Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0349/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0349/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0231

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 165kWORD 49k
16.5.2017
PE603.774v01-00}
PE603.775v01-00}
PE603.776v01-00}
PE603.778v01-00}
PE603.780v01-00}
PE604.994v01-00} RC1
 
B8-0349/2017}
B8-0350/2017}
B8-0351/2017}
B8-0353/2017}
B8-0355/2017}
B8-0356/2017} RC1/REV

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B8-0349/2017)

ECR (B8-0350/2017)

Verts/ALE (B8-0351/2017)

GUE/NGL (B8-0353/2017)

ALDE (B8-0355/2017)

PPE (B8-0356/2017)


o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))


Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly,

–  so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, najmä na kapitolu 2 tejto ústavy s názvom Práva a slobody ľudí a občanov,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktoré prijala Rada EÚ pre zahraničné veci 24. júna 2013,

–  so zreteľom na závery Rady EÚ zo 16. júna 2016 v oblasti LGBTI rovnosti,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa ochrancov ľudských práv a mučenia a zlého zaobchádzania,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN v oblasti ľudských práv z 13. apríla 2017 o zneužívaní a zadržiavaní homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 6. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 19. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ o ďalších správach o zatýkaní a vraždách gejov zo strany čečenskej vlády vydané na zasadnutí Stálej rady OBSE 27. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie vydané dňa 7. apríla 2017 hovorcom ministra zahraničných vecí USA,

–  so zreteľom na vyhlásenie vydané 13. apríla 2017 riaditeľom Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OSCE/ODIHR),

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú konferenciu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, ktorá sa konala 24. apríla 2017 v Moskve,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku

A.  keďže 1. apríla 2017 bol v ruských nezávislých novinách Novaja Gazeta uverejnený článok o tom, že v autonómnej Čečenskej republike Ruskej federácie bolo unesených a zadržaných viac ako sto mužov, a to gejov alebo mužov, ktorí sú považovaní za gejov alebo sú tak vnímaní, a že tento čin bol súčasťou koordinovanej kampane, ktorú na priamy rozkaz prezidenta Čečenska Ramzana Kadyrova údajne zorganizovali štátne orgány a bezpečnostné sily;

B.  keďže noviny Novaja Gazeta uviedli, že obete boli vystavené zlému zaobchádzaniu a mučeniu a boli nútené oznamovať totožnosť ďalších LGBTI osôb; keďže údajne navyše najmenej traja muži zomreli, dvaja v dôsledku zlého zaobchádzania vo väzbe a jeden bol zabitý svojou rodinou tzv. „vraždou zo cti“;

C.  keďže pôvodné správy nezávisle potvrdili aj organizácie Human Rights Watch a Medzinárodná krízová skupina, pričom obe citovali miestne zdroje, ktoré potvrdzujú, že polícia a bezpečnostné zložky sa zameriavajú na mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, a zadržujú ich;

D.  keďže čečenské orgány tieto obvinenia údajne odmietli a neprejavili ochotu prešetriť ich a stíhať prípadných vinníkov;

E.  keďže väčšina obetí neusiluje o spravodlivosť, pretože sa obáva odvetných opatrení miestnych orgánov; keďže gejovia a lesby a tí, ktorí sú vnímaní ako gejovia a lesby, sú obzvlášť zraniteľní v dôsledku silnej homofóbie v spoločnosti a sú ohrození „vraždami zo cti“ zo strany svojich príbuzných;

F.  keďže po rokoch hrozieb a represií a dramatického zhoršovania situácie v oblasti ľudských práv na severnom Kaukaze nemôžu v tomto regióne pracovať prakticky žiadni nezávislí novinári alebo aktivisti za ľudské práva; keďže novinárom pracujúcim pre noviny Novaja Gazeta, ktorí informovali o týchto udalostiach, sa údajne vyhrážali smrťou za ich prácu; keďže čečenské úrady popreli všetky obvinenia a žiadali, aby novinári prezradili mená obetí, s ktorými sa rozprávali;

G.  keďže polícia v Petrohrade a v Moskve zadržala aktivistov pôsobiacich v oblasti LGBTI, ktorí sa pokúšali informovať o stíhaní gejov v Čečensku a žiadali vyšetrovaní;

H.  keďže Ruská federácia je signatárom niekoľkých medzinárodných zmlúv o ľudských právach a ako člen Rady Európy je aj signatárom Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, a má teda povinnosť zaistiť bezpečnosť všetkých osôb, ktoré môžu byť ohrozené, a to aj v dôsledku svojej sexuálnej orientácie; keďže Rusko má povinnosť vyšetriť zločiny páchané čečenskými orgánmi aj prostriedky na vykonanie tohto vyšetrovania; keďže homosexualita bola v Ruskej federácii depenalizovaná v roku 1993;

