Postupak : 2017/2608(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0191/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0191/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/03/2017 - 6.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0086

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 144kWORD 48k
15.3.2017
PE598.544v01-00}
PE598.547v01-00}
PE598.553v01-00}
PE598.557v01-00} RC1
 
B8-0191/2017}
B8-0194/2017}
B8-0200/2017}
B8-0224/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8-0191/2017)

S&D (B8-0194/2017)

ALDE (B8-0200/2017)

PPE (B8-0224/2017)


o Zimbabveu, slučaju pastora Evana Mawarirea i drugim slučajevima ograničavanja slobode izražavanja (2017/2608(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Soraya Post, Arne Lietz u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil u ime Kluba zastupnika ECR-a
Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a
Mario Borghezio

Rezolucija Europskog parlamenta o Zimbabveu, slučaju pastora Evana Mawarirea i drugim slučajevima ograničavanja slobode izražavanja (2017/2608(RSP))  

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Zimbabveu,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 30. lipnja 2016. o lokalnom upravljanju,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 12. srpnja 2016. o nasilju,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 9. ožujka 2017. o otmici Itaija Dzamare,

–  uzimajući u obzir izjavu za medije Povjerenstva Zimbabvea za ljudska prava o javnim prosvjedima i ponašanju policije,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/220 od 15. veljače 2016. o produljenju restriktivnih mjera EU-a protiv Zimbabvea do 20. veljače 2017.(1),

–  uzimajući u obzir izjavu Visoke predstavnice u ime EU-a od 19. veljače 2014. o preispitivanju odnosa EU-a i Zimbabvea,

–  uzimajući u obzir Globalni politički sporazum koji su 2008. potpisale tri glavne političke stranke: ZANU PF, MDC-T i MDC,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća Europske unije od 23. srpnja 2012. o Zimbabveu i Provedbenu odluku Vijeća 2012/124/ZVSP od 27. veljače 2012. o provedbi Odluke 2011/101/ZVSP o restriktivnim mjerama protiv Zimbabvea(2),

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981., koju je Zimbabve ratificirao,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o promicanju i zaštiti slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Ustav Zimbabvea,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da narod Zimbabvea godinama trpi autoritarni režim na čelu s predsjednikom Mugabeom, koji je još uvijek na vlasti zahvaljujući korupciji, nasilju, izborima prepunima nepravilnosti i nemilosrdnom sigurnosnom aparatu; budući da narod Zimbabvea desetljećima nije iskusio istinsku slobodu te da velik broj onih mlađih od 30 godina ni ne zna za drugo osim za život u siromaštvu i pod nasilnom represijom;

B.  budući da je nezavisni pokret na društvenim medijima #ThisFlag, koji je osnovao Evan Mawarire, pastor i branitelj ljudskih prava iz Hararea, tijekom prošlogodišnjih prosvjeda protiv nedjelovanja vlade u pogledu korupcije, nekažnjavanja i siromaštva potaknuo nezadovoljstvo građana Mugabeovim režimom; budući da je pastor Mawarire pozvao vladu da riješi loše ekonomsko stanje i poštuje ljudska prava; budući da je pokret #ThisFlag zadobio potporu crkava i srednje klase, koji su se dosad uglavnom klonili ulične politike;

C.  budući da je pastor Evan Mawarire već bio uhićen pod optužbom poticanja na javno nasilje i pušten na slobodu u srpnju 2016. te je nakon toga istog mjeseca napustio Zimbabve iz straha za svoju sigurnosti i sigurnost svoje obitelji;

D.  budući da je 1. veljače 2017. pastor Evan Mawarire uhićen u zračnoj luci Harare kada se vraćao u Zimbabve; budući da je prvo optužen za „rušenje ustavne vlade” u skladu s odjeljkom 22. Zakona o kaznenom postupku, što je kazneno djelo za koje je moguća kazna zatvora do 20 godina; budući da je 2. veljače dodana druga optužba i to za vrijeđanje zastave u skladu s odjeljkom 6. Zakona o zastavi Zimbabvea; budući da pastor Mawarire pušten uz jamčevinu tek nakon što je u pritvoru proveo devet dana;

E.  budući da je u izjavi za javnost Povjerenstvo Zimbabvea za ljudska prava izrazilo duboku zabrinutost zbog brutalnosti i nasilnog ponašanja policije i navelo da se krše temeljna prava prosvjednika te pozvalo vlasti Zimbabvea da provedu istragu i počinitelje privedu pravdi;

F.  budući da je 9. ožujka 2015. u brijačnici u Harareu pet neidentificiranih muškaraca otelo Itaija Dzamaru, novinara i političkog aktivista; budući da je Visoki sud vladi naredio da traži Dzamaru te da taj sud izvještava o napretku svaka dva tjedna sve dok se ne otkrije gdje se nalazi; budući da je sudbina Itaija Dzamare i dalje nepoznata;

