Procedure : 2017/2608(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0191/2017

Indgivne tekster :

RC-B8-0191/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0086

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 154kWORD 54k
15.3.2017
PE598.544v01-00}
PE598.547v01-00}
PE598.553v01-00}
PE598.557v01-00} RC1
 
B8-0191/2017}
B8-0194/2017}
B8-0200/2017}
B8-0224/2017} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8-0191/2017)

S&D (B8-0194/2017)

ALDE (B8-0200/2017)

PPE (B8-0224/2017)


om Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire og andre tilfælde af begrænsning af ytringsfriheden (2017/2608(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok for PPE-Gruppen
Victor Boştinaru, Soraya Post, Arne Lietz for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen
Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen
Mario Borghezio

Europa-Parlamentets beslutning om Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire og andre tilfælde af begrænsning af ytringsfriheden (2017/2608(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Zimbabwe,

–  der henviser til den lokale EU-erklæring om lokal forvaltning af 30. juni 2016,

–  der henviser til den lokale EU-erklæring om vold af 12. juli 2016,

–  der henviser til den fælles lokale EU-erklæring om bortførelsen af Itai Dzamara af 9. marts 2017,

–  der henviser til Zimbabwes menneskerettighedskommissions pressemeddelelse om offentlige protester og politiets adfærd,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/220 af 15. februar 2016(1) om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe til den 20. februar 2017,

–  der henviser til erklæringen af 19. februar 2014 fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om fornyet gennemgang af forbindelserne mellem EU og Zimbabwe,

–  der henviser til den globale politiske aftale, der blev undertegnet i 2008 af de tre største politiske partier, ZANU PF, MDC-T og MDC,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Zimbabwe af 23. juli 2012 og til Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/124/FUSP af 27. februar 2012(2) om gennemførelse af Rådets afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder af juni 1981, som Zimbabwe har ratificeret,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra december 1948,

–  der henviser til Zimbabwes forfatning,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Zimbabwes befolkning i mange år har lidt under et autoritært regime ledet af præsident Robert Mugabe, som holder sig ved magten ved hjælp af korruption, vold og valg, som er plaget af uregelmæssigheder, samt et brutalt sikkerhedsapparat; der henviser til, at Zimbabwes befolkning ikke har oplevet reel frihed i årtier, og at mange, der ikke er fyldt tredive, derfor kun har kendt til fattigdom og voldelig undertrykkelse;

B.  der henviser til, at den uafhængige sociale medie-bevægelse #ThisFlag, der er grundlagt af præsten Evan Mawarire og menneskerettighedsforkæmpere i Harare, har fungeret som katalysator for borgernes frustration med Mugabes styre under sidste års protester mod regeringens manglende indsats over for korruption, straffrihed og fattigdom; der henviser til, at pastor Mawarire har opfordret regeringen til at gøre noget ved den svage økonomi og at respektere menneskerettighederne; der henviser til, at #ThisFlag-bevægelsen har fået støtte fra kirker og middelklassen, som hidtil havde haft en tendens til at undgå politik på gadeplan;

C.  der henviser til, at pastor Evan Mawarire allerede blev anholdt og anklaget for tilskyndelse til vold i det offentlige rum og løsladt i juli 2016 og efterfølgende forlod Zimbabwe samme måned af frygt for sit eget og sin families sikkerhed;

D.  der henviser til, at pastor Evan Mawarire blev anholdt i Harares lufthavn, da han vendte tilbage til Zimbabwe den 1. februar 2017; der henviser til, at han indledningsvis blev sigtet for "at undergrave en forfatningsmæssig regering" i henhold til paragraf 22 i strafferetsplejeloven, en lovovertrædelse, som kan straffes med fængsel i op til 20 år; der henviser til, at en anden sigtelse blev tilføjet den 2. februar for at fornærme flaget, jf. § 6 i loven om Zimbabwes flag; der henviser til, at pastor Mawarire først blev løsladt mod kaution efter at have været varetægtsfængslet i ni dage;

E.  der henviser til, at Zimbabwes menneskerettighedskommission i en offentlig erklæring udtrykte dyb bekymring over politiets brutalitet og voldelig adfærd og angav, at demonstranternes grundlæggende rettigheder var blevet krænket, og opfordrede de zimbabwiske myndigheder til at efterforske og retsforfølge gerningsmændene;

F.  der henviser til, at den politiske aktivist og journalist Itai Dzamara den 9. marts 2015 blev bortført af fem uidentificerede mænd fra en barbersalon i Harare; der henviser til, at højesteret beordrede regeringen til at søge efter Dzamara og aflægge rapport om fremskridtene til retten hver anden uge, indtil han blev fundet; der henviser til, at Itai Dzamaras skæbne stadig er ukendt;

