Procedură : 2017/2564(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0150/2017

Texte depuse :

RC-B8-0150/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/02/2017 - 6.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0044

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 427kWORD 90k
15.2.2017
PE598.479v01-00}
PE598.483v01-00}
PE598.484v01-00}
PE598.490v01-00}
PE598.491v01-00}
PE598.494v01-00} RC1
 
B8-0150/2017}
B8-0154/2017}
B8-0155/2017}
B8-0161/2017}
B8-0162/2017}
B8-0165/2017} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

PPE (B8-0150/2017)

EFDD (B8-0154/2017)

ALDE (B8-0155/2017)

S&D (B8-0161/2017)

GUE/NGL (B8-0162/2017)

Verts/ALE (B8-0165/2017)


referitoare la execuțiile din Kuwait și Bahrain (2017/2564(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Gesine Meissner în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli în numele Grupului GUE/NGL
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la execuțiile din Kuwait și Bahrain (2017/2564(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bahrain, în special cea din 4 februarie 2016, referitoare la cazul lui Mohammed Ramadan(1), cea din 7 iulie 2016, referitoare la Bahrain(2) și cea din 8 octombrie 2015, referitoare la pedeapsa cu moartea(3),

–  având în vedere declarația din 15 ianuarie 2017 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la execuțiile din Bahrain și declarația din 25 ianuarie 2017 referitoare la execuțiile recente din Statul Kuweit,

–  având în vedere declarația comună din 10 octombrie 2015 a VP/ÎR, Federica Mogherini, în numele UE, și a Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, referitoare la Ziua europeană și mondială împotriva pedepsei capitale,

–  având în vedere declarația din 25 ianuarie 2017 a raportorilor speciali ai ONU, Agnes Callamard, pentru execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare și Nils Melzer, pentru tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, care a lansat un apel de urgență guvernului din Bahrain pentru a pune capăt execuțiilor, precum și declarația din 17 ianuarie 2017 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Rupert Colville, cu privire la Bahrain,

–  având în vedere orientările UE privind pedeapsa capitală, tortura, libertatea de exprimare și apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere noul Cadrul strategic al UE și Planul de acțiune privind drepturile omului, care urmăresc să pună protecția și monitorizarea drepturilor omului în centrul tuturor politicilor UE,

–  având în vedere articolul 2 din Convenția europeană a drepturilor omului și Protocoalele 6 și 13 la aceasta,

–  având în vedere articolele 1 și 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre și țările din Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf (CCG) din 1988,

–  având în vedere concluziile celui de al 25-lea Consiliu mixt și Reuniunii ministeriale UE-CCG din 18 iulie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU privind un moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale, în special cea din 18 decembrie 2014 și cea mai recentă, din 19 decembrie 2016,

–  având în vedere Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, Convenția privind drepturile copilului și Carta arabă a drepturilor omului, la care Kuwaitul și Bahrainul sunt părți,

–  având în vedere garanțiile de protecție a drepturilor persoanelor pasibile de pedeapsa capitală, aprobate prin Rezoluția 1984/50 a Consiliului Economic și Social din 25 mai 1984,

–  având în vedere observațiile finale din 11 august 2016 ale Comitetul ONU pentru Drepturile Omului cu privire la cel de al treilea raport periodic al Kuweitului,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor omului din 1948, și în special articolul 15,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice (PIDCP), în special articolul 18, al doilea Protocol opțional privind pedeapsa cu moartea și Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Convenția ONU privind statutul apatrizilor din 1954 și cea privind reducerea apatridiei din 1961,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), peste 160 de state membre ale ONU, cu diverse sisteme juridice, tradiții, culturi și contexte religioase, fie au abolit pedeapsa capitală, fie nu o mai practică;

B.  întrucât, la 25 ianuarie 2017, autoritățile din Kuweit au executat șapte persoane, inclusiv un membru al familiei regale: Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff Mohammad al-Anzi, Sayed Radhi Jumaa, Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel și Faisal Abdullah Jaber Al Sabah, majoritatea condamnați pentru omicid; întrucât cinci dintre deținuți erau cetățeni străini: doi egipteni, o persoană din Bangladesh, un filipinez și un etiopian, iar trei erau femei; întrucât execuțiile au fost primele din această țară din 2013, când autoritățile kuweitiene au executat cinci persoane, după un moratoriu de șase ani;

C.  întrucât Centrul pentru Drepturile Omului al Țărilor din Golf și alte organizații de apărare a drepturilor omului au semnalat încălcări dovedite ale dreptului la un proces echitabil în sistemul justiției penale din Kuweit, care au împiedicat persoanele puse sub acuzare să beneficieze de un proces echitabil;

D.  întrucât, la 15 ianuarie 2017, Bahrainul i-a executat pe Ali Al-Singace, Abbas Al-Samea și Sami Mushaima prin împușcare de către plutonul de execuție, punând capăt unui moratoriu de șase ani;

