Postupak : 2017/2564(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0150/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0150/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0044

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 357kWORD 90k
15.2.2017
PE598.479v01-00}
PE498.483v01-00}
PE598.484v01-00}
PE598.490v01-00}
PE598.491v01-00}
PE598.494v01-00} RC1
 
B8-0150/2017}
B8-0154/2017}
B8-0155/2017}
B8-0161/2017}
B8-0162/2017}
B8-0165/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8-0150/2017)

EFDD (B8-0154/2017)

ALDE (B8-0155/2017)

S&D (B8-0161/2017)

GUE/NGL (B8-0162/2017)

Verts/ALE (B8-0165/2017)


o smaknućima u Kuvajtu i Bahreinu (2017/2564(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Gesine Meissner u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o smaknućima u Kuvajtu i Bahreinu (2017/2564(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bahreinu, posebno rezoluciju od 4. veljače 2016. o slučaju Muhameda Ramadana(1), rezoluciju od 7. srpnja 2016. o Bahreinu(2) i rezoluciju od 8. listopada 2015. o smrtnoj kazni(3),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 15. siječnja 2017. o smaknućima u Bahreinu i izjavu od 25. siječnja 2017. o nedavnim smaknućima u Državi Kuvajt,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu o Europskom i svjetskom danu borbe protiv smrtne kazne koju su 10. listopada 2015. dali potpredsjednica Komisije / visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini, u ime Unije, i glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjørn Jagland,

–  uzimajući u obzir izjavu koju su 25. siječnja 2017. dali posebna izvjestiteljica UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja Agnes Callamard i posebni izvjestitelj UN-a za mučenje i druge oblike okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Nils Melzer i kojom su zatražili od vlade Bahreina da hitno zaustavi daljnja smaknuća te izjavu o Bahreinu glasnogovornika visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Ruperta Colvillea,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni, mučenju, slobodi izražavanja i o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir novi strateški okvir i akcijski plan EU-a za ljudskih prava kojemu je cilj da zaštita i praćenje stanja ljudskih prava budu u središtu svih politika EU-a,

–  uzimajući u obzir članak 2. Europske konvencije o ljudskim pravima i njezine protokole 6. i 13.,

–  uzimajući u obzir članke 1. i 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između Europske unije, njezinih država članica i zemalja Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva iz 1988. godine,

–  uzimajući u obzir zaključke s 25. sastanka ministara i Zajedničkog vijeća EU-a i Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva koji je održan 18. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Opće skupštine UN-a o moratoriju na izvršenje smrtne kazne, posebno rezoluciju od 18. prosinca 2014. i najnoviju rezoluciju od 19. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Konvenciju o pravima djeteta i Arapsku povelju o ljudskim pravima, akte u kojima su Kuvajt i Bahrein strane,

–  uzimajući u obzir zaštitne mjere kojima se jamči zaštita prava osoba osuđenih na smrtnu kaznu odobrene rezolucijom Ekonomskog i socijalnog vijeća br. 1984/50 od 25. svibnja 1984.,

–  uzimajući u obzir zaključne napomene Odbora UN-a za ljudska prava od 11. kolovoza 2016. o drugom periodičkom izvješću o Kuvajtu,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948., a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, osobito njegov članak 18. i Drugi fakultativnog protokol o smrtnoj kazni koji je priložen tom paktu te Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. i Konvenciju UN-a o smanjenju apatridnosti iz 1961.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je prema podacima Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava više od 160 država članica Ujedinjenih naroda s različitim pravnim sustavima, tradicijama, kulturama i vjerskim običajima ukinulo smrtnu kaznu ili je ne primjenjuje;

B.  budući da su 25. siječnja kuvajtske vlasti izvršile smaknuće nad sedmero ljudi, uključujući i jednog člana kraljevske obitelji, pri čemu su pogubljeni Muhamed Šahed Muhamed Sanvar Husein, Jakatia Midon Pawa, Amakil Ooko Mikunin, Nasra Juseff Mohammad Al-Anzi, Sajed Radhi Jumaa, Samir Taha Abdulmadžed Abduldžalil i Fejsal Abdulah Džaber Al-Sabah, od kojih je većina bila osuđena za ubojstvo; budući da je među zatvorenicima bilo petoro stranih državljana: dvoje državljana Egipta, jedan državljanin Bangladeša, jedan državljanin Filipina i jedan državljanin Etiopije i da su među njima bile tri žene; budući da je riječ o prvim smaknućima nakon 2013. kada su kuvajtske vlasti nakon šestogodišnjeg moratorija smaknule petoro ljudi;

C.  budući da su Centar za ljudska prava zemalja Perzijskog zaljeva i druge organizacije za zaštitu ljudskih prava zabilježili slučajeve kršenja prava na pravičan postupak u kaznenopravnom sustavu Kuvajta zbog čega je optuženicima bilo otežano ostvarenje prava na pošteno suđenje;

D.  budući da su 15. siječnja 2017. u Bahreinu strijeljanjem smaknuti Ali Al-Singace, Abbas Al-Samea i Sami Mušaima čime je prekinut šestogodišnji moratorij;

