Procedure : 2017/2597(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0193/2017

Indgivne tekster :

RC-B8-0193/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0088

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 284kWORD 52k
15.3.2017
PE598.546v01-00}
PE598.550v01-00}
PE598.552v01-00}
PE598.555v01-00}
PE598.556v01-00}
PE598.558v01-00}
PE598.559v01-00} RC1
 
B8-0193/2017}
B8-0197/2017}
B8-0199/2017}
B8-0222/2017}
B8-0223/2017}
B8-0225/2017}
B8-0226/2017} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8-0193/2017)

Verts/ALE (B8-0197/2017)

EFDD (B8-0199/2017)

S&D (B8-0222/2017)

GUE/NGL (B8-0223/2017)

ALDE (B8-0225/2017)

PPE (B8-0226/2017)


om Filippinerne – sagen om senator Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok for PPE-Gruppen
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke for ECR-Gruppen
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om Filippinerne – sagen om senator Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Filippinerne, navnlig beslutningen af 15. september 2016(1),

–  der henviser til erklæringerne fra EU-delegationen og talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR),

–  der henviser til de diplomatiske forbindelser mellem Filippinerne og EU (tidligere Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)), som blev etableret den 12. maj 1964 med udnævnelsen af Filippinernes ambassadør til EØF,

–  der henviser til Filippinernes status som stiftende medlem af Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN),

–  der henviser til erklæringen af 28. februar 2017 fra Den Internationale Juristkommission,

–  der henviser til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Filippinerne og EU har langvarige diplomatiske, økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser;

B.  der henviser til den arrestordre, der er udstedt mod senator Leila M. De Lima fra det liberale oppositionsparti i Filippinerne på grundlag af anklager om påståede narkotikarelaterede lovovertrædelser; der henviser til, at senator De Lima blev arresteret og tilbageholdt den 24. februar; der henviser til, at senator De Lima, hvis hun kendes skyldig, kan få en dom på mellem 12 års og livsvarigt fængsel og bortvises fra Senatet;

C.  der henviser til, at der er alvorlig grund til at tro, at anklagerne mod senator De Lima er næsten fuldstændig opdigtede; der henviser til, at Amnesty International betragter senator De Lima som en samvittighedsfange;

D.  der henviser til, at senator De Lima er menneskerettighedsforkæmper og den højst profilerede kritiker af Filippinernes præsident Rodrigo Dutertes kampagne for bekæmpelse af narkotika; der henviser til, at hun åbent har fordømt den filippinske krig mod narkotika; der henviser til, at senator De Lima var formand for Filippinernes Menneskerettighedskommission; der henviser til, at der er grund til stor bekymring for senator De Limas sikkerhed; der henviser til, at der har været mange påståede tilfælde af tortur på tilbageholdelsessteder, som ikke har givet anledning til undersøgelser;

E.  der henviser til, at senator De Lima den 19. september 2016 blev fjernet fra sin stilling som formand for Senatets Udvalg om Retlige Anliggender og Menneskerettigheder; der henviser til, at senator De Lima i sin tid som formand for Menneskerettighedskommissionen stod i spidsen for undersøgelserne af påståede udenretslige drab på omkring 1 000 eller flere narkotikarelaterede mistænkte i Davao, mens præsident Duterte var borgmester i byen; der henviser til, at senator De Lima efter høringerne blev udsat for omfattende chikane og intimidering fra myndighedernes side, og at disse angreb er blevet intensiveret i løbet af de seneste otte måneder;

F.  der henviser til, at Human Rights Watch den 2. marts 2017 offentliggjorde rapporten: "License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte's 'War on Drugs'", som dokumenterer udenretslige drab i forbindelse med kampagnen for bekæmpelse af narkotika;

G.  der henviser til, at der siden Duterte tiltrådte som præsident den 30. juni 2016 er blevet indberettet mere end 7 000 narkotikarelaterede drab udført af politiet og private vagtværn; der henviser til, at præsident Duterte har lovet at fortsætte sin kampagne for bekæmpelse af narkotika indtil udgangen af sin mandatperiode i 2022;

H.  der henviser til, at flere officerer den 8. marts 2017 blev dræbt af oprørere fra den kommunistiske Nye folkearmé (New People's Army (NPA)) i det sydlige Filippinerne, hvilket fik præsident Duterte til at give hæren ordre til at gennemføre militære modaktioner uden hensyntagen til indirekte skader;

I.  der henviser til, at Filippinernes nationale politistyrke den 30. januar 2017 midlertidigt indstillede politiets narkotikabekæmpelsesindsats efter et brutalt drab, der angiveligt var relateret til denne indsats; der henviser til, at præsident Duterte beordrede Filippinernes væbnede styrker (AFP) til at udfylde dette hul i kampagnen for bekæmpelse af narkotika;

