Διαδικασία : 2017/2648(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0252/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0252/2017

Συζήτηση :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0127

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 505kWORD 58k
5.4.2017
PE603.680v01-00}
PE603.682v01-00}
PE603.683v01-00}
PE603.685v01-00}
PE603.690v01-00}
PE603.692v01-00} RC1
 
B8-0252/2017}
B8-0254/2017}
B8-0255/2017}
B8-0257/2017}
B8-0262/2017}
B8-0264/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFDD (B8-0252/2017)

S&D (B8-0254/2017)

Verts/ALE (B8-0255/2017)

ECR (B8-0257/2017)

ALDE (B8-0262/2017)

PPE (B8-0264/2017)


σχετικά με το Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων (2017/2648(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Andrey Kovatchev εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, Karoline Graswander-Hainz εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Charles Goerens εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Barbara Kappel

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων (2017/2648(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπανγκλαντές, και ειδικότερα το ψήφισμα της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ το 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 22ας Μαρτίου 2017 σχετικά με το Μπαγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 2ας Ιουλίου 2015, σχετικά με την ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη και εξάλειψη των γάμων ανηλίκων, των πρόωρων και αναγκαστικών γάμων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της EE για την «Προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού» που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2007,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 1995 της Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (BPfA) σχετικά με την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που υπεγράφη από το Μπαγκλαντές και οι οποίες αναθεωρούνται περιοδικά την πρόοδο της εφαρμογής του το 2000, 2005, 2009 και 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη του 2001,

–  έχοντας υπόψη τον Νόμο του Μπαγκλαντές περί περιορισμού των γάμων ανηλίκων, της 11ης Μαρτίου 2017 και την πρόληψη των γάμων ανηλίκων, της 15ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το Μπαγκλαντές Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εξάλειψη των γάμων ανηλίκων 2015-2021,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπανγκλαντές, μεταξύ άλλων και μέσω της Συμφωνίας Συνεργασίας για την Εταιρική Σχέση και την Ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών των μερών και αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους τελευταίους μήνες, ΜΚΟ και ανεξάρτητα μέσων μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν μια σειρά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ακούσιες εξαφανίσεις ατόμων, καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, επιθέσεις κατά πολιτικών ακτιβιστών και βασανιστήρια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, το Μπανγκλαντές εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γάμων ανηλίκων, και το υψηλότερο ποσοστό στην Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Μπαγκλαντές, το 52 % των κοριτσιών παντρεύονται πριν από την συμπλήρωση 18 ετών και το 18 % τη στιγμή που θα φθάσουν τα 15 έτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ θεωρεί τους γάμους ανηλίκων ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες τα παιδιά δεν έχουν την επιλογή ή την ικανότητα να παράσχουν πλήρη συναίνεση και συχνά υπόκεινται σε ψυχολογικούς και σωματικούς κινδύνους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές είναι μια από τις 12 χώρες-στόχους του γενικού προγράμματος UNFPA-UNICEF της δράσης για τον τερματισμό των γάμων ανηλίκων, το οποίο υποστηρίζεται από την ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές είναι μέλος της πρωτοβουλίας της Νότιας Ασίας, για τον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών, η οποία έχει εγκρίνει ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης για τον τερματισμό των γάμων ανηλίκων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, στη σύνοδο κορυφής για τα κορίτσια του Ιουλίου 2014, δεσμεύτηκε να μειώσει κατά ένα τρίτο τον αριθμό των κοριτσιών που παντρεύονται μεταξύ 15 και 18 ετών έως το 2021, να εξαλείψει τους γάμους ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέχρι το 2021 και να δώσει τέλος στους γάμους ανηλίκων ηλικίας κάτω των 18 ετών μέχρι το 2041·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το Μπαγκλαντές κατατασσόταν στην 119η θέση μεταξύ των 159 χωρών που υποβλήθηκαν σε έρευνα του Δείκτη Ανισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση θέσπισε τον νόμο για τον περιορισμό των γάμων ανηλίκων, νόμος που - ενώ η ελάχιστη ηλικία γάμου είναι τα 18 έτη για τις γυναίκες και τους 21 για τους άνδρες - εισάγει εξαιρέσεις σε «ειδικές περιπτώσεις» ή για το «μείζον συμφέρον» του εφήβου με την άδεια του δικαστηρίου, ενώ δεν υπάρχει ορισμός των εν λόγω κριτηρίων ή ελάχιστη ηλικία για τους γάμους αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτείται η συναίνεση του παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος τέθηκε σε ισχύ μετά την έγκριση του Προέδρου στις 11 Μαρτίου 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα νομοθεσία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την κλιμάκωση της κατάχρησης της προίκας, τη σεξουαλική παρενόχληση, την άσκηση βίας, τους βιασμούς, τη νομιμοποίηση του βιασμού στο ποινικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτρέπεται στους γονείς να υποχρεώνουν τις κόρες τους να συνάπτουν γάμο με τους βιαστές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την ολοκληρωμένη προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική της πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι καταδικάζει όλα τα κρούσματα αναγκαστικού γάμου και γάμων ανηλίκων και τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλον τον κόσμο·

