Postup : 2017/2646(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0245/2017

Předložené texty :

RC-B8-0245/2017

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Hlasování :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0125

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 362kWORD 48k
5.4.2017
PE598.586v01-00}
PE598.587v01-00}
PE603.677v01-00}
PE603.678v01-00}
PE603.679v01-00} RC1
 
B8-0245/2017}
B8-0246/2017}
B8-0249/2017}
B8-0250/2017}
B8-0251/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0245/2017)

S&D (B8-0246/2017)

Verts/ALE (B8-0249/2017)

ALDE (B8-0250/2017)

PPE (B8-0251/2017)


o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (2017/2646(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler, Andrey Kovatchev za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein za skupinu S&D
Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Mark Demesmaeker za skupinu ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (2017/2646(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 23. října 2012(1), usnesení ze dne 13. června 2013 o právním státě v Rusku(2) a usnesení ze dne 13. března 2014 o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty účastnícími se protestů na Blatném náměstí(3), na své doporučení ze dne 2. dubna 2014, na své usnesení ze dne 23. října 2014 o zrušení nevládní organizace Memorial (nositelky Sacharovovy ceny za rok 2009) v Rusku(4), usnesení ze dne 15. ledna 2015 o Rusku, zejména o případu Alexeje Navalného(5), usnesení ze dne 12. března 2015 o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku(6) a usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o případu Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku(7),

–  s ohledem na ruskou ústavu, zejména na její článek 29 na ochranu svobody slova a článek 31, který obsahuje právo na pokojné shromažďování, a na mezinárodní závazky v oblasti lidských práva, které se Rusko jakožto člen Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a OSN zavázalo dodržovat,

–  s ohledem na „partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010 v Rostově na Donu a na závazek ruského politického vedení, že se dodržování právního státu stane základem modernizace Ruska,

–   s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které oba stanovují, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu, a jichž je Ruská federace smluvní stranou,

–   s ohledem na prohlášení OSN o obráncích lidských práv, které přijalo Valné shromáždění OSN dne 9. prosince 1998,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 o ukrajinských vězních v Rusku a o situaci na Krymu(8),

–   s ohledem na sedmou pravidelnou zprávu o Ruské federaci, kterou na svém 3136. a 3137. zasedání konaném ve dnech 16. a 17. března 2015 posoudil Výbor OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 26. března 2017 se demonstrací, pochodů a shromáždění proti korupci konaných ve více než 80 městech po celém Rusku zúčastnilo mezi 33 000 a 93 000 lidí; vzhledem k tomu, že v ruských městech policie pozatýkala více než 2 000 protestujících, včetně 1 000 demonstrantů v Moskvě; vzhledem k tomu, že opoziční politik Alexej Navalnyj byl zadržen za organizaci nepovolených protestů, odsouzen k pokutě ve výši 350 USD a k patnáctidennímu trestu odnětí svobody; vzhledem k tomu, že jde o největší protesty od protikremelských demonstrací v letech 2011 a 2012;

B.   vzhledem k tomu, že rozsudek Leninského obvodního soudu města Kirova (8. února 2017) proti ruskému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému na základě obvinění z pokusu o zpronevěru posloužil k umlčení dalšího nezávislého politického hlasu v Ruské federaci; vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva bylo Navalnému v roce 2013 odepřeno v rámci stíhání na základě stejného obvinění právo na spravedlivý proces;

C.  vzhledem k tomu, že ruská vláda zahájila trestní stíhání proti nezjištěným osobám, které na Internetu dne 2. dubna 2017 vyzývaly k demonstraci v Moskvě a požadovaly odstoupení předsedy vlády Dmitrije Medvěděva, ukončení ruských vojenských operací na Ukrajině a v Sýrii, propuštění Navalného a vyplacení odškodnění aktivistům zadrženým při moskevských protestech konaných dne 26. března; vzhledem k tomu, že dne 2. dubna bylo při opozičních protestech v Moskvě zatčeno a následně zadrženo za „porušování veřejného pořádku“ nejméně 31 osob;

D.  vzhledem k tomu, že Ruská federace se jakožto řádný člen Rady Evropy a signatář Všeobecné deklarace lidských práv OSN a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zavázala k dodržování zásad demokracie, právního státu a základních svobod a lidských práv; vzhledem k tomu, že Evropská unie Rusku opakovaně nabízela další pomoc a odborné poradenství při modernizaci jeho ústavního a právního řádu a při jeho dodržování, a to v souladu se standardy Rady Evropy;

E.   vzhledem k tomu, že panují obavy z vývoje v Ruské federaci, pokud jde o respektování a ochranu lidských práv a dodržování společně dohodnutých demokratických zásad a právního státu; vzhledem k tomu, že Ruská federace ratifikovala 11 z 18 mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv;

F.   vzhledem k tomu, že nehledě na to, že tato novela omezuje svobodu projevu a shromažďování, došlo k novelizaci trestního zákona Ruské federace, v rámci níž byl zaveden nový článek 212.1, podle něhož lze osobu obvinit z porušování zákona o veřejném shromažďování; 

G.   vzhledem k tomu, že podle Střediska pro lidská práva Memorial došlo v posledních letech k výraznému nárůstu počtu politických vězňů a jejich počet v roce 2016 činil 102 osoby;

1.  odsuzuje policejní operace v Ruské federaci, jejichž cílem bylo zabránit pokojným protikorupčním demonstracím a rozehnat je a při nichž došlo k zadržení stovek občanů, včetně Alexeje Navalného, jehož organizace byla iniciátorem těchto demonstrací;

