Διαδικασία : 2017/2597(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0193/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0193/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0088

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 514kWORD 57k
15.3.2017
PE598.546v01-00}
PE598.550v01-00}
PE598.552v01-00}
PE598.555v01-00}
PE598.556v01-00}
PE598.558v01-00}
PE598.559v01-00} RC1
 
B8-0193/2017}
B8-0197/2017}
B8-0199/2017}
B8-0222/2017}
B8-0223/2017}
B8-0225/2017}
B8-0226/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0193/2017)

Verts/ALE (B8-0197/2017)

EFDD (B8-0199/2017)

S&D (B8-0222/2017)

GUE/NGL (B8-0223/2017)

ALDE (B8-0225/2017)

PPE (B8-0226/2017)


σχετικά με τις Φιλιππίνες – η περίπτωση της γερουσιαστού Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Λευτέρης Χριστοφόρου, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

σχετικά με τις Φιλιππίνες – η περίπτωση της γερουσιαστού Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, ιδίως εκείνο της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ και του εκπροσώπου τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ),

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των Φιλιππίνων και της ΕΕ (πρώην Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)), που συνήφθησαν στις 12 Μαΐου 1964 με τον διορισμό του Πρέσβη των Φιλιππίνων στην ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς των Φιλιππίνων ως ιδρυτικού μέλους του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς επιτροπής Νομομαθών της 28ης Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες και η ΕΕ έχουν μακρόχρονες διπλωματικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2017, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε κατά της γερουσιαστού Leila M. De Lima του Φιλελεύθερου Κόμματος της αντιπολίτευσης, με κατηγορία για φερόμενα αδικήματα σε υπόθεση ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Φεβρουαρίου η Γερουσιαστής De Lima συνελήφθη και φυλακίστηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση καταδίκης, η γερουσιαστής de Lima, κινδυνεύει να υποστεί ποινή από 12ετή φυλάκιση έως ισόβια κάθειρξη και απομάκρυνση από τη Γερουσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται η γερουσιαστής de Lima είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί τη γερουσιαστή De Lima ως κρατούμενη για λόγους συνείδησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερουσιαστής De Λίμα είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιφανής επικριτής της εκστρατείας του Προέδρου των Φιλιππίνων Rodrigo Duterte κατά των ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταδικάσει δημοσίως τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών στις Φιλιππίνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερουσιαστής De Lima ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Φιλιππίνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια της γερουσιαστού De Lima· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες καταγγελίες για βασανιστήρια σε χώρους κράτησης, χωρίς όμως να διαταχθούν έρευνες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, η γερουσιαστής de Lima απομακρύνθηκε από τη θέση της ως προέδρου της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γερουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της ως επικεφαλής της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κ.De Λίμα οδήγησε την έρευνα για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις άνω των 1 000 υπόπτων για υποθέσεις ναρκωτικών στο Νταβάο, ενώ ο Πρόεδρος Duterte ήταν δήμαρχος της πόλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις ακροάσεις η γερουσιαστής de Lima εκτέθηκε σε έναν χείμαρρο παρενοχλήσεων και εκφοβισμού από τις αρχές, και ότι οι επιθέσεις αυτές εντάθηκαν κατά τους τελευταίους 8 μήνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Μαρτίου 2017, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσίευσε την έκθεσή του με τίτλο «Άδεια θανάτωσης: δολοφονίες εκ μέρους της αστυνομίας των Φιλιππίνων στον “πόλεμο του Duterte κατά των ναρκωτικών”» στην οποία τεκμηριώνονται εξωδικαστικές δολοφονίες που σχετίζονται με την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί πάνω από 7 000 δολοφονίες που συνδέονται με τα ναρκωτικά, από την αστυνομία ή από πολιτοφύλακες, αφότου ο Πρόεδρος Duterte ανέλαβε καθήκοντα στις 30 Ιουνίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte δεσμεύθηκε να συνεχίσει την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών έως τη λήξη της προεδρικής θητείας το 2022·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε απάντηση της δολοφονίας αξιωματικών από αντάρτες του Κομμουνιστικού Νέου Λαϊκού Στρατού (NPA) στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, στις 8 Μαρτίου 2017, ο Πρόεδρος Duterte διέταξε το στρατό να αναλάβει επιχειρήσεις καταστολής κατά της εξέγερσης αγνοώντας τις «παράπλευρες ζημίες

