Postup : 2017/2648(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0252/2017

Předložené texty :

RC-B8-0252/2017

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Hlasování :

PV 06/04/2017 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0127

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 363kWORD 55k
5.4.2017
PE603.680v01-00}
PE603.682v01-00}
PE603.683v01-00}
PE603.685v01-00}
PE603.690v01-00}
PE603.692v01-00} RC1
 
B8-0252/2017}
B8-0254/2017}
B8-0255/2017}
B8-0257/2017}
B8-0262/2017}
B8-0264/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

EFDD (B8‑0252/2017)

S&D (B8‑0254/2017)

Verts/ALE (B8‑0255/2017)

ECR (B8‑0257/2017)

ALDE (B8‑0262/2017)

PPE (B8‑0264/2017)


o Bangladéši a rovněž o dětských sňatcích (2017/2648(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Andrey Kovatchev za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, Karoline Graswander-Hainz za skupinu S&D
Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock za skupinu ECR
Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Charles Goerens za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
Barbara Kappel
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Bangladéši a rovněž o dětských sňatcích (2017/2648(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne 18. září 2014 o porušování lidských práv v Bangladéši(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(2),

–  s ohledem na závěrečné připomínky Rady pro lidská práva OSN týkající se Bangladéše, které byly zveřejněny dne 22. března 2017,

–  s ohledem na rezoluci o posílení úsilí o předcházení dětským sňatkům, sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům a odstranění takových sňatků, kterou přijala Rada OSN pro lidská práva dne 2. července 2015,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, které přijala Rada dne 6. března 2017,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na čtvrté světové konferenci o ženách v roce 1995 a jež Bangladéš podepsal, a na pravidelné přezkumy pokroku při jejich uplatňování v Bangladéši, které se uskutečnily v letech 2000, 2005, 2009 a 2014,

–  s ohledem na článek 16 Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšem o partnerství a rozvoji z roku 2001,

–  s ohledem na bangladéšský zákon o omezení dětských sňatků, který byl přijat dne 11. března 2017, a zákon o předcházení dětským sňatkům,, který byl přijat dne 15. září 2014,

–  s ohledem na bangladéšský národní akční plán pro odstranění dětských sňatků na období 2015–2021,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU udržuje s Bangladéšem dlouhodobé vztahy, založené mimo jiné na dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje; vzhledem k tomu, že dodržování a podpora lidských práv a demokratických zásad je jedním ze stěžejních bodů domácí a mezinárodní politiky obou stran a musí být klíčovou součástí vnější činnosti EU;

B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace a nezávislé sdělovací prostředky přinesly v posledních měsících zprávy o řadě případů porušení lidských práv, k nimž patřila násilná zmizení, represe vůči občanské společnosti, útoky na politické aktivisty a mučení;

C.  vzhledem k tomu, že podle posledních údajů OSN je Bangladéš i nadále jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětských sňatků na světě a s nejvyšším počtem těchto sňatků v Asii; vzhledem k tomu, že 52 % bangladéšských dívek se vdá dříve, než dosáhne věku 18 let, a 18 % dívek dříve, než dosáhne 15 let;

D.  vzhledem k tomu, že OSN považuje dětský sňatek za formu porušení lidských práv, při níž děti nemají možnost nebo nejsou schopny vyjádřit naprostý souhlas a často jim hrozí psychický a fyzický nátlak;

E.  vzhledem k tomu, že Bangladéš patří k dvanácti zemím, jimž je určen globální program Populačního fondu OSN a organizace UNICEF na urychlení opatření k odstranění dětských sňatků, který podporuje EU;

F.  vzhledem k tomu, že Bangladéš je členem jihoasijské iniciativy bojující za ukončení násilí na dětech, která přijala regionální akční plán s cílem skoncovat s dětskými sňatky;

G.  vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda se na summitu věnovaném otázce dívek (Girl Summit) v červenci 2014 zavázala, že do roku 2021 o třetinu sníží počet dívek, které se vdávají mezi 15. a 18. rokem, že do téhož roku odstraní sňatky dětí mladších 15 let a do roku 2041 skoncuje se sňatky dětí mladších 18 let;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 se Bangladéš umístil na indexu rovnosti žen a mužů, kterým Rozvojový program OSN hodnotí 159 zemí, na 119 místě;

I.  vzhledem k tomu, že dne 27. února 2017 schválila bangladéšská vláda zákon o omezení dětských sňatků, který sice zachovává hranici 18 let jako minimální věk pro vstup do manželství u dívek a 21 let u mužů, avšak zavádí výjimky pro „zvláštní případy“ nebo případy, kdy se jedná o „nejlepší zájem“ mladistvé osoby, které musí povolit soud, a nestanovuje příslušná kritéria ani minimální věk pro vstup do manželství v takových případech; vzhledem k tomu, že souhlas dítěte není nutný; vzhledem k tomu, že zákon vstoupil v platnost poté, co jej dne 11. března 2017 schválil prezident;

J.  vzhledem k tomu, že tento zákon by mohl vystupňovat zneužívání věna, sexuální obtěžování, znásilňování, útoky kyselinou a vést k legitimizaci znásilnění mladistvých; vzhledem k tomu, že zákon by mohl dát rovněž rodičům možnost nutit dceru ke sňatku s mužem, který ji znásilnil;

K.  vzhledem k tomu, že v obecných zásadách EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte je potvrzen závazek EU komplexně chránit a prosazovat práva dětí v rámci její vnější politiky lidských práv;

1.  znovu odsuzuje všechny případy nucených a dětských sňatků a sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách na celém světě;

2.  bere na vědomí pokrok, kterého Bangladéš dosáhl v úsilí o snížení míry dětských sňatků;

3.  vítá skutečnost, že v uplynulých několika letech Bangladéš přijal několik legislativních a institucionálních opatření, jejichž cílem je chránit děti; je nicméně znepokojen tím, že tato opatření jsou prováděna nedostatečně nebo nejsou prováděna vůbec;

4.  vyjadřuje hluboké politování nad přijetím zákona o omezení dětských sňatků v roce 2017 a nad nedostatky v tomto právním předpise, které poskytují zákonné oprávnění pro uzavírání dětských sňatků; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že v zákoně nejsou stanovena právní kritéria, což zvyšuje riziko možného rozsáhlého zneužívání;

5.  vyzývá bangladéšskou vládu, aby zákon změnila a odstranila nedostatky a aby prohlásila sňatky dětí za nezákonné;

6.  trvá na tom, že do doby, než budou odstraněny nedostatky v uvedeném zákoně, musí bangladéšská vláda přijmout jasná kritéria, na jejichž základě a po pohovoru s dotčenou dívkou bez přítomnosti rodinných příslušníků budou soudy spolu s pracovníky zdravotní a sociální péče rozhodovat o povolení sňatku nezletilých osob;

7.  se znepokojením konstatuje, že nedávno přijatý zákon je pro Bangladéš krokem zpět v jeho úsilí o odstranění dětských sňatků; připomíná, že toto zmírnění zákona ohrožuje cíle, které si sama bangladéšská vláda stanovila pro omezení dětských sňatků;

8.  uznává dopad, který mohou mít dětské sňatky, včetně omezení přístupu ke vzdělání, izolace, chudoby, ekonomické závislosti a nevolnictví, zejména pro dívky ve venkovských oblastech, a se znepokojením konstatuje, že v dětských manželstvích je vyšší riziko znásilnění, fyzického násilí a nuceného těhotenství;

9.  konstatuje, že dětské sňatky jsou často důsledkem nechtěného těhotenství a těhotenství nezletilých matek; připomíná v tomto ohledu, že je důležité zajistit ženám a dívkám přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví, pomoci a bezpečné zdravotní péči;

10.  vyzývá bangladéšskou vládu, aby pokračovala v rozvíjení národního akčního plánu pro odstranění dětských sňatků na období 2015–2021 a vysvětlila, jak hodlá dosáhnout jeho cílů a odstranit veškeré dětské sňatky;

11.  vyzývá bangladéšské orgány, aby účinně přispívaly k dosažení cílů udržitelného rozvoje přijatých nedávno na mezinárodní úrovni, zejména s cílem snížit rozdíly a zajistit genderovou rovnost a práva žen;

12.  domnívá se, že dětské sňatky lze účinně řešit podporou lidských práv a lidské důstojnosti a prostřednictvím veřejných sociálních politik; vyzývá proto bangladéšské orgány, aby systematicky zapojovaly komunity a občanskou společnost, včetně nevládních organizací a organizací pro práva dětí, do boje proti hlavním příčinám dětských sňatků v Bangladéši a aby zvyšovaly informovanost ve školách;

13.  vyzývá v tomto ohledu bangladéšské orgány, aby změnily zákon o regulaci zahraničních darů (dobrovolné činnosti) z roku 2014 s cílem zajistit, aby činnost organizací občanské společnosti nepodléhala svévolné kontrole vlády a aby všechna rozhodnutí přijatá podle tohoto zákona podléhala nezávislému přezkumu;

14.  naléhavě vyzývá bangladéšské orgány, aby odsoudily pokračující odsouzeníhodné činy proti svobodě projevu a zajistily okamžité ukončení veškerých projevů násilí, obtěžování, zastrašování a cenzury směřujících proti novinářům, blogerům a občanské společnosti; dále naléhavě vyzývá bangladéšské orgány, aby nezávisle vyšetřily případy mimosoudních poprav, násilných zmizení a nadměrného použití síly a aby osoby odpovědné za tyto případy v souladu s mezinárodními normami postavily před soud;

15.  vyzývá Komisi a delegaci EU v Bangladéši, aby tyto otázky nastolily při jednáních s bangladéšskými orgány, a Evropskou službu pro vnější činnost, aby na příštím zasedání společné komise EU-Bangladéš nastolila otázku uvedeného zákona;

16.  vyzývá EU, aby s využitím všech dostupných nástrojů podporovala bangladéšskou vládu při dodržování jejích mezinárodních závazků v oblasti lidských práv;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Evropské komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva a vládě a parlamentu Bangladéše.

 

(1)

Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 10.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.

Právní upozornění