G.  budući da je Promise Mkwananzi, vođa #Tajamuke, društvenog pokreta povezanog sa srpanjskim štrajkom, uhićen i optužen za poticanje na javno nasilje uoči poziva na „opći štrajk 3.0”, planiran za 31. kolovoza 2016., te da je pušten uz jamčevinu; budući da je još jedna aktivistica iz pokreta #Tajamuka Linda Masarira, koje je već bila uhićena u svibnju 2015. i puštena na slobodu uz jamčevinu, ponovo uhićena tijekom prosvjeda u srpnju 2016.;

H.  budući da su u veljači 2017. restriktivne mjere EU-a protiv zimbabveanskog režima produžene do 20. veljače 2018.; budući da će se zamrzavanje imovine i zabrana putovanja i dalje primjenjivati na predsjednika Mugabea, Grace Mugabe i poduzeće Zimbabwe Defence Industries; budući da će embargo na oružje i dalje biti na snazi; budući da je Europska unija ukinula restrikcije za 78 osoba i osam pravnih subjekata;

I.  budući da je Zimbabve potpisnik Sporazuma iz Cotonoua, čijim se člankom 9. utvrđuje da je poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda ključan element suradnje između država AKP-a i EU-a;

J.  budući da su u okviru 11. Europskog razvojnoga fonda Nacionalnom okvirnom programu za Zimbabve za razdoblje od 2014. do 2020. dodijeljena 234 milijuna EUR koja se trebaju usmjeriti u tri glavna sektora: zdravstvo, gospodarski razvoj temeljen na poljoprivredi te upravljanje i jačanje institucija;

1.  izražava žaljenje zbog uhićenja pastora Evana Mawarirea; ističe da njegovo puštanje uz jamčevinu nije dovoljno te da se politički motivirane optužbe protiv njega moraju u potpunosti povući;

2.  poziva vlasti Zimbabvea da zajamče da se kaznenopravni sustav ne zloupotrebljava protiv branitelja ljudskih prava kao što je pastor Evan Mawarire niti za njihovo uznemiravanje ili zastrašivanje;

3.  smatra da su sloboda okupljanja, udruživanja i izražavanja ključni elementi svake demokracije; naglašava da je izražavanje mišljenja na nenasilan način ustavno pravo svih građana Zimbabvea te podsjeća vlasti da je njihova obveza štititi prava svih građana;

4.  izrazito je zabrinut zbog izvješća organizacija za ljudska prava o političkom nasilju te ograničavanju i zastrašivanju branitelja ljudskih prava; žali zbog toga što je od zadnjih izbora i donošenja novog Ustava 2013. postignut slab napredak u pogledu vladavine prava, a posebno u pogledu reforme na području ljudskih prava;

5.  poziva vlasti Zimbabvea da utvrde gdje se nalazi Itai Dzamara te da se pobrine da se osobe odgovorne za njegovu otmicu privedu pravdi; napominje da je izražavanje mišljenja na nenasilan način ustavno pravo svih građana Zimbabvea te da je obveza vlasti štititi prava svih građana;

6.  također izražava zabrinutost zbog slučaja Linda Masarire, koja je bila osuđena za javno nasilje nakon nacionalnog štrajka održanog 6. srpnja 2016.; poziva vladu Zimbabvea da pokaže suzdržanost i poštuje ljudska prava svih građana Zimbabvea, uključujući pravo na slobodu govora i slobodu okupljanja; podsjeća vladu da je odgovorna za poštovanje, praćenje i nepodrivanja Ustava te da mora nepristrano bez iznimke služiti svim građanima Zimbabvea;

7.  poziva delegaciju EU-a u Harareu da i dalje Zimbabveu nudi pomoć u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava te da istraži mogućnosti organiziranja misije EU-a za promatranje izbora;

8.  ponovno ističe da je važno da Europska unija u okviru Sporazuma iz Cotonoua započne politički dijalog sa zimbabveanskim vlastima i time potvrdi da se EU zalaže za pružanje pomoći lokalnom stanovništvu;

9.  ustraje u tvrdnji da Europska unija mora osigurati da se financijska sredstva dodijeljena Zimbabveu u okviru Nacionalnog okvirnog programa učinkovito usmjere u relevantne sektore te poziva vladu Zimbabvea da Komisiji omogući nesmetan pristup projektima koje financira EU i da bude otvorenija za primanje tehničke pomoći za provedbu zajednički dogovorenih projekata i programa;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladi i parlamentu Zimbabvea, vladama zemalja Južnoafričke razvojne zajednice i Afričkoj uniji.

 

(1)

SL L 40, 17.2.2016., str. 11.

(2)

SL L 54, 28.2.2012, str. 20.

Pravna napomena