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιανουαρίου, η Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων ανέστειλε προσωρινά τις αστυνομικές επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών λόγω της εικαζόμενης βάναυσης θανάτωσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων (AFP) να καλύψουν αυτό το κενό στην εκστρατεία κατά των ναρκωτικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Φιλιππίνες, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ακτιβιστές και οι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων η γερουσιαστής de Lima αντιμετωπίζουν απειλές, παρενόχληση, εκφοβισμό και την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάζοντες τα δικαιώματα των ομάδων αυτών δεν καλούνται να λογοδοτήσουν, λόγω έλλειψης των κατάλληλων ερευνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο 2016, ο Πρόεδρος Duterte απείλησε ανοιχτά με θάνατο τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Μαρτίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο 4727 της Βουλής για επαναφορά της θανατικής ποινής για τα σοβαρά εγκλήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες ήταν η πρώτη χώρες της Ασίας που κατήργησε τη θανατική ποινή το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση του Προέδρου Duterte εξετάζει επί του παρόντος τη θέσπιση νομοθεσίας για μείωση της ελάχιστης ηλικίας ποινικής ευθύνης από τα 15 έτη στα 9 έτη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο 2016, οι Φιλιππίνες ανέλαβαν την προεδρία του ASEAN για το 2017·

1.  ζητεί την άμεση ελευθέρωση της γερουσιαστού Leila M. De Lima και την λήψη μέτρων για την ασφάλειά της ενόσω κρατείται· ζητεί από τις αρχές των Φιλιππίνων να διασφαλίζουν δίκαιη δίκη υπενθυμίζοντας το δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας, αφετέρου δε να άρουν όλες τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες εναντίον της και να διακόψουν κάθε περαιτέρω πράξεις παρενόχλησης εις βάρος της·

2.  κατανοεί ότι στις Φιλιππίνες εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από το υψηλό επίπεδο της τοξικομανίας και τις συνέπειές της· καταδικάζει απερίφραστα το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και την κατάχρηση ναρκωτικών στις Φιλιππίνες· καλεί την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δικτύων εμπορίας ναρκωτικών και των βαρόνων των ναρκωτικών αντί να καταδιώκει τους μικρούς καταναλωτές· τονίζει ότι ο αγώνας αυτός θα πρέπει να συμβαδίζει με μέτρα για την πρόληψη και την απεξάρτηση· προτρέπει την κυβέρνηση όπως, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ανοίξει νέα κέντρα απεξάρτησης·

3.  καταδικάζει απερίφραστα τον υψηλό αριθμό εξωδικαστικών εκτελέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις και τις πολιτοφυλακές που συνδέονται με την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για αξιόπιστες μαρτυρίες ότι οι αστυνομικές αρχές των Φιλιππίνων προβαίνουν σε παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων για να δικαιολογούν τις εξωδικαστικές εκτελέσεις που στοχεύουν κυρίως τις φτωχές αστικές κοινότητες· καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να διεξαγάγουν ανυπερθέτως αμερόληπτες και ουσιαστικές έρευνες για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και να διώξουν και προσαγάγουν όλους τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις έρευνες αυτές· ζητεί από τις αρχές των Φιλιππίνων να υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω δολοφονιών·

4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη ρητορική του Προέδρου Duterte ως απάντηση στη δολοφονία αξιωματικών στις 8 Μαρτίου 2017 και καλεί μετ’ επιτάσεως τις στρατιωτικές αρχές των Φιλιππίνων και να τηρήσουν αυστηρά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο που θέτει ειδικούς περιορισμούς για όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις ζητώντας τους να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό·

5.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την διενέργεια ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τις παράνομες εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις από τις Φιλιππίνες στο πλαίσιο του «πολέμου του Προέδρου Duterte κατά των ναρκωτικών»·

6.  κρίνει άκρως ανησυχητική την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να επαναφέρει την θανατική ποινή· καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να θέσουν άμεσα τέρμα στις τρέχουσες διαδικασίες για την επαναφορά της θανατικής ποινής· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η θανατική ποινή συνιστά σκληρή και απάνθρωπη τιμωρία η οποία δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για εγκληματικές συμπεριφορές· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να μην μειώσει την ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης·

7.  καλεί την ΕΕ να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την υπόθεση κατά της γερουσιαστού de Lima·

8.  ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να συνδράμει την κυβέρνηση των Φιλιππίνων όσον αφορά την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών της που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της συμφωνίας-πλαισίου·

9.  προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να πείσει τις Φιλιππίνες να θέσουν τέλος στις εξωδικαστικές δολοφονίες που σχετίζονται με την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων ελλείψει οποιασδήποτε ουσιαστικής βελτίωσης κατά τους προσεχείς μήνες, τη λήψη διαδικαστικών μέτρων με σκοπό την ενδεχόμενη άρση των προτιμήσεων ΣΓΠ +·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο των Φιλιππίνων, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ASEAN.

 

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0349.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου