Postup : 2017/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0150/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0150/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0044

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 364kWORD 90k
15.2.2017
PE598.479v01-00}
PE598.483v01-00}
PE598.484v01-00}
PE598.490v01-00}
PE598.491v01-00}
PE598.494v01-00} RC1
 
B8-0150/2017}
B8-0154/2017}
B8-0155/2017}
B8-0161/2017}
B8-0162/2017}
B8-0165/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8-0150/2017)

EFDD (B8-0154/2017)

ALDE (B8-0155/2017)

S&D (B8-0161/2017)

GUE/NGL (B8-0162/2017)

Verts/ALE (B8-0165/2017)


o popravách v Kuvajte a Bahrajne (2017/2564(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o popravách v Kuvajte a Bahrajne (2017/2564(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bahrajne, najmä na uznesenie zo 4. februára 2016 o prípade Mohameda Ramadána(1), a uznesenie zo 7. júla 2016 o Bahrajne(2) a uznesenie z 8. októbra 2015 o treste smrti(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie z 15. januára 2017 hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 15. januára 2017 o popravách vykonaných v Bahrajne a z 25. januára 2017 o nedávnych popravách vykonaných v Kuvajtskom štáte,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie z 10. októbra 2015 PK/VP Federicy Mogheriniovej v mene EÚ a generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda k Európskemu a Svetovému dňu proti trestu smrti,

–  so zreteľom na vyhlásenie z 25. januára 2017 osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Agnes Callamardovej a osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie Nilsa Melzera, ktorí naliehavo žiadali bahrajnskú vládu, aby zastavila nové popravy, a na vyhlásenie zo 17. januára 2017 hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ruperta Colvilla o Bahrajne,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na nový strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva, ktorého cieľom je postaviť ochranu ľudských práv a dohľad nad nimi do centra všetkých politík EÚ,

–  so zreteľom na článok 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach a jeho protokoly 6 a 13,

–  so zreteľom na články 1 a 2 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a krajinami Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC) z roku 1988,

–  so zreteľom na závery 25. zasadnutia spoločnej rady EÚ – GCC a zasadnutie ministrov z 18. júla 2016,

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o moratóriu na trest smrti, najmä na uznesenie z 18. decembra 2014 a na najnovšie uznesenie z 19. decembra 2016,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a Arabskú chartu o ľudských právach, ktorých zmluvnými stranami sú Kuvajt a Bahrajn,

–  so zreteľom na záruky ochrany práv tých, ktorým hrozí trest smrti, schválené rezolúciou Hospodárskej a sociálnej rady OSN 1984/50 z 25. mája 1984,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky k tretej pravidelnej správe o Kuvajte Výboru OSN pre ľudské práva z 11. augusta 2016,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej článok 15,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), a najmä na jeho článok 18, a na druhý opčný protokol o treste smrti, a na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) viac ako 160 členských štátov OSN, ktoré majú rôzne právne systémy, tradície, kultúry a náboženské pozadie, trest smrti buď zrušilo, alebo ho nevykonáva;

B.  keďže 25. januára 2017 Kuvajtské orgány popravili týchto sedem osôb vrátane člena kráľovskej rodiny: Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff Mohammad al-Anzi, Sayed Radhi Jumaa, Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel a Faisal Abdullah Jaber Al Sabah, z ktorých bola väčšina odsúdená za vraždu; keďže piati z väzňov boli cudzími štátnymi príslušníkmi: dvaja štátny prísušníci Egypta, jeden Bangladéša, jeden Filipín a jeden Etiópie, z ktorých boli tri ženy; keďže popravy boli prvými v krajine od roku 2013, keď kuvajtské orgány popravili päť ľudí po šesťročnom moratóriu;

C.  keďže Centrum pre ľudské práva v oblasti Perzského zálivu a ďalšie ľudskoprávne organizácie zdokumentovali porušovanie zásad riadneho procesu v kuvajtskom systéme trestného súdnictva, ktoré sťažili obžalovaným prístup k spravodlivému súdnemu procesu;

D.  keďže 15. januára 2017 Bahrajn popravil Aliho Al-Singaceho, Abbasa Al-Sameu a Samiho Mushaima zastrelením popravnou čatou, čím ukončil šesťročné moratórium;

E.  keďže podľa OHCHR sa popravy uskutočnili pri závažnom porušení noriem spravodlivého procesu; keďže traja muži boli obvinení z bombového útoku v Maname v roku 2014, pri ktorom zahynulo niekoľko osôb vrátane troch policajtov; keďže však všetci traja boli údajne mučení, až kým sa priznali, čo sa potom použilo ako hlavný dôkaz na ich odsúdenie; keďže boli zbavení svojej štátnej príslušnosti, bol im odmietnutý prístup k advokátovi a popravení boli o menej ako týždeň po rozsudku bez toho, aby boli vopred informované ich rodiny, a nemali žiadnu možnosť žiadať o milosť;

