Menetlus : 2017/2648(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0252/2017

Esitatud tekstid :

RC-B8-0252/2017

Arutelud :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Hääletused :

PV 06/04/2017 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0127

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 277kWORD 56k
5.4.2017
PE603.680v01-00}
PE603.682v01-00}
PE603.683v01-00}
PE603.685v01-00}
PE603.690v01-00}
PE603.692v01-00} RC1
 
B8-0252/2017}
B8-0254/2017}
B8-0255/2017}
B8-0257/2017}
B8-0262/2017}
B8-0264/2017} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

EFDD (B8-0252/2017)

S&D (B8-0254/2017)

Verts/ALE (B8-0255/2017)

ECR (B8-0257/2017)

ALDE (B8-0262/2017)

PPE (B8-0264/2017)


Bangladeshi ja varajaste abielude kohta (2017/2648(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, Karoline Graswander-Hainz fraktsiooni S&D nimel
Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel
Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel
Barbara Kappel

 

MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Bangladeshi ja varajaste abielude kohta (2017/2648(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni inimõiguste rikkumiste kohta Bangladeshis(1),

–  võttes arvesse oma 16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärguks(2),

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste komitee 22. märtsi 2017. aasta lõppjäreldusi Bangladeshi kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2. juuli 2015. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse pingutuste tugevdamist lapsabielu, varajase ja sundabielu ennetamiseks ja likvideerimiseks,

–  võttes arvesse nõukogu poolt 6. märtsil 2017 vastu võetud laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1995. aasta Pekingi deklaratsiooni ja Pekingis toimunud ÜRO 4. naiste maailmakonverentsi tegevusprogrammi, mille Bangladesh on allkirjastanud, samuti selle rakendamist Bangladeshis käsitlevaid korrapäraseid läbivaatamisi, mis toimusid aastatel 2000, 2005, 2009 ja 2014,

–  võttes arvesse naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi vahel 2001. aastal sõlmitud partnerlust ja arengut käsitlevat koostöölepingut,

–  võttes arvesse Bangladeshi 11. märtsi 2017. aasta laste abiellumist piiravat seadust ning 15. septembri 2014. aasta laste abiellumist tõkestavat seadust,

–  võttes arvesse Bangladeshi riiklikku tegevuskava varajaste abielude likvideerimiseks (2015–2021),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELil on Bangladeshiga pikaajalised suhted, muu hulgas partnerlust ja arengut käsitleva koostöölepingu kaudu; arvestades, et lepinguosaliste sise- ja välispoliitika rajaneb inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamisele ja edendamisele ning see peab olema oluline osa ELi välistegevuses;

B.  arvestades, et viimaste kuude jooksul on valitsusvälised organisatsioonid ja sõltumatu meedia teatanud mitmetest inimõiguste rikkumistest, sealhulgas kadunuks jääma sundimine, kodanikuühiskonna mahasurumine, rünnakud poliitiliste aktivistide vastu ja piinamine;

C.  arvestades, et ÜRO hiljutiste andmete kohaselt on Bangladesh endiselt üks suurima varajaste abielude osakaaluga riike maailmas ning Aasias selle poolest esikohal; arvestades, et Bangladeshis on 52 % tütarlastest abielus 18. eluaastaks ja 18 % enne 15. eluaastani jõudmist;

D.  arvestades, et ÜRO käsitab varajast abielu inimõiguste rikkumisena, mille puhul lapsel puudub valik või suutlikkus anda oma nõusolek ja millega kaasnevad sageli psüühilised ja füüsilised ohud;

E.  arvestades, et Bangladesh on üks 12 sihtriigist UNFPA-UNICEFi ülemaailmses programmis, mille abil kiirendada meetmeid varajase abielu likvideerimiseks, ning EL on selle programmi toetaja;

F.  arvestades, et Bangladesh on liitunud Lõuna-Aasia algatusega laste vastu suunatud vägivalla kaotamiseks, mille piirkondliku tegevuskava hulka kuulub varajase abielu kaotamine;

G.  arvestades, et Bangladeshi valitsus lubas 2014. aasta juulis toimunud tütarlaste-teemalisel tippkohtumisel vähendada kolmandiku võrra 15. ja 18. eluaasta vahel abielluvate tütarlaste arvu, likvideerida 2021. aastaks alla 15-aastaste laste abielu ning 2041. aastaks alla 18-aastaste laste abielu;

H.  arvestades, et 2015. aastal oli Bangladesh ÜRO Arenguprogrammi soolise ebavõrdsuse indeksi alusel 159 riigi seas 119. kohal;

I.  arvestades, et Bangladeshi valitsus võttis 27. veebruaril 2017 vastu laste abiellumist piirava seaduse, millega jäeti vanuse alampiiriks naiste puhul 18. eluaastat ja meeste puhul 21. eluaastat, kuid nähti ette nn erijuhud või erandid nö alaealise parimates huvides kohtu loal, kuid samal ajal ei määratletud vastavaid kriteeriume ega sätestatud selliste abieludega seotud vanuse alampiiri; arvestades, et lapse nõusolekut ei nõuta; arvestades, et seadus jõustus pärast seda, kui president selle 11. märtsil 2017 heaks kiitis;

J.  arvestades, et see seadus võib järsult suurendada nn kaasavaramaksega seotud kuritarvituste, seksuaalse ahistamise juhtumite, vägistamiste ja happerünnakute arvu ning seadustada alaealisega suguühtesse astumise; arvestades, et see seadus võib võimaldada ka vanematel sundida oma tütreid abielluma nende vägistajatega;