I.  keďže prezident Putin poveril ruskú ombudsmanku Tatianu Moskalkovovú vytvorením pracovnej skupiny, ktorá má prešetriť tieto obvinenia;

J.  keďže LGBTI osoby sú chránené podľa existujúceho medzinárodného práva v oblasti ľudských práv aj podľa ruských vnútroštátnych právnych predpisov; keďže sú však často potrebné konkrétne kroky na to, aby LGBTI osoby mohli plne uplatňovať svoje ľudské práva, pretože sexuálna orientácia a rodová identita môžu znamenať dodatočné riziko diskriminácie, šikanovania a stíhania, a to nielen v školách, na pracoviskách a v širšej spoločnosti, ale aj v rodinách; keďže úlohou a zodpovednosťou polície, súdov a príslušných orgánov je bojovať proti týmto formám diskriminácie a negatívnym spoločenským postojom;

K.  keďže usmernenia Rady EÚ v oblasti LGBTI určujú delegáciám EÚ a veľvyslanectvám členských štátov aktívnu úlohu pri presadzovaní práv týchto osôb; keďže tieto usmernenia označujú boj proti násiliu zameranému na LGBTI osoby a podporu ochrancov ľudských práv LGBTI osôb za prioritné oblasti;

L.  keďže 7. marca 2017 prijalo Rusko právne predpisy, ktoré dekriminalizujú domáce násilie tým, že „ublíženie na zdraví v rámci rodiny“ redukujú z trestného činu na priestupok s nižšími trestmi pre páchateľov; keďže Európsky parlament diskutoval o tejto otázke na svojom zasadnutí v Štrasburgu v dňoch 13. – 16. marca 2017;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o svojvoľnom zadržiavaní a mučení mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, v Čečenskej republike Ruskej federácie; vyzýva úrady, aby ukončili toto prenasledovanie, okamžite prepustili tých, ktorí sú naďalej nezákonne zadržiavaní, zabezpečili právnu a fyzickú ochranu obetí a obhajcov ľudských práv a novinárov, ktorí pracovali na tomto prípade, a umožnili medzinárodným organizáciám pre ľudské práva vykonať dôveryhodné vyšetrovanie údajných zločinov;

2.  odsudzuje všetky vyhlásenia čečenských orgánov, ktoré schvaľujú a podnecujú násilie voči LGBTI osobám, vrátane vyhlásenia hovorcu čečenskej vlády, ktorý odmietol existenciu homosexuálov v Čečensku a diskreditoval správu ako „lži a absolútne dezinformácie“; vyjadruje poľutovanie nad neochotou miestnych orgánov vyšetrovať a stíhať závažné porušenia zamerané priamo na jednotlivcov na základe ich sexuálnej orientácie a pripomína úradom, že práva na slobodu zhromažďovania, združovania a prejavu sú univerzálne práva a vzťahujú sa na všetkých; vyzýva na okamžité prepustenie tých, ktorí sú naďalej nezákonne zadržiavaní; naliehavo vyzýva ruské orgány, aby obetiam aj ochrancom ľudských práv a novinárom, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú, poskytli právnu a fyzickú ochranu;

3.  berie na vedomie skutočnosť, že prezident Putin dal ruskému ministerstvu vnútra a federálnemu prokurátorovi pokyny, aby udalosti v Čečensku vyšetrili, a vyzýva Komisiu, členské štáty a Radu Európy, aby ruským orgánom ponúkli pomoc a poradenstvo pri vyšetrovaní;

4.  vyzýva orgány Čečenska a Ruskej federácie, aby dodržiavali vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné záväzky a zásady právneho štátu a univerzálnych noriem v oblasti ľudských práv a podporovali rovnosť a nediskrimináciu, a to aj v prípade LGBTI osôb, a aby tieto opatrenia podporili takými krokmi, ako je zvyšovanie povedomia a presadzovanie kultúry tolerancie, rešpektu a začleňovania na základe rovnosti a nediskriminácie; žiada, aby boli okamžite prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných osôb, ktoré by sa mohli stať obeťami, a aby došlo k úplnej rehabilitácii všetkých obetí mučenia;

5.  vyjadruje poľutovanie nad rozsiahlym porušovaním ľudských práv v regióne a atmosférou beztrestnosti, ktorá umožňuje takéto činy, a vyzýva na vypracovanie právnych a ďalších opatrení na predchádzanie, monitorovanie a na účinné stíhanie páchateľov takéhoto násilia v spolupráci s občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje, že konečnú zodpovednosť za vyšetrenie týchto činov nesie Rusko a jeho vláda, ktorá musí postaviť páchateľov pred súd a chrániť všetkých ruských občanov pred nedovoleným obťažovaním;

6.  naliehavo vyzýva na okamžité, nezávislé, objektívne a dôkladné vyšetrenie prípadov väznenia, mučenia a vrážd s cieľom postaviť osoby zodpovedné za ich naplánovanie a uskutočnenie pred spravodlivosť a skoncovať s beztrestnosťou; v tejto súvislosti víta vytvorenie pracovnej skupiny pod vedením ruskej ombudsmanky, ktorá tieto činy vyšetruje; vyzýva ruské orgány, aby inštruovali úrad generálneho prokurátora, aby poskytol skutočnú anonymitu a iný typ ochrany obetiam a svedkom čečenskej čistky gejov a ich rodinám, aby sa mohli zúčastniť vyšetrovania; vyzýva delegáciu EÚ a veľvyslanectvá a konzuláty členských štátov v Rusku, aby aktívne monitorovali vyšetrovanie a aby ďalej zvýšili úsilie o spoluprácu s obeťami, LGBTI osobami, novinármi a ochrancami ľudských práv, ktorí sú v súčasnosti ohrození;

7.  vyzýva Komisiu, aby spolu s medzinárodnými organizáciami v oblasti ľudských práv a s ruskou občianskou spoločnosťou pomáhala ľuďom, ktorí utiekli z Čečenska, a aby odkryla túto kampaň; vyzýva ďalej členské štáty, aby zjednodušili postupy žiadania o azyl pre tieto obete, novinárov a obhajcov ľudských práv v súlade s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

8.  víta a uznáva úsilie mnohých vedúcich delegácií EÚ a ich pracovníkov a veľvyslancov členských štátov a ich pracovníkov na podporu obhajcov ľudských práv LGBTI osôb a obhajobu nediskriminácie a rovnakých práv; vyzýva vedúcich delegácií EÚ a ostatných zamestnancov ESVČ, aby konzultovali s Parlamentom a príslušnými poslancami Európskeho parlamentu vždy, keď majú otázky alebo chcú poskytnúť Parlamentu informácie, a to aj na výročnej konferencii veľvyslancov v septembri; zdôrazňuje význam poznania a vykonávaním usmernení v oblasti LGBTI zo strany delegácií EÚ a zastúpení členských štátov; v tejto súvislosti vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pracovali na strategickejšom a systematickejšom vykonávaní týchto usmernení, a to aj prostredníctvom zvyšovania povedomia o problematike medzi zamestnancami EÚ v tretích krajinách a ich odbornej prípravy s cieľom efektívne začleňovať otázky práv LGBTI osôb do politických dialógov a dialógov o ľudských právach s tretími krajinami a na multilaterálnych fórach a podporovať úsilie občianskou spoločnosťou;

9.  dôrazne upozorňuje na význam kontinuálneho posudzovania vykonávania usmernení prostredníctvom jasných kritérií; naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila a zverejnila podrobné hodnotenie vykonávania usmernení zo strany delegácií EÚ a diplomatických zastúpení členských štátov vo všetkých tretích krajinách s cieľom odhaliť možné rozdiely a nedostatky vo vykonávaní a odstrániť ich;

10.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Ruská federácia v júni 2016 hlasovala proti rezolúcii Rady OSN pre ľudské práva o ochrane proti násiliu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

11.  pripomína ruským a čečenským orgánom, že regionálne, kultúrne a náboženské hodnotové systémy by sa nemali využívať ako ospravedlnenie pre tolerovanie diskriminácie, násilia, mučenia alebo zadržiavania jednotlivcov alebo skupín, a to aj z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity alebo zapájanie sa do takýchto aktov;

12.  so znepokojením berie na vedomie novú právnu úpravu domáceho násilia vrátane násilia na deťoch, ktorú Rusko prijalo a ktorú Parlament považuje za krok späť; zdôrazňuje, že právne predpisy, ktoré tolerujú násilie v rodine, môžu mať závažné dôsledky pre obete, ako aj pre spoločnosť ako celok; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej presadzovala odstránenie všetkých foriem rodového násilia vrátane domáceho násilia, chránila zraniteľné osoby a podporovala obete, a to v Európe aj mimo nej;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, vláde a parlamentu Ruskej federácie a čečenským orgánom.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 93, 24.3.2017, s. 21.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právne oznámenie