E.  întrucât, potrivit OHCHR, aceste execuții au avut loc în contextul unor încălcări grave ale standardelor privind un proces echitabil; întrucât trei bărbați au fost acuzați de un atac cu bombă la Manama, în 2014, care s-a soldat cu moartea mai multor persoane, inclusiv trei ofițeri de poliție; întrucât se pare însă că toți trei au făcut mărturii sub tortură, mărturii care au fost ulterior utilizate ca dovezi principale pentru a-i condamna; întrucât acestora li s-a retras cetățenia, li s-a refuzat accesul la un avocat și au fost executați la mai puțin de o săptămână după pronunțarea verdictului, fără informarea prealabilă a familiilor și fără ca acestea să aibă vreo șansă să solicite grațierea;

F.  întrucât Raportorul special al ONU pentru execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare a declarat că acestea sunt „asasinate extrajudiciare”, pentru că niciunul dintre cei trei bărbați nu au beneficiat de dreptul la un proces echitabil, consacrat la articolul 14 din PIDCP;

G.  întrucât OHCHR s-a declarat „consternat” de aceste execuții și de faptul că există „îndoieli serioase” că persoanele în cauză au avut dreptul la un proces echitabil;

H.  întrucât alți doi bărbați, Mohammad Ramadan și Hussein Moussa, au fost condamnați la pedeapsa capitală în Bahrain; întrucât ambii susțin că au fost torturați pentru a mărturisi crime grave pe care nu le-au comis și pot fi executați în orice moment;

I.  întrucât Abdulhadi al-Khawaja, cu dublă cetățenie a Bahrainului și Danemarcei și director fondator al Centrului pentru Drepturile Omului al Țărilor din Golf, precum și Khalil Al Halwachi, un profesor de matematică care a trăit în Suedia, sunt în continuare în închisoare, pentru acuzații legate de exprimarea pașnică a opiniilor lor;

1.  regretă profund decizia Kuwaitului și Bahrainului de a relua practica pedepsei cu moartea; condamnă din nou recurgerea la pedeapsa capitală și sprijină cu fermitate introducerea unui moratoriu privind pedeapsa capitală, ca etapă către abolirea acesteia;

2.  face apel la Maiestatea Sa Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa al Bahrainului să oprească execuțiile lui Mohamed Hussein Ramadan și Hussain Ali Moosa, și solicită autorităților din Bahrain să asigure o rejudecare a procesului, în conformitate cu standardele internaționale; reamintește că toate acuzațiile de încălcare a drepturilor omului în cursul procedurii trebuie investigate corespunzător;

3.  subliniază faptul că Convenția privind drepturile copilului și Pactul internațional privind drepturile civile și politice interzic explicit pedeapsa cu moartea pentru infracțiuni comise de persoane sub 18 ani;

4.  invită guvernele din Kuwait și Bahrain să adreseze o invitație imediată deschisă Raportorului special al ONU pentru tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, pentru a efectua o vizită în aceste țări, precum și să îi permită un acces nerestricționat la deținuți și la toate locurile de detenție;

5.  reamintește că UE se opune pedepsei capitale și consideră că este o pedeapsă crudă și inumană, care nu descurajează comportamentele infracționale și care, în caz de eroare, este ireversibilă;

6.  solicită Kuweitului și Bahrainului să semneze și să ratifice la Protocolul opțional nr. 2 la Pactul internațional privind drepturile civile și politice, care vizează abolirea pedepsei cu moartea.

7.  invită insistent Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să continue lupta împotriva aplicării pedepsei cu moartea; solicită insistent Kuweitului și Bahrainului să respecte standardele internaționale minime și să reducă sfera de aplicare și utilizarea pedepsei capitale; invită insistent SEAE să rămână vigilent în ceea ce privește evoluțiile din aceste două țări și din regiunea Golfului în general, precum și să utilizeze toate mijloacele de influență pe care le au la dispoziție;

8.  invită insistent SEAE și statele membre să intervină pe lângă guvernul din Bahrain pentru a solicita eliberarea lui Nabeel Rajab și a tuturor persoanelor deținute exclusiv pentru că și-au exercitat pașnic libertatea de exprimare și de întrunire, precum și să solicite categoric guvernului din Bahrain să pună capăt utilizării excesive a forței împotriva demonstranților și practicii arbitrare de revocare a cetățeniei, aplicată liderului spiritual al Al-Wefaq, Sheikh Isa Qassim, și alor disidenți;

9.  solicită guvernului din Bahrain să aplice în totalitate recomandările raportului Comisiei independente de anchetă din Bahrain (BICI), Mecanismului de revizuire periodică universală și Institutului Național pentru Drepturile Omului; încurajează, de asemenea, realizarea unor acțiuni de reformă din Kuweit;

10.  încurajează dialogul și inițiativele bilaterale și multilaterale între Uniunea Europeană, statele sale membre și țările din Golf, inclusiv Kuweit și Bahrain, privind aspecte legate de drepturile omului, precum și în alte domenii de interes reciproc; invită SEAE și VP/ÎR, Federica Mogherini, să insiste asupra instituirii unui dialog oficial privind drepturile omului cu autoritățile din Kuweit și Bahrain, în conformitate cu orientările UE privind dialogurile referitoare la drepturile omului;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Regatului Bahrain, guvernului și parlamentului Statului Kuweit, precum și membrilor Consiliului de Cooperare al Golfului.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0044.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0315.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0348.

Notă juridică