31. oktobrim; tā kā šie pasākumi aptver ceļošanas aizliegumu un aktīvu iesaldēšanu konkrētām personām, kuru darbības tika novērtētas kā tādas, kas kaitē demokrātijai vai traucē atrast politisku risinājumu krīzei Burundi;

K.  tā kā ar pilnīgu Āfrikas Savienības, Austrumāfrikas Kopienas, ES un ANO atbalstu turpinās starpniecības centieni veicināt Burundi iekšējo dialogu, lai rastu vienprātīgu un miermīlīgu risinājumu krīzei Burundi;

1.  pauž dziļas bažas par politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos Burundi; nosoda kopš 2015. gada Burundi notiekošo vardarbību, kas ir izraisījusi cilvēku bojāeju, spīdzināšanu, pret sievietēm vērstu mērķtiecīgu vardarbību, tostarp kolektīvu izvarošanu, tūkstošiem cilvēku vajāšanu un ieslodzīšanu, simtiem tūkstošu Burundi iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus arestus, nelikumīgas aizturēšanas un preses un vārda brīvības pārkāpumus, kā arī plaši izplatītu nesodāmību par šādiem nodarījumiem; prasa veikt nonāvēšanas gadījumu un pārkāpumu rūpīgu un neatkarīgu izmeklēšanu un saukt pie atbildības šo nodarījumu veicējus;

2.  atgādina Burundi iestādēm par to pienākumu garantēt, aizsargāt un veicināt pamattiesības, tostarp iedzīvotāju pilsoniskās un politiskās tiesības, piemēram, vārda brīvību un pulcēšanās brīvību, kā paredzēts Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartā un citos starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību jomas instrumentos; atgādina Burundi valdībai par tās starptautiskajiem pienākumiem, kas izriet no Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, jo īpaši attiecībā uz pamatbrīvību un tiesiskuma ievērošanu un lietu izskatīšanu tiesā, jo sevišķi tiesībām uz taisnīgu un objektīvu tiesas procesu;

3.  pauž dziļas bažas par to, ka Burundi Nacionālā asambleja 2016. gada 23. un 28. decembrī pieņēma divus likumprojektus, kas paredz stingrāku kontroli pār vietējo un starptautisko NVO darbību; uzsver, ka šo likumu dēļ 2017. gada 3. janvārī tika aizliegta Ligue Iteka darbība valstī; mudina Burundi iestādes pārskatīt šo lēmumu; atkārtoti uzsver to, cik būtiska loma demokrātiskā sabiedrībā ir pilsoniskajai sabiedrībai un cilvēktiesību aktīvistiem; aicina vietējās iestādes ļaut tiem darboties brīvi un droši;

4.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos; aicina ES un tās dalībvalstis palielināt savus centienus atbalstīt un aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus un organizācijas, kas ir apdraudēti šajā valstī;

5.  aicina Burundi iestādes nekavējoties ļaut plašsaziņas līdzekļiem strādāt atklāti un dot iespēju trimdā esošajiem opozīcijas līderiem atgriezties šajā valstī;

6.  mudina Burundi valdību atsākt sadarbību ar ANO augstā cilvēktiesību komisāra biroju un ANO Cilvēktiesību padomi un OHCHR darbiniekiem atļaut piekļuvi apcietinājuma vietām; mudina Burundi valdību saskaņā ar starptautiskajām saistībām ievērot un garantēt cilvēktiesības un pamatbrīvības visiem;

7.  stingri atbalsta demokrātiskos principus un vērtības, cilvēktiesības un tiesiskumu kā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma būtiskus elementus un principus, kas izklāstīti Arušas nolīgumā; mudina visas puses radīt nepieciešamos nosacījumus, lai atjaunotu uzticēšanos un veicinātu nacionālo vienotību, izmantojot iekļaujošu un pārredzamu nacionālo dialogu, piedaloties valdībai, opozīcijas partijām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem saskaņā ar Arušas nolīgumu un Burundi konstitūciju;

8.  ar dziļām bažām norāda, ka Burundi ir veikusi oficiālu izstāšanos no Romas statūtiem; atgādina, ka SKT ir viena no svarīgākajām iestādēm, kas iedzīvotājiem palīdz panākt taisnīgumu gadījumos, kad viņi saskaras ar vissmagākajiem noziegumiem un kad taisnīgumu nevar panākt valsts līmenī;

9.  aicina ANO Drošības padomi un SKT ātri uzsākt pilnīgu izmeklēšanu par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem Burundi, tostarp risku, ka tās jurisdikcijā nesenās valsts krīzes laikā veikts genocīds;