F.  keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy vyhlásila tieto popravy za mimosúdne popravy na základe toho, že všetci traja muži nemali právo na spravodlivý proces, ktoré je zakotvené v článku 14 ICCPR;

G.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyhlásil, že je zhrozený z popráv, a že existujú „vážne pochybnosti“, že muži dostali spravodlivý súdny proces;

H.  keďže dvaja ďalší muži, Mohammad Ramadán a Hussein Moussa, takisto čelia trestu smrti v Bahrajne; keďže obaja muži boli údajne mučení, až kým sa priznali k hrdelným zločinom, a môžu byť kedykoľvek popravení;

I.  keďže občan Bahrajnu a Dánska Abdulhádí al-Chauádža, zakladajúci riaditeľ Centra pre ľudské práva v oblasti Perzského zálivu, ako aj Khalil Al Halwachi, profesor matematiky, ktorý v minulosti žil vo Švédsku, sú stále vo väzení za obvinenia vzťahujúce sa na pokojné vyjadrenie ich stanoviska;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím Kuvajtu a Bahrajnu vrátiť sa k výkonu trestu smrti; opätovne potvrdzuje, že odsudzuje uplatňovanie trestu smrti, a rozhodne podporuje zavedenie moratória na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu;

2.  vyzýva Jeho veličenstvo šejka Hamada bin Ísá Ál Chalífu, aby zastavil popravu Mohameda Ramadána a Husseina Músu, a bahrajnské orgány, aby zabezpečili obnovu procesu v súlade s medzinárodnými normami; pripomína, že všetky obvinenia z porušovania ľudských práv, ku ktorým malo dôjsť počas procesu, musia byť riadne vyšetrené;

3.  zdôrazňuje, že podľa Dohovoru o právach dieťaťa a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach sa výslovne zakazuje trest smrti za trestné činy, ktoré spáchali osoby mladšie ako 18 rokov;

4.  vyzýva kuvajtskú a bahrajnskú vládu, aby osobitnému spravodajcovi OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie vydali okamžité a otvorené pozvanie na návštevu krajiny, a aby umožnili neobmedzený prístup k zadržiavaným osobám a do všetkých väzenských zariadení;

5.  pripomína, že EÚ je proti trestu smrti a považuje ho za krutý a neľudský trest, ktorý nedokáže odradiť od trestnej činnosti a v prípade chyby je nezvratný;

6.  vyzýva Kuvajt a Bahrajn, aby podpísali a ratifikovali druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach zameraný na zrušenie trestu smrti;

7.  naliehavo vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby pokračovali v boji proti používaniu trestu smrti; naliehavo vyzýva Bahrajn, Kuvajt, aby dodržiavali minimálne medzinárodné normy a obmedzili rozsah a uplatňovanie trestu smrti; naliehavo vyzýva ESVČ, aby nepoľavovala v pozornosti, pokiaľ ide o vývoj v týchto dvoch krajinách a v oblasti Perzského zálivu vo všeobecnosti, a aby využila všetky prostriedky vplyvu, ktoré má k dispozícii;

8.  naliehavo vyzýva ESVČ a členské štáty, aby intervenovali u bahrajnskej vlády a žiadali prepustenie Nabíla Radžaba a všetkých, ktorí sú zadržiavaní len na základe nenásilného uplatňovania svojej slobody prejavu a zhromažďovania, a aby naliehala na bahrajnskú vládu, aby zastavila neprimerané používanie sily proti demonštrantom alebo praktiku svojvoľného odnímania občianstva, ako napríklad v prípade duchovného vodcu strany al-Wifáq šejka Isu Qassima a iných disidentov;

9.  vyzýva bahrajnskú vládu, aby v plnej miere vykonala odporúčania správy Bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie (BICI), všeobecného pravidelného preskúmania a Národného inštitútu pre ľudské práva; ďalej podporuje reformné úsilie v Kuvajte;

10.  podporuje dialóg a dvojstranné a viacstranné iniciatívy medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a krajinami Perzského zálivu vrátane Kuvajtu a Bahrajnu v otázkach týkajúcich sa ľudských práv, ako aj v ďalších oblastiach spoločného záujmu; vyzýva ESVČ a PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby trvali na zriadení formálneho dialógu o ľudských právach s kuvajtskými a bahrajnskými orgánmi, v súlade s usmerneniami EÚ pre dialógy o ľudských právach;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Bahrajnského kráľovstva, vláde a parlamentu Kuvajtského štátu a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0044.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0315.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0348.

Právne oznámenie