Menettely : 2017/2648(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0252/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0252/2017

Keskustelut :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Äänestykset :

PV 06/04/2017 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0127

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 278kWORD 56k
5.4.2017
PE603.680v01-00}
PE603.682v01-00}
PE603.683v01-00}
PE603.685v01-00}
PE603.690v01-00}
PE603.692v01-00} RC1
 
B8-0252/2017}
B8-0254/2017}
B8-0255/2017}
B8-0257/2017}
B8-0262/2017}
B8-0264/2017} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFDD (B8-0252/2017)

S&D (B8-0254/2017)

Verts/ALE (B8-0255/2017)

ECR (B8-0257/2017)

ALDE (B8-0262/2017)

PPE (B8-0264/2017)


Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (2017/2648(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, Karoline Graswander-Hainz S&D-ryhmän puolesta
Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
Barbara Kappel

 

TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bangladeshista ja lapsiavioliitoista (2017/2648(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja erityisesti 18. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusloukkauksista Bangladeshissa(1),

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017(2),

–  ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2017 annetut YK:n ihmisoikeuskomitean loppupäätelmät Bangladeshista,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 2. heinäkuuta 2015 antaman päätöslauselman toimien tehostamisesta lapsiavioliittojen, nuorena solmittujen avioliittojen ja pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi,

–  ottaa huomioon neuvoston 6. maaliskuuta 2017 antamat EU:n suuntaviivat lapsen oikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1995 neljännessä naisten maailmankonferenssissa hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman, jonka Bangladesh on allekirjoittanut, ja sen täytäntöönpanon edistymistä Bangladeshissa koskevat säännölliset arvioinnit vuosina 2000, 2005, 2009 ja 2014,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn Euroopan yhteisön ja Bangladeshin välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2017 hyväksytyn lain Bangladeshin lapsiavioliittojen rajoittamisesta ja 15. syyskuuta 2014 hyväksytyn lain lapsiavioliittojen ehkäisemisestä,

–  ottaa huomioon lapsiavioliittojen poistamista koskevan Bangladeshin kansallisen toimintasuunnitelman 2015–2021,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Bangladeshilla on pitkäaikaiset suhteet muun muassa kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen seurauksena; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioittaminen ja edistäminen tukevat osapuolten sisäpolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa ja niiden on oltava olennainen osa EU:n ulkoista toimintaa;

B.  ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöt ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat viime kuukausina raportoineet useista ihmisoikeusloukkauksista, kuten tahdonvastaisista katoamisista, kansalaisyhteiskunnan valvonnan kiristämisestä, poliittisiin aktivisteihin kohdistuvista hyökkäyksistä ja kidutuksesta;

C.  ottaa huomioon, että YK:n viimeaikaisten tietojen mukaan lapsiavioliittojen määrä Bangladeshissa on edelleen yksi maailman korkeimmista ja Aasian korkein; ottaa huomioon, että Bangladeshissa 52 prosenttia tytöistä naitetaan ennen kuin he täyttävät 18 vuotta ja 18 prosenttia ennen kuin he täyttävät 15 vuotta;

D.  toteaa, että YK pitää lapsiavioliittoa ihmisoikeusloukkauksena, sillä lapset eivät voi valita tai antaa täyttä suostumustaan ja altistuvat usein psykologisille ja fyysisille vaaroille;

E.  ottaa huomioon, että Bangladesh on yksi YK:n väestöohjelmarahaston ja YK:n lastenavun rahaston lapsiavioliittojen poistamista koskevan maailmanlaajuisen ohjelman 12 kohdemaasta (UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage) ja että EU tukee kyseistä ohjelmaa;

F.  ottaa huomioon, että Bangladesh osallistuu lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamista koskevaan Etelä-Aasian aloitteeseen (South Asian Initiative to End Violence Against Children), jossa on hyväksytty alueellinen toimintasuunnitelma lapsiavioliiton poistamiseksi;

G.  ottaa huomioon, että Bangladeshin hallitus sitoutui heinäkuussa 2014 järjestetyssä Girl Summit -huippukokouksessa vähentämään yhdellä kolmasosalla niiden tyttöjen määrää, jotka solmivat avioliiton ikävuosien 15 ja 18 välillä vuoteen 2021 mennessä, poistamaan alle 15-vuotiaiden lapsiavioliitot vuoteen 2021 mennessä ja poistamaan alle 18-vuotiaiden lapsiavioliitot vuoteen 2041 mennessä;

H.  ottaa huomioon, että Bangladesh oli vuonna 2015 vasta 119. sijalla 159 maasta, joita mitataan YK:n kehitysohjelman sukupuolten tasa-arvoindeksillä;

I.  ottaa huomioon, että Bangladeshin hallitus hyväksyi 27. helmikuuta 2017 lapsiavioliittojen rajoittamisesta lain, jossa – samalla kun avioliiton alaikäraja on 18 vuotta naisilla ja 21 vuotta miehillä – otetaan käyttöön tuomioistuimen luvalla poikkeuksia ”erityistapauksissa” tai nuoren ”edun” nimissä, vaikka tällaisia perusteita ei määritellä tai tällaisten avioliittojen alaikärajaa ei vahvisteta; ottaa huomioon, että lapsen suostumusta ei tarvita; ottaa huomioon, että laki tuli voimaan sen jälkeen, kun presidentti hyväksyi sen 11. maaliskuuta 2017;

J.  katsoo, että tämä laki saattaisi johtaa myötäjäisten väärinkäytön lisääntymiseen, seksuaaliseen häirintään, raiskauksiin ja happoiskuihin sekä alaikäiseen sekaantumisen oikeuttamiseen; katsoo, että se voisi myös antaa vanhemmille mahdollisuuden pakottaa tyttärensä solmimaan avioliiton raiskaajansa kanssa;