G.  der henviser til, at Promise Mkwananzi, lederen af #Tajamuka, en social bevægelse, der er knyttet til udeblivelsesdagen i juli, blev anholdt og anklaget for tilskyndelse til vold i det offentlige rum forud for opfordringen til "nedlukning 3.0", som skulle finde sted den 31. august 2016, og er blevet løsladt mod kaution; der henviser til, at en anden #Tajamuka-aktivist, Linda Masarira, der tidligere var blevet anholdt i maj 2015 og løsladt fra sin varetægtsfængsling uden kaution, blev anholdt igen under protesterne i juli 2016;

H.  der henviser til, at EU's restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe-regimet i februar 2017 blev fornyet indtil den 20. februar 2018; der henviser til, at præsident Mugabe, Grace Mugabe, og Zimbabwe Defence Industries fortsat er omfattet af indefrysning af aktiver og rejseforbud; der henviser til, at en våbenembargo fortsat gælder; der henviser til, at EU har ophævet restriktionerne for 78 personer og 8 enheder;

I.  der henviser til, at Zimbabwe har undertegnet Cotonouaftalen, hvis artikel 9 fastsætter, at respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er et afgørende element i AVS-EU-samarbejdet;

J.  der henviser til, at de 234 mio. EUR, der er bevilget til det nationale vejledende program for Zimbabwe for perioden 2014-2020 under den 11. Europæiske Udviklingsfond, skal fokusere på tre hovedområder, nemlig sundhed, landbrugsbaseret økonomisk udvikling samt god regeringsførelse og institutionsopbygning;

1.  beklager dybt anholdelsen af pastor Evan Mawarire; understreger, at hans løsladelse mod kaution ikke er tilstrækkelig, og at de politisk motiverede anklager mod ham skal trækkes fuldstændigt tilbage;

2.  opfordrer de zimbabwiske myndigheder til at sikre, at det strafferetlige system ikke misbruges til at true eller chikanere menneskerettighedsforkæmpere såsom pastor Evan Mawarire;

3.  mener, at forsamlings-, forenings- og ytringsfriheden er centrale komponenter i ethvert demokrati; understreger, at det at give udtryk for en mening på en ikkevoldelig måde er en forfatningsmæssig ret for alle zimbabwiske borgere, og minder myndighederne om deres forpligtelse til at beskytte alle borgeres rettigheder;

4.  er dybt bekymret over meldinger fra menneskerettighedsorganisationer om politisk vold samt begrænsninger og intimidering af menneskerettighedsforkæmpere; beklager, at der siden sidste valg og vedtagelsen af den nye forfatning i 2013 kun er gjort små fremskridt med hensyn til retsstaten og især hen imod en reform af menneskerettighedsforholdene;

5.  opfordrer de zimbabwiske myndigheder til at opklare, hvor Itai Dzamara befinder sig, og sikre, at de, der er ansvarlige for hans bortførelse, retsforfølges; gør opmærksom på, at det at give udtryk for en mening på en ikkevoldelig måde er en forfatningsmæssig ret for alle zimbabwiske borgere, og myndighederne er forpligtet til at beskytte alle borgeres rettigheder;

6.  udtrykker også sin bekymring over sagen om Linda Masarira, som blev dømt for vold i det offentlige rum som følge af den nationale strejke den 6. juli 2016; opfordrer Zimbabwes regering til at udvise tilbageholdenhed og respektere alle zimbabwiske borgeres menneskerettigheder, herunder ytringsfrihed og forsamlingsfrihed; minder regeringen om sit ansvar for at respektere, overholde og ikke undergrave forfatningen samt uden undtagelse at tjene alle folk i Zimbabwe uden forskelsbehandling;

7.  opfordrer EU's delegation i Harare til fortsat at tilbyde sin hjælp til Zimbabwe med henblik på at forbedre menneskerettighedssituationen og at undersøge mulighederne for at etablere en EU-valgobservationsmission;

8.  understreger endnu en gang betydningen af, at EU indleder en politisk dialog med Zimbabwes myndigheder inden for rammerne af Cotonouaftalen for derved at bekræfte EU's engagement i at støtte lokalbefolkningen;

9.  insisterer på, at EU skal sikre, at de midler, der bevilges til det nationale vejledende program for Zimbabwe, effektivt sættes ind til fordel for de sektorer, som de er bevilget til, og opfordrer Zimbabwes regering til at give Kommissionen uhindret adgang til EU-finansierede projekter og til at være mere åben over for teknisk bistand til projekter og programmer, der er vedtaget i fællesskab;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, Zimbabwes regering og parlament, regeringerne i Southern African Development Community og Den Afrikanske Union.

 

(1)

EUT L 40 af 17.2.2016, s. 11.

(2)

EUT L 54 af 28.2.2012, s. 20.

Juridisk meddelelse