2.  vyzývá ruské orgány, aby okamžitě propustily Alexeje Navalného a všechny pokojné protestující, novináře a aktivisty zadržené při protikorupčních demonstracích konaných ve dnech 26. března a 2. dubna 2017 v Moskvě a mnoha dalších ruských městech a aby upustily od jejich stíhání; zdůrazňuje, že ruské orgány nesou plnou odpovědnost za bezpečnost zadržených osob a dobré zacházení s nimi;

3.  poukazuje na to, že uložené tresty jsou politicky motivované, a naléhavě vyzývá ruské soudnictví, aby prokázalo, že je nezávislé na politickém vměšování; vyzývá ruské orgány, aby ukončily pronásledování novinářů, politických oponentů a politických a občanských aktivistů, plně dodržovaly mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a zaručily svobodu sdělovacích prostředků a svobodu shromažďování;

4.  poukazuje na vysokou účast na rozsáhlých protikorupčních protestech na území celé Ruské federace, které se konaly v neděli 26. března 2017, zejména na vysokou mobilizaci mladých lidí, kteří demonstrovali proti korupci a stále více autoritářskému vedení v Rusku; vítá tuto angažovanost jakožto nadějný náznak zvýšeného zájmu o veřejné a politické dění;

5.  vyjadřuje značné znepokojení nad tím, že zadržení Alexeje Navalného je ukázkou toho, jak ruské orgány využívají zákon o veřejném shromažďování k tomu, aby protestující rychle dostaly do vězení a poté se systematicky dopouštěly zneužívání úřední pravomoci;

6.  odsuzuje neustálé pokusy o umlčení Alexeje Navalného a vyjadřuje podporu snahám jeho organizace upozorňovat na korupci ve veřejných orgánech a mezi politickými představiteli a veřejnými činiteli a bojovat s ní; se značným znepokojením sleduje rozhodnutí soudu z února 2017, které v podstatě vylučuje Alexeje Navalného z politického života, ještě více omezuje politickou pluralitu v Rusku a vyvolává vážné otázky ohledně spravedlnosti demokratických procesů v Rusku;

7.  připomíná, že svoboda pokojného shromažďování je právo, nikoli privilegium, a že toto právo hraje spolu s právem na svobodu názoru a projevu a na svobodu shromažďování rozhodující úlohu při vzniku a fungování účinného demokratického systému; vyzývá ruské orgány, aby dodržovaly veškeré své mezinárodní závazky, mj. v rámci Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), aby dodržovaly základní svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, což jsou základní práva zakotvená v jeho ústavě, a aby neodkladně propustily pokojné demonstranty, kteří jsou zadržováni;

8.  vyzývá ruské orgány, aby ukončily veškeré pronásledování politických oponentů, novinářů a ochránců lidských práv v Ruské federaci, mj. i na úrovni soudů, a aby za všech okolností zajistily, aby byly schopny vykonávat svou legitimní činnost bez jakéhokoli vměšování;

9.   domnívá se, že řada soudních procesů a řízení proti členům opozice a nevládním organizacím z posledních let vzbuzuje pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudních orgánů v Ruské federaci; naléhavě vyzývá ruské soudní a donucovací orgány, aby své povinnosti vykonávaly nestranně a nezávisle a nepodléhaly politickým vlivům;

10. zdůrazňuje, že svobodu shromažďování v Ruské federaci zajišťuje článek 31 ruské ústavy a Evropská úmluva o lidských právech, jíž je Rusko smluvní stranou, což zavazuje ruské orgány k jejímu dodržování; vyzývá Ruskou federaci, aby dodržovala zásadu právního státu, svobody projevu a svobody shromažďování;

11. připomíná, že je důležité, aby Rusko dodržovalo veškeré své mezinárodní závazky, které vyplývají z jeho členství v Radě Evropy a v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a základní lidská práva a zásady právního státu zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

12. vyzývá Ruskou federaci, aby novelizovala právní předpisy, které nepřiměřeně omezují a kriminalizují svobodu shromažďování; odsuzuje skutečnost, že Ruská federace zmocnila na základě nových právních předpisů přijatých v prosinci 2015 svůj Ústavní soud ke zrušení platnosti rozsudků Evropského soudu pro lidská práva;

13.  bere na vědomí obvinění čelných ruských politiků z údajné korupce; vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby systematicky potíraly veškeré pokusy o praní špinavých peněz a nelegálního majetku v rámci EU; kromě toho pověřuje parlamentní výbor pro vyšetření panamských dokumentů, aby věnoval další pozornost veškerým náznakům podezřelých toků ruských finančních prostředků přes banky se sídlem v EU;

14. naléhavě vyzývá Radu a členské státy, aby vypracovaly jednotnou politiku vůči Rusku zavazující členské státy a orgány EU předávat důrazné společné poselství o úloze lidských práv ve vzájemných vztazích mezi EU a Ruskem a o potřebě ukončit závažné porušování svobody projevu, shromažďování a sdružování v Rusku;

15. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistily, aby při konzultacích mezi EU a Ruskem o lidských právech, jakmile budou obnoveny, bylo upozorňováno na případy všech osob stíhaných z politických důvodů a aby zástupci Ruska byli při těchto konzultacích oficiálně požádáni o vyjádření ke každému jednotlivému případu; vybízí předsedy Rady a Komise a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tyto případy i nadále pečlivě sledovali, aby na ně různými prostředky při schůzkách s Ruskem upozorňovali a aby o jednáních s ruskými úřady informovali Parlament;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace;

17. odsuzuje teroristický útok v Petrohradu a žádá svého předsedu, aby vyjádřil hlubokou soustrast a spoluúčast s obětmi, jejich rodinami a ruským národem.

 

 

(1)

Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 13.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0284.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0253.

(4)

Úř. věst. C 274, 27.7.2016, s. 21.

(5)

Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 2.

(6)

Úř. C 316, 30.8.2016, s. 126.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0446.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0087.

Právní upozornění