Postup : 2017/2565(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0152/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0152/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0045

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 445kWORD 49k
15.2.2017
PE598.481v01-00}
PE598.482v01-00}
PE598.486v01-00}
PE598.488v01-00}
PE598.493v01-00}
PE598.496v01-00} RC1
 
B8-0152/2017}
B8-0153/2017}
B8-0157/2017}
B8-0159/2017}
B8-0164/2017}
B8-0167/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8-0152/2017)

EFDD (B8-0153/2017)

ECR (B8-0157/2017)

ALDE (B8-0159/2017)

S&D (B8-0164/2017)

Verts/ALE (B8-0167/2017)


o Guatemale, najmä o situácii obhajcov ľudských práv (2017/2565(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE
Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez

Uznesenie Európskeho parlamentu o Guatemale, najmä o situácii obhajcov ľudských práv (2017/2565(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na dohovory OSN o ľudských právach a ich opčné protokoly,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Európsku sociálnu chartu a Chartu základných práv EÚ,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z decembra 2005,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv vrátane uznesení o diskusiách o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 13. marca 2007 o Guatemale(1) a z 11. decembra 2012 o dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou(2),

–  so zreteľom na návštevu svojho podvýboru DROI v Mexiku a Guatemale vo februári 2016 a na jeho záverečnú správu,

–  so zreteľom na správu Delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky (DCAM) o jej návšteve v Guatemale v dňoch 16. – 20. februára 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o prioritách EÚ pre zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016(3),

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o globálnych hrozbách, ktorým čelia obhajcovia ľudských práv, a o situácii obhajcov ľudských práv žien,

–  so zreteľom na výročnú správu za rok 2016 vysokého komisára OSN pre ľudské práva o činnosti jeho úradu v Guatemale,

–  so zreteľom na nedávnu návštevu osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva v Guatemale,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019),

–  so zreteľom na plán EÚ pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou v partnerských krajinách na obdobie 2014 – 2017,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ na ochranu obhajcov ľudských práv a na strategický rámec EÚ o ľudských právach, ktorý zaväzuje zapojiť obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 26/9 z 26. júna 2014, v ktorej Rada pre ľudské práva (UNHRC) vyzýva na vytvorenie otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny, ktorej úlohou by bolo vypracovať medzinárodný právne záväzný nástroj týkajúci sa nadnárodných korporácií a iných podnikov v súvislosti s ľudskými právami,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o domorodom a kmeňovom obyvateľstve v nezávislých krajinách z roku 1989 (dohovor MOP 169),

–  so zreteľom na doložky o ľudských právach v dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou a v dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktorá je v platnosti od roku 2013,

–  so zreteľom na viacročný indikatívny program pre Guatemalu na roky 2014 – 2020, a na svoj záväzok prispieť k riešeniu konfliktov, k mieru a bezpečnosti,

–  so zreteľom na podporné programy Európskej únie na podporu sektora súdnictva v Guatemale, najmä SEJUST,

–  so zreteľom na rozsudok Medziamerického súdu pre ľudské práva z roku 2014 vo veci Obhajcovia ľudských práv a iní / Guatemala a na správu Medziamerickej komisie pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 43/15) z 31. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 25 rokovacieho poriadku o mechanizme preventívnych opatrení Medziamerickej komisie pre ľudské práva,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady o podpore demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ,

–  so zreteľom na usmernenia Rady o ľudských právach a medzinárodnom humanitárnom práve z roku 2009,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej z 9. decembra 2016 v mene Európskej únie ku Dňu ľudských práv 10. decembra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ zo 17. augusta 2016 o obhajcoch ľudských práv v Guatemale,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo schôdze ministrov EÚ – CELAC, ktorá sa konala v Santa Domingu v dňoch 25. – 26. októbra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie Skupiny Trinástich z 1. februára 2017 o posilnení právneho štátu a boji proti korupcii a beztrestnosti,

–  so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5 a články 18, 21, 27 a 47 Zmluvy o Európskej únii a na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 135 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Guatemala je tretím najväčším príjemcom bilaterálnej rozvojovej pomoci v Strednej Amerike, pričom táto pomoc dosahuje výšku 187 miliónov EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 a je zameraná na potravinovú bezpečnosť, riešenie konfliktov, mier, bezpečnosť a konkurencieschopnosť;