E.  budući da su se prema podacima Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava smaknuća izvršila uz teško kršenje standarda poštenog suđenja; budući su trojica muškaraca bili optuženi za napad bombom 2014. u Manami pri čemu je smrtno stradalo nekoliko ljudi, među kojima je bilo troje policijskih službenika; no budući da su prema nekim navodima sva trojica optuženih muškaraca mučenjem bila prisiljena na priznanje koje je potom korišteno kao osnovni dokaz na temelju kojeg su osuđeni; budući da su bili lišeni državljanstva, da im je uskraćeno pravo na odvjetnika i da su smaknuti u roku manjem od jednog tjedna nakon izricanja presude, a da njihove obitelji nisu dobile nikakvu prethodnu obavijest niti su imali priliku zatražiti pomilovanje;

F.  budući da je posebna izvjestiteljica UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja na temelju činjenice da je svoj trojici muškaraca uskraćeno pravo na pošteno suđenje zajamčeno člankom 14. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima ta pogubljenja nazvala „izvansudskim ubojstvima”;

G.  budući da je Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava izjavio da je „zgrožen” smaknućima i da „ozbiljno sumnja” u to da je tim osobama osigurano pošteno suđenje;

H.  budući da još dvojicu muškaraca u Bahreinu, Muhameda Ramadana i Huseina Musu, očekuje smrtna kazna; budući da obojica tvrde kako je od njih mučenjem iznuđeno lažno priznanje da su počinili teški zločin i budući da smaknuće može uslijediti u bilo kojem trenutku;

I.  budući da se bahreinsko-danski državljanin Abdulhadi Al-Havadža, utemeljitelj i ravnatelj Centra za ljudska prava zemalja Perzijskog zaljeva, i Halil Al-Halvadži, nastavnik matematike koji je prethodno živio u Švedskoj, i dalje nalaze u zatvoru zbog optužbi u vezi s mirnim izražavanjem mišljenja;

1.  duboko žali zbog odluke Kuvajta i Bahreina o ponovnoj primjeni smrtne kazne; ponovno izražava osudu nad primjenom smrtne kazne i snažno podupire uvođenje moratorija na izvršenje smrtne kazne kao koraka prema njezinu ukidanju;

2.  poziva Njegovo veličanstvo šeika Hamada bin Isu Al-Kalifa od Bahreina da zaustavi smaknuća Mohameda Ramadana i Huseina Muse, a od bahreinskih vlasti traži da omoguće ponovno suđenje u skladu s međunarodnim standardima; podsjeća da se sve optužbe u vezi s kršenjem ljudskih prava tijekom postupaka moraju uredno istražiti;

3.  ističe da je Konvencijom o pravima djeteta i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima izričito zabranjena smrtna kazna za kaznena djela koja su počinile osobe mlađe od 18 godina;

4.  poziva vlade Kuvajta i Bahreina da odmah upute otvoreni poziv posebnom izvjestitelju UN-a za mučenje i druge oblike okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja da posjeti zemlju i da zajamče neometan pristup zatvorenim osobama i svim pritvorskim i zatvorskim ustanovama;

5.  podsjeća da se EU protivi smrtnoj kazni i da je smatra okrutnim i neljudskim oblikom kažnjavanja koji ne odvraća od kriminalnog ponašanja i da je u slučaju pogreške nepovratna;

6.  poziva Kuvajt i Bahrein da potpišu i ratificiraju Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima s ciljem ukidanja smrtne kazne;

7.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da se i dalje bore protiv primjene smrtne kazne; odlučno poziva Bahrein i Kuvajt da poštuju minimalne međunarodne standarde i da ograniče područje primjene i primjenu smrtne kazne; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da i dalje pomno prati događaje u tim dvjema zemljama i općenito u zemljama Perzijskog zaljeva i da se pritom koristi svim raspoloživim sredstvima utjecaja;

8.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da urgiraju kod bahreinske vlade kako bi se zatražilo puštanje na slobodu Nabila Radžaba i svih koji su lišeni slobode samo zato što su mirno uživali slobodu izražavanja i okupljanja te da apeliraju na bahreinsku vladu da zaustavi prekomjernu primjenu sile nad prosvjednicima i praksu proizvoljnog oduzimanja državljanstva, što je bio slučaj s duhovnim vođom Al-Vefaka šeikom Isom Kasimom i drugim disidentima;

9.  poziva vladu Bahreina da u potpunosti provede preporuke iz izvješća Neovisnog istražnog povjerenstva Bahreina, Univerzalnog periodičnog pregleda i Nacionalnog instituta za ljudska prava; dodatno potiče rad na provedbi reformi u Kuvajtu;

10.  potiče dijalog i bilateralne i multilateralne inicijative između Europske unije, njezinih država članica i zemalja Perzijskog zaljeva, uključujući Kuvajt i Bahrein, u pitanjima ljudskih prava i u drugim područjima od zajedničkog interesa; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicu Mogherini da se snažno založe za uspostavu formalnog dijaloga o ljudskim pravima s vlastima Kuvajta i Bahreina, u skladu sa smjernicama EU-a za dijaloge o ljudskim pravima;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Kraljevine Bahrein, vladi i parlamentu Države Kuvajta te članicama Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0044.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0315.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0348.

Pravna napomena