10.  nosoda to, ka pieņemts jauns likums par nacionālo brīvprātīgo spēku izveidi, kas varētu legalizēt darbības, ko veic vardarbīgā jauniešu organizācija “Imbonerakure”, kuru starptautiskās cilvēktiesību organizācijas un ANO plaši apsūdz par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un darbošanos nesodāmības apstākļos; prasa nekavējoties atbruņot militāro grupējumu;

11.  atbalsta Padomes lēmumu pēc saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu uzsākto diskusiju neizdošanās apturēt tiešo finansiālo atbalstu, tostarp budžeta atbalstu, Burundi administrācijai, vienlaikus saglabājot pilnu finansiālo atbalstu iedzīvotājiem un humāno palīdzību, izmantojot tiešos kanālus;

12.  atzinīgi vērtē mērķtiecīgās sankcijas, ko ES pieņēma 2015. gada 1. oktobrī un kas atbilst Āfrikas Savienības lēmumam piemērot mērķtiecīgas sankcijas, tostarp ceļošanas aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu tiem burundiešiem, kuri atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un kuri kavē centienus rast politisku risinājumu šai krīzei; aicina ES piemērot šādas sankcijas visām personām, kuru darbības rada draudus mieram un stabilitātei šajā reģionā, kūda uz naidu un pārkāpj Arušas vienošanos;

13.  pauž bažas par to, ka politiskā krīze varētu izraisīt etnisku konfliktu; nosoda personu uzskaitīšanu Burundi administrācijā un armijā pēc etniskās piederības; mudina visas puses ievērot Arušas nolīgumu;

14.  atzinīgi vērtē ANO Izmeklēšanas komisiju par cilvēktiesībām Burundi, kas izveidota 2016. gada novembrī, lai izmeklētu cilvēktiesību pārkāpumus un aizskārumus Burundi kopš 2015. gada aprīļa; mudina Burundi iestādes pilnībā sadarboties ar šīs izmeklēšanas komisijas locekļiem;

15.  atbalsta ANO Drošības padomes 2016. gada jūlija rezolūciju, ar ko atļauta ANO policijas spēku izvietošana Burundi, lai samazinātu vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumus šajā valstī; mudina Āfrikas Savienības Miera un drošības padomi steidzami nosūtīt delegāciju uz Budžumburu, lai tiktos ar prezidentu P. Nkurunzizu un aicinātu viņu izbeigt drošības spēku veiktos pārkāpumus;

16.  prasa Āfrikas Savienībai, ANO un ES nopietni apsvērt reģionālo dimensiju un novērst plašāku destabilizāciju reģionā; mudina PV/AP iesaistīties sadarbībā ar Burundi iestādēm un visām citām attiecīgajām ieinteresētajām personām un atbalstīt, atjaunināt un uzlabot ticamību Austrumāfrikas Kopienas veiktajiem reģionālās starpniecības centieniem šai krīzei rast noturīgu risinājumu, kas ievēro konstitūciju, Arušas nolīgumu un starptautiskās cilvēktiesības, veidojot atvērtu un iekļaujošu dialogu;

17.  pauž dziļas bažas par pieaugošo bēgļu plūsmu uz kaimiņvalstīm un par satraucošo humanitāro situāciju Burundi; atkārtoti pauž atbalstu un solidaritāti gan visām humānās palīdzības organizācijām, kas darbojas uz vietas, gan uzņēmējām kaimiņvalstīm; turklāt prasa ES pastiprināt tās palīdzību šajā reģionā;

18.  pauž nopietnas bažas par prezidenta P. Nkurunzizas 2016. gada 30. decembra paziņojuma, ka viņš varētu kandidēt uz ceturto prezidenta pilnvaru termiņu 2020. gadā;

19.  jo īpaši pauž bažas par LGBTI cilvēku ārkārtīgi augsto diskriminācijas līmeni un kriminālsodīšanu Burundi; tādēļ aicina Burundi Nacionālo asambleju un valdību atcelt kriminālkodeksa pantus, kuri diskriminē LGBTI personas;

20.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Burundi valdībai un parlamentam, ĀKK un ES padomei, Komisijai, Padomei, Austrumāfrikas valstu kopienai un tās dalībvalstu valdībām, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienības iestādēm un ANO ģenerālsekretāram.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0275.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0474.

(3)

OV L 73, 18.3.2016., 90. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0371.

Juridisks paziņojums