Förfarande : 2017/2648(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0252/2017

Ingivna texter :

RC-B8-0252/2017

Debatter :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Omröstningar :

PV 06/04/2017 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0127

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 277kWORD 50k
5.4.2017
PE603.680v01-00}
PE603.682v01-00}
PE603.683v01-00}
PE603.685v01-00}
PE603.690v01-00}
PE603.692v01-00} RC1
 
B8-0252/2017}
B8-0254/2017}
B8-0255/2017}
B8-0257/2017}
B8-0262/2017}
B8-0264/2017} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

EFDD (B8-0252/2017)

S&D (B8-0254/2017)

Verts/ALE (B8-0255/2017)

ECR (B8-0257/2017)

ALDE (B8-0262/2017)

EPP (B8-0264/2017)


om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (2017/2648(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Andrey Kovatchev för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen
Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock för ECR-gruppen
Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Charles Goerens för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen
Barbara Kappel

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (2017/2648(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt av den 18 september 2014 om människorättskränkningar i Bangladesh(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 mars 2017 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017(2),

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna av den 22 mars 2017 från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna om Bangladesh,

–  med beaktande av resolutionen av den 2 juli 2015 från FN:s råd för mänskliga rättigheter om förstärkta insatser för att förebygga och utrota barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter, som antogs av rådet den 6 mars 2017,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking, vilka antogs vid den fjärde världskvinnokonferensen och undertecknades av Bangladesh, och av de regelbundna granskningarna av framstegen med genomförandet av den i Bangladesh, vilka gjordes 2000, 2005, 2009 och 2014,

–  med beaktande av artikel 16 i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor,

–  med beaktande av samarbetsavtalet från 2001 mellan Europeiska gemenskapen och Bangladesh om partnerskap och utveckling,

–  med beaktande av Bangladeshs lag av den 11 mars 2017 om begränsande av barnäktenskap och lagen av den 15 september 2014 om förhindrande av barnäktenskap,

–  med beaktande av Bangladeshs nationella handlingsplan för utrotande av barnäktenskap 2015–2021,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har en lång tradition av förbindelser med Bangladesh, bland annat genom samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling. Respekten för och främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiska principer ligger till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och måste bilda ett väsentligt inslag i EU:s yttre åtgärder.

B.  Under de senaste månaderna har det från icke-statliga organisationer och oberoende medier rapporterats en rad människorättskränkningar, bland annat i form av påtvingade försvinnanden, tillslag mot det civila samhället, angrepp på politiska aktivister och tortyr.

C.  Enligt aktuella uppgifter från FN är barnäktenskapsfrekvensen i Bangladesh fortfarande en av de högsta i världen och den högsta i Asien. Av flickorna i Bangladesh är 52 procent gifta vid 18 års ålder och 18 procent vid 15 års ålder.

D.  FN erkänner att barnäktenskap är en människorättskränkning, där barn varken kan välja själva eller ge fullständigt samtycke, och där de ofta utsätts för psykiska och fysiska risker.

E.  Bangladesh är ett av de 12 målländerna för det världsomfattande programmet för påskyndade åtgärder för att få slut på barnäktenskap. Detta program drivs av FN:s befolkningsfond och Unicef och stöds av EU.

F.  Bangladesh är medlem i det sydasiatiska initiativet för att få slut på våld mot barn, vilket antagit en regional handlingsplan för att få slut på barnäktenskap.

G.  Vid toppmötet för flickor i juli 2014 utfäste sig Bangladeshs regering att fram till 2021 med en tredjedel minska antalet flickor som gifter sig i åldrarna mellan 15 och 18 år, samt att fram till 2021 få bort äktenskap som involverar barn som inte fyllt 15 år, jämte att fram till 2041 få bort äktenskap som involverar barn som inte fyllt 18 år.

H.  År 2015 kom Bangladesh på 119:e plats bland de 159 länder som undersökts i FN:s utvecklingsprograms jämställdhetsindex.

I.  Den 27 februari 2017 antog Bangladeshs regering lagen om begränsande av barnäktenskap. Minimiåldern för äktenskap förblev visserligen 18 år för kvinnor och 21 för män. Samtidigt infördes dock undantag, så att ungdomar med domstols tillstånd kunde gifta sig i ”särskilda fall” eller om detta var påkallat med hänsyn till ”deras bästa”. Dessa kriterier definierades emellertid inte, och inte fastställdes det heller någon minimiålder för sådana äktenskap. Barnets samtycke krävs inte. Lagen fick verkan efter att ha godkänts av presidenten den 11 mars 2017.

J.  Denna lag kan leda till att det blir vanligare med missbruk av hemgifter, sexuella trakasserier, våldtäkter och syraangrepp, samt till att sexuellt utnyttjande av barn kommer att framstå som legitimt. Dessutom kan lagen tillåta föräldrar att tvinga sina döttrar att gifta sig med dem som de blivit våldtagna av.