K.  katsoo, että EU:n suuntaviivoissa lapsen oikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi vahvistetaan EU:n sitoutuminen kattavaan lapsen oikeuksien suojaamiseen ja edistämiseen EU:n ulkoisessa ihmisoikeuspolitiikassa;

1.  vahvistaa tuomitsevansa kaikki pakko- ja lapsiavioliitot sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan kaikkialla maailmassa;

2.  panee merkille edistyksen, jota Bangladesh oli saavuttanut toimillaan lapsiavioliittojen määrän vähentämiseksi;

3.  on tyytyväinen siihen, että viime vuosina Bangladesh on hyväksynyt useita lainsäädännöllisiä ja institutionaalisia toimenpiteitä lasten suojelemiseksi; on kuitenkin huolissaan näiden toimenpiteiden riittämättömästä tai olemattomasta täytäntöönpanosta;

4.  pitää erittäin valitettavana vuonna 2017 hyväksyttyä lakia lapsiavioliittojen rajoittamisesta ja siihen sisältyviä porsaanreikiä, jotka mahdollistavat oikeudellisesti lapsiavioliitot; pitää lisäksi valitettavana, että laissa ei ole oikeudellisia perusteita, mikä saattaa johtaa laajoihin väärinkäytöksiin;

5.  kehottaa Bangladeshin hallitusta muuttamaan lakia, jotta voidaan poistaa kaikki porsaanreiät ja kieltää kaikki lasten avioliitot;

6.  vaatii, että siihen saakka, kunnes laista poistetaan porsaanreiät, Bangladeshin hallituksen on hyväksyttävä selkeät perusteet, joihin tuomioistuinten on yhdessä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa ja ilman muiden perheenjäsenten läsnäoloa tehdyn asianomaisen tytön haastattelun perusteella perustettava mahdollinen päätös alaikäisen avioliiton sallimisesta;

7.  panee huolestuneena merkille, että äskettäin hyväksytty laki on askel taaksepäin Bangladeshin pyrkimyksissä poistaa lapsiavioliitot; muistuttaa, että tällainen lain lieventäminen haittaa Bangladeshin hallituksen omien tavoitteiden saavuttamista lapsiavioliittojen vähentämiseksi;

8.  toteaa, että lapsiavioliitoilla voi olla vaikutuksia, jotka kohdistuvat erityisesti tyttöihin maaseudulla, kuten koulutukseen pääsyä koskevat rajoitukset, eristyneisyys, köyhyys, taloudellinen riippuvaisuus ja orjuus, ja panee huolestuneena merkille lisääntyneet raiskauksen, fyysisen väkivallan ja pakkoraskauksien riskit lapsiavioliitoissa;

9.  toteaa, että lapsiavioliitot ovat usein seurausta ei-toivotuista alaikäisten raskauksista; muistuttaa tältä osin, että on tärkeää tarjota naisille ja tytöille mahdollisuus saada tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, apua ja turvallista lääketieteellistä hoitoa;

10.  kehottaa Bangladeshin hallitusta jatkamaan lapsiavioliittojen poistamista koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 2015–2021 kehittämistä ja selittämään, miten se aikoo saavuttaa tavoitteensa ja poistaa kaikki lapsiavioliitot;

11.  kehottaa Bangladeshin viranomaisia sitoutumaan tosiasiallisesti äskettäin kansainvälisesti hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen erityisesti eriarvoisuuden vähentämiseksi ja sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien varmistamiseksi;

12.  katsoo, että lapsiavioliittoihin voidaan puuttua tehokkaasti edistämällä ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa ja yleistä sosiaalipolitiikkaa; kehottaa siksi Bangladeshin viranomaisia ottamaan järjestelmällisesti mukaan yhteisöjä ja kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöt ja lastenjärjestöt mukaan luettuina, puuttumaan lapsiavioliittojen perussyihin Bangladeshissa ja lisäämään tietoisuutta kouluissa;

13.  kehottaa tässä yhteydessä Bangladeshin viranomaisia muuttamaan ulkomaisia lahjoituksia (vapaaehtoistoimintaa) säätelevää vuoden 2014 lakia sen varmistamiseksi, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen työhön ei kohdisteta hallituksen mielivaltaista valvontaa ja että kaikkiin tämän lain nojalla tehtyihin päätöksiin sovelletaan riippumatonta arviointimenettelyä;

14.  kehottaa Bangladeshin viranomaisia tuomitsemaan jatkuvat ilmaisunvapautta vastaan tehdyt hirmuteot ja lopettamaan välittömästi kaikki toimittajiin, bloggaajiin ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvat väkivaltaisuudet, ahdistelun, pelottelun ja sensuurin; kehottaa lisäksi Bangladeshin viranomaisia suorittamaan riippumattoman tutkinnan ilman oikeudenkäyntiä suoritetuista teloituksista, tahdonvastaisista katoamisista ja liiallisesta voimankäytöstä ja saattamaan syylliset oikeuden eteen kansainvälisten normien mukaisesti;

15.  kehottaa komissiota ja EU:n edustustoa Bangladeshissa ottamaan nämä asiat esille Bangladeshin viranomaisten kanssa ja kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan esille lakia lapsiavioliittojen rajoittamisesta koskevan kysymyksen EU:n ja Bangladeshin sekakomitean seuraavassa kokouksessa;

16.  kehottaa EU:ta käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä, joilla voidaan tukea Bangladeshin hallitusta sen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisessa;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle sekä Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

EUVL C 234, 28.6.2016, s. 10.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0089.

Oikeudellinen huomautus