B.  keďže Guatemala má strategickú polohu na trase ponuky drog a nezákonnej migrácie medzi Strednou Amerikou a Spojenými štátmi; keďže Guatemalčania sú aj naďalej druhou najväčšou skupinou osôb deportovaných z USA; keďže desaťročia vnútorného konfliktu, vysoká miera chudoby a hlboko zakorenená kultúra beztrestnosti v Guatemale viedli k trvalo vysokej úrovni násilia a bezpečnostným hrozbám; keďže vysokou mierou kriminality je postihnutá celá spoločnosť, ale najmä obhajcovia ľudských práv, MVO a miestne orgány;

C.  keďže v roku 2017 si pripomíname 20. výročie mierových dohôd o Guatemale; keďže boj proti beztrestnosti, vrátane závažných trestných činov spáchaných v rámci bývalých nedemokratických režimov, má zásadný význam; keďže guatemalské orgány musia vyslať jasný signál skutočným a ideovým páchateľom násilia voči obhajcom ľudských práv, že takáto činnosť neostane nepotrestaná;

D.  keďže v období medzi januárom a novembrom 2016 oddelenie pre ochranu obhajcov ľudských práv v Guatemale (UDEFEGUA) zaznamenalo štrnásť vrážd a sedem pokusov o vraždu obhajcov ľudských práv v Guatemale; keďže podľa tohto zdroja došlo v roku 2016 k celkovo 223 útokom na obhajcov ľudských práv vrátane 68 nových súdnych konaní začatých proti obhajcom ľudských práv; keďže ochrancovia životného prostredia a obhajcovia pozemkových práv, ako aj osoby zaoberajúce sa spravodlivosťou a beztrestnosťou boli najčastejšími cieľovými kategóriami spomedzi obhajcov ľudských práv;

E.  keďže okrem novinárov, ktorí boli údajne zabití v roku 2016 – Victora Valdésa Cardonu, Diega Estebana Gaspara, Roberta Salazara Barahonu a Winstona Leonarda Túncheza Cana – boli už aj v roku 2017 zabití obhajcovia ľudských práv Laura Leonor Vásquez Pineda a Sebastián Alonzo Juan;

F.  keďže situácia v oblasti ľudských práv je naďalej veľmi vážna; keďže situácia žien a pôvodných obyvateľov, najmä obhajcov ľudských práv a obhajcov práv migrantov, vyvoláva vážne obavy tak, ako aj iné otázky, akými sú prístup k spravodlivosti, podmienky vo väzniciach, konanie polície a obvinenia z mučenia, rozšírená korupcia, kolúzia a beztrestnosť;

G.  keďže Guatemala ratifikovala dohovor MOP č. 169 o domorodom a kmeňovom obyvateľstve a dohovor č. 87 o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať; keďže jestvujú určité pozitívne signály, ako napríklad vytvorenie Mesa Sindical del Ministerio Público; keďže guatemalské právne predpisy neukladajú povinnosť uskutočniť predbežnú, slobodnú a informovanú konzultáciu s pôvodnými spoločenstvami, ako sa uvádza v dohovore MOP č. 169;

H.  keďže Medziamerický súd pre ľudské práva vydal v roku 2014 právoplatný rozsudok, v ktorom vyzval na vytvorenie verejnej politiky na ochranu obhajcov ľudských práv; keďže prebieha konzultačný proces na vytvorenie takejto politiky financovaný z EÚ;

I.  keďže hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv OSN sa vzťahujú na všetky štáty a všetky podniky, či už nadnárodné alebo iné, bez ohľadu na ich veľkosť, sektor, miesto podnikania, vlastníctvo a štruktúru, pričom účinné kontrolné a sankčné mechanizmy sú v celosvetovom uplatňovaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv aj naďalej výzvou; keďže situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale sa prehodnotí v novembri 2017 v rámci mechanizmu všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) Rady pre ľudské práva (HRC);

J.  keďže guatemalský ombudsman pre ľudské práva, generálna prokuratúra a súdnictvo prijali dôležité kroky proti beztrestnosti a za uznanie ľudských práv;