2.  σημειώνει την πρόοδο που είχε επιτευχθεί από το Μπαγκλαντές όσον αφορά τη μείωση των επιπέδων των γάμων ανηλίκων·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια, το Μπαγκλαντές έχει θεσπίσει πολυάριθμες νομοθετικές και θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο την προστασία των παιδιών· εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, για την ανεπαρκή ή και ανύπαρκτη εφαρμογή αυτών των μέτρων·

4.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έγκριση του νόμου περί συγκράτησης των γάμων ανηλίκων του 2017 και τα νομικά κενά που περιέχονται στη νομοθεσία που παρέχει νομική έγκριση των γάμων ανηλίκων· περαιτέρω εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη νομικών κριτηρίων στο πλαίσιο του νόμου, γεγονός που κινδυνεύει να οδηγήσει σε ευρεία κατάχρηση·

5.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να τροποποιήσει τον νόμο για να καλύψει τα κενά και να απαγορεύσει όλους τους γάμους που αφορούν ανηλίκους·

6.  επιμένει ότι, μέχρις ότου αρθούν οι ελλείψεις του νόμου, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια βάσει των οποίων τα δικαστήρια, σε συνδυασμό με επαγγελματίες των κλάδων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και με τη συμπερίληψη συνέντευξης με το συγκεκριμένο κορίτσι χωρίς την παρουσία μελών της οικογένειας, επί των οποίων θα εδράζεται κάθε απόφαση για γάμο ανηλίκων·

7.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο πρόσφατα θεσπισθείς νόμος αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω όσον αφορά τις προσπάθειες του Μπανγκλαντές για την κατάργηση των γάμων ανηλίκων· υπενθυμίζει ότι αυτή η χαλάρωση της νομοθεσίας υπονομεύει τους ίδιους τους στόχους της εθνικής κυβέρνησης για μείωση των γάμων ανηλίκων·

8.  αναγνωρίζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι γάμοι ανηλίκων, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την απομόνωση, τη μείωση της φτώχειας, την οικονομική εξάρτηση και την οικιακή δουλεία, ιδιαίτερα για τα κορίτσια στις αγροτικές περιοχές, και επισημαίνει με ανησυχία την αύξηση των κινδύνων σωματικής βίας και βιασμών, καταναγκαστικής εγκυμοσύνης στους γάμους ανηλίκων·

9.  σημειώνει ότι οι γάμοι ανηλίκων αποτελούν συχνά συνέπεια ανεπιθύμητων κυήσεων ανηλίκων κοριτσιών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό είναι να παρασχεθεί στις γυναίκες και τα κορίτσια πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συνδρομή και ασφαλής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη·

10.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συνεχίσει την ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εξάλειψη των γάμων ανηλίκων 2015-2021, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους της για εξάλειψη όλων των γάμων ανηλίκων·

11.  καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να δεσμευθούν με αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που εγκρίθηκαν πρόσφατα σε διεθνές επίπεδο, ειδικά για τη μείωση των ανισοτήτων και την εξασφάλιση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών·

12.  θεωρεί ότι οι γάμοι ανηλίκων μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και με την άσκηση δημόσιων κοινωνικών πολιτικών· καλεί, ως εκ τούτου, τις αρχές του Μπαγκλαντές να επιδιώξουν συστηματικά τη συμμετοχή των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων παιδιών, για στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των παιδικών γάμων στο Μπαγκλαντές, και την ευαισθητοποίηση στα σχολεία·

13.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές του Μπανγκλαντές την τροποποίηση του νόμου για τις ξένες δωρεές, του 2014, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δεν θα υπόκειται σε αυθαίρετους ελέγχους από την κυβέρνηση, και ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος νόμου υπόκεινται σε ανεξάρτητη διαδικασία επανεξέτασης·

14.  ζητεί από τις αρχές του Μπανγκλαντές να καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες φρικώδεις πράξεις κατά της ελευθερίας της έκφρασης, και να ενεργήσουν ώστε να θέσουν άμεσα τέλος σε όλες τις πράξεις βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή λογοκρισίας εναντίον δημοσιογράφων, μπλόγκερς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· παροτρύνει περαιτέρω τις αρχές του Μπαγκλαντές να διεξαγάγουν ανεξάρτητες έρευνες για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τις βίαιες εξαφανίσεις και την υπερβολική χρήση βίας, και να προσαγάγουν τους υπευθύνους ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μπανγκλαντές να θίξει τα θέματα αυτά με τις αρχές του Μπανγκλαντές, και την ΕΥΕΔ να εγείρει το ζήτημα του νόμου στην επόμενη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής ΕΕ-Μπαγκλαντές·

16.  ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να στηρίξει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές στην τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές.

 

(1)

ΕΕ C 234, 28.6.2016, σ. 10.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου