Postup : 2017/2648(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0252/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0252/2017

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Hlasovanie :

PV 06/04/2017 - 7.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0127

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 361kWORD 56k
5.4.2017
PE603.680v01-00}
PE603.682v01-00}
PE603.683v01-00}
PE603.685v01-00}
PE603.690v01-00}
PE603.692v01-00} RC1
 
B8-0252/2017}
B8-0254/2017}
B8-0255/2017}
B8-0257/2017}
B8-0262/2017}
B8-0264/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFDD (B8-0252/2017)

S&D (B8-0254/2017)

Verts/ALE (B8-0255/2017)

ECR (B8-0257/2017)

ALDE (B8-0262/2017)

PPE (B8-0264/2017)


o Bangladéši a o manželstvách maloletých (2017/2648(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, Karoline Graswander-Hainz v mene skupiny S&D
Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock v mene skupiny ECR
Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Charles Goerens v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD
Barbara Kappel

 


Uznesenie Európskeho parlamentu o Bangladéši a o manželstvách maloletých (2017/2648(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä na uznesenie z 18. septembra 2014 o porušovaní ľudských práv v Bangladéši(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2017 o prioritách EÚ na zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2017(2),

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva z 22. marca 2017 o Bangladéši,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady pre ľudské práva z 2. júla 2015 o posilňovaní úsilia zameraného na predchádzanie manželstvám maloletých, skorým manželstvám a manželstvám vynúteným násilím, ako aj na ich odstránenie,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, ktoré Rada prijala 6. marca 2007,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a Pekinskú akčnú platformu z roku 1995, ktoré boli prijaté na 4. svetovej konferencii o ženách a ktoré podpísal Bangladéš, a na pravidelné preskúmania pokroku pri ich vykonávaní v Bangladéši, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2000, 2005, 2009 a 2014,

–  so zreteľom na článok 16 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšom o partnerstve a rozvoji z roku 2001,

–  so zreteľom na bangladéšsky zákon o obmedzení manželstiev maloletých z 11. marca 2017 a predchádzaní manželstvám maloletých z 15. septembra 2014,

–  so zreteľom na bangladéšsky národný akčný plán na odstránenie manželstiev maloletých na roky 2015 – 2021,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ má dlhodobé vzťahy s Bangladéšom, a to aj prostredníctvom dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji; keďže dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv a demokratických zásad tvorí základy vnútornej a zahraničnej politiky strán a musí byť neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej činnosti EÚ;

B.  keďže v posledných mesiacoch MVO a nezávislé médiá informovali o celom rade prípadov porušovania ľudských práv vrátane násilných zmiznutí, zásahov proti občianskej spoločnosti, útokov na politických aktivistov a mučenia;

C.  keďže podľa nedávnych údajov OSN miera manželstiev maloletých v Bangladéši patrí naďalej k najvyšším na svete a je najvyššia v Ázii; keďže 52 % dievčat v Bangladéši uzavrie manželstvo, keď dosiahne vek 18 rokov, a 18 % dievčat sa vydá, keď dosiahne vek 15 rokov;

D.  keďže podľa OSN predstavujú manželstvá maloletých porušenie ľudských práv, pretože deti nemajú možnosť voľby alebo spôsobilosť vyjadriť plný súhlas a sú často vystavené psychickému a fyzickému ohrozeniu;

E.  keďže Bangladéš je jednou z 12 cieľových krajín celosvetového programu UNFPA – UNICEF na urýchlenie krokov na skoncovanie s manželstvami maloletých, ktorý podporuje EÚ;

F.  keďže Bangladéš je členom juhoázijskej iniciatívy na skoncovanie s násilím páchaným na deťoch, ktorá prijala regionálny akčný plán na skoncovanie s manželstvami maloletých;

G.  keďže bangladéšska vláda sa počas samitu z júla 2014 venovaného otázkam dievčat zaviazala znížiť do roku 2021 o jednu tretinu počet dievčat uzatvárajúcich manželstvo vo veku od 15 do 18 rokov, odstrániť do roku 2021 manželstvá maloletých vo veku do 15 rokov a ukončiť do roku 2041 manželstvá maloletých vo veku do 18 rokov;

H.  keďže Bangladéš bol v roku 2015 zaradený na 119. miesto spomedzi 159 krajín zahrnutých do prieskumu o indexe rodovej nerovnosti v rámci Rozvojového programu Organizácie Spojených národov;

I.  keďže bangladéšska vláda 27. februára 2017 prijala zákon o obmedzení manželstiev maloletých, ktorý zachováva minimálny vek na uzavretie manželstva, ktorý je 18 rokov pre ženy a 21 rokov pre mužov, a súčasne zavádza výnimky v „osobitných prípadoch“ alebo keď ide o „záujmy“ mladistvého so súhlasom súdu, pričom nevymedzuje tieto kritériá ani nestanovuje minimálny vek na uzavretie takýchto manželstiev; keďže súhlas dieťaťa sa nevyžaduje; keďže zákon nadobudol účinnosť po schválení prezidentom 11. marca 2017;

J.  keďže tento zákon by mohol viesť k zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o zneužívanie v súvislosti s venom, sexuálne obťažovanie, znásilňovanie, útoky kyselinou a legitimovaniu znásilnenia maloletých; keďže zákon by mohol takisto umožniť rodičom, aby nútili svoje dcéry uzavrieť manželstvo s osobami, ktoré ich znásilnili;

K.  keďže v usmerneniach EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa sa opätovne potvrdzuje záväzok EÚ ku komplexnej ochrane a podpore práv dieťaťa vo vonkajšej politike Únie v oblasti ľudských práv;

1.  opätovne odsudzuje všetky prípady manželstiev vynútených násilím, manželstiev maloletých a všetky prípady sexuálneho násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete;

2.  berie na vedomie pokrok, ktorý urobil Bangladéš v úsilí znížiť mieru manželstiev maloletých;

3.  víta skutočnosť, že Bangladéš v posledných rokoch prijal niekoľko legislatívnych a inštitucionálnych opatrení s cieľom chrániť deti; obáva sa však, že tieto opatrenia sa vykonávajú nedostatočne alebo sa vôbec nevykonávajú;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad prijatím zákona z roku 2017 o obmedzení manželstiev maloletých a nad medzerami tohto právneho predpisu, ktoré umožňujú zákonné oprávnenie uzatvárať manželstvá maloletých; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že v zákone nie sú stanovené právne kritériá, čo zvyšuje riziko možného rozsiahleho zneužívania;

5.  vyzýva vládu Bangladéša, aby zmenila zákon a odstránila jeho medzery a aby zakázala všetky manželstvá maloletých;

6.  trvá na tom, že dovtedy, kým sa neodstránia medzery v zákone, musí vláda Bangladéša prijať jasné kritériá, na základe ktorých budú súdy v spojení s pracovníkmi v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a po rozhovore s dotknutým dievčaťom, pri ktorom nebudú prítomní rodinní príslušníci, rozhodovať o povolení manželstva maloletých;

7.  so znepokojením konštatuje, že nedávno prijatý zákon je pre Bangladéš a jeho úsilie odstrániť manželstvá maloletých krokom späť; pripomína, že toto zmiernenie zákona ohrozuje dosahovanie vlastných cieľov bangladéšskej vlády týkajúcich sa obmedzenia počtu manželstiev maloletých;

8.  uvedomuje si vplyv, ktorý môžu mať manželstvá maloletých, vrátane obmedzenia prístupu k vzdelaniu, izolácie, chudoby, hospodárskej závislosti a nevoľníctva, najmä pre dievčatá vo vidieckych oblastiach, a so znepokojením poznamenáva, že v manželstvách maloletých je zvýšené riziko znásilnenia, fyzického násilia a núteného tehotenstva;

9.  konštatuje, že manželstvá maloletých sú často následkom nežiaduceho tehotenstva a tehotenstva maloletých; v tejto súvislosti pripomína, že je dôležité zabezpečovať ženám a dievčatám prístup k informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, poskytovať pomoc a bezpečnú lekársku starostlivosť;

10.  vyzýva vládu Bangladéša, aby obnovila rozvíjanie národného akčného plánu na odstránenie manželstiev maloletých na roky 2015 – 2021 a aby vysvetlila, ako zamýšľa dosiahnuť ciele programu a odstrániť všetky manželstvá maloletých;

11.  vyzýva bangladéšske orgány, aby sa účinne zaviazali k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa nedávno prijali na medzinárodnej úrovni, aby sa predovšetkým znížili nerovnosti a zabezpečila rodová rovnosť a práva žien;

12.  domnieva sa, že problém manželstiev maloletých možno účinne riešiť presadzovaním ľudských práv a ľudskej dôstojnosti a verejnými sociálnymi politikami; vyzýva preto bangladéšske orgány, aby systematicky zapájali komunity a občiansku spoločnosť – vrátane MVO a organizácií detí – do riešenia základných príčin manželstiev maloletých v Bangladéši a aby zvyšovali informovanosť v školách;

13.  v tejto súvislosti vyzýva bangladéšske orgány, aby zmenili zákon z roku 2014 o regulácii zahraničných darov (dobrovoľníckej činnosti), s cieľom zabezpečiť, aby práca organizácií občianskej spoločnosti nepodliehala svojvoľnej kontrole vlády a aby boli všetky rozhodnutia prijaté podľa tohto zákona predmetom nezávislého preskúmania;

14.  naliehavo vyzýva bangladéšske orgány, aby odsudzovali pokračujúce hanebné činy namierené proti slobode prejavu a aby konali v záujme okamžitého skoncovania so všetkými aktmi násilia, obťažovania, zastrašovania a cenzúry voči novinárom, blogerom a zástupcom občianskej spoločnosti; ďalej naliehavo vyzýva bangladéšske orgány, aby vykonali nezávislé vyšetrovania mimosúdnych vrážd, nútených zmiznutí osôb a nadmerného používania sily, a aby osoby zodpovedné za tieto činy postavili pred súd v súlade s medzinárodnými normami;

15.  vyzýva Komisiu a delegáciu EÚ v Bangladéši, aby tieto otázky nastolili pri rozhovoroch s bangladéšskymi orgánmi, a vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby na nadchádzajúcom zasadnutí spoločnej komisie EÚ – Bangladéš nastolila otázku uvedeného zákona;

16.  žiada EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje na podporu vlády Bangladéša pri dodržiavaní jeho medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 234, 28.6.2016, s. 10.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0089.

Právne oznámenie