K.  keďže Guatemala podnikla niektoré pozitívne kroky, napríklad predĺženie mandátu CICIG (Medzinárodnej komisie proti beztrestnosti v Guatemale) do roku 2019; keďže predsedovia výkonnej moci, Kongresu a súdneho systému v Guatemale v októbri 2016 predložili Kongresu návrh ústavnej reformy sektora spravodlivosti založený, okrem iného, na diskusiách za okrúhlym stolom s občianskou spoločnosťou, a keďže cieľom tohto návrhu je posilniť systém súdnictva na základe zásad justičnej kariéry, právneho pluralizmu a nezávislosti súdnictva;

L.  keďže cielená kampaň zastrašovania zmarila niekoľko typických prípadov týkajúcich sa korupcie a prechodného súdnictva, pričom obhajcovia ľudských práv, ktorí pracovali v tomto kontexte vrátane sudcov a právnikov, čelili zastrašovaniu a vymysleným právnym sťažnostiam; keďže riaditeľ medzinárodne uznávanej Medzinárodnej komisie proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG) Iván Velasquez takisto čelí obvineniam a je terčom prebiehajúcej ohováračskej kampane; keďže pri typických prípadoch v oblasti prechodného súdnictva sa dosiahli pokroky, okrem iného napríklad v prípade Moliny Theissenovej a v prípade CREOMPAZ, alebo v korupčných veciach La Linea y Coparacha;

M.  keďže viaceré členské štáty EÚ ešte neratifikovali dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, a preto pilier „politického dialógu“ zatiaľ nevstúpil do platnosti; keďže ľudské práva a zásady právneho štátu sú popri udržateľnom hospodárskom a sociálnom rozvoji ústredným prvkom politiky vonkajšej činnosti EÚ

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje nedávne vraždy Laury Leonor Vásquezovej Pinedovej, Sebastiana Alonza Juana a novinárov Victora Valdésa Cardonu, Diega Estebana Gaspara, Roberta Salazara Barahonu a Winstona Leonarda Túncheza Cana, ako aj každú zo 14 popráv ďalších obhajcov ľudských práv v Guatemale vykonaných v roku 2016; vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám a priateľom všetkých týchto obhajcov ľudských práv;

2.  zdôrazňuje svoje obavy z toho, že pokračujúce násilie a nedostatok bezpečnosti majú negatívny vplyv na schopnosť obhajcov ľudských práv plne a slobodne vykonávať svoju činnosť; vzdáva hold všetkým obhajcom ľudských práv v Guatemale a vyzýva na okamžité, nezávislé, objektívne a dôkladné vyšetrenie uvedených a predchádzajúcich vrážd; zdôrazňuje, že živá občianska spoločnosť je nevyhnutná na to, aby sa štát na všetkých úrovniach stal zodpovednejším, agilnejším, inkluzívnejším, účinnejším, a tak získal väčšiu legitimitu;

3.  víta úsilie Guatemaly v boji proti organizovanej trestnej činnosti, žiada, aby sa toto úsilie posilnilo, a uznáva obrovské ťažkosti, ktorým Guatemala čelí pri zaisťovaní bezpečnosti a slobody všetkým svojim občanom v situácii štrukturálne zakoreneného násilia, ktorá je výsledkom obchodovania s narkotikami; vyzýva inštitúcie a členské štáty EÚ, aby Guatemale poskytli technické a rozpočtové prostriedky na pomoc v jej boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a aby uprednostnili takéto úsilie v dvojstranných programoch spolupráce;

4.  pripomína potrebu rozvíjať verejné politiky na ochranu obhajcov ľudských práv, ako to uviedol Medziamerický súd pre ľudské práva (IACHR) v roku 2014; berie na vedomie nedávno začatý národný dialóg, vyzýva guatemalské orgány, aby zabezpečili, aby sa verejná politika vyvíjala prostredníctvom širokého participatívneho procesu a riešila štrukturálne príčiny, ktoré zvyšujú zraniteľnosť obhajcov ľudských práv, a vyzýva podnikateľskú komunitu, aby toto úsilie podporila;

5.  víta rozhodnutie delegácie EÚ v Guatemale finančne prispieť na proces diskusie a konzultácie o takomto programe a nabáda delegáciu EÚ, aby pokračovala vo svojej podpore obhajcov ľudských práv; vyzýva príslušné orgány, aby vypracovali a vykonávali verejné politiky na ochranu obhajcov ľudských práv v úzkej spolupráci so širokou škálou zainteresovaných subjektov a pokračovali na ceste reforiem v záujme nezávislého súdnictva, boja proti beztrestnosti a posilňovania zásad právneho štátu;

6.  požaduje urýchlené a povinné vykonanie preventívnych opatrení odporúčaných IACHR a vyzýva úrady, aby zvrátili vnútroštátne rozhodnutia, ktoré jednostranne odstraňujú preventívne opatrenia v prospech obhajcov ľudských práv;

7.  pripomína výsledky 93 komunitných konzultácií uskutočnených v dobrej viere v rokoch 2014 a 2015; pripomína, že v súčasnosti prebieha konzultačný proces, a vyzýva guatemalské orgány, aby urýchlili postupy na zabezpečenie vytvorenia vnútroštátneho mechanizmu pre slobodné a informované predbežné konzultácie, ako sa ustanovuje v dohovore MOP č. 169; vyzýva vládu Guatemaly, aby začala rozsiahlejšie sociálne konzultácie, ktoré sa týkajú vodných elektrární, ťažobných projektov a ropných spoločností, a vyzýva inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, aby žiadna európska pomoc či podpora nepodporovala ani neumožňovala rozvojové projekty bez toho, aby bola splnená podmienka predbežnej, slobodnej a informovanej konzultácie s domorodým obyvateľstvom;

8.  víta iniciatívu na reformu systému súdnictva, ktorú predložili predstavitelia výkonnej, súdnej a zákonodarnej moci Kongresu v záujme ďalšieho rozvoja profesionálneho demokratického justičného systému založeného na účinnej nezávislosti súdnictva; vyzýva na spoločné úsilie guatemalského Kongresu zamerané na dokončenie reformy súdnictva v jej celistvosti a úplnej integrite v roku 2017; na tento účel vyzýva orgány Guatemaly, aby vyčlenili dostatočné finančné prostriedky a ľudské zdroje pre sektor súdnictva, najmä na generálnej prokuratúre; podporuje dôležitú prácu Medzinárodnej komisie proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG);

9.  ako míľnik v boji proti beztrestnosti víta rozhodnutie prvej komory odvolacieho súdu, ktorá potvrdila neuplatniteľnosť štatutárnych obmedzení zločinu genocídy a zločinov proti ľudskosti v súdnom procese s bývalým diktátorom Riosom Monttom;

10.  vyzýva Guatemalu, aby spolupracovala s mechanizmom všeobecného pravidelného preskúmania a aby prijala všetky príslušné kroky na to, aby sa vykonávali jeho odporúčania;

11.  vyzýva Európsku úniu, aby podporila generálnu prokuratúru; rozhodne odmieta akýkoľvek druh nátlaku, zastrašovania a ovplyvňovania, ktoré by ohrozovali nezávislosť, zákonnú pluralitu a objektívnosť; nabáda guatemalské orgány, aby pokračovali v podpore spolupráce medzi útvarom ministerstva vnútra pre analýzu útokov proti obhajcom ľudských práv a sekciou generálnej prokuratúry pre ľudské práva;

12.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby spolupracovali na uzatvorení medzinárodne záväzných dohôd, ktoré posilnia dodržiavanie ľudských práv, osobitne v prípade spoločností so sídlom v EÚ pôsobiacich v tretích krajinách;

13.  vyzýva členské štáty EÚ, ktoré ešte neratifikovali dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, aby tak učinili; žiada Európsku úniu a jej členské štáty, aby využili mechanizmy ustanovené v dohode o spolupráci a politickom dialógu a dôrazne podnecovali Guatemalu pri plnení jej ambiciózneho programu v oblasti ľudských práv a v boji proti beztrestnosti; vyzýva inštitúcie a členské štáty EÚ, aby vyčlenili na túto úlohu dostatočné finančné prostriedky a technickú pomoc;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Organizácii amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Guatemalskej republiky, Stredoamerickému spoločnému trhu a Stredoamerickému parlamentu.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 301E, 13.12.2007, s. 257.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 181.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0020.

Právne oznámenie