J.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og journalister i Filippinerne, herunder senator De Lima, jævnligt udsættes for trusler, chikane, intimidering og cybermobning; der henviser til, at dem, der krænker disse gruppers rettigheder, ikke bliver holdt ansvarlige, da der ikke gennemføres ordentlige undersøgelser; der henviser til, at præsident Duterte i november 2016 åbenlyst truede med at dræbe menneskerettighedsforkæmpere;

K.  der henviser til, at Repræsentanternes Hus den 7. marts 2017 vedtog lov nr. 4727 om genindførelse af dødsstraf for alvorlige narkotikarelaterede lovovertrædelser; der henviser til, at Filippinerne var det første land i regionen til at afskaffe dødsstraffen i 2007; der henviser til, at præsident Dutertes administration for øjeblikket overvejer at nedsætte den kriminelle lavalder fra 15 til ni år;

L.  der henviser til, at Filippinerne i september 2016 overtog formandsskabet for ASEAN for 2017;

1.  kræver øjeblikkelig løsladelse af senator Leila M. De Lima, og at hun sikres tilstrækkelig beskyttelse under tilbageholdelsen; opfordrer de filippinske myndigheder til at sikre en retfærdig rettergang, idet der erindres om retten til formodning om uskyld, og til at frafalde alle politisk motiverede anklager mod hende og sætte en stopper for yderligere chikane;

2.  forstår, at millioner af mennesker i Filippinerne er påvirket negativt af det høje niveau af narkotikamisbrug og konsekvenserne heraf; fordømmer på det kraftigste narkotikahandel og narkotikamisbrug i Filippinerne; opfordrer regeringen til at prioritere bekæmpelsen af narkotikanet og narkobaroner i stedet for at forfølge småforbrugere; understreger, at denne kamp må gå hånd i hånd med forebyggelses- og afvænningsforanstaltninger; støtter regeringens bestræbelser på at åbne nye afvænningscentre;

3.  fordømmer på det kraftigste det høje antal udenretslige drab udført af de væbnede styrker og private vagtværn i forbindelse med kampagnen for bekæmpelse af narkotika; giver udtryk for sin dybe medfølelse med ofrenes familier; udtrykker dyb bekymring over de troværdige rapporter om, at Filippinernes politi fremstiller falske beviser for at retfærdiggøre de udenretslige drab, og om at det i høj grad er de fattige i byerne, som rammes; opfordrer de filippinske myndigheder til øjeblikkeligt at gennemføre upartiske og fornuftige undersøgelser af disse udenretslige drab og retsforfølge og stille alle gerningsmænd til ansvar; opfordrer EU til at støtte sådanne undersøgelser; opfordrer de filippinske myndigheder til at vedtage alle de nødvendige foranstaltninger for at forhindre yderligere drab;

4.  giver udtryk for sin dybe bekymring over præsident Dutertes udtalelser efter drabene på officererne den 8. marts 2017 og opfordrer indtrængende myndighederne og militæret i Filippinerne til at sikre streng overholdelse af den humanitære folkeret, som opstiller særlige begrænsninger for alle parter i en væbnet konflikt for at skåne civilbefolkningen og ikke-kombattanter;

5.  opfordrer EU til at støtte gennemførelsen af en uafhængig international undersøgelse i regi af FN's Menneskerettighedsråd af de ulovlige drab og andre krænkelser i Filippinerne i forbindelse med præsident Dutertes "krig mod narkotika";

6.  er stærkt bekymret over beslutningen i Repræsentanternes Hus om at genindføre dødsstraf; opfordrer myndighederne i Filippinerne til øjeblikkeligt at standse de igangværende procedurer vedrørende genindførelse af dødsstraf; minder om, at EU anser dødsstraf for at være en grusom og umenneskelig straf, der ikke virker afskrækkende på kriminel adfærd; opfordrer den filippinske regering til at afstå fra at nedsætte den kriminelle lavalder;

7.  opfordrer EU til nøje at følge sagen mod senator De Lima;

8.  opfordrer indtrængende EU til at benytte alle de instrumenter, der er til rådighed, til at bistå den filippinske regering i dens bestræbelser på at overholde dens internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, navnlig gennem rammeaftalen;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at benytte alle de instrumenter, der er til rådighed, til at overbevise Filippinerne om at sætte en stopper for de udenretslige drab i forbindelse med kampagnen for bekæmpelse af narkotika, herunder, hvis der ikke sker nogen væsentlige forbedringer i løbet af de kommende måneder, proceduremæssige skridt med henblik på en eventuel ophævelse af GSP+-præferenceordningen;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Fillippinernes regering og parlament, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet. Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's højkommissær for menneskerettigheder og regeringerne i ASEAN's medlemsstater.

 

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0349.

Juridisk meddelelse