K.  I EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter bekräftas det än en gång att EU, i sin externa människorättspolitik åtar sig att främja och skydda barnets rättigheter på ett heltäckande sätt.

1.  Europaparlamentet bekräftar än en gång sitt fördömande av samtliga fall av tvångsäktenskap och barnäktenskap och av sexuellt våld mot kvinnor och flickor överallt i världen.

2.  Europaparlamentet konstaterar vilka framsteg Bangladesh gjort med att minska antalet barnäktenskap.

3.  Europaparlamentet välkomnar att Bangladesh under de senaste åren antagit ett flertal lagstiftningsåtgärder och institutionella åtgärder till skydd för barn. Parlamentet oroar sig dock över att dessa åtgärder genomförs i otillräcklig grad eller inte alls.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt antagandet av lagen om begränsande av barnäktenskap 2017, och de kryphål i den lagstiftningen som leder till att barnäktenskap blir tillåtna i lag. Parlamentet beklagar dessutom avsaknaden av rättsliga kriterier i lagen, vilket ökar risken för eventuella övergrepp i omfattande skala.

5.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att ändra lagen för att täppa till kryphålen och förbjuda alla äktenskap som involverar barn.

6.  Europaparlamentet håller fast vid att Bangladeshs regering, till dess att kryphålen i lagen kommit bort, måste anta tydliga kriterier som domstolarna måste ta som grund för alla beslut om att tillåta äktenskap mellan underåriga, varvid beslutsfattandet ska ske i samarbete med yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och socialvård och även innefatta en intervju med den berörda flickan, utan att några familjemedlemmar då medverkar.

7.  Europaparlamentet konstaterar med oro att den nyligen antagna lagen innebär ett steg bakåt för Bangladesh i dess arbete med att få bort barnäktenskap. Parlamentet påminner om att denna normuppmjukning blir till skada för Bangladeshs regerings egna mål om färre barnäktenskap.

8.  Europaparlamentet inser vilka konsekvenser barnäktenskap kan få, också genom att begränsa möjligheterna att delta i utbildning, samt genom att skapa isolering, fattigdom, ekonomiskt beroende och barnslavarbete, i all synnerhet för flickor på landsbygden, och noterar med oro de ökade risker för våldtäkt, fysiskt våld och påtvingade graviditeter som barnäktenskap för med sig.

9.  Europaparlamentet konstaterar att barnäktenskap ofta är en följd av oönskad graviditet och graviditet i alltför tidig ålder, och påminner här om hur viktigt det är att kvinnor och flickor får upplysning om sexuell och reproduktiv hälsa, jämte bistånd och säker medicinsk behandling.

10.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs regering att återuppta arbetet med att utveckla den nationella handlingsplanen för utrotande av barnäktenskap 2015–2021, samt att förklara hur den planerar att uppnå sina mål och få bort alla barnäktenskap.

11.  Europaparlamentet uppmanar Bangladeshs myndigheter att effektivt gå in för att uppnå de mål för hållbar utveckling som nyligen antagits på det internationella planet, särskilt för att minska bristen på jämlikhet och säkerställa jämställdhet och kvinnors rättigheter.

12.  Europaparlamentet anser att barnäktenskap verkningsfullt kan åtgärdas med hjälp av arbete till förmån för mänskliga rättigheter, människovärdet och offentlig socialpolitik. Parlamentet uppmanar därför Bangladeshs myndigheter att systematiskt låta lokalsamhällen och det civila samhället, inklusive icke-statliga organisationer och organisationer för barn, medverka för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap i Bangladesh och för att i skolorna öka medvetenheten om denna problematik.

13.  Europaparlamentet uppmanar här Bangladeshs myndigheter att ändra lagen om bestämmelser för utländska donationer (frivilliga verksamheter) för att säkerställa att det arbete som utförs av det civila samhällets organisationer inte godtyckligt toppstyrs från myndighetshåll och att alla beslut som fattas med stöd av den lagen görs till föremål för oberoende prövning.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs myndigheter att fördöma de fortlöpande fasansfulla angreppen på yttrandefriheten, och att agera för att omedelbart sätta stopp för all former av våld, trakasserier, hot och censur mot journalister, bloggare och det civila samhället. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft de bangladeshiska myndigheterna att utföra oberoende utredningar av de utomrättsliga avrättningarna, påtvingade försvinnandena och det överdrivna bruket av maktmedel, och att ställa de ansvariga inför rätta, i enlighet med internationella normer.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU:s delegation i Bangladesh att ta upp dessa frågor med Bangladeshs myndigheter, och uppmanar Europeiska utrikestjänsten att vid nästa möte i den gemensamma kommissionen EU–Bangladesh ta upp frågan om den lag som diskuterats i det föregående.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU att med alla tillbudsstående medel stödja Bangladeshs regering, så att den kan respektera sina internationella skyldigheter på människorättsområdet.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, och Bangladeshs regering och parlament.

 

(1)

EUT C 234, 28.6.2016, s. 10.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0089.

Rättsligt meddelande