K.  arvestades, et laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevates ELi suunistes kinnitatakse taas, et EL on oma inimõigustealases välispoliitikas pühendunud lapse õiguste terviklikule kaitsele ja edendamisele;

1.  kinnitab veel kord, et mõistab hukka sund- ja varajased abielud ning seksuaalse vägivalla naiste ja tüdrukute vastu kogu maailmas;

2.  võtab teadmiseks edusammud, mida Bangladesh on teinud varajaste abielude arvu vähendamiseks;

3.  väljendab heameelt asjaolu üle, et viimastel aastatel on Bangladesh vastu võtnud mitmed õigusakte ja institutsioonilisi meetmeid laste kaitseks; väljendab sellegipoolest muret nende meetmete ebapiisava või olematu rakendamise pärast;

4.  peab äärmiselt kahetsusväärseks laste abiellumist piirava seaduse vastuvõtmist 2017. aastal ja selles seaduses sisalduvaid lünki, mis võimaldavad seadustada varajase abielu; peab kahetsusväärseks ka kriteeriumide puudumist kõnealuses seaduses, mis tekitab võimaliku ulatuslike kuritarvituste ohu;

5.  kutsub Bangladeshi valitsust üles muutma seda seadust, et likvideerida lüngad ja välistada varajane abielu;

6.  nõuab tungivalt, et kuni lünkade kõrvaldamiseni võtaks Bangladeshi valitsus vastu selged kriteeriumid, mille alusel kohtud koos tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajatega, sealhulgas tuginedes asjaomase tütarlapsega ilma perekonnaliikmete juuresolekuta tehtud küsitlusele, peavad põhjendama luba alaealise abieluks;

7.  märgib murega, et hiljuti vastu võetud seadus on samm tagasi Bangladeshi pingutustes vältida varajasi abielusid; tuletab meelde, et selline õigusnormide leevendamine seab kahtluse alla Bangladeshi valitsuse varajase abielu vähendamise alased eesmärgid;

8.  sedastab, et varajane abielu võib piirata juurdepääsu haridusele, soodustada isoleeritust, vaesust, majanduslikku sõltuvust ja sunnitööd, eriti tütarlaste puhul maapiirkondades, ning märgib murega, et varajase abielu korral suureneb vägistamise, vägivalla ja sunnitud raseduse oht;

9.  märgib, et varajane abielu on sageli soovimatute ja alaealiste raseduste tagajärg; tuletab sellega seoses meelde, kui oluline on tagada naistele ja tütarlastele juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervist käsitlevale teabele, abile ja ohutule ravile;

10.  kutsub Bangladeshi valitsust üles viima lõpule varajase abielu likvideerimist käsitleva riikliku tegevuskava (2015–2021) väljatöötamise, ning selgitama, kuidas ta kavatseb saavutada oma eesmärgid ja likvideerida varajase abielu kõik vormid;

11.  palub Bangladeshi ametivõimudel hakata aktiivselt täitma hiljuti rahvusvahelisel tasandil vastu võetud kestliku arengu eesmärke, eelkõige selleks, et vähendada ebavõrdsust ja tagada sooline võrdõiguslikkus ja naiste õigused;

12.  on seisukohal, et varajase abielu probleemi saab tõhusalt lahendada inimõiguste ja inimväärikuse edendamisega ning riikliku sotsiaalpoliitika abil; nõuab seetõttu, et Bangladeshi ametivõimud kaasaksid süstemaatiliselt kogukonnad ja kodanikuühiskonna, sealhulgas valitsusvälised organisatsioonid ja lasteorganisatsioonid, et võidelda varajase abielu algpõhjuste vastu Bangladeshis ning suurendada sellealast teadlikkust koolides;

13.  palub sellega seoses Bangladeshi ametivõimudel muuta 2014. aasta välismaiste annetuste (vabatahtliku tegevuse) reguleerimise seadust, tagamaks, et kodanikuühiskonna organisatsioonid ei ole valitsuse meelevaldse kontrolli all ning et kõigi selle seaduse alusel tehtud otsuste suhtes kohaldataks sõltumatut läbivaatamist;

14.  nõuab tungivalt, et Bangladeshi ametivõimud mõistaksid hukka jätkuvad hirmuteod sõnavabaduse vastu ning võtaksid viivitamata meetmeid, et teha lõpp ajakirjanike, blogipidajate ja kodanikuühiskonna vastu suunatud vägivallale, tagakiusamisele, ähvardustele ja tsensuurile; nõuab tungivalt, et Bangladeshi ametivõimud teostaksid sõltumatud uurimised sunniviisiliste kadumiste, kohtuväliste hukkamiste ning ülemäärase jõu kasutamise osas ning võtaks nende tegude toimepanijad vastutusele vastavalt rahvusvahelistele normidele;

15.  kutsub komisjoni ja ELi delegatsiooni Bangladeshis üles tõstatama neid küsimusi suhtluses Bangladeshi ametivõimudega, ning Euroopa välisteenistust üles tõstatama vastuvõetud seaduse küsimust järgmisel ELi-Bangladeshi ühiskomisjoni kohtumisel;

16.  nõuab, et EL kasutaks kõiki olemasolevaid vahendeid, et toetada Bangladeshi valitsust tema inimõigusalaste rahvusvaheliste kohustuste täitmisel;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

ELT C 234, 28.6.2016, lk 10.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0089